YOHANA TAKADA AAGƆ̃DEE
1
Luda zĩkɛrinↄ sina
Mamↄma gbɛ̃nsi, mámbe ma takada kɛ̀ kɛ̃̀ ma gbɛ̃ yenzide Gayusinɛ. Má yenzi yãpuraa guu. Ma gbɛ̃ yenzide, mɛɛ̀gↄ̃ adua kɛɛnnɛ, lɛ ǹgↄ̃ aafia, yã píngi e à bↄnyo nna lán n kuuna maa nà. Kɛ̀ wa gbɛ̃nↄ mↄ̀, aↄ̃ↄ òmɛ lán ń yãpura kũna nà, bensↄ̃ ń kú à guu, ma pↄↄ kɛ̀ nna maamaa. Gurↄↄ kɛ̀ má mà kɛ̀ ma nɛ́nↄↄ kú yãpuraa guu píngi, pↄnna kee dɛmɛ beeelaro.
Ma gbɛ̃ yenzide, ń náanɛ vĩ zĩi kɛ̀ nɛɛ̀ kɛ wa gbɛ̃nↄnɛ guu, atɛ̃nsa nibↄnↄ. Aↄ̃ n yenzi yã ò wa sↄsi gbɛ̃nↄnɛ. Ǹ kũsãɛ kɛńnɛ, lán à maa wà kɛ Luda zĩi guu nà. Zaakɛ aↄ̃ dà zɛ́n kↄ̃n Kirisi tↄ́o, aↄ̃ↄe dↄnlɛ e Yesusaideenↄ kiiaro. À kↄ̃ sìo wàgↄ̃ gbɛ̃ beee takanↄ yàari kɛɛ, lɛ wàgↄ̃ dɛ aↄ̃ zĩkɛri daanↄ ũ yãpura baarukpana guu.
Ma takada ke kɛ̃̀ n sↄsi gbɛ̃nↄnɛ, mↄde Diotɛrɛfɛ dɛnlawɛtɛri ye wa yãziro. 10 Beee yãnzi tó ma mↄ, mɛ́ bↄ kↄ̃n yã kɛ̀ è kɛɛnↄ kↄ̃n yã zaaa kɛ̀ è diwaanↄ. Yã pì è kánɛ pↄ́ke ũro, è wa gbɛ̃nↄ síro, baa se è gí gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà ń sínↄnɛ, è sↄsi zɛ́ zↄ̃ńnɛ.
11 Ma gbɛ̃ yenzide, ǹton yã zaaa dadaro, sé yã maaa. Gbɛ̃ kɛ̀ è yã maaa kɛɛn Luda pↄ́ ũ, gbɛ̃ kɛ̀ è yã zaaa kɛɛ Luda dↄ̃ro. 12 Baade píngi è Dɛmɛtɛriu tↄ́ nnaa sí. Baa yãpura a zĩndandaa è à sáabu kpá se. Wapinↄ weè à sáabu kpá dↄ, ben ń dↄ̃ kɛ̀ wa sèedadekɛ náanɛ vĩ.
Lɛ́zammana
13 Má yã vĩ pari mà onnɛ, mↄde má yezi mà kɛ̃nnɛ takada guuro. 14 Má tãmaa vĩ wà wɛ́ɛ sikↄ̃lɛ tia, wà yã o kↄ̃o wɛ́ɛdewɛ.
15 Luda n tó aafiao. N gbɛ̃nnanↄ ì kpàmma. Ǹ ì kpá wa gbɛ̃nnanↄa doodo.