6
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne âwóŋgɛn bad
“Nyétêd póndé! Nyéēbɛ̄lē nsɔ́n ń Dyǒb âbɛl boŋ bad bényîn nyé. Nzé nyêbɛle nɛ̂, né nyéekudté nsábe wɛ́ɛ awɛ̂n Titɛ́ɛ awě adé á nkamlɛn ḿ mín.
“Né-ɔɔ́, nzé ebage mod chǒm éche átógnɛ́né, weékūmē nkə́ŋ nɛ̂ŋgáne bad ábe bédoge yə̌l. Békume nkə́ŋ á ndáb é mekáne ne á dyad-tê wɛ́ɛ bad bédíí, âbɛl boŋ bényîn bɔ́. Ne mbále nlâŋge nyé mɛɛ́, bémáá ḿmab nsábe ńsyə̄ə̄l akud. Boŋ nzé ebage mod chǒm éche átógnɛ́né, weébɛ̄lēʼ-sɛ ké awoŋ wɛ̌n awě étómtɛ́né adəŋ abíí. Nɛ̂ dɛ́bɛ̌l mod ké nhɔ́g éebííʼɛ́ chǒm éche ébágé mɔ́. Dyǒb, awoŋ Titɛ́ɛ awě anyíne mam ḿme mébɛnled á eʼkoŋnéd-te mɔ́ɔ̄sābē wɛ.
Ayə́ged áde Yesuɛ tə̂ŋgɛne mekáne
(Luk 11.2-4)
“Nzé nyêkanneʼ, nyéekánnéʼ nɛ́ɛ bedog-badɛ́, ábe nzé békânneʼ bédəə atyéem á ndáb é mekáne ne á mbom, âbɛl boŋ bad bényîn bɔ́. Ne mbále nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, bémáá ḿmāb nsábe ńsyə̄ə̄l akud. Boŋ pɛn, nzé mod akânneʼ, asɔ́l áwē toŋ-tê, ádīb ekob, boŋ ákānnē wɛ́ɛ eche sáŋ Dyǒbɛ awě mod éēnyīnɛ̄ɛ̄. Ene póndé awôŋ Titɛ́ɛ awě anyíneʼ mam ḿme médé á eʼkoŋnéd-te ǎsābē wɛ. Nzé nyêkánneʼ, nyéebádnán eʼyale mbád ne mbád, ngáne bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl bébɛlɛɛ́. Bébɛlé béwēmtān bán Dyǒb dɛ́wōg bɔ́ mekáne áyə̄le bébúdé eʼyale áte. Nyéebág nɛ́ɛ bɔ́, áyə̄le Dyǒb, awɛ̂n Titɛ́ɛ, amaá abíi chǒm éche nyétógnɛ́né byánán nyɛ́ɛ̄sɛdéd mɔ́. Né-ɔɔ́, enɛ́n nyaa e mekáne chɔ́ɔ nyétə́ŋgɛ́né akáne,
Dyǒb, Titɛ́ɛ awɛ̂d, awě adé ámīn,
edúbé ébɛ̂ ne ádoŋ dǐn.
10 Ḿmōŋ nkamlɛn ńhyɛ ńtêd etə́l.
Bad bé nkǒŋsé bébɛl mekan ḿme éhɛdɛɛ́, ngáne ébɛnlaadté ámīn.
11 Bag sé echɛd ndyééd e epun e bǐn êʼ chii.* Bag sé ndyééd e epun é bǐn êʼ chii káa ndyééd e epun é bǐn éʼ chǎn.
12 Lagsɛ́n sé ḿmɛd mbéb, ngáne sémpē sélagsanné mod tɛ́ɛ́ awě abɛlé sé mbéb.
13 Weémwāg-sɛ sêhún á mekəgsɛn-tê, boŋ húd sé á mekáá mé Satan. Doŋge á kálag déʼsō ábádé bán Nkamlɛn, ngíne ne ehúmé bédíi ábōŋ á ngíndé ne á ngíndé.
14 Nzé nyêlagsan bad mewusé ḿme bébɛ́nlé nyé, né Dyǒb Titɛ́ɛ awɛ̂n awě áde ámīn mɔ́mpē ǎlagsɛ́n nyé. 15 Boŋ nzé nyéēlagsán bad, né ké Dyǒb awɛ̂n Titɛ́ɛ éelagsɛ́nné nyé.
Ayə́ged ádě Yesuɛ
tə̂ŋgɛne adid á yə̌l nzaa á mekáne-tê
16 “Nzé edide yə̌l nzaa á mekáne-tê, weésudnéʼ ngáne bedog-badɛ́ bébɛlɛɛ́. Béchêmteʼ eʼsó á nló âbɛl boŋ bad béchem bán bédide yə̌l nzaa á mekáne-tê. Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́ bémáá ḿmāb nsábe ńsyə̄ə̄l akud. 17 Boŋ nzé edide yə̌l nzaa á mekáne-tê, éwōbē eʼsó, ésɛ̄dɛ̄-ʼɛ nló áte. 18 Bɛ̌l nɛ̂, âbɛl boŋ bad béechemé bán edide yə̌l nzaa á mekáne-tê, étōmɛɛ́ awôŋ Titɛ́ɛ awě mod éēnyīnɛ̄ɛ̄. Anyíneʼ mam ḿme médé á eʼkoŋnéd-te, mɔ́-ʼaá ǎsābē wɛ.
Ayə́ged áde Yesuɛ
tə̂ŋgɛne awóŋ á bwěm
(Luk 12.33-34)
19 “Nyéēkoŋnád yə̌l nhɔn á nkǒŋsé wɛ́n, wɛ́ɛ síi ne ngag bɛ́bēbēdtē, bechîb-pɛ ámpē bébóó ndáb, béchíb. 20 Boŋ nyékoo ḿmɛ̄n nhɔn wɛ́ɛ síi ne ngag béebébédté, bechîb-pɛ ámpē béebóóʼɛ́ ndáb se béchíb. 21 Nyêbíí bán wɛ́ɛ nhɔn ḿbágkē mod, áhed dɔ́ɔ nlém-mɛ ḿbágkē mɔ́.
22 “Dǐd dɔ́ɔ ádé ngáne etrúkáŋ é yə̌l e mod. Nzé dǐd ákɛ́nlé wɛ áte, echoŋ yə̌l esyəə́l chɔ́mpē ebɛlé ekɛ́lé. 23 Nzé déekɛ̂nle, yə̌l chɔ́mpē ělōn wɛ áte ne ehíntɛ́n. Né-ɔɔ́, nzé chǒm éche ényînte nyé ekíde étímé abɛ́ chǒm éche étímté nyé á ehíntɛ́n-tê, né échê ehíntɛ́n échě nyɛ́bɛ̄ɛ̄ áte étōmtɛ̄n ngíne abɛ́.
24 “Modmod eéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ abɛ́ mbəledɛ a bewóŋ bébɛ. Ǎlūmēd nhɔ́g edəŋge tómaa aníníí, kéʼɛ átīmɛ̄n nhɔ́g, abáŋ-ʼɛ aníníí áyə̄l. Weéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ebɛ́ mbəledɛ a bad bébɛ abɛ́ ahɔ́g. Weéhɛ̄lɛ̄ɛ̄-sɛ ebɛ́ mbəledɛ a Dyǒb se ebɛ́-ʼɛ mbəledɛ a mɔné.
25 “Né-ɔɔ́, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́ nyéētāgē áte á aloŋgé, se nyéhɔ̄bē nɛ́n bán cheé nyédyɛ̄ɛ̄, kéʼɛ nzé-chómé nyémwɛ̄ɛ̄, kéʼɛ cheé nyéwāāʼɛ̄ á yə̌l. Éesaá mbále bán aloŋgé átómé ndyééd-ɛ? Yə̌l-lɛ ámpē eésaá etógnɛ́n tómaa mbɔ́té-yɛ? 26 Nyénɔne menɔn, méēwēnɛ̄ɛ̄ bwěm, méēpādɛ̄ɛ̄, méēwóo-ʼáa hǒm ádě békoŋgɛɛ́ medyɛ́. Kénɛ̂, Dyǒb awɛ̂n Titɛ́ɛ awě adé ámīn adídte mɔ́! Nyéebíiʼɛ́ bán nyêdé etógnɛ́n bwâmbwam tómaa menɔn-ɛ? 27 Nzɛ́-módɛ́ áwɛn tîntê ahɛle átāg áte kə́ə́ŋ, abád ké epun ehɔ́g áwē aloŋgé? Abád ké epun ehɔ́g áwē aloŋgé káa áchab tómaa ngáne ádíí. 28 Cheé-ɔ̄ ékə́ə́ boŋ nyétagé áte áyə̄le mbɔ́té éche nyéwáaʼɛ́? Nyénɔneʼ mbonja éche édé á mehîn-te ngáne ékwogɛɛ́. Éebɛlɛ́ɛ́ ntǔ, éebaŋgɛ́ɛ́ mesaŋ. 29 Nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, ké kə̂ŋ Solomonɛ ne ḿmē nhɔn ńsyə̄ə̄l eewáaʼaá mbɔ́té éche épédé échɛ́n mbonja ké pɔ́g eʼboŋ. 30 Nzé Dyǒb áhɛlɛsɛ áwāādtē eʼsum ábě éʼbâg chii boŋ chǎn béhɛ́ bɔ́ á dǔ, né éetómmé nyé awáad né-yɛ? Chán adúbe ádíí nyé mwǎmpīn nɛ́n? 31 Né-ɔɔ́ nyéētāgē áte bán, ‘Cheé sɛ́dyɛ̄ɛ̄? Cheé sɛ́mwɛ̄ɛ̄?’ Ké-ʼɛ bán, ‘Cheé sɛ́wāāʼɛ́?’ 32 Bad ábe béesɛ̌ bad bé Israɛl bɔ́ɔ béchyɛɛʼ âkud échɛ́n ndín é bwěm. Awɛ̂n Titɛ́ɛ awě adé ámīn abíí aá nyêtógnɛ́né ábɛ́n bwěm éʼsyə̄ə̄l. 33 Boŋ nyésébe nyé nyéhɛd mam mé nkamlɛn ń Dyǒb tómaa mam mésyə̄ə̄l, nyébɛle-ʼɛ ngáne Dyǒb áhɛdnɛɛ́ nyé. Nzé nyêbɛle nɛ̂, né Dyǒb dɛ́bɛ̌ nyé ábíníí bwěm éʼsyə̄ə̄l. 34 Né-ɔɔ́ nyéētāgē áte áyə̄le epun êʼ chǎn. Epun êʼ chǎn chěn éwōŋ ḿmē metake ḿme mɛ́kwognéd chɔ́. Epun tɛ́ɛ́ éwóó ḿmē metake.

*6:11 Bag sé ndyééd e epun é bǐn êʼ chii káa ndyééd e epun é bǐn éʼ chǎn.

6:13 Doŋge á kálag déʼsō ábádé bán Nkamlɛn, ngíne ne ehúmé bédíi ábōŋ á ngíndé ne á ngíndé.

6:27 Abád ké epun ehɔ́g áwē aloŋgé káa áchab tómaa ngáne ádíí.