3
Kirisi dↄ̃na
Ma gbɛ̃nↄ, yã kɛ̀ gↄ̃̀n yɛ̀: À pↄnnaa kɛ Dii guu. Mɛ́ gí yã kɛ̀ má òare yãa gbɛ̀ sisiziro. Àmbe aafia ũare. À làakari kɛ lɛwan mↄ̀nↄzi, zaakɛri kɛ̀ aↄ̃è ń kɛ gyáigyai pìnↄ! Wamↄwa kɛ̀ weè dↄnzi kɛ Ludanɛ kↄ̃n à Ninii gbãaao, weè ĩa dã Kirisi Yesu guu, weè náanɛ kpá wa zĩnda yãaro wámbe bã̀ngude yãpuraanↄ ũ. Mapi, má zɛ́ vĩ mà náanɛ kpá ma zĩndaa. Tó gbɛ̃ e daa á a zĩnda náanɛkɛna, ma pↄ́ dɛàla. Ma bã̀ngu kɛ̀ ma gurↄ sↄraagↄ̃dee zĩ. Isarailin ma ũ ina guu, Bɛyãmi borii, Eberu bori yãpuraa. Musa doka musu má kú Farisinↄ gãli guu. Ma aĩa kɛ̀, ma wɛ́ɛ tã̀ sↄsi gbɛ̃nↄa. Yãkɛna a zɛ́a Musa doka guu, gbɛ̃kee e fↄ̃ à ma taari èro. Mↄde yã kɛ̀ má kũna àre ũ yãa pìnↄ gↄ̃̀mɛ àre sai tia Kirisi yãnzi. À kɛ̀ dɛńlaa ma yã píngi dìɛ àre sai ma Dii Kirisi Yesu dↄ̃na kɛ̀ dɛ à píngila yãnzi. Kirisi pì yãnzin ma ↄ gbàrɛ yã píngizi bùsa ũzi, lɛ màgↄ̃ à vĩ, màgↄ̃ kú à guu kↄ̃n yã kɛ̀ è tó wà kɛ nna kↄ̃n Ludao a náanɛkɛna yãnzio. Luda è tó yã bↄńyo nna dokakũna yãnzinlo, è tó yã bↄńyo nna Kirisi náanɛkɛna yãnzimɛ. 10 Yã kɛ̀ má yezi bé à dɛ mà Kirisi dↄ̃ kↄ̃n gbãaa kɛ̀ à fɛ̀ɛo bↄna gaan-o, lɛ ma bà gↄ̃ kú à nawɛ̃akɛna guu, mà gↄ̃ lán à bà à gaa guu 11 gbasa mà gↄ̃ gàafɛɛ ũ.
Pↄ́ kɛ̀ nɛ́ɛ pɛɛa lena
12 Èe kɛ má lè pínginlo bensↄ̃ má papana gĩaro. Mɛ́ɛ pɛɛamɛ, lɛ mà yã kɛ̀ Kirisi Yesu ma sɛ a pↄ́ ũ yãnzi sí ma pↄ́ ũ. 13 Ma gbɛ̃nↄ, mɛ́ɛ sɛ́ kɛ̀ má lè má kũ̀ kↄ̀ro. Yã mɛ̀n doon mɛ́ɛ kɛɛ, mɛɛ̀ nↄnↄ pↄ́ kɛ̀ kú ma aɛzi, pↄ́ kɛ̀ kú ma kpɛɛ laasuulɛna sai. 14 Mɛ́ɛ pɛɛ pↄ́ kɛ̀ ma wɛ́ɛ dↄzia, lɛ mà àre kɛ̀ Luda wa sisia gana musu e Kirisi Yesu gãzĩ. 15 Wamↄwa gbɛ̃ papananↄ, wàgↄ̃ laasuu beee vĩ. Tó á laasuu pãnde vĩ, Luda é a wɛ́ɛ kɛ̃are yã beee musu. 16 À píngi dé, guu kɛ̀ wa kan kɛ̀, wà gá aɛ zɛ́ dↄ̃nkↄ̃ pì guu.
17 Ma gbɛ̃nↄ, à ma zɛ́kpaɛ sɛ́, lán wa à taka kɛ̀are nà, a wɛ́ɛ gↄ̃ tɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kuuna kↄ̃ sìonↄzi. 18 Mɛɛ̀gↄ̃ ooare yã gɛ̃̀n baaagↄ̃, bensↄ̃ ma ɛara mɛ́ɛ ooare tia dↄ kↄ̃n wɛ́ɛ'io, gbɛ̃nↄↄ kuu pari kɛ̀ aↄ̃ yãkɛna ń kɛ́ Kirisi gana lía ibɛɛnↄ ũ. 19 Aↄ̃ mì pɛ̀ kaatɛnaa. Aↄ̃ gbɛɛɛn ń dii ũ, wíyãn ń ĩadãbↄ ũ, anduna yãn aↄ̃ laasuu ègↄ̃ kúa. 20 Wapinↄ sↄ̃, ludambɛ gbɛ̃nↄn wa ũ, wa wɛ́ɛ dↄ Mìsiri kɛ̀ eé bↄ gweezi, àmbe Dii Yesu Kirisi ũ. 21 Eé wa mɛ̀ gbãasainↄ li lán a mɛ̀ gakuidee bà kↄ̃n a gbãaa kɛ̀ eé fↄ̃ à tó pↄ́ píngi mì siɛareeo.