24
Mbooted mé metake
(Mak 13.1-2; Luk 21.5-6)
Ámbīd e nɛ̂, Yesuɛ anhidé á Ndáb-e-Dyǒb. Áde ákagké nɛ̂, dɔ́ɔ ábē bembapɛɛ bétáné mɔ́, boŋ bélāŋgē mɔ́ bán ánɔne nyaa eche bélóó Ndáb-e-Dyǒb. Hɛ́ɛ Yesuɛ ákwɛntanné bɔ́ aá, “Ngáne nyényínɛɛ́ ábê bwěm éʼsyə̄ə̄l nɛ̂, ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́ póndé ěpɛ̌ echě aláá ké ahɔ́g déelyəgké ámīn e waáb. Bɛ́pāŋtēd mésyə̄ə̄l áte.”
Ankɛ̌ á Ekone é Menzab ádyɛ̄ɛ̄ ásē. Hɛ́ɛ ábē bembapɛɛ bétáné mɔ́ wɛ́ɛ bébédé běnpɛn boŋ bésɛdté mɔ́ bán, “Láá sé póndé echě ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l mɛ́bɛnlédté. Eʼchemléd éʼhéé bɛ́lūmēd epɛ échōŋ ne asóg dé nkǒŋsé?” Yesuɛ antimtɛ́n bɔ́ nɛ́n aá, “Nyétêd póndé nɛ́n modmod eédōgē nyé. Bad híin bɛ́pɛ̌ bán bɔ́ɔ bédé Ane-awě-Béwɔ́gté. Bɛ́dǒg-kɛ bad híin. Nyɛ́ɛ̄wōgē ngáne nzum éwantɛɛ́, nyɛ́ɛ̄wōgē-ʼɛ nzunze é nzum. Boŋ nyé modmod nyéēnə̄ə̄ʼ. Ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l métə́ŋgɛ́né abɛnled, boŋ saké mɔ́ɔ mɛ́lūmēd bán asóg ámáá apɛ. Aloŋ ahɔ́g dɛ́tyēēmɛ̄n ádíníí nzum. Nkamlɛn nhɔ́g-kɛ ńtyēēmɛ̄n ḿmíníí. Nzaa ěbɛ̄, ndɔɔb-pɛ eénəŋnéd ásē mebwɔ́g ne mebwɔ́g. Échɛ́n ndutul ésyə̄ə̄l ébɛ̄ nɛ̂ŋgáne mewɛ méʼsō ḿme mmwaád áwógɛɛ́ nzé ahɛde achyáa. Ene póndé bɛ́kōb nyé, bébɛ nyé á mekáá mé bad ábe bɛ́kɔ̄gsɛ̄n nyé, béwúú-ʼɛ nyé. Meloŋ mésyə̄ə̄l mɛ́kɔɔ́ nyé áyə̄le dǐn ádêm.
10 “Bad híin béewɔ́ŋgé adúbe ámpē. Bɛ́bɛɛ́ nhɔ́g ne aníníí á mekáá mé bad ábe békɔ́ɔ́ bɔ́. Bɔ́ běn-nɛ bɛ́kɔɔ́n. 11 Bekal béʼdəə́dəŋ bé metóm híin bɛ́bīd, bédōg-kɛ ekud é bad âhíd bɔ́. 12 Eʼbéb bé nlém á abum bɛ́chə̄gē, né-ɔɔ́ edəŋge é bad híin ésǔd. 13 Boŋ kénzɛ́ɛ́ awě ǎkaán ḿmē metake nlém kə́ə́ŋ ne á asóg, ǎkǔd eʼsoósoŋ. 14 Ḿmɛ́n nkalaŋ ḿ bwâm tə̂ŋgɛne nkamlɛn ń Dyǒb mɛ́kanléd nkǒŋsé áte ńsyə̄ə̄l âbɛl boŋ meloŋ mésyə̄ə̄l méwôg. Ene póndé dɔ́ɔ asóg dɛ́pɛɛ́.
Eʼbébtéd éʼ mekan ábe bɛ́pɛ̌
(Mak 13.14-23; Luk 21.20-24)
15 “Nyɛ́ɛ̄nyīn nɛ́ɛ ekúkú é akan éche épɛɛne eʼsôn áʼsō é Dyǒb ébɛ́nlédé á Ndáb-e-Dyǒb á hǒm áde ásáá * Hǒm ádě ásáá: ádíi hǒm ádě bébagɛɛ́ Dyǒb edúbé ne wɛ́ɛ bad béndūbɛ̄ɛ̄ bán, Edəə́dəŋ éche Ésáá édé. ngáne nkal éʼdəə́dəŋ Daniɛlɛ ánhɔ̄bpē aá ébɛnléd. (Nyé ábe nyêláaʼ ḿmɛ́n mekan nyésôŋtɛn mɔ́ bwâm.) 16 Nzé nyênyíné nɛ̂, bad ábe bédé á Judeya bétôm mehélé, békɛ bésɔɔm á eʼkone mîn. 17 Mod awě adé á nnoŋ ń ndáb mîn eétɔgné asud âkɛ dɛ́téd chǒm éche édé mɔ́ á ndáb-te. 18 Mod awě mɔ́-ʼɛ ámpē adé á nzag-tê, eétīmē ámbīd á ndáb âkɛ dɛ́téd sɔ́te. 19 Ébɛ̄ ebébtéd ne bebaád ábe bɛ́bē nkog ne ábe bɛ́mwāŋtē ḿmê mesú. 20 Nyékânne nɛ́n bán ádɛ̂ abáŋgé détānē nyé á póndé e nkóg áde ahéb ádíí ngíne bwâmbwam, kéʼɛ á mbwɛ-mé-nkɔ́me-áte. 21 Áyə̄le ndəŋge echě ěbɛ̄ ene póndé ěbɛ̄ ndín echě eébɛ́nlédé mbêd bootya nkǒŋsé ḿbootede kə́ə́ŋ ne epun éʼchii. Dyamdyam nɛ́ɛ ádê déebɛnléd-taá ámpē mbêd. 22 Dyǒb ámáá ábê eʼpun éʼ metake asɛ́l áte. Nzé énkêmbɛ́ nɛ̂, né modmod éechoŋgé. Boŋ á etútú é bad ábe ápwɛ́dé, ǎsɛ̄l ábê eʼpun áte. 23 Ene póndé nzé mod aláŋgé nyé aá, ‘Nyénɔneʼ, Ane-awě-Béwɔ́gté mɔ́ nɛ́n’ káa aá, ‘Mɔ̂níníí,’ nyéedúbpéʼ. 24 Áyə̄le bad híin bɛ́bīdēʼ ábe bɛ́kalé metóm nɛ́n bán, bɔ́ɔ bédé Ane awě Dyǒb Áwɔ́gté. Bekal béʼdəə́dəŋ bé metóm ámpē bɛ́bīd. Bɛ́bɛlé menyáké mé ngíne, bélūmtē-ʼɛ eʼchemléd híin. Bɛ́bɛl nɛ́n âbɛl boŋ bédog kə́ə́ŋne bad ábe Dyǒb ápwɛ́dé, nzé nzii edé âdog bɔ́. 25 Nyénɔneʼ, nlâŋge nyé ḿmɛ́n mekan áʼsō éʼ póndé. 26 Né-ɔɔ́ nzé bad béláŋgé nyé nɛ́n bán, ‘Nyénɔneʼ adé á ehyáŋge,’ nyéēkāg áwed. Káa nzé béláŋgé nyé bán, ‘Nyénɔneʼ, adé á toŋ-tê hɛ́n,’ nyéedúbpéʼ. 27 Epɛ éche Mwǎn-a-Moonyoŋ ébɛ̄ melemlem nɛ̂ŋgáne emwɛdmwɛd étómɛɛ́ á akuu ne á mbəŋ. 28 Ké héé wɛ́ɛ ndim ḿbāgkē dɔ́ɔ benhɔgnɔnɛ́ béladnɛɛ́.
Epɛ é Mwǎn-a-Moonyoŋ
ne asóg dé nkǒŋsé
(Mak 13.24-27; Luk 21.25-28)
29 “Áde póndé e ndəŋge ne étōmmē tómɛ́n, etondɛɛ ǎkwɛ ehíntɛ́n, ngɔn-nɛ esóg apɛn. Betintinɛ bɛ́bīd ámīn, béhūn ásē, ngíne-ʼɛ éche édé ámīn énəŋnéd á eʼdii. 30 Ene póndé dɔ́ɔ nyɛ́nyīnnē nɛ́ɛ eʼchemléd éʼ Mwǎn-a-Moonyoŋ éʼbídé ámīn. Hɛ̂ dɔ́ɔ metúmbé mé nkǒŋsé mésyə̄ə̄l mɛ́bootédté achii ne mbwɔ́g. Bad bɛ́nyīn nɛ́ɛ Mwǎn-a-Moonyoŋ áhúɛʼɛ́ á mbag mîn, ne ngum, ne ehúmé ésyə̄ə̄l. 31 Esaád é eloŋ émbáá éwōgnēd. Ene póndé ǎlōm éche ángɛl á metóŋgé mé nkǒŋsé mésyə̄ə̄l méniin, âlad ábē bad áte ábe Dyǒb ápwɛ́dé, bootya atóŋgé dé nkǒŋsé ahɔ́g âpɛ ádíníí.
32 “Nyétêd eláŋsɛ́n wɛ́ɛ alín á ngəl. Nzé ngɛn ébóótédé byaá békɔ̄ɔ̄lē abíded, nyêbɛle nyêbíí bán nchoŋ ńdé bɛnbɛn. 33 Melemlem nzé nyênyíné ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l mébɛnlad, nyébíi nɛ́n bán, Mwǎn-a-Moonyoŋ akwogé apɛ, Mwǎn-a-Moonyoŋ akwogé apɛ káa póndé ekwogé apɛ. adé-ʼɛ bɛnbɛn. 34 Ne mbále, nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, enɛ́n nyoŋgɛl e bad éemaáʼɛ́ kə́ə́ŋ né ḿmɛ́n mekan mésyə̄ə̄l mébɛ́nlédé. 35 Nkoŋ ḿ mín ne nkǒŋsé bɛ́maá, boŋ ábêm eʼyale bɛ́bē abɛ́ ne abɛ́.
Modmod eebíiʼɛ́ epun
éche Mwǎn-a-Moonyoŋ ápɛɛ́
(Mak 13.32-37; Luk 17.26-30, 34-36)
36 “Modmod eebíiʼɛ́ epun pɛn kéʼɛ póndé echě ḿmɛ́n mam mɛ́bɛnlédté. Ké ángɛl éche édé ámīn éebíiʼɛ́, ké mwǎn ámpē eebíiʼɛ́. Ké mwǎn-nɛ ámpē eebíiʼɛ́: doŋge á kálag déewóoʼɛ́ ábɛ́n eʼyale. Titɛ́ɛ mwěmpɛn mɔ́ abíí póndé eche ḿmɛ́n mekan mɛ́bɛnlédté. 37 Melemlem ngáne émbɛ̄ɛ̄ á póndé eche Noa, nɛ̂ dɔ́ɔ ébɛ̄ɛ̄ póndé echě Mwǎn-a-Moonyoŋ ápɛɛ́. 38 Áyə̄le á póndé eched, byánán mendíb mé mbúú mɛ́lōn á nkǒŋsé-te bad bédyágéʼáá bwěm, bémwāg-kɛ, bebaád ne baachóm béwôŋne, kə́ə́ŋ ne mbwɛ ḿme Noa ásɔ́lé á bɔ̌lɛ éʼmbáá-te. 39 Bénkêmbííʼɛ́ dyam áde ábɛnlad, kə́ə́ŋ ne póndé eche mendíb mé mbúú mélónné, méhóód-tɛ bɔ́. Melemlem nɛ̂ dɔ́ɔ ébɛnlédté á póndé echě Mwǎn-a-Moonyoŋ ápɛɛ́. 40 Bad bébɛ bɛ́bɛlé nsɔ́n á nzag-tê, Dyǒb átéd nhɔ́g, átɛ̄dē aníníí. 41 Bebaád bébɛ bɛ́kɔgé medyɛ́, Dyǒb átéd nhɔ́g, áchēnē aníníí. 42 Né-ɔɔ́ nyétêd póndé áyə̄le nyéebíiʼɛ́ epun éche awɛn Sáŋgwɛ́ɛ́ ápɛɛ́ ámpē. 43 Boŋ nyébíi nɛ́n bán, nzé nwóó-ndáb abyɛ́ɛ́ʼáá póndé eche nchîb ápɛɛ́ nkuu, né ǎdyɛɛ́ epin ânɔn ndáb. Né enkêmmwaá aá nchîb ábóo mɔ́ ndáb. 44 Né-ɔɔ́ nyémpē nyêtə́ŋgɛ́né mboŋsɛ́n abɛ́, áyə̄le Mwǎn-a-Moonyoŋ ǎpɛ̌ á póndé echě nyéekamtɛnɛɛ́.
Mbəledɛ a bwâm ne mbəledɛ a mbéb
(Luk 12.41-48)
45 “Né-ɔɔ́, nyé mod tɛ́ ábɛ̂ nɛ́ɛ mbəledɛ awě awóó debyɛ́ɛ́, awě abɛle-ʼɛ mam ḿme eche sáŋ áláŋgé mɔ́ aá ábɛl. Mɔ́ adé mbəledɛ awě eche sáŋ ábánné aá ákamlɛn bembəledɛ ábíníí, anyín-nɛ nɛ́n aá békúdé echab ndyééd póndé echě etə́ŋgɛ́né. 46 Nnam mɛ́bɛ̄ ne ane mbəledɛ awě eche sáŋ áhūūʼɛ́, boŋ atán nɛ̂ŋgáne ábɛlɛɛ́ mam ḿme ánlyə̄gtɛ̄nnē mɔ́. 47 Ne mbále nlâŋge nyé nɛ́n mɛɛ́, ane mbəledɛ eche sáŋ ǎbané bwěm éʼsyə̄ə̄l ábe áwóó áwe mekáá aá ákamlan. 48 Boŋ nzé ane mbəledɛ adé mbəledɛ a mbéb, boŋ ahɔ́bé áwe nlém-tê aá, ‘Éběm áte boŋ echem sáŋ ǎhūu.’ 49 Né-ɔɔ́ aboótédé ábíníí bembəledɛ ábe bédé ásē echê awanɛn, ádyāg bwěm, ámwāg-kɛ mǐm ne be-mmwɛ́-mǐmɛ. 50 Boŋ ane mbəledɛ eche sáŋ ǎhūu epun éche éewêmtɛnɛɛ́ ne á póndé echě énkêmbííʼɛ́ aá ǎhūu. 51 Ane mbəledɛ eche sáŋ ǎkɔ̄gsɛ̄n mɔ́ hɛɛ́n. Ǎkɔ̄gsɛ̄n mɔ́ melemlem ngáne ánkɔ̄gsɛ̄nnē bedog-badɛ́, áhed dɔ́-ʼaá áchyɛɛ́ʼɛ́ boŋ ádyāg-kɛ mesoŋ á nsəl.”

*24:15 Hǒm ádě ásáá: ádíi hǒm ádě bébagɛɛ́ Dyǒb edúbé ne wɛ́ɛ bad béndūbɛ̄ɛ̄ bán, Edəə́dəŋ éche Ésáá édé.

24:33 Mwǎn-a-Moonyoŋ akwogé apɛ káa póndé ekwogé apɛ.

24:36 Ké mwǎn-nɛ ámpē eebíiʼɛ́: doŋge á kálag déewóoʼɛ́ ábɛ́n eʼyale.