22
Ngan e ngande e eʼwóŋgé
(Luk 14.15-24)
Yesuɛ ambɛ́ ábɛnléd ngan ámpē âkalɛn ábê bad. Anhɔ́b aá, “Nkamlɛn ḿ mín ńdé nɛ̂ŋgáne kə̂ŋ pɔ́g echě enláá ábē bembəledɛ aá béboŋsɛn ngande e eʼwóŋgé ábe awé mwǎn a mwɛnchóm. Ene kə̂ŋ-ʼɛ anlóm ábē bembəledɛ aá békɛ béchəg bad ábe álébpé áyə̄le ene ngande, boŋ ábê bad bénkênkwɛntɛ́nné apɛ. Hɛ́ɛ álómɛɛ́ bembəledɛ bémpēe aá béláa bad ábe mɔ́lébpé nɛ́n bán, ‘Nyêbíí nɛ́n bán, mmaá nyag ne eʼlem ábe éʼbóó yə̌l awúu. Chǒm ésyə̄ə̄l-lɛ édé mboŋsɛ́n, nyéhyag-kɔɔ́ á ngande.’ Boŋ ké nɛ̂ ábê bad ábe bénlēbɛ̄ɛ̄ bénkêntédté ḿmê nlébtéd nɛ́ɛ dyam. Mod tɛ́ɛ́ ahídéʼáá ḿmē ntíi ámbīd. Behɔ́g bênkɛ̌ áwāb nzag-tê, ábíníí béhīdē ḿmab nsɔ́n mémpēe ámbīd. Ábíníí-ʼɛ bénkōb ábê bembəledɛ, bébɔm bɔ́, béwúú-ʼɛ bɔ́. Ene kə̂ŋ enlǐŋ bwâmbwam. Né-ɔɔ́, anlóm éche sə́nze. Nɛ́ɛ épédé, éwūū bad ábe bénwūū ábê bembəledɛ, éhyāād-tɛ ábê bad dyad. Dɔ́ɔ álâŋgɛɛ́ ábē bembəledɛ bémpēe aá, ‘Ngande e eʼwóŋgé emaá mboŋsɛ́n abɛ́, boŋ bad ábe ńlébpé béekwognedɛɛ́ chɔ́ abɛ́ ásē. Bɔɔb-pɔɔ́, nyékag á mbom ń nzii á dyad-tê, nyéchɛ́le bad bésyə̄ə̄l ábe bényíné bán, béhyag á ngande.’ 10 Né-ɔɔ́ ábê bembəledɛ bênkɛ̌ á dyad-tê, bélād bad bésyə̄ə̄l ábe bényīnnē, ken mod a bwâm kéʼɛ mod a mbéb, kə́ə́ŋ ndáb e ngande enlɔ́g áte.
11 “Kə̂ŋ empɛ̌ á ndáb-te ânɔn bad ábe bépédé á ngande. Áde ápédé anyín mod awě enkênhɛ́ asaŋ áde ántə̄ŋgɛ̄nnē ahɛ́ á ngande e eʼwóŋgé. 12 Hɛ́ɛ ásɛdtɛɛ́ mɔ́ aá, ‘Amúɛ̄, chán émwédé apɛ hɛ́n áde wéēhēdɛɛ́ asaŋ á ngande e eʼwóŋgé.’ Boŋ ane mod enkênhɔ́bpé dyamdyam. 13 Dɔ́ɔ kə̂ŋ élâŋgɛɛ́ ábē bembəledɛ ábe béchágtéʼáá beken aá, ‘Nyéhaŋ mɔ́ mekáá ne mekuu, nyébwêm mɔ́ á ebwɔ́g, á ehíntɛ́n-tê. Áhed-taá béchyɛɛ́ʼɛ́, bédyāg-kɛ mesoŋ á nsəl.’ ” 14 Hɛ́ɛ Yesuɛ ásógtɛɛ́ enɛ́n ngan ne eʼyale nɛ́n aá, “Dyǒb áchɛ̂nleʼ bad híin âbɛ́ ásē e nkamlɛn ḿmē, boŋ nguse chɔ́ɔ épwɛdnéd.”
Yesuɛ ne asaa á táásɛ
(Mak 12.13-17; Luk 20.20-26)
15 Ébédé póndé pɔ́g echě Befarisia bênkɛɛ́ mbom, âhəge Yesuɛ, âbɛl békóbɛn mɔ́ awusé tɛ̂ŋgɛne eʼyale ábe bɛ́bīd mɔ́ á nsəl. 16 Bénlōm ábāb bembapɛɛ nchoo ne bad bé epepé éche Hɛrɔdɛ wɛ́ɛ Yesuɛ. Nɛ́ɛ bépédé áwē, bélāŋgē mɔ́ nɛ́n bán, “A-meléed, sêbíí nɛ́n bán, ekale mbále. Sêbíí-ʼɛ ámpē nɛ́n bán, ayə́ge ádōŋ tə̂ŋgɛne mbéndé e Dyǒb ádé mbále. Mewêmtɛn mé bad ne eʼsó éʼ mbɔm éʼ bad béehəŋlánné ádôŋ ayə́ged. 17 Láá-ʼɛ sé ngáne ényíné ádɛ́n akan. Mbéndé eche syánē ehɔ́be nɛ́n bán désaŋgeʼ táásɛ wɛ́ɛ Kaisɛɛ, kə̂ŋ e Roma-yɛ?” 18 Boŋ Yesuɛ ambíí ḿmab mewêmtɛn mé mbéb. Né-ɔɔ́ ansɛdéd bɔ́ aáken, “Nyé bedog-badɛ́, cheé nyéhəgkɛɛ́ mɛ? 19 Nyélúmed mɛ mɔné ḿme bésaŋnadté táásɛ eched.” Bêmpiinéd mɔ́ mɔné mé ekii. 20 Dɔ́ɔ ásɛ́dté bɔ́ aáken, “Ediídiŋgɛ éche nzɛ́ɛ́ chɛ́n? Dǐn áde nzɛ́ɛ́-ʼɛ dɛ́n?” 21 Bênkwɛntɛ́n mɔ́ bán, “Ábe Kaisɛɛ.” Dɔ́ɔ álâŋgɛɛ́ bɔ́ aá, “Nyébag-kɔɔ́ Kaisɛɛ éche édé éche Kaisɛɛ, nyébag-kɛ Dyǒb éche édé é Dyǒb.” 22 Áde béwógé nɛ̂, yə̌l enkɔ́m bɔ́ áte. Né-ɔɔ́ bênhidé áhed, békɛ̄-ʼɛ.
Ayə́ged áde Yesuɛ
tə̂ŋgɛne mpuu ámbīd e kwééd
(Mak 12.18-27; Luk 20.27-40)
23 Échê epun chěn doŋge á Besadusia bêmpɛ̌ wɛ́ɛ Yesuɛ. Besadusia béndūbē bán mpuu méesaá ámbīd e kwééd. 24 Dɔ́ɔ béhɔ́bɛɛ́ bán, “A-meléed, mbéndé e Mosɛɛ ehɔ́be nɛ́n bán, ‘Nzé mod awóó mmwaád boŋ awédé áde bɔ́ ane mmwaád béepedɛɛ́ mwǎn awále, mwǎnyaŋ a abum ahɔ́g atə́ŋgɛ́né ane nkúd awóŋ, âbɛl boŋ dǐn áde mwǎnyaŋ déēbɔ̄ɔ̄ʼ.’ 25 Bɔɔb-pɔɔ́, bad bébédé hɛ́n mod saámbé ábe bémbīd abum ahɔ́g. Mod aʼsó anwóŋ mmwaád, boŋ awɛ́ áde bɔ́ mmwaád ne béepedɛɛ́ bǎn awále, né-ɔɔ́ mwǎnyaŋ awě anhíd mɔ́ anlyəgnéd ane nkúd a mmwaád. 26 Ane mɔ́mpē anwɛ́ áde bɔ́ ane mmwaád béepedɛɛ́ bǎn awále. Melemlem mé dyam mêmbɛnléd ne awě alóntɛ́né béláán, kə́ə́ŋ bébōm bɔ́ mod saámbé. 27 Kə́ə́ŋne á asóg ane mmwaád mɔ́mpē anwɛ́. 28 Bɔɔb-pɔɔ́ á póndé e mpuu, mmwaád awě nzɛ́ɛ́ ane mmwaád áchəgnédté áyə̄le bɔ́ moosyəə́l saámbé bénwōŋ mɔ́?” 29 Yesuɛ antimtɛ́n bɔ́ aá, “Nyêpaneʼ áyə̄le nyéesôŋtɛnɛɛ́ chǒm éche eyale é Dyǒb éhɔ́bɛɛ́, nyéesôŋtɛnɛɛ́-ʼɛ ngáne ngíne e Dyǒb ésógé abɛ́. 30 Áyə̄le póndé echě bad bɛ́puúʼɛ́ ámbīd e kwééd mewóŋgé méebáá ámpē. Bad bɛ́bē nɛ̂ŋgáne ángɛl éche édé ámīn, béewóŋnɛ́ɛ́. 31 Nyéēlááʼɛ́ mbêd dyam áde Dyǒb ahɔ́bé áwɛ̄n tə̂ŋgɛne mpuu-yɛ? Dyǒb áhɔ́bé tə̂ŋgɛne ábɛ̄d betaa aá, 32 ‘Mɛ-ɛɛ́ ndé Dyǒb áde Abrahamɛ, Aisigɛ ne Jakɔbɛ.’ Dyǒb ádíi Dyǒb á bad ábe bédé á aloŋgé, saké Dyǒb á bad ábe béwédé.” 33 Áde ene ndun e mod echě embɛ́ áhed éwógé nɛ̂, bémbɛ̄ menyáké bwâmbwam tə̂ŋgɛne ayə́ged áde Yesuɛ.
Mbéndé ébɛ éche étómtɛ́né
etógnɛ́n abɛ́
(Mak 12.28-34; Luk 10.25-28)
34 Áde Befarisia béwógé bán nkwɛntɛn ḿme Yesuɛ âmbɛɛ́ Besadusia mêmbɛ̌l béehɛle dyamdyam ahɔ́b, bênladɛ́n áte. 35 Hɛ̂ dɔ́ɔ bɔ́ mod nhɔ́g awě abédé meléede a mbéndé, áhyédé Yesuɛ akəg, ásɛdté mɔ́ aá, 36 “A-meléed, átîntê mbéndé ésyə̄ə̄l, ehéé etómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́?” 37 Yesuɛ ankwɛntɛ́n bɔ́ aá, “Etə́ŋgɛ́né édəŋ Sáŋgwɛ́ɛ́ ádoŋ Dyǒb ne ḿmoŋ nlém ńsyə̄ə̄l, ne échoŋ edəə́dəŋ ésyə̄ə̄l, édə̄ŋ-ʼɛ mɔ́ ne ḿmôŋ mewêmtɛn mésyə̄ə̄l. 38 Enɛ́n mbéndé chɔ̂ etómtɛ́né etógnɛ́n abɛ́, ebɛ́-ʼɛ mbéndé eʼsó. 39 Mbéndé echě elóntɛ́né ébɛ echě chɔ́mpē edé etógnɛ́n melemlem nɛ̂ŋgáne eʼsó edíi nɛ́n ‘Édəŋ mwǎnyoŋ ngáne édə́ə́ echoŋ yə̌l.’ 40 Échɛ́n mbéndé ébɛ chɔ́ɔ éwánlé mbéndé éche Mosɛɛ ésyə̄ə̄l ne mekan ḿme bekal-bé-eʼdəə́dəŋ béyə́gté.”
Nsɛdtéd tə̂ŋgɛne
Ane-awě-Béwɔ́gté
(Mak 12.35-37; Luk 20.41-44)
41 Hɛ̂ dɔ́ɔ Yesuɛ ásɛdtɛɛ́ ábê Befarisia ábe bênladɛ́n áte aá, 42 “Chán nyéwêmtanné tə̂ŋgɛne Ane-awě-Béwɔ́gté? Á mbyaa ḿme nzɛ́ɛ́ áhúú?” Hɛ́ɛ békwɛ́ntɛ́né mɔ́ bán, “Abídé á mbyaa ḿme kə̂ŋ Dabidɛ.” 43 Yesuɛ ansɛdéd bɔ́ aá, “Cheé-ɔ̄ enkə̌ŋ boŋ Dabidɛ áde Edəə́dəŋ é Dyǒb élyə́gté mɔ́ ânchəgké mɔ́ aá, ‘A-Sáŋ,’ áde ahɔ́bé aá,
44 ‘Sáŋ Dyǒbɛ anláá awêm Sáŋgwɛ́ɛ́ aá,
Dyɛɛ́ áwêm ekáá émbáá,
kə́ə́ŋ ne á póndé echě mɛ́bɛnlé boŋ ékɔgtéd ábōŋ bad bé ekɔyí ámīn ne mekuu.’
45 Nɛ́ɛ Dabidɛ mwěn ásébpé mɔ́ achəg aá, Sáŋgwɛ́ɛ́, chán-nɔ̄ Ane-awě-Béwɔ́gté áhɛlɛɛ́ abɛ́ awe mwǎn?” 46 Bɔ́ modmod bénkênhɛnlé mɔ́ dyamdyam akwɛntɛn. Bootya échê epun bénkênchuʼɛ́ mɔ́ dyamdyam asɛded ámpē.