TIMƆTI TAKADA KAAKU
1
Yãdannɛrinↄ gbana làakari
Mamↄma Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀ri, lán Luda wa Mìsiri kↄ̃n Kirisi Yesu kɛ̀ wa wɛ́ɛ dↄzio dìɛmɛ nà, ma takada kɛ̀ kɛ̃̀nnɛ Timↄti, ma nɛ́'inaa Yesu zɛ́ guu. De Luda kↄ̃n wa Dii Kirisi Yesuo gbɛ̃kɛɛ kɛnnɛ kↄ̃n sùuo, à n gba aafia.
Lán ma nakↄ̃rɛmma nà gurↄↄ kɛ̀ mɛ́ɛ gaa Masedonia bùsun, ǹ gↄ̃ Ɛfesu, ǹ o gbɛ̃kenↄnɛ aↄ̃ton yã kɛ̀ è kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n Luda yãoroo dańnɛ dↄro. Aↄ̃ton làakari dↄ gara kↄ̃n dezinↄ tↄ́ kↄ̃ↄwɛna kɛ̀ lɛ́ vĩroooa dↄro. Beee è mↄ́ kↄ̃n lɛokpakↄ̃aomɛ. È tó Luda zĩi kɛ̀ è bↄ à náanɛkɛna guu gá aɛro. Ma yã pì dìɛ lɛ aↄ̃gↄ̃ yenzi vĩ yãnzimɛ, yenzi kɛ̀ è bↄ nↄ̀sɛpura kↄ̃n laasuu kɛna dↄ̃nkↄ̃o kↄ̃n ludanaanɛkɛna mↄnafiki saio guu. Gbɛ̃kenↄ pã̀ yã pìnↄnɛ, aↄ̃ gɛ̃̀ yãpãpã'onan. Aↄ̃ↄ yezi wàgↄ̃ dɛ Musa doka yãdannɛrinↄ ũ, mↄde aↄ̃ yã kɛ̀ aↄ̃ↄe oo gbázɛ dↄ̃ro ke yã kɛ̀ aↄ̃ zɛ̀anↄ.
Wá dↄ̃ kɛ̀ doka pì maa, tó gbɛ̃ e zĩi kɛɛa a zɛ́a, zaakɛ wá dↄ̃ kɛ̀ Ludaa e doka diɛ gbɛ̃ maaanↄ yãnziro, séde dokadarisaideenↄnɛ kↄ̃n swãgbãadeenↄ kↄ̃n ludawɛɛkɛrisainↄ kↄ̃n durunkɛrinↄ kↄ̃n ludadↄ̃risainↄ kↄ̃n dↄnzikɛrisaideenↄ kↄ̃n de kↄ̃n dao dɛ̀rinↄ kↄ̃n gbɛ̃dɛrinↄ 10 kↄ̃n zinakɛrinↄ kↄ̃n pãpãbɛ̃̀ɛkɛrinↄ kↄ̃n gbɛ̃sɛrikpãinↄ kↄ̃n ɛgɛdeenↄ kↄ̃n yãdↄmmarinↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è bↄ yãdannɛna zɛ́dee kpɛɛnↄo ń píngi. 11 Yãzɛdee pì kↄ̃ sɛ̀ kↄ̃n baaru nnaa gakuidee kɛ̀ Luda aubarikadee à kpana nàmɛ ma ↄzĩo.
Lán Luda gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ Pↄlunɛ nà
12 Ma Kirisi Yesu wa Dii kɛ̀ ma gba gbãaa sáabu kɛ̀, zaakɛ à ma náanɛ kɛ̀, à ma sɛ mà zĩi kɛare. 13 Ma à tↄ́ zaaa sì yã, ma wɛ́ɛ tã̀ à gbɛ̃nↄa, ma gbãaa mↄ̀ńnɛ. Baa kↄ̃n beeeo à sùu kɛ̀mao, zaakɛ má kɛ̀ wɛ́ɛsiakɛ kↄ̃n à náanɛkɛnasaio guumɛ. 14 Ben wa Dii gbɛ̃kɛ bíta kɛ̀mɛ, à tò ma a náanɛ kɛ̀, ben má yenzi kɛ̀ dɛ wa pↄ́ ũ kuuna Kirisi Yesu guu vĩ. 15 Yã kɛ̀kii nɛ́ yãpuraamɛ, à kↄ̃ sìo wà sí ↄplaplaa. Kirisi Yesu mↄ̀ anduna guu durunkɛrinↄ mìsina yãnzi. Mapi, ma durun bé à dɛ danↄ pↄ́la, 16 ben Luda ma wɛ̃nda gwà, lɛ mɛna bíta kɛ̀ Kirisi Yesu kɛ̀ kↄ̃n mamↄma durunkɛri kàsarao bↄ gupuraaa, lɛ àgↄ̃ dɛ sèeda ũ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é à náanɛ kɛ, aↄ̃ wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo eenↄnɛ. 17 Luda mɛ̀n do léle, gurↄ píngi Kína kɛ̀ è garo bensↄ̃ wè à e wɛ́ɛoroo gↄ̃ bɛ̀ɛ vĩ kↄ̃n gakuio gurↄ píngi, aami.
18 Ma nɛ́ Timↄti, lán wà gĩakɛ wà annabikɛyã ò n yã musu nà, mɛ́ɛ yã pì daannɛ, lɛ ǹgↄ̃ kũna, ǹ zĩ̀ maaa káo 19 ludanaanɛkɛna guu kↄ̃n nↄ̀sɛkpaɛnao. Gbɛ̃kenↄ yã pìnↄ kpà swãkoto, ben aↄ̃ ludanaanɛkɛna è lɛ́ kúɛ. 20 Imɛnɛu kↄ̃n Alɛsandao kú ń tɛ́. Ma ń kpá Setãn-a, lɛ aↄ̃gↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ wè dↄkɛ kↄ̃n Ludaoro.