FILIPIDEENƆ
1
Pↄlu aduakɛna Filipideenↄnɛ
Mamↄma Pↄlu kↄ̃n Timↄtio Kirisi Yesu zↄ̀blerinↄ wámbe wa takada kɛ̀ kɛ̃̀ Luda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Filipinↄnɛ kuuna Kirisi Yesu guu kↄ̃n ń gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n ń dↄnlɛrinↄ. Luda wa De kↄ̃n Dii Yesu Kirisio gbɛ̃kɛɛ kɛare, à a gba aafia.
Gurↄↄ kɛ̀ a yã dↄ̀magu píngi, mɛɛ̀gↄ̃ ma Luda sáabu kpaamɛ. Ma aduakɛna guu píngi mɛɛ̀gↄ̃ adua kɛɛare a píngi kↄ̃n pↄnnaao, kɛ̀ a ↄ kàkↄ̃amao baaru nna kpana guu zaa gurↄↄ kɛ̀ á mà ai kↄ̃n a gbã̀ao yãnzi. Má dↄ̃ sãnsãn, lán Luda zĩ maaa dàɛ a tɛ́ nà, eégↄ̃ kɛɛ ai à gá mì dɛo Kirisi Yesu mↄ́gurↄzĩ. À maa kɛ̀ má a yã kũna a píngi lɛ, zaakɛ a yã kú ma swɛ̃̀n. Má da kpɛ́siaann yoo, má zɛ kↄ̃n baaru nnaa pìo a yãpura ona yãnzin yoo, a píngi á baka vĩ zɛ́ kɛ̀ Luda ma gbaa guu. Ludaa dↄ̃ kɛ̀ mɛ́ɛ a bɛgɛɛ kɛɛ a píngi kↄ̃n Kirisi Yesu yenzi boriio. Mɛɛ̀ adua kɛɛare, lɛ a yenzi gↄ̃ kaara àgↄ̃ gaa dↄ̃na guu kↄ̃n wɛ́ɛkɛ̃nao súusu, 10 lɛ à yã kɛ̀ kↄ̃ sìo à kɛɛ dↄ̃, àgↄ̃ kuu nↄ̀sɛpuradeenↄ ũ taari sai Kirisi mↄ́gurↄzĩ. 11 Àgↄ̃ pana kↄ̃n yã maaa kɛ̀ è bↄ Yesu Kirisi kiianↄo, lɛ wà Luda tↄ́ bↄ wà à sáabu kpá.
Kirisin Pↄlu wɛ̃̀ndi ũ
12 Ma gbɛ̃nↄ, má yezi àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ yã kɛ̀ ma le tɛ́ kà baaru nna gana aɛmmɛ, 13 ben soza kíbɛ dogarinↄ píngi kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄↄ dↄ̃̀ kɛ̀ Kirisi yãnzin wà ma dà kpɛ́siaanzi. 14 Ma dana kpɛ́siaan yãnzi wa gbɛ̃ parideenↄ Dii náanɛ kɛ̀ dɛ yãala, ben aↄ̃ kùgbãaa kàara, aↄ̃ↄe Luda yã oo gbɛ̃nↄnɛ vĩa sai.
15 Yãpuramɛ, aↄ̃ gbɛ̃kenↄ è Kirisi yã waazi kɛ dɛnlana yãnzi kↄ̃n nↄ̀sɛgↄ̃aanↄo, gbɛ̃kenↄ sↄ̃ kↄ̃n nↄ̀sɛ maaao. 16 Gbɛ̃ kɛ̀kiinↄ è kɛ kↄ̃n yenziomɛ, zaakɛ aↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ má zɛna kↄ̃n Yesu baarunnakpanao yãnzin má yina kɛ̀zi. 17 Nↄ̀sɛgↄ̃aanↄdee pìnↄ sↄ̃ è Kirisi yã waazi kɛ dɛnla'ↄdↄannɛna yãnzimɛ, èe kɛ kↄ̃n nↄ̀sɛ puraaonlo. Aↄ̃ↄe daa wèe ma kuuna kpɛ́siaan nawɛ̃a kaaramɛ. 18 Yãken yↄ́? Mↄnafiki guun yoo, yãpuraa guun yoo, à píngi dé, wèe Kirisi yã waazi kɛɛmɛ. Ma pↄↄ nna kↄ̃n beeeo, bensↄ̃ eé ɛara à kɛ nna dↄ, 19 zaakɛ má dↄ̃ kɛ̀ adua kɛ̀ ée kɛɛmɛ kↄ̃n Yesu Kirisi Ninii dↄnlɛo é tó mà bↄ. 20 Ma wɛ́ɛ dↄzi, bensↄ̃ má à náanɛ vĩ maamaa, kɛ̀ wí é ma kũ yãke guuro. Tia sa lán a zii bà kↄ̃n kùgbãaao mɛ́ Kirisi tↄ́ bↄ ma mɛ̀ guu, má kuun yoo kesↄ̃ ma gan yoo. 21 Zaakɛ Kirisi yãnzin má kuuzi, gaa dɛmɛ àre ũ. 22 Tó ma kuuna wɛ̃̀ndio dɛmɛ zĩ àredee ũ, má dↄ̃ à kɛ̀ mɛ́ sɛ́ro, 23 ma laasuu kpaatɛnamɛ. Má yezi mà tá, lɛ màgↄ̃ kú kↄ̃n Kirisio. Gwee maamɛ dɛ gura kɛ̀la zã̀. 24 Mↄde à maa màgↄ̃ kú wɛ̃̀ndio a yãnzi. 25 Beee yã fɛɛna vĩro. Má dↄ̃ kɛ̀ mɛ́ gↄ̃ kɛ̀ màgↄ̃ kúao a píngi, lɛ à e à gá aɛ kↄ̃n pↄnnaao ludanaanɛkɛna guu.
26 Lɛn gurↄↄ kɛ̀ mɛ́ ɛara mà mↄ́ a gwa lɛ, é zɛ́ e à ĩa dã Kirisi Yesu guu maamaa ma yãnzi. 27 À píngi dé, tó ma mↄ a gwa ke mɛ́ɛ mↄ́ro yoo, à tó a kuuna kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n Kirisi baaru nnaao, lɛ tó mɛ́ɛ a baaru maa, mà ma kɛ̀ á zɛna gíngin kↄ̃n lɛ́dolɛo, ée ↄsi kaa kↄ̃n nↄ̀sɛo do baaru nnaa pì zɛ́ yãnzi. 28 Àton tó a ibɛɛnↄ yãke vĩa a kũro. Beee égↄ̃ dɛńnɛ sèeda ũ kɛ̀ aↄ̃ mì pɛ̀ kaatɛnaa, amↄanↄ sↄ̃ é bↄ maa. Luda kɛnan gwe. 29 Zaakɛ Luda a gba zɛ́ à nawɛ̃a kɛ Kirisinɛ, èe kɛ à náanɛkɛna adonlo. 30 Ɔsii kɛ̀ á è mɛ́ɛ kaa yã, bensↄ̃ á mà mɛ́ɛ kaa ai tia, apinↄ á kú ↄsi dↄ̃nkↄ̃ pì guumɛ.