2
Zĩndabusana
Tó a kuuna Kirisi guu lɛ́damma vĩ, tó à yenzi e tɛ́ kaaagu, tó á lɛ́dolɛ vĩ kↄ̃n à Niniio, tó á kↄ̃ wɛ̃nda vĩ kↄ̃n sùuo, à laasuu dↄ̃nkↄ̃ kɛ, àgↄ̃ yenzi dↄ̃nkↄ̃ vĩ lɛ́dↄ̃nkↄ̃deenↄ ũ, pↄyeziyãdↄ̃nkↄ̃deenↄ ũ, lɛ ma pↄnnaa gↄ̃ papana. Àton yãke kɛ dɛnlana ke yↄ̃̀kↄ̃kɛna yãnziro. Zĩndabusana guu à a gbɛ̃daaa diɛ bɛ̀ɛ vĩ dɛ a zĩndala. Gbɛ̃ke tón laasuu lɛ́ a zĩnda mɛ̀n do yãaro, à gbɛ̃ pãndenↄ pↄ́ lɛ́ dↄ. Àgↄ̃ nↄ̀sɛ kɛ̀ Kirisi Yesu vĩi vĩ se.
À ludakɛɛ guu èe a zĩnda kɛna sɛ̃nkpɛ kↄ̃n Ludao yã daro,
ben à a zĩnda gwena tòn, à zĩ̀rikɛɛ sɛ̀,
à gↄ̃̀ gbɛ̃ntee ũ, à gbɛ̃nteekɛɛ sɛ̀.
À a zĩnda bùsa,
à mì sìɛ ai à gàa à gào,
ai líkpangbãroo gaaa.
Beee yãnzi Luda à sɛ̀ lezĩ,
à tↄ́ kɛ̀ dɛ tↄ́ píngilaa kpànɛ,
10 lɛ tó wà Yesu tↄ́ sì,
gbɛ̃ sãnda píngi é kúɛnɛ
ludambɛ kↄ̃n tↄↄtɛo kↄ̃n tↄↄtɛ gĩzĩo,
11 gbɛ̃ sãnda píngi é o a lɛ́o
kɛ̀ Yesu Kirisi bé Dii ũ
De Luda tↄ́bↄna yãnzi.
À guu puńnɛ anduna guu
12 Beee yãnzi ma gbɛ̃ yenzideenↄ, lán eè ma yã ma gurↄↄ kɛ̀ má kúao nà, atɛ̃nsa kɛ̀ má kúao tia dↄro, àgↄ̃ a bↄna maa lɛ́ paazi kↄ̃n vĩao kↄ̃n luganao. 13 Zaakɛ Luda bé èe zĩi kɛɛ a guu, lɛ àgↄ̃ ye à pↄyezizi gbasa à kɛ. 14 À yã píngi kɛ wisↄ̃ kↄ̃n lɛokpaakↄ̃ao sai, 15 lɛ àgↄ̃ taari sai, gbãsĩ sai, Luda nɛ́ seesaideenↄ ũ tↄ̃ↄrigbɛ̃ sãsãna nↄ̀sɛpãsĩdeenↄ tɛ́, kɛ̀ ée guu puńnɛ anduna guu lán sↄsↄnɛnↄ bà, 16 àgↄ̃ wɛ̃̀ndi yã kũna, lɛ mà e mà ĩa dãao Kirisi mↄ́gurↄzĩ yãnzi. Tó ée kɛɛ lɛ, lɛ mɛ́ɛ bà pã lɛ́ro bensↄ̃ mɛ́ɛ zĩ pãa kɛro. 17 Baa tó ma aru é kwɛ́ɛ a ludanaanɛkɛna sa'o'i ũ, ma pↄↄ égↄ̃ nna, mɛ́ɛ pↄnnaa kɛɛao a píngi. 18 Apinↄ sↄ̃, à pↄnnaa kɛ lɛ, wà kɛ lɛdo.
Timↄti kↄ̃n Ɛpafarↄdituo
19 Kↄ̃n Dii Yesu aubarikao mɛ́ Timↄti zĩawa tia, lɛ mà e mà a baaru ma, ma làakari kpáɛ. 20 Má gbɛ̃ke vĩ kɛ̀ à ye a yãzi kↄ̃n yãpuraao lán à bàro. 21 Baade píngi zĩnda yã bé è dↄnɛ aɛ, èe kɛ Yesu Kirisi yãnlo. 22 Á dↄ̃ lán Timↄti aĩa kɛ̀ nà, à baaru nna zĩi kɛ̀mao lán nɛ́ kↄ̃n a deo bà. 23 Tó má a zɛna dↄ̃ súusu, má yezi mà à zĩawa gↄ̃ↄ. 24 Má Dii náanɛ vĩ kɛ̀ mɛ́ mↄ́ tia ma zĩnda.
25 Ma gbɛ̃ Ɛpafarↄditu, ma zĩkɛri daa, ma kↄ̃dɛkɛri daa kɛ̀ a à zĩ̀ à dↄmalɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ mɛ́ɛ à ni dɛɛnↄ, má è à maa mà à gbarɛawamɛ. 26 Èe a bɛgɛ kɛɛ a píngi, bensↄ̃ à nↄ̀sɛ yàka, kɛ̀ a à gyãkɛna baaru mà yãnzi. 27 À gyãa kɛ̀ yãpura ai à kà gana, ben Luda à wɛ̃nda gwà. Èe kɛ àpi adonlo, kↄ̃n mapiomɛ se, lɛ ma pↄsiaa tón kaararo yãnzi. 28 Beee yãnzin mɛ́ɛ wãa mà à gbarɛawazi, lɛ a wɛ́ɛ sikↄ̃lɛ, a pↄↄ kɛ nna, ma làakari kpáɛ. 29 À gbãakɛ kpázi Dii guu kↄ̃n pↄnna bítao. À bɛ̀ɛ lí gbɛ̃ beee takanɛ. 30 À gↄ̃̀ féte kɛ̀ eé ga Kirisi zĩ yãnzi. À a zĩnda kpà gaaa, lɛ à e à dↄnlɛ kɛ̀ é fↄ̃ à kɛmɛroo kɛmɛ yãnzi.