KINANƆ TAKADA KAAKU
Sulemanu kíblena 1:1-2:46
Kí Sulemanu yã 3:1-11:43
Yudanↄ kↄ̃n Isarailinↄ kↄ̃kpaatɛna 12:1-16:34
Ilia yã 17:1-22:54
1
Adonia a zĩnda kana kí ũu
Gurↄↄ kɛ̀ kí Dauda zi kũ̀ kótokoto, baa tó wà bisanↄ kùàla, ĩa ègↄ̃ kpɛɛ à dɛɛmɛ. Ben à ìbanↄ bènɛ: Wa dii kí, ǹ tó wà nↄkparɛ wɛtɛnnɛ, àgↄ̃ zĩi kɛɛnnɛ àgↄ̃ n gwaa, àgↄ̃ daɛɛ n saɛ lɛ ĩa tón n dɛ dↄro. Ben wà gàa wà kpáɛ kɛ̀ nↄkparɛ maaazi Isarailinↄ bùsun píngi, ben wà bↄ̀ Sunɛmu nↄgbɛ̃ Abisagaa, wà à sɛ̀ wà sùo kínanɛ. Nↄkparɛ pì nɛ́ nↄ maaamɛ. Ègↄ̃ kína gwaa àgↄ̃ zĩi kɛɛnɛ, mↄde kí à dↄ̃ nↄgbɛ̃ ũro.
Dauda naↄ̃ Agi nɛ́ Adonia a zĩnda dìɛ kɛ̀ a ka, ben à bè ámbe é kí ble. Ben à sↄ̃goronↄ sɛ̀ kↄ̃n sↄ̃deenↄ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn baplaa akuri kɛ̀ aↄ̃égↄ̃ bàa lɛɛ wàgↄ̃ tɛ́arɛ aɛnↄ. À dee e kpãkɛ̃zi ziki à be, à kɛ̀ dia nɛ́ɛ kɛɛ lɛɛro. Àpi sↄ̃ nɛ́ gↄ̃ maaamɛ. Abusalomu bé à yↄ̃ mì à kpàa. Ben à lɛdolɛ kɛ̀ kↄ̃n Zeruya nɛ́ Yoabuo kↄ̃n sa'ori Abiatao, ben aↄ̃ zɛ̀o. Mↄde sa'ori Zadↄki kↄ̃n Yoyada nɛ́ Bɛnayao kↄ̃n annabi Natão kↄ̃n Simɛio kↄ̃n Dauda gbɛ̃nnanↄ kↄ̃n à dogarinↄↄ e zɛoro. Adonia saa ò kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zùnɛ mɛ̀kpananↄ Mlɛ̃̀gbɛ kɛ̀ kú Ɛnlogɛli saɛa. À a dãaro kínɛnↄ sìsi ń píngi kↄ̃n Yuda kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ kína ìba ũunↄ ń píngi. 10 Èe annabi Natã sísiro ke Bɛnaya ke Dauda dogarinↄ ke a zĩnda dãaro Sulemanu.
11 Ben Natã gàa à Sulemanu da Basɛba là à bè: Nɛ́ɛ ma kɛ̀ Agi nɛ́ Adonia kí blè wa dii kí Dauda dↄ̃na sairoo? 12 Tↄ̀, ǹ tó mà lɛ́ damma sa lán nɛ́ kɛ nà, ǹ n zĩnda mì sí kↄ̃n n nɛ́ Sulemanu pↄ́o. 13 Ǹ fɛɛ ǹ gá kí Dauda le ǹ benɛ, kɛ̀ à la dànnɛ yã à bè n nɛ́ Sulemanu bé eé kí ble a gɛ̃ɛ ũ à vɛ̃ɛ a kpatan sↄ̃ nɛ́? À kɛ̀ dia Adonia gↄ̃̀ kí ũu? 14 Gurↄↄ kɛ̀ ń kpɛ́ nɛ́ɛ yã oonɛ, mɛ́ gɛ̃ mà yã'i kaara se. 15 Ben Basɛba gàa à kína lè à kpɛ́n, guu kɛ̀ Sunɛmu nↄgbɛ̃ Abisaga e à gwaan. Kí sↄ̃ zi kũ̀. 16 Basɛba kùɛ à mì pɛ̀ɛnɛ, ben kí à là à bè: Bↄ́n ń yezi? 17 À wèàla à bè: Ma dii, ḿbe ń sì mamↄma n zↄ̀blerinɛ kↄ̃n Dii n Luda tↄ́o, n bè ma nɛ́ Sulemanu bé eé kí ble n gɛ̃ɛ ũ à vɛ̃ɛ n kpatan. 18 Tia sↄ̃ ma dii kí, Adonia bé à kɛ̀ kí ũ, bensↄ̃ ń à yã dↄ̃ro. 19 À saa ò kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zùnɛ mɛ̀kpananↄ kↄ̃n sãanↄ paripari, à n nɛ́nↄ sìsi ń píngi kↄ̃n sa'ori Abiatao kↄ̃n zĩ̀kpɛ dↄn'aɛde Yoabuo, mↄde èe n zↄ̀bleri Sulemanu sísiro. 20 Ma dii kí, ḿbe Isarailinↄ píngi sↄ̃kpanzi, wà ma tó dé bé eé kɛ kí ũ n gbɛ̀n. 21 Ma dii kí, tó n gaa n dezinↄ kúkiia, mapi kↄ̃n ma nɛ́ Sulemanuo, weégↄ̃ wa gwaa taarideenↄ ũmɛ.
22 Kɛ̀ à kpɛ́ èe yã oo kↄ̃n kínao, ben annabi Natã mↄ̀. 23 Wà ò kínɛ kɛ̀ annabi Natã kú kɛ̀. Ben Natã gɛ̃̀ à kùɛ kínanɛ à dàɛ a puua 24 à bè: Ma dii kí, ḿbe n bè Adonia kɛ kí ũ à vɛ̃ɛ kpatan n gɛ̃ɛ ũↄ́? 25 Zaakɛ à gàa à saa ò gbã̀a kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n zùnɛ mɛ̀kpananↄ kↄ̃n sãanↄ paripari. À n nɛ́nↄ sìsi ń píngi kↄ̃n n zĩ̀kpɛ dↄn'aɛdeeo kↄ̃n sa'ori Abiatao. Aↄ̃ↄe pↄ́ bleeo, wèe í mii tia, aↄ̃ↄe bee: Luda kí Adonia dↄ̃ kↄ̃n aafiao! 26 Mↄde èe mamↄma n zↄ̀bleri sísiro ke sa'ori Zadↄki ke Yoyada nɛ́ Bɛnaya ke n zↄ̀bleri Sulemanu. 27 Ma dii kí, ase lɛ n kɛ̀ lɛɛ, ben n gi gbɛ̃ kɛ̀ eé vɛ̃ɛ kpatan n gɛ̃ɛ ũu o wamↄwa n zↄ̀blerinↄnɛziↄ́?
Sulemanu kana kí ũ
28 Ben kí Dauda bè: À Basɛba sísimɛ. Kɛ̀ Basɛba mↄ̀ à gɛ̃̀, à mↄ̀ à zɛ̀ kí aɛ. 29 Ben kína la dànɛ à bè: Kↄ̃n Dii kuunao! Àmↄ kɛ̀ à ma bↄ nawɛ̃a píngi guu. 30 Ladana kɛ̀ má kɛ̀nnɛ kↄ̃n Dii Isarailinↄ Luda tↄ́o, ma bè n nɛ́ Sulemanu bé eé kí ble ma gbɛ̀n à vɛ̃ɛ kpatan ma gɛ̃ɛ ũ, mɛ́ papa gbã̀a kãnkãmmɛ. 31 Ben Basɛba kùɛ à mì pɛ̀ɛ tↄↄtɛ kínanɛ à bè: Ma dii kí Dauda, Luda n dↄ̃ kↄ̃n aafiao gurↄ píngi!
32 Ben kí Dauda bè: À sa'ori Zadↄki sísimɛ kↄ̃n annabi Natão kↄ̃n Yoyada nɛ́ Bɛnayao. Kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ kína kiia, 33 à bèńnɛ: À ma ìbanↄ kakↄ̃a é ma nɛ́ Sulemanu sɛ́ à à di ma bãagãsↄ̃a, é gáo Giↄ̃. 34 Gwen sa'ori Zadↄki kↄ̃n annabi Natão é nↄ́si kúa aↄ̃ à ká Isarailinↄ kí ũ, é kuru pɛ́ à wii lɛ́ à be: Luda kí Sulemanu dↄ̃ kↄ̃n aafiao! 35 Beee gbɛra é suo, eé vɛ̃ɛ kpatan àgↄ̃ kí blee ma gbɛ̀n. Àmbe má dìɛ Isarailinↄ kↄ̃n Yudanↄ dↄn'aɛdee ũ. 36 Ben Yoyada nɛ́ Bɛnaya bè kínanɛ: À kɛ lɛ! Dii n Luda n lɛ́gbɛ sí ma dii kí! 37 Lán Dii kúnyo nà ma dii kí, àgↄ̃ kú kↄ̃n Sulemanuo lɛ, à à kíkɛ sɛ́ lezĩ dɛ n pↄ́la se.
38 Ben sa'ori Zadↄki kↄ̃n annabi Natão kↄ̃n Yoyada nɛ́ Bɛnayao kↄ̃n dogarinↄ gàa wà Sulemanu dì kí Dauda bãagãsↄ̃a, aↄ̃ gàa zɛnɛ Giↄ̃. 39 Ben sa'ori Zadↄki nↄ́si tùu sɛ̀ Dii kpɛ́n, à nↄ́si pì kù Sulemanua. Ben wà kuu pɛ̀, baade píngi wii lɛ̀ wà bè: Luda kí Sulemanu dↄ̃ kↄ̃n aafiao! 40 Ben baade píngi bↄ̀ wà tɛ̀zi, aↄ̃ↄe suu aↄ̃ↄe gaasia pɛɛ, aↄ̃ↄe pↄnnaa kɛɛ maamaa ai tↄↄtɛ nìgã kĩi kɛ̀ aↄ̃ↄe kɛɛ pì yãnzi.
41 Kɛ̀ Adonia kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ à ń sisinↄ pↄ́ blè wà yã̀a, aↄ̃ↄe mↄↄ fɛɛ, ben aↄ̃ kĩi pì mà. Kɛ̀ Yoabu kuru'ↄ pì mà, ben à bè: Bↄ́ zↄka bé à dↄ wɛ́tɛ guu lɛɛ? 42 Èe yã pì o à yã̀aro, ben sa'ori Abiata nɛ́ Yonatã gàa káo gↄ̃ↄ. Ben Adonia bè: Ǹ gɛ̃. Gbɛ̃ bɛ̀ɛdeen n ũ, mɛ́ɛ sii baaru nnaan n suo. 43 Ben Yonatã bè Adonianɛ: Lɛnlo! Wa dii kí Dauda Sulemanu kpà kpatan. 44 À sa'ori Zadↄki kↄ̃n annabi Natão kↄ̃n Yoyada nɛ́ Bɛnayao kↄ̃n a dogarinↄ gbàrɛ aↄ̃ gáo, ben aↄ̃ gàa wà à dì kína bãagãsↄ̃a. 45 Ben sa'ori Zadↄki kↄ̃n annabi Natão nↄ́si kùa aↄ̃ à kà kí ũ zaa Giↄ̃. Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ gwe, aↄ̃ sù kↄ̃n pↄnnakɛnao, ben wɛ́tɛ lògo. Kĩi kɛ̀ á màn gwe. 46 Baa diamɛ Sulemanu vɛ̃̀ɛ kpatan kↄ̀. 47 Ben wa dii kí Dauda ìbanↄ mↄ̀ wà ì kpàa se, aↄ̃ bè Luda Sulemanu tↄ́ bↄ dɛ à pↄ́la! Luda à kíkɛɛ gba gbãaa dɛ à pↄ́la! Ben Dauda mì nàɛ à dↄnzi kɛ̀ Diinɛ a daɛbↄa 48 à bè: Wà Dii Isarailinↄ Luda sáabu kpá, kɛ̀ à tò ma wɛ́ɛ sì ma gɛ̃ɛ kana kí ũlɛ gbã̀a.
49 Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ Adonia ń sisinↄↄ mà lɛ, ben aↄ̃ làakari fɛ̀ɛ, baade a zɛ́ kũ̀. 50 Kɛ̀ Adonia e vĩa kɛɛ Sulemanunɛ yãnzi, ben à fɛ̀ɛ à gàa à nà Dii gbãgbãkiizi, à a koba kũ̀. 51 Ben wà bè Sulemanunɛ: Adonia e vĩa kɛɛnnɛ, à gàa à nà Dii gbãgbãkiizi à à koba kũna, èe bee ǹ la da amↄa n zↄ̀blerinɛ gbã̀a, kɛ̀ nɛ́ a dɛro. 52 Ben Sulemanu bè: Tó à a zĩnda kũna dↄ̃ gbɛ̃ maaa ũ, baa à mìkã wɛ́n do eé lɛ́ɛ tↄↄtɛro. Tó wà gà wà à zaa ke èa sↄ̃, à gàmɛ. 53 Ben kí Sulemanu gbɛ̃nↄ zĩ̀, aↄ̃ Adonia gò Dii gbãgbãkiia. Kɛ̀ Adonia pì mↄ̀ à kùɛnɛ, ben Sulemanu bènɛ: Ǹ tá n bɛ.