ZIA YÃ BIIANA YOHANANƐ
Kirisi ena wɛ́ɛgupu guu 1:1-1:20
Lákɛ̃na sↄsi mɛ̀n swɛɛplaaanↄnɛ 2:1-3:22
Takada kokona kↄ̃n à kãɛ'ↄ mɛ̀n swɛɛplaaanↄ gogonao 4:1-8:1
Kãkãki mɛ̀n swɛɛplaaanↄ pɛna 8:2-11:19
Kwã ìsi kↄ̃n nↄ̀bↄ pãsĩ mɛ̀n plaaanↄ 12:1-14:20
Luda pↄfɛ̃ zubↄ mɛ̀n swɛɛplaaanↄ ɛɛna andunaa 15:1-19:5
Kirisi suna à kí ble andunaa 19:6-20:15
Musu dufu kↄ̃n tↄↄtɛ dufuo 21:1-22:21
1
Takada kɛ̀ bↄkii
Luda yã kɛ̀ èe mↄↄ kɛɛ dà Yesu Kirisinɛ, lɛ à biia a zↄ̀blerinↄnɛ, ben à a malaika zĩ̀ mamↄma Yohana a zↄ̀bleria, à tò ma yã pì dↄ̃̀. Luda yã kɛ̀ Yesu Kirisi à sèeda kɛ̀n má è, ben mɛ́ɛ oo. Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ zia yã kɛ̀ki kyó kɛ̀ ũ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à yã mà aↄ̃ kũnanↄ, zaakɛ à gurↄↄ kà kĩi.
Ma Yohana mámbe ma takada kɛ̀kii kɛ̃̀ sↄsi mɛ̀n swɛɛplaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Asia bùsu guunↄnɛ. Luda kɛ̀ kuu yã, à kuu ai tia, bensↄ̃ èe suu kↄ̃n à Nini mɛ̀n swɛɛplaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à kìta aɛnↄ kↄ̃n Yesu Kirisi kɛ̀ dɛ sèeda yãpuradee ũuo gbɛ̃kɛɛ kɛare, aↄ̃ a gba aafia. Yesu pìn gàafɛɛ káaku ũ, àmbe anduna kínanↄ gbãadee ũ. À yewazi à wa bↄ wa durunnↄn kↄ̃n à aru gbãaao à wa ka kpatan Luda a De gbã̀gbãrinↄ ũ. Àmbe à gakui kↄ̃n gbãaao vĩ gurↄ píngi! Aami. À gwa, èe mↄↄ ludambɛ luguun. Baade píngi é wɛ́ɛ siàlɛ, baa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à zↄ̃̀nↄ, anduna bori píngi é sósobi ↄ́ↄ dↄ à yã musu. Lɛmɛ! Aami.
Dii Luda bè: Mámbe Alafa kↄ̃n Omɛgao ũ, Gbãapingide kɛ̀ má kuu yã, má kuu ai tia, bensↄ̃ mɛ́ɛ suu.
Yesu Kirisi bↄ à mↄna Yohanazi
Ma Yohana a gbɛ̃ndoo kuuna Yesu guu kↄ̃ gbɛ̃nↄn wá ũ nawɛ̃a guu, kíblena guu, mɛnakɛna guu. Má kú yã ísia luan kɛ̀ wè be Patamↄ Luda yã kɛ̀ Yesu à sèeda kɛ̀ ona yãnzi. 10 Dii gurↄↄ zĩ Luda Nini sùma, ben ma kòto gbãaa mà ma kpɛɛ lán kãkãki'ↄ bà 11 à bè: Ǹ pↄ́ kɛ̀ ń è kɛ̃ takada guu ǹ kpãsã sↄsi mɛ̀n swɛɛplaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú wɛ́tɛ kɛ̀nↄ guunↄnɛ: Ɛfesu, Simina, Pɛgamumu, Tiatira, Saadi, Filadɛlɛfia kↄ̃n Laodiseao.
12 Ben ma liɛ lɛ mà gbɛ̃ kɛ̀ èe yã oomao pì e. Kɛ̀ ma liɛ lɛ, ma vura dabu è mɛ̀n swɛɛplaa. 13 Ma gbɛ̃ke è dabu pìnↄ tɛ́ lán gbɛ̃ntee nɛ́ bà. À utagyaba dana, èe gáɛɛzi, vura asaa dↄ à kùsɛa. 14 À mìkã dɛ pú fénfen lán sãkã ke buu bà, à wɛ́ɛ dɛ lán tɛ́nɛnɛ bà. 15 À gbá e tɛ́ kɛɛ lán mↄ̀gotɛ̃ kɛ̀ wèe baasaa tɛ́vura guu bà. À kòto dɛ lán ísↄ̃kana kĩi bà. 16 À sↄsↄnɛnↄ kũna a ↄplaan mɛ̀n swɛɛplaa, fɛ̃ɛda lɛ́ nna kpaplaplaaa e bↄↄ à lɛ́n. À uu e tɛ́ kɛɛ lán ↄfãntɛ̃ gbãaa bà.
17 Kɛ̀ ma à è, ma lɛɛ à gbá saɛ ma gↄ̃ sã̀ii. Ben à a ↄplaa nàma à bè: Ǹton tó vĩa n kũro. Mámbe Aɛde kↄ̃n Zãadeeo ũ, 18 gbɛ̃ kɛ̀ ègↄ̃ kuu ũ. Ma ga, má kuu, bensↄ̃ mɛ́gↄ̃ kuu ai gurↄ píngi. Má ga kↄ̃n gɛ̀wãao mↄ̀nɛnↄ kũna. 19 Ǹ pↄ́ kɛ̀ ń è kɛ̃, pↄ́ kɛ̀ kuunↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ eé mↄ́ à kpɛɛnↄ píngi. 20 Sↄsↄnɛ mɛ̀n swɛɛplaaa kɛ̀ ń è ma ↄplaan pìnↄ kↄ̃n vura dabu mɛ̀n swɛɛplaaa pìnↄ asiin yɛ̀: Sↄsↄnɛ mɛ̀n swɛɛplaaa pìnↄ nɛ́ sↄsi mɛ̀n swɛɛplaaa pìnↄ zĩ̀rinↄmɛ, dabu mɛ̀n swɛɛplaaa pìnↄ nɛ́ sↄsi mɛ̀n swɛɛplaaa pìnↄmɛ.