YUDA
1
Ɛgɛyãdannɛrinↄ
Ma Yuda, Yesu Kirisi zↄ̀bleri, Yemisi dãaro, bé à takada kɛ̀ kɛ̃̀ De Luda gbɛ̃ yenzidee kɛ̀ à ń sísi, à ń kũna kuuna Yesu Kirisi guunↄnɛ. Luda sùu kↄ̃n aafiao kↄ̃n yenzio kaaraare.
Ma gbɛ̃ yenzideenↄ, má yezi mà takada kɛ̃are yã wa píngi mìsina yã musu, ben má è à kↄ̃ sìo kɛ̀ tiasimɛ mà kɛ̃are, mà lɛ́ daoawa à gí kↄ̃n a zĩndao Yesu yã kɛ̀ Ludaa nàare a ↄzĩ gɛ̃̀n do ai gurↄ píngi musu. Zaakɛ ludayãdarisainↄ gɛ̃̀ wa tɛ́ kpãi, aↄ̃ègↄ̃ wa Luda gbɛ̃kɛɛ ee ń wísaiyãkɛna zɛ́ ũmɛ, aↄ̃è lɛ́ sɛ́ wa Dii mɛ̀n do Yesu Kirisizi. Wɛ́ɛ kɛ̀ Luda é tãḿma kú Luda yãn zaa gìkɛna.
Kɛ̀ Dii Isarailinↄ bↄ̀ Igipiti, à gbɛran à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe a náanɛ kɛroonↄ dɛ̀dɛ. Má yezi mà yã pì dↄagu, baa kɛ̀ á dↄ̃ kↄ̀. Malaika kɛ̀ aↄ̃ↄe zɛ kↄ̃n ń gwenaoro, ben aↄ̃ pã kpà ń kúkiizinↄ sↄ̃, Luda ń ká gusiaan yiyina kↄ̃n mↄ̀kyakoo kɛ̀ dↄḿma gurↄ píngio ai a yãkpaɛkɛgurↄ bíta zĩ. Lɛmɛ dↄ Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄrao kↄ̃n wɛ́tɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ ligańzi gbɛ̃nↄ yã beee taka kɛ̀ lɛ se, aↄ̃ ń zĩnda kpà pãpãkɛnaa kↄ̃n yãdↄrↄsaikɛnao. Aↄ̃ kaatɛna nɛ́ wɛ́ɛtãmma kↄ̃n tɛ́ kɛ̀ è garooo sèedamɛ.
Ludayãdarisai nana'ori pìnↄ è kɛ lɛ se dↄ. Aↄ̃è ń zĩnda da yãgbãsĩkɛnan, aↄ̃è gí dokazi, aↄ̃è dↄkɛ kↄ̃n malaika gakuideenↄ. Baa malaikanↄ kína Mikaɛli, gurↄↄ kɛ̀ èe lɛokpakↄ̃a kɛɛ kↄ̃n Ibilisio Musa gɛ̀ yã musu, èe we à à sↄ̃̀sↄ̃ à yã dààlaro, mↄde à bènɛ, ma n to Diinɛ. 10 Gbɛ̃ pìnↄ sↄ̃ è yã kɛ̀ aↄ̃ↄ à gbá dↄ̃roo zaa bo. Ɔ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀ wà ń íon aↄ̃ↄ vĩ laasuu sai lán nↄ̀bↄnↄ bà, ben è gɛ̃ńyo kaatɛnan. 11 Wãiyoo gbɛ̃ pìnↄ, aↄ̃ Kaini zɛ́ sɛ̀. Aↄ̃ sã̀sã lán Balamu bà ↄↄ yãnzi. Aↄ̃ bↄ̀ Luda kpɛɛ lán Kora bà, ben aↄ̃ yàka lán à bà. 12 Aↄ̃ dɛ seedeenↄ ũ a kↄ̃gbɛ̃kɛ pↄ́blekiia. Aↄ̃è pↄ́ bleao, wí è ń kũro. Aↄ̃ zĩnda gbɛɛɛ yãn aↄ̃ↄ dↄ̃. Aↄ̃ↄ dɛ lán lousisina kɛ̀ è gɛ̃tɛ kↄ̃n ĩao mana sai bà. Aↄ̃ gà gɛ̃̀n plaa lán lí nɛ́'isai kɛ̀ bìɛ bà. 13 Aↄ̃ↄ dɛ lán ísↄ̃pɛɛna pãsĩ bà, aↄ̃è futa zaaa bↄ aↄ̃ wísaiyãkɛnanↄ ũ. Aↄ̃ↄ dɛ lán sↄsↄnɛ lili'orinↄ bà, gusia níginigin Ludaa dìɛńnɛ yàari ũ gurↄ píngi.
14 Ɛnↄku kɛ̀ dɛ Adamu nasio dio ũu gĩakɛ à ń yã ò à bè, á è Dii e mↄↄ kↄ̃n a gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ parii lɛ́ vĩroonↄ 15 lɛ à yãkpaɛ kɛ kↄ̃n baade píngio, à yã da a yãdarisai durunkɛrinↄla ń píngi, yã kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ a yãdasaikɛɛ guu yãnzi kↄ̃n a tↄ́ zaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ sìnↄ píngi.
16 Gbɛ̃ pìnↄ nɛ́ yãketedeenↄmɛ, yãke è káńguro. Aↄ̃ pↄ́nidɛna bé è dↄńnɛ aɛ, aↄ̃è ń zĩnda sáabu kpá bíta, aↄ̃è lɛ́nnaa kása gbɛ̃nↄnɛ àre'ena yãnzi.
Kↄ̃ gbana gbãaa
17 Apinↄ sↄ̃ ma gbɛ̃ yenzideenↄ, à tó yã kɛ̀ wa Dii Yesu Kirisi zĩ̀rinↄ gĩakɛ wà òaree dↄagu. 18 Aↄ̃ bèare, gurↄ zãanↄa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ pↄ́ nidɛna ludayãdasai è dↄńnɛ aɛnↄ é a lalandi kɛ. 19 Gbɛ̃ pìnↄ è tó à kɛ̃kↄ̃amɛ, aↄ̃ zĩnda pↄyezi bé è dↄńnɛ aɛ, aↄ̃ↄ Luda Nini vĩro. 20 Apinↄ ma gbɛ̃ yenzideenↄ, à kↄ̃ gba gbãaa a dↄnzizɛ guu, àgↄ̃ adua kɛɛ kↄ̃n à Ninii gbãaao. 21 Àgↄ̃ zɛna Luda yenzi guu, àgↄ̃ wɛ́ɛ dↄↄ wa Dii Yesu Kirisi sùu kɛ̀ eé wa ká wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroozi.
22 À wɛ̃nda dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu sekasekanↄnɛ. 23 À gbɛ̃kenↄ sí tɛ́a à ń mì sí. À wɛ̃nda dↄ̃ gbɛ̃ pãndenↄnɛ kↄ̃n làakario, baa aↄ̃ pↄ́kãsãa kɛ̀ gbãsĩ kpà aↄ̃ zaakɛna guunↄn, à zan.
Sáabukpana
24-25 Luda mɛ̀n do wa Mìsiri é fↄ̃ à a dãkpa lɛ àton furo. Eé a kpan'aɛ kɛ a gakui guu see sai kↄ̃n pↄnnaao kↄ̃n wa Dii Yesu Kirisi gbãaao. Àmbe à gakui vĩ kↄ̃n bítakɛɛo kↄ̃n gbãaao kↄ̃n ikoo zaalɛ gurↄↄ e naaro kↄ̃n à tiaao ai gurↄ píngi. Aami.