6
Nɛ́nↄ yã
A nɛ́nↄ, Dii guu àgae a de kↄ̃n a dao yã ma, zaakɛ beee bé à maa. 2-3 À bɛ̀ɛ lí a de kↄ̃n a daonɛ, lɛ àgↄ̃ aafia à gì kɛ anduna guu. Yã kɛ̀ Ludaa dìɛ káaku kↄ̃n lɛ́gbɛ̃naon gwe.
A denↄ sↄ̃, àton a nɛ́nↄ nↄ̀sɛ yakaro. À ń toto à lɛ́ daḿma Yesude nɛ́gwana ũ.
Zↄ̀nↄ yã
A zↄ̀nↄ, àgae a anduna kɛ̀ diinↄ yã ma kↄ̃n nↄ̀sɛo do kↄ̃n vĩao kↄ̃n luganao, lán Kirisin ée kɛɛnɛ bà. Àton zĩi kɛńnɛ ń wɛ́ɛ yãnziro. Àgae Luda pↄyezi kɛ kↄ̃n yãpuraao kɛ̀ ámbe Kirisi zↄ̀nↄ ũ yãnzi. Àgae zĩi kɛ kↄ̃n aĩao lán Diin ée kɛɛnɛ bà, èe kɛ gbɛ̃nteenlo. Àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Dii é baade maakɛna fĩa bonɛ, zↄ̀ kesↄ̃ wɛ̃ɛnɛ.
A diinↄ sↄ̃, àgae kɛńnɛ lɛ se. À yã pãsĩ ońnɛna tó. Àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ aↄ̃pinↄ kↄ̃n apinↄo píngi, a Dii kú musu, è yã kɛ gbɛ̃ke wɛ́ɛ yãnziro.
Gↄ̃kɛbↄ kɛ̀ Ludaa kpàwaanↄ
10 Yã kɛ̀ gↄ̃̀n yɛ̀: Àgↄ̃ gbãa Dii guu kↄ̃n à iko gbãa bítao. 11 À gↄ̃kɛbↄ kɛ̀ Ludaa kpàawaanↄ da píngi, lɛ à e à zɛ gíngin à Ibilisi ↄ̃ndↄ̃ↄ fↄ̃. 12 Zaakɛ èe kɛ gbɛ̃nteenↄn wée ↄsi kaańyoro, séde nini zaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú musunↄ. Aↄ̃ↄ dɛ anduna kɛ̀kii gusia kíblerinↄ ũ kↄ̃n ń mìdeenↄ kↄ̃n ń ikodeenↄ. 13 Beee yãnzi à gↄ̃kɛbↄ pìnↄ sɛ́ɛ à da píngi, lɛ à fↄ̃ à zɛ à gí gurↄ zaa zĩ, gbasa à gↄ̃ zɛna gíngin à píngi kɛna gbɛra. 14 Àgↄ̃ zɛna gbãa, à yãpuraa dↄ a pii asaa ũ, à yãzɛdee da mↄ̀ uta ũ. 15 À kɛna nna kↄ̃n Ludao baaru nnaa kpá kyatee ũ, lɛ àgↄ̃ kú kↄ̃n soruo. 16 Àgↄ̃ ludanaanɛkɛna kũna sɛngbango ũ gurↄ píngi, lɛ à fↄ̃ à Setãn kà tɛ́deenↄ dɛ píngi. 17 À mìsina sɛ́ à kú mↄ̀fura ũ, àgↄ̃ Luda yã kɛ̀ dɛ à Ninii fɛ̃ɛdaa ũ kũna. 18 Àgaegↄ̃ adua kɛɛ gurↄ píngi, àgↄ̃ Luda dↄnlɛ gbekaa yã píngi guu kↄ̃n à Ninii dↄnnɛ'aɛo. Àgae itɛ̃ kɛ kↄ̃n mɛna bítao, àgↄ̃ adua kɛɛ Luda gbɛ̃nↄnɛ ń píngi. 19 À adua kɛmɛ dↄ, lɛ tó mɛ́ɛ yã oo, Luda ma gba lɛ́ mà a baaru nnaa asii ońnɛ vĩa sai. 20 Baaru nnaa pì yãnzi má dɛ Luda wɛ́ɛdee kɛ̀ wà dà kpɛ́siaan ũ. Àgↄ̃ adua kɛɛmɛ, lɛ mà baaru nnaa kpá vĩa sai lán à kↄ̃ sìo mà kpá nà.
Lɛ́zammana
21 Wa gbɛ̃ndo yenzide Tikiku, Dii zĩkɛri náanɛdee é ma baaru kpáare píngi, lɛ à e àgↄ̃ ma kuuna dↄ̃ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ mɛ́ɛ kɛɛo. 22 Ma à zĩ̀awa, lɛ à wa kuuna oaremɛ, a nↄ̀sɛ e à yĩi kũ.
23 Wa gbɛ̃nↄ, De Luda kↄ̃n Dii Yesu Kirisio a gba aafia, à a yekↄ̃zina kaaraare kↄ̃n a ludanaanɛkɛnao. 24 Luda gbɛ̃kɛɛ kɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ ye wa Dii Yesu Kirisizi yãana sainↄnɛ ń píngi.