^
Titus
Paalɛ alómmé Titusɛ melɛntɛn
Paalɛ ahɔ́bé tə̂ŋgɛne nsɔ́n ḿme Titusɛ ábɛnlé á mbwɔ́g e Krɛt
Paalɛ aá Titusɛ áyə́gte ayə́ge áde átə́ŋgɛ́né
Paalɛ ahɔ́bé ngáne abɛ́ á bad bé Krǐsto átə́ŋgɛ́né abé
Elébé ne melɛntɛn mé asóg