YEMISI
1
Yↄ̃agwana
Yemisi, Luda kↄ̃n Dii Yesu Kirisio zↄ̀bleri bé à ì kpà Isaraili bori kuri awɛɛplaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ fãakↄ̃ananↄa.
Ma gbɛ̃nↄ, nawɛ̃a borii pari. À pↄ́ kɛ̀ eé a lee diɛ pↄnna yã ũ, zaakɛ á dↄ̃ kɛ̀ a ludanaanɛkɛna yↄ̃agwana é mɛna iare. À tó mɛna papaawa, lɛ àgↄ̃ dɛ gbɛ̃ kàsaranↄ ũ wásawasa yãke kɛ̃sãnaawaa sai. Tó ↄ̃ndↄ̃ↄ e kɛ̃sãa a gbɛ̃kea, à wɛ́ɛ kɛ Ludaa, eé à gba, zaakɛ è baade píngi gba pↄ́ nↄ̀sɛo do taari'ena sai. Tó à wɛ́ɛ kɛ̀a sↄ̃, à à náanɛ kɛ seka sai, zaakɛ sekadee dɛ lán ko vlãa bàmɛ. Guu kɛ̀ ĩa kàkan, gwen è gbɛ̃ɛn. Gbɛ̃ beee taka tóngↄ̃ daa é pↄ́ e Diiaro, zaakɛ à nↄ̀sɛ kuu plaplaamɛ, ben ègↄ̃ seka kɛɛ yã kɛ̀ èe kɛɛ guu píngi.
Takaasidee kɛ̀ kú wa tɛ́ pↄnnaa kɛ, kɛ̀ Luda à sɛ̀ lezĩ yãnzi. 10 Auzikidee pↄnnaa kɛ, kɛ̀ Luda à bùsa yãnzi, zaakɛ auzikideenↄ é gɛ̃ zɛ́la lán lávu kwɛna bàmɛ. 11 Ɔfãntɛ̃ è fɛɛ kↄ̃n à puusu gbãaao, à lá è kori kũ à vú è kwɛ́ à maakɛɛ è yãa. Lɛn auzikidee é kpá guuzi a bↄkↄ̃tɛnanↄ guu lɛ.
12 Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ è yↄ̃agwana fↄ̃ ũ, zaakɛ à bↄna maaa gbɛran Luda é auzɛnna kɛ̀ à à lɛ́ gbɛ̃̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yeazinↄnɛ kɛnɛ yàari ũ. 13 Tó yↄ̃agwana gbɛ̃ lè, àton be Ludanlo, zaakɛ weé fↄ̃ wà Luda yↄ̃ wà gwa kↄ̃n à zaaaoro, bensↄ̃ àpi è gbɛ̃ke yↄ̃ à gwa kↄ̃n à zaaaoro. 14 Baade yↄ̃agwana è bↄ à pↄ́nidɛna kiiamɛ, ben è à wɛ́ɛ ble à à gáɛ. 15 Ben pↄ́nidɛna pì è nↄ̀ sí à nɛ́ i durun ũ. Tó durun bíta kũ̀ sↄ̃, è gaa imɛ.
16 Ma gbɛ̃ yenzideenↄ, àton a zĩnda sãsãro. 17 Gba maa wásawasa píngi è bↄ musu De Luda pↄ́ gupurinↄ Kɛ̀ri kiiamɛ. È liɛro, à gupura'i è lagoro. 18 À pↄyezi guu à wa i kↄ̃n a yã yãpuradeeo, lɛ wà e wàgↄ̃ aɛ à pↄ́kɛnanↄ tɛ́.
Yãmana kↄ̃n à kɛnao
19 Ma gbɛ̃ yenzideenↄ, à yã kɛ̀ ma. Àgae yã ma kpakpaa a píngi, mↄde àton yã o kpakpaaro, àtongae pↄ fɛ̃ kpakpaaro. 20 Zaakɛ gbɛ̃ntee pↄfɛ̃ è mↄ́ kↄ̃n yã maaa kɛ̀ Ludaa yezioro. 21 Beee yãnzi à ↄ kpá dà zaaa kↄ̃n yã pãsĩ kɛ̀ dàgulaanↄzi píngi. À yã kɛ̀ wà tↄ̃̀ a swɛ̃̀n, kɛ̀ eé fↄ̃ à a mì sí sí kↄ̃n zĩndabusanao.
22 Àton a zĩnda sãsãro, àton yã pì ma kↄ̃n swão pãro, à zĩi kɛa. 23 Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ è yã ma, ben è zĩi kɛoroo dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ èe a zĩnda gwaa dígi guu bàmɛ. 24 À zĩnda gwana gbɛra, tó à gɛ̃̀ zɛ́la, lán à dɛ nà è sãn gↄ̃ↄmɛ. 25 Gbɛ̃ kɛ̀ wɛ́ɛ tɛ́ Luda doka papanazi kɛ̀ è tó wà gↄ̃ wɛ̃ɛnɛnↄ ũ, ben ègↄ̃ gaao aɛ, è ma à sãnlo, è zĩi kɛamɛ, Luda é aubarika da adeen à yãkɛnan.
26 Tó gbɛ̃ a zĩnda dìɛ dↄnziri ũ, ben è a lɛ́ fↄ̃ro, èe a zĩnda kɛkɛɛmɛ, èe dↄnzi kɛɛ pãmɛ. 27 Dↄnzikɛna wásawasa kɛ̀ taari vĩ De Ludanɛroon yɛ̀: Wà tonɛnↄ kↄ̃n gyaanↄnↄ gwa aↄ̃ wɛ̃ndakɛɛ guu, wàgↄ̃ wa zĩnda kũna dↄ̃ gbãsĩ sai anduna yã musu.