4
Lɛ́dammana
Beee yãnzi ma gbɛ̃ yenzidee kɛ̀ mɛ́ɛ a bɛgɛ kɛɛnↄ, amↄa kɛ̀ á dɛ ma ĩadãbↄ kɛ̀ mɛɛ̀ pↄnnaa kɛo ũunↄ, àgↄ̃ zɛna gíngin Dii guu lɛ, ma gbɛ̃nↄ.
Ma agbaa kpà Yuodianɛ kↄ̃n Sintisio aↄ̃gↄ̃ lɛ́dolɛ vĩ Dii guu. Mmↄn sↄ̃ ma gbɛ̃ndo náanɛde, ma wɛ́ɛ kɛ̀mma, ǹ dↄ nↄgbɛ̃ pìnↄlɛ, zaakɛ aↄ̃ ↄsi kàmao baaru nna kpana guu kↄ̃n Kɛlɛmɛntio kↄ̃n ma zĩkɛri daanↄ. Aↄ̃ tↄ́ kú wɛ̃̀ndi takadan.
Àgↄ̃ pↄnnaa kɛɛ Dii guu gurↄ píngi. Má òare dↄ, à pↄnnaa kɛ. À a zĩnda busa baade pínginɛ. Dii mↄna kà kĩi. Àton yãke kã̀hãn kɛro. Yã píngi guu à adua kɛ à yã gbeka Ludaa kↄ̃n sáabukɛnao, à a yã'ↄ̃ammanↄ onɛ, eé a nↄ̀sɛ kↄ̃n a làakario kpáɛare Kirisi Yesu guu. Nↄ̀sɛkpaɛna pì bíta, à dɛ gbɛ̃ntee dↄ̃nala.
Ma gbɛ̃nↄ, yã kɛ̀ gↄ̃̀aren yɛ̀: Yã kɛ̀ yãpuraa vĩ bensↄ̃ à bɛ̀ɛ vĩ, yã kɛ̀ zɛ́ vĩ bensↄ̃ à gbãsĩ vĩro, yã kɛ̀ nna bensↄ̃ à aubarika vĩ, yã kɛ̀ maa bensↄ̃ wè à sáabu kpá, àgae laasuu lɛ́ yã beeenↄ musu. Yã kɛ̀ má dàare á sì, yã kɛ̀ á mà ma lɛ́zĩ bensↄ̃ á èma, à yã beeenↄ kɛ, Luda Aafiade égↄ̃ kúao.
Pↄlu Filipideenↄ sáabukpana
10 Ma pↄↄ nna bíta Dii guu, zaakɛ a laasuu ɛ̀ara à sù ma yãa sa. A bà kúmao zaa zi, mↄde zɛ́n ée ero. 11 Mɛ́ɛ o lɛ kɛ̀ mɛ́ɛ takaasi kɛɛ yãnzinlo, zaakɛ má dà ma zĩndanɛ màgↄ̃ sáabu vĩ gwena píngi guu. 12 Má takaasikɛna dↄ̃ bensↄ̃ má nnamana dↄ̃. Gurↄ píngi gu píngia kãna ke nↄaa, pↄ́dinzi ke pↄ́kɛ̃sãmmana yãke vĩmɛ dↄro. 13 Mɛ́ pↄ́ píngi fↄ̃ Kirisi kɛ̀ è ma gba gbãaa yãnzi. 14 Baa kↄ̃n beeeo kɛ̀ a bà kú kↄ̃n ma takaasikɛnao, a yã maaa kɛ̀.
15 Filipideenↄ, á dↄ̃ a zĩndanɛ, ma baaru nna kpanaare káaku guu, kɛ̀ ma bↄ Masedonia bùsun, sↄsi kee kuu kɛ̀ ↄ dàma kↄ̃n ↄↄ bↄkↄ̃tɛoro, sé apinↄ. 16 Baa gurↄↄ kɛ̀ má kú Tɛsalonika, a pↄ́ kɛ̀ mɛ́ɛ à ni dɛɛnↄ kpã̀sãmɛ dɛ gɛ̃̀n doola. 17 Èe kɛ gbaan mɛ́ɛ wɛtɛɛro, a àre kaarana Luda kiian mɛ́ɛ wɛtɛɛ. 18 Ma pↄ́ kɛ̀ á kpã̀sãmɛɛ è, à pàpa ai à dìzi. Ɛpafarↄditu a gbaanↄ kpàma, pↄ́ mↄ̀ma sa. À dɛ sa'obↄ kɛ̀ à gũ nna Ludanɛ bensↄ̃ è kánɛ à sí ũ. 19 Ma Luda é pↄ́ kɛ̀ á à nii vĩinↄ kpáawa Kirisi Yesu guu à auziki gakuide lɛ́n. 20 Wàgↄ̃ wa Luda wa De tↄ́ bↄↄ gurↄ píngi! Aami.
Lɛ́zammana
21 À ì kpá Luda gbɛ̃nↄa ń píngi kuuna Kirisi Yesu guu. Ma gbɛ̃ kɛ̀ wá kú lɛdoonↄ ì kpàawa. 22 Luda gbɛ̃nↄ ì kpàawa ń píngi, atɛ̃nsa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Siza bɛɛnↄ. 23 Dii Yesu Kirisi gbɛ̃kɛɛ kɛare a niniin.