3
Bad ábe bédúbpé Yesuɛ
bɔ́ɔ békobnad áʼsō éʼ Dyǒb
Âsóged a-baányaŋ, nyébɛ̂ menyiŋge abɛ́ áde nyédíí mod nhɔ́g ne Sáŋgwɛ́ɛ́. Éetagtɛ́ɛ́ mɛ âtele nyé mekan ḿme ménsēbɛ̄ɛ̄ nyé atele. Nɛ́n ádíi âkəə nyé. Nyétêd póndé ne ábê eʼbébtéd éʼ bad. Échê mbwɛ́, bad ábe béhɔ́be bán bétə́ŋgɛ́né mod ayag. Syánē-ɛ́ɛ béyágé nyaa echě etə́ŋgɛ́né. Edəə́dəŋ éwôŋgan syánē âbɛ Dyǒb edúbé ngáne débɛnlɛɛ́ mɔ́. Syánē dedé menyiŋge ngáne dédíí ne Yesu Krǐstəə. Debíí bán baányoŋ béehɛlɛ́ɛ́-sɛ béwōŋgɛ̄n syánē. Kénɛ̂ mměn nwóó nzɔm âlyə́g nlém á yə̌l e mekan mé moonyoŋ. Kénzɛ́ɛ́ átîntê echɛ̂n awě awémtɛ́né aá mɔ́wóó nzɔm âsum nlém á yə̌l e mekan mé moonyoŋ né nwóó nzɔm tómaa nɛ̂. Áde béchyáá mɛ bên'yǎg mɛ ámbīd e epun saámbé. Ndíi mod a Israɛl awě abídé á túmbé e Bɛnjamin. Echem sáŋ ne nyaŋ bébédɛ́ɛ bad bé Hibru. Mbédɛ́ɛ mod a Farisia, ńhīdē mbéndé ngáne éhɔ́bɛɛ́. Menwóŋ kə́n áte bwâmbwam nyaa echě nɛ̂ dêmbɛnlé ńtagté elad é bad bé Krǐsto. Modmod eéhɛleʼaá-sɛ ahɔ́b aá nwóó atɔ́n dé mbéb ké ahɔ́g áyə̄l, áyə̄le nhídéʼáá mbéndé é bad bé Israɛl ésyə̄ə̄l. Boŋ ábê bwěm éʼsyə̄ə̄l ábe ńnyínéʼáá nɛ́ɛ nsyə́ŋ béesaá dyam dé abɛlɛn bɔɔb, áyə̄le chǒm éche Krǐstəə ábɛ́nlé mɛ. Saké nɛ̂ děmpɛn, nnyíne chǒm ésyə̄ə̄l mɛɛ́ éesaá dyamdyam nzé nhə̌gtɛ́né chɔ́ ne ndəle e dyam echě edé âbíi Yesu Krǐstəə, awem Sáŋgwɛ́ɛ́. Áyə̄l échê chǒm esyəə́l éesaá dyam dé abɛlɛn, nnyíne-ʼɛ chɔ́ nɛ̂ŋgáne mbinde âbɛl boŋ ḿbíi Krǐstəə, ḿbɛ̂-ʼɛ mod nhɔ́g ne mɔ́. Saké ahíd á mbéndé dɔ́ɔ ákə́ə́ boŋ ńkobnéd áʼsō éʼ Dyǒb. Boŋ nkǒbnédé áʼsō éʼ Dyǒb áyə̄le ndúbpé Krǐstəə. Dyǒb-paá ábɛ́lé boŋ ńkobnéd áwe eʼsó áyə̄le ndúbpé Krǐstəə. 10 Ndəə́ mɛɛ́ ḿbíi Krǐstəə ńwôŋ-ʼɛ ngíne echě ánwōŋgē áde âmpuúʼɛ́. Ndəə́ mɛɛ́ ḿbɛ̂ ńkude metake melemlem ngáne ânkudté. Ndəə́-ʼɛ mɛɛ́ ńkud metake ngáne ânkudté kə́ə́ŋ béwúu mɛ ngáne bénwūūʼɛ́ mɔ́. 11 Nlyə́gé nlém nɛ́n mɛɛ́ ḿmɛ́n mésyə̄ə̄l mɛ́bɛnléd ábɛl boŋ Dyǒb ápuud mɛ ámbíd e kwééd echêm.
Paalɛ aá mɔ́wane áte
âpid mam á asóg bwâm
12 Meehɔ́bɛ́ɛ́ nɛ́n mɛɛ́ mmaá ḿmɛ́n mekan amad kéʼɛ mɛɛ́ mmaá atyéem á menzii mésyə̄ə̄l. Boŋ ndíi nwane áte âbɛ́ nyaa e mod echě Yesu Krǐstəə áhɛ́déʼáá aá ḿbɛ̂ áde ápwɛ́dé mɛ. 13 A-baányaŋ, meehɔ́bɛ́ɛ́ nɛ́n mɛɛ́ mmadé chǒm ésyə̄ə̄l. Boŋ dyam ahɔ́g áde ḿbɛlɛɛ́ ádíi, âchatɛn mekan ḿme métómé ámbīd ne âwan áte âhíd mekan ḿme méhúɛʼ áʼsō. 14 Ndíi nwane áte âkɛ áʼsō kə́ə́ŋ ḿpɛ wɛ́ɛ ńtə́ŋgɛ́né asóg âbɛl boŋ ńkud nsábe ḿme Dyǒb ábánnédé mɛ ádyōb. Achɛ̂nle mɛ aá ńkɛ ádyōb mbwiined ne Yesu Krǐstəə.
15 Syánē moosyəə́l awě demaá akwɔg á adúbe tê déwále ḿmɛ́n melemlem mé mewêmtɛn tə̂ŋgɛne ḿmɛ́n mekan. Boŋ nzé édé bán nyêwóó mewêmtɛn mémpēe tə̂ŋgɛne ḿmɛ́n mekan, né Dyǒb dɛ́wōŋgɛ̄n nyé âsôŋtɛn mɔ́ bwâm. 16 Kénɛ̂-ʼɛ detə́ŋgɛ́né déhīdē mekan ḿme syánē démáá abíi.
17 A-baányaŋ, nyéladtɛn nyébɛ̂ nyéhíde ḿmêm mekuu, nyénɔne-ʼɛ bad ábe bébɛle ngáne nyényīnnē ngáne sébɛ́láá. 18 Nkǎnléʼáá nyé ngen ne ngen, bɔɔb-pɛ ámpē nlâŋge nyé ne mésɔd tə̂ŋgɛne bad híin ábe ḿmāb mbɛltéd ńlûmtɛɛ́ nɛ́n bán bédé bad bé ekɔyí tə̂ŋgɛne nkalaŋ ḿme ńhɔ́be kwééd eche Krǐstəə áwédé á awɔg. 19 Échɛ́n ndín é bad ádab asóg ádíi dǔ á muú. Chǒm éche ékamlan bɔ́ édíi mekan mé esíí mé ekob é yə̌l. Bédə́ə́ âbɛl mekan ḿme bétə́ŋgɛ́né békwāgne. Mekan mé nkǒŋsé měmpɛn-naá békamtanné. 20 Boŋ syánē pɛn dedíi bad ábe echab mbwɔ́g édíí ádyōb. Desine-ʼɛ awesyánē Nsoodɛ, Sáŋgú Yesu Krǐstəə bán ǎbīd ádyōb átim ámbīd á nkǒŋsé. 21 Ǎbɛnléd eche ngíne eche ábɛnladté âkamlɛn chǒm ésyə̄ə̄l, âhəŋlɛn échesyánē yə̌l é nkǒŋsé, yə̌l éche éewóo ngíne, âbɛl boŋ dékud ndəle é yə̌l ngáne ânkudté áde Dyǒb dêmpuúdté mɔ́.