KƆLƆSEDEENƆ
1
Sáabukpana kↄ̃n aduakɛnao
Mamↄma Pↄlu, Kirisi Yesu zĩ̀ri Luda pↄyezi guu kↄ̃n wa gbɛ̃ Timↄtio, wámbe wa takada kɛ̀ kɛ̃̀ wa gbɛ̃ náanɛdee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú adona Kirisi guu zaa Kↄlↄsenↄnɛ. Luda wa De gbɛ̃kɛɛ kɛare, à a gba aafia.
Gurↄ píngi tó wée adua kɛɛare, weègↄ̃ Luda wa Dii Yesu Kirisi De sáabu kpaamɛ, zaakɛ wa a Kirisi Yesu náanɛkɛna baaru mà kↄ̃n yenzi kɛ̀ á vĩ wa gbɛ̃nↄnɛo ń píngi, kɛ̀ a wɛ́ɛ dↄ pↄ́ kɛ̀ diɛnaare ludambɛɛzi yãnzi. A yãpura yã mà zaa zi baaru nnaa kɛ̀ wá kpàaree guu. Baaru nnaa pì e nɛ́ ii èe daagula anduna guu píngi, lán à kɛ̀ a tɛ́ nà zaa gurↄↄ kɛ̀ á mà, ben a Luda gbɛ̃kɛ sãnsãn dↄ̃̀. Wa gbɛ̃ yenzide wa zĩkɛri daa Ɛpafara bé à yã pì dàare wa gɛ̃ɛ ũ. Kirisi zĩkɛri náanɛdeemɛ, àmbe à yenzi kɛ̀ Luda Nini a kaa òwe.
Beee yãnzi zaa gurↄↄ kɛ̀ wa a baaru mà, weègↄ̃ wɛ́ɛ kɛɛare Ludaa yãana sai, lɛ à tó à a pↄyezi dↄ̃ wásawasa, à Ninii a gba ↄ̃ndↄ̃ kↄ̃n wɛ́ɛzɛ̃ɛo píngi, 10 lɛ àgↄ̃ kuu lán Dii yezi nà, a yã píngi kánɛ, lɛ a yã maa píngi kɛna gↄ̃ daagula, a Luda dↄ̃na gↄ̃ kaara, 11 lɛ àgↄ̃ gbãa yã píngi guu à gbãa gakuide lɛ́n, lɛ à pↄ́ píngi fↄ̃ kↄ̃n mɛnao kↄ̃n pↄnnaao, 12 lɛ àgↄ̃ De Luda sáabu kpaa, zaakɛ à wa ka baka kɛ̀ à dìɛ a gbɛ̃nↄnɛ gupuraan-a. 13 À wa bↄ gusia ikon, à wa kpa a Nɛ́ mɛ̀n do yenzide kpatan. 14 À gãzĩn wa gↄ̃ wɛ̃ɛnɛnↄ ũ, wa durun kɛ̃̀wa.
Kirisi dɛ pↄ́ píngila
15 Kirisi nɛ́ Luda kɛ̀ wè e kↄ̃n wɛ́ɛoroo takamɛ,
àmbe daudu ũ Luda pↄ́kɛnanↄ tɛ́ píngi.
16 Luda pↄ́ kɛ̀ kú musu kↄ̃n tↄↄtɛo kɛ̀ píngi à gãzĩ,
pↄ́ kɛ̀ wè eenↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ wè eroonↄ,
kpatablerinↄn yoo ke diinↄ
ke gbãadeenↄ ke ikodeenↄ.
Pↄ́ píngi bↄ̀ à kiiamɛ,
bensↄ̃ aↄ̃ↄ kuu à pↄ́ ũ.
17 À kuu pↄ́ píngi ã,
pↄ́ píngi kuu à gãzĩmɛ.
18 Àmbe sↄsi kɛ̀ dɛ à mɛ̀ ũu mì ũ.
Àmbe naana ũ, gàafɛɛ káaku ũ,
lɛ à gↄ̃ pↄ́ píngi mìdee ũ.
19 Zaakɛ à kà Ludanɛ a kíkɛ píngi pɛ́kↄ̃rɛa. 20 À tò pↄ́ píngi kɛ̀ao nna à gãzĩ, pↄ́ kɛ̀ kú tↄↄtɛ ke musunↄn yoo. À aru kɛ̀ kwɛ̀ɛ lía bé à mↄ̀ kↄ̃n kɛna nnaa pìo.
21 A kɛ̃ Ludaa yã. À ibɛɛnↄn a ũ a laasuu kↄ̃n a zaakɛnanↄ yãnzi, 22 ben Ludaa tò a kɛao nna Kirisi gana a gbɛ̃nteekɛmɛ guu yãnzi sa, lɛ à a kpan'aɛ kɛ gbãsĩ sai, see sai, taari sai, 23 tó á zɛna gbãa a ludanaanɛkɛna guu degena sai gíngin, tó ée kɛ̃ tãmaa kɛ̀ á vĩ baaru nnaa kɛ̀ á mà guuaro. Wà baaru nnaa pì kpà gbɛ̃ kɛ̀ Ludaa kɛ̀ tↄↄtɛ kɛ̀nↄnɛ píngi kɛ̀ mamↄma Pↄlu, ma gↄ̃ à kpàri ũ.
Pↄlu sↄsi zĩkɛna
24 Tia sa mɛ́ɛ pↄnnaa kɛɛ kↄ̃n nawɛ̃a kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛ a yãnzio. Nawɛ̃a kɛ̀ Kirisi kɛ̀ sↄsi kɛ̀ dɛ à mɛ̀ ũ yãnzi, mɛ́ɛ pↄ́ kɛ̀ gↄ̃̀ papaa ma mɛ̀ guu. 25 Luda zĩi dàmɛ, ben ma gↄ̃ sↄsi dↄnlɛri ũ. À ma zĩ mà a yã oare papana. 26 Asiiyã kɛ̀ utɛna gbɛ̃nↄnɛ zaa káaku zaalɛ Ludaa e anduna káɛroo bé à bↄ̀ Luda gbɛ̃nↄnɛ gupuraaa sa. 27 Ludaa yezi aↄ̃ↄ dↄ̃ lán asiiyã pì gakui bíta nà bori pãndenↄ kiia. Asii pìn yɛ̀: Kirisi kú a guu, ben a wɛ́ɛ dↄ gakuizi. 28 À waazin weè kɛ gbɛ̃ pínginɛ, weè lɛ́ daoḿma, weè yã dao baade pínginɛ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃ píngio, lɛ wà gá kↄ̃n baadeo papana Luda aɛzĩ Kirisi guu. 29 Beee yãnzi mɛ́ɛ zĩi kɛɛ, mɛ́ɛ aĩa kɛɛ kↄ̃n à gbãaa kɛ̀ èe zĩi kɛɛ ma guuo gbãngbãn.