4
Paalɛ abagé elébé
A-baányaŋ, ndəə́ nyé anyín ámpē áyə̄le ndəə́ nyé bwâmbwam. Nyêbɛlé ndé menyiŋge nyêdé-ʼɛ nɛ̂ŋgáne nsábe ḿmêm áyə̄l e nsɔ́n ḿme ḿbɛ́lé. Né-ɔɔ́, a-baányaŋ bé edəŋge, nyébɛ̂ nyésum mekuu tə̂ŋgɛne adúbe áde nyédúbpé Sáŋgwɛ́ɛ́.
Ncháa nɛ́n mɛɛ́ Yudia bɔ́ Sintikɛ bébɛ̂ á nchemtɛn áyə̄le bɔ́ bad bébɛ bédíi baányaŋ bé Krǐsto. Nlâŋge wɛ́mpē, awem nsón a nsɔ́n awě ńlyə́gé nlém áyə̄l, nhɛde mɛɛ́ éwôŋgɛn ábɛ́n bebaád âbɛ́ nsaŋ. Ábɛ́n bebaád bébɛ, Klɛmɛnɛ ne bad bé nsɔ́n bémpēe bébédé mɛ bɛnbɛn. Syáābɔ̄ɔ sébɛlé ntǔ âbɛl boŋ ńhɛl nkalaŋ ḿ bwâm akal. Ḿmab mǐn mésyə̄ə̄l médé á kálag e aloŋgé. Nyébɛ̂ menyiŋge póndé ésyə̄ə̄l áyə̄le nyêdíi bad ábe Sáŋgwɛ́ɛ́. Nhɔ́be ámpē, nyébɛ̂ menyiŋge. Abɛ́ ádɛ̄n álúmed áʼsō éʼ bad bésyə̄ə̄l nɛ́n bán nyêchedne bad yə̌l. Sáŋgwɛ́ɛ́ akwogé apɛ. Nyéētāgē áte áyə̄l e dyamdyam. Boŋ pɛn áyə̄l e kéchéé éche étáné nyé nyékânne Dyǒb nɛ́n bán ábɛ nyé chǒm éche nyétógnɛ́né. Nzé nyêkânne-ʼɛ nyésāgnān mɔ́. Nzé nyébɛlé-ʼɛ nɛ̂, Dyǒb dɛ́bɛ̌l nyêbɛ́ nsaŋ, nsaŋ ḿme ńchábé ámīn tómaa ngáne baányaŋ béhɛle bésôŋtɛn. Ḿmɛ́n nsaŋ mɛ́wōŋgɛ̄n nyé âbɛl boŋ nyéētāgē áte abɛ́ áde nyédíí bad ábe Yesu Krǐstəə.
Âsóged a-baányaŋ, nyékamtan ábɛ́n bwěm póndé ésyə̄ə̄l. Nyékamtan kéchéé éche édé mbále, kéchéé éche ékwógnédé chǒm éche ebóó, kéchéé éche étə́ŋgɛ́né, kéchéé éche éewóo atɔ́n dé mbéb áyə̄l, kéchéé éche bad bétə́ŋgɛ́né adəŋ ne kéchéé éche nyényíné bán ébóŋnédé nyé. Nyékamtan mekan ḿme mébóó bwâmbwam ne ḿme bad béhɔ́bɛɛ́ bán mébóó. Échɛ́n ndín é mam chɔ́ɔ nyétə́ŋgɛ́né ahɛ́ á mewêmtɛn-tê póndé ésyə̄ə̄l. Kéchéé éche ń'yə́gté nyé boŋ nyékōb-pɛ ne kéchéé éche nyéwógé áwêm ne éche nyényíné nɛ́ɛ ḿbɛ́lé, nyébɛle chɔ́. Nzé nyêbɛle nɛ́n, Dyǒb, mɔ́ awě abage nsaŋ, ǎbɛ̄ ne nyé.
Paalɛ aságnɛ́né nwôŋgɛn ḿme ákúdé
10 Abɛ́ áde ńdíí mod awe Sáŋgwɛ́ɛ́, ábɛ́lé ndé menyiŋge bwâmbwam, áyə̄le kə́ə́ŋne á asóg nyêlúmté bán nyêbôŋge mɛ. Mbíí nɛ́n mɛɛ́ nyêwóó mewêmtɛn âbóo mɛ póndé ésyə̄ə̄l, boŋ etə́l éebagnedɛɛ́ nyé âbɛl áned. 11 Meehɔ́bɛ́ɛ́ nɛ́n áyə̄le ntógeʼ chǒm. N'yə́gké âkob kéchéé éche étáné mɛ á aloŋgé. 12 Mbíí ngáne mod ábágkē ésebán awóó chǒm éche átógnɛ́né, mbíí-ʼɛ ngáne ébāgkē mod âbud dé awóŋ chǒm éche átógnɛ́né. Mmɛ̌ntɛ́né âkob kéchéé éche étáné mɛ. Mmɛ̌ntɛ́né abɛ́ áde ḿbúdé chǒm éche ńdyágkē awóŋ, ḿmɛntɛ́n-nɛ âdyɛɛ nzaa. Mmɛ̌ntɛ́né âbɛ́ áde ńwóó tómaa ngáne ńtógnɛ́né, ḿmɛntɛ́n-nɛ abɛ́ áde méewóoʼɛ́ chǒm éche ńtógnɛ́né. 13 Kéchéé éche étáne mɛ, ngíne eche Krǐstəə ábagɛɛ́ mɛ ěbɛ̌l mɛ́tōm chɔ́ áte.
14 Nyêbɛlé bwâm âwóŋgɛn mɛ áyə̄l e ḿmêm metake. 15 Nyé bad bé Filipi nyêbíí bwâm nɛ́n bán áde ḿbóótédé nkalaŋ ḿ bwâm akal áde mbídé á Masɛdonia, nyé běnpɛn-ɛɛ́ nyêbédé mwembé ḿme ménwōŋgɛ̄n mɛ. 16 Ké áde mémbɛ̄ɛ̄ á dyad á Tɛsalonika, nyênlómé mɛ nwôŋgɛn ngen ne ngen. 17 Meehɔ́bɛ́ɛ́ nɛ́n áyə̄le nhɛde mɛɛ́ nyélômme mɛ ndɛ. Boŋ nhɛde mɛɛ́ ńnyíneʼ ngáne Dyǒb ánamtɛɛ́ nyé anamed ne anamed. 18 Nkudé chǒm ésyə̄ə̄l éche nyékélōmɛ̄ɛ̄ mɛ, ńkūd-tɛ ké tómaa nɛ̂. Epafroditusɛ ampiinéd mɛ bwěm ábe nyénlōmɛ̄ɛ̄ mɛ. Édíi byánán nyêbagé Dyǒb ndɛ eche ewóó elod é bwâm. Dyǒb ákóbé ḿmê mendɛ, mébóŋnédé-ʼɛ mɔ́. 19 Ádêm Dyǒb dɛ́bɛ̌-ʼɛ nyé kéchéé éche nyétógnɛ́né átîntê e ḿmē nkúú mé nhɔn, mbwiined ne Yesu Krǐstəə. 20 Ehúmé ébɛ̂ ne ádɛd Dyǒb, awɛ̂d Titɛ́ɛ á ngíndé ne á ngíndé. Ébɛ̂ nɛ̂.
Melɛntɛn mé asóg
21 Nyélɛled bad bé Dyǒb bésyə̄ə̄l ábe bédúbpé Yesu Krǐstəə. Ábesyánē baányaŋ ábe bédé ne mɛ bélómmé nyé melɛntɛn. 22 Bad bé Krǐsto bésyə̄ə̄l bélómmé nyé melɛntɛn, bwâmbwam abum á ndáb áde Kaisɛɛ. 23 Nsimé ḿme Sáŋgú Yesu Krǐstəə ḿbɛ̂ ne nyé moosyəə́l.