YOHANA TAKADA PLAADEE
1
Yãpura kↄ̃n yenzio
1-2 Mamↄma gbɛ̃nsi, mámbe ma takada kɛ̀ kɛ̃̀ nↄgbɛ̃ kɛ̀ Ludaa sɛ̀nɛ kↄ̃n a nɛ́nↄ. Má yeazi yãpuraa guu, yãpuraa kɛ̀ kú wa guu, bensↄ̃ eégↄ̃ kúwao gurↄ píngi yãnzi. Mámbe madoro, kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yãpuraa pì dↄ̃ↄnↄmɛ ń píngi. De Luda kↄ̃n a Nɛ́ Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛare kↄ̃n sùuo, aↄ̃ a tó aafiao yãpura kↄ̃n yenzio guu.
Kɛ̀ má è a nɛ́ kenↄ kú yãpuraa guu lán De Ludaa dìɛwe nà, ma pↄↄ kɛ̀ nna maamaa. Tia sa nↄgbɛ̃, mɛ́ɛ wɛ́ɛ kɛɛmma. Èe kɛ dokayã dufun mɛ́ɛ oonnɛro, yã kɛ̀ wá vĩ zaa káakumɛ. Wàgↄ̃ yekↄ̃zi. Yenzin yɛ̀: Wàgↄ̃ dokayã kɛ̀ Ludaa dìɛnↄ kũna. Yã kɛ̀ Ludaa dìɛ pìn yɛ̀: Wàgↄ̃ kú yenzi guu lán á mà zaa káaku nà.
Gbɛ̃kɛkɛrinↄ dàgula anduna guu pari, aↄ̃è be Yesu Kirisi e mↄ́ gbɛ̃ntee ũro. Gbɛ̃ beee takanↄ nɛ́ gbɛ̃kɛkɛrinↄmɛ, Kirisi ibɛɛnↄmɛ. À làakari kɛ, àton tó zĩi kɛ̀ á kɛ̀ kɛ pãro. À tó à a láada e papana. Gbɛ̃ kɛ̀ vĩ̀ Kirisi yãdannɛlaa Luda dↄ̃ro. Gbɛ̃ kɛ̀ zɛ̀ kↄ̃n yã pìo De Luda vĩ kↄ̃n à Nɛ́o ń píngi. 10 Tó gbɛ̃ mↄ̀ yã dadaare, tó à yã beee kũnaro, àton à síro. Àton gbãakɛ kpá adeezi sero. 11 Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ gbãakɛ kpàzi bà kú kↄ̃n à zaakɛnanↄomɛ.
Lɛ́zammana
12 Má yã vĩ pari mà oare, mↄde má yezi mà kɛ̃are takada guuro. Má tãmaa vĩ mà mↄ́ wɛ́ɛ kpáɛazi, wà yã o kↄ̃o wɛ́ɛdewɛ, lɛ wà pↄnnaa e àgↄ̃ papana. 13 N vĩ̀i kɛ̀ Ludaa sɛ̀ nɛ́nↄ ì kpàawa.