3
Dii borii pìnↄ tò gwe lɛ à Isaraili kɛ̀ wèe Kanaa bùsu zĩ̀ ká ń wáaroonↄ yↄ̃ à gwao, lɛ dↄ à zĩ̀kana dada gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ zĩ̀kana dↄ̃ yãroo pìnↄnɛ. Borii pìnↄn yɛ̀: Filisitininↄ kína gↄ̃ↄn sↄↄroonↄ kↄ̃n Kanaanↄ píngi kↄ̃n Sidↄ̃deenↄ kↄ̃n Ivi kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Lɛbanↄ gukpiideennↄ zaa Baali Ɛmↄni gbɛ̀a ai à gàa pɛ́ Lebo Amataa. À ń tó lɛ à Isarailinↄ yↄ̃ à gwao, tó aↄ̃égↄ̃ yã kɛ̀ à dìɛ ń dezinↄnɛ Musa gãzĩnↄ kũna. Beee yãnzin Isarailinↄ vɛ̃̀ɛ Kanaanↄ tɛ́ kↄ̃n Itinↄ kↄ̃n Amↄrinↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n Ivinↄ kↄ̃n Yebusinↄozi. Aↄ̃ ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ sɛ̀ nↄↄ ũ bensↄ̃ aↄ̃ ń nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kpã̀sã borii pìnↄ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄa, ben aↄ̃ dↄ̀ ń tãanↄzi.
Ɔtↄniɛli
Isarailinↄ yã kɛ̀ Dii gìzi kɛ̀. Dii ń Luda yã sã̀ńgu, ben aↄ̃ dↄ̀ Baalizi kↄ̃n Asatorɛo. Ben Dii pↄ fɛ̃̀ńzi à ń yá Mɛsↄpↄtamia bùsu kí Kusãrisataimua, ben aↄ̃ zↄ̀ blènɛ ai wɛ̃̀ sↄraagↄ̃. Kɛ̀ aↄ̃ wii pɛ̀ Diizi, ben à mìsiri bↄ̀ńnɛ, àmbe Kalɛbu dãaro Kenazi nɛ́ Ɔtↄniɛli ũ. Àmbe à ń bↄ́. 10 Dii Nini sùa, ben à yã gↄ̃̀gↄ̃ Isarailinↄnɛ à dↄ̀ńnɛ aɛ zĩ̀ guu. Dii Mɛsↄpↄtamia bùsu kí Kusãrisataimu nànɛ a ↄzĩ, ben à gbãaa mↄ̀nɛ. 11 Ben aↄ̃ bùsu gↄ̃̀ kaɛna aafia wɛ̃̀ baplaa ai Kenazi nɛ́ Ɔtↄniɛli gàa gao.
Ɛudu
12 Isarailinↄ ɛ̀ara wà yã kɛ̀ Dii gìzi kɛ̀ dↄ, ben Dii tò Mↄabu kí Ɛgɛlↄni gbãaa mↄ̀ńnɛ à zaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ pì yãnzi. 13 Ɛgɛlↄni Amↄninↄ kↄ̃n Amalɛkinↄ nàawa, ben aↄ̃ mↄ̀ wà lɛ̀ɛ Isarailinↄa aↄ̃ wɛ́tɛ daminalidee sì. 14 Isarailinↄ zↄ̀ blè Mↄabu kí Ɛgɛlↄninɛ ai wɛ̃̀ baro plaasai. 15 Ben aↄ̃ wii pɛ̀ Diizi, ben à mìsiri bↄ̀ńnɛ, àmbe Gera nɛ́ Ɛudu, Bɛyãmi borii ũ. Ɔzɛdeemɛ. Isarailinↄ à zĩ̀ tángba kpá Mↄabu kí Ɛgɛlↄnia. 16 Ɛudu fɛ̃ɛ lɛ́kpaplaadee pì à gbã̀a kà gã̀sãsuu do. À nà a gbáda ↄplaaa a uta gbáru, 17 ben à gàa à tángba kpà Ɛgɛlↄnia. Ɛgɛlↄni sↄ̃ nɛ́ gbɛ̃ mɛ̀deemɛ maamaa. 18 Kɛ̀ Ɛudu kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ tángba sɛ̀ wà gàaonↄ tángba kpàa wà yã̀a, ben Ɛudu a gbɛ̃ pìnↄ gbàrɛ zɛ́n. 19 Ben à ɛ̀ara tãa kɛ̀ kú Giligala saɛ à sù kína pì kiia dↄ à bè: Má asiiyã ke vĩ mà onnɛ. Ben kína pì bè: À tó mà yã ma, ben à ìba kɛ̀ aↄ̃ↄ kúonↄ bↄ̀ɛ. 20 Ɛgɛlↄni vɛ̃ɛna ado kpɛ́ musu ĩampakiin, ben Ɛudu sↄ̃̀zi à bè: Má yã kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia vĩ mà onnɛ. Kɛ̀ kína pì fɛ̀ɛ a kìtan, 21 ben Ɛudu a fɛ̃ɛ gà à wòto kↄ̃n ↄzɛɛo a gbáda ↄplaaa, ben à à zↄ̃̀o a gbɛɛɛn. 22 Ben fɛ̃ɛ pì gɛ̃̀ à gbɛɛɛn kↄ̃n a páo píngi ai à bↄ̀ à kpɛɛ kpa. Ɛudu e fɛ̃ɛ pì wotoro ai à gbɛɛ nↄ́si dààla. 23 Ɛudu bↄ̀ kpɛɛlɛa à kpɛ́ ĩampakii pì zɛ́ tàta à mↄ̀nɛ kã̀.
24 À bↄna gbɛra Ɛgɛlↄni zĩ̀rinↄ mↄ̀ aↄ̃ ĩampakii pì zɛ́ è kãna, ben aↄ̃ bè: Eégↄ̃ bĩikpɛɛ kɛɛ kpɛ́ ĩampakiian yee? 25 Aↄ̃ↄe à dãa ai aↄ̃ bídi kɛ̀. Kɛ̀ aↄ̃ↄ è èe zɛ́ wɛ̃ńnɛro, ben aↄ̃ mↄ̀nɛ sɛ̀ wà wɛ̃̀ aↄ̃ gɛ̃̀ wà ń dii è daɛna tↄↄtɛ gɛ̀ ũ. 26 Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ kpɛ́ wèe kí dãa lɛ, Ɛudu bàa lɛ̀ à dↄ̀ tãa pìnↄzi à tà Seira. 27 Kɛ̀ à kà gwe, à tò wà kuu pɛ̀ Ɛflaimu gukpiideen, ben Isarailinↄ pìtao kpiiinↄa, Ɛudu dↄ̀ńnɛ aɛ. 28 À bèńnɛ: À tɛ́mazi, zaakɛ Dii a ibɛɛ Mↄabunↄ nàare a ↄzĩ. Aↄ̃ tɛ̀zi, ben aↄ̃ Yoda bikũkii kɛ̀ è gá Mↄabunↄ bùsun sì, aↄ̃ↄe we gbɛ̃ke bikũ dↄro. 29 Zĩ beeea aↄ̃ Mↄabu gↄ̃ gbãaanↄ dɛ̀dɛ lán bↄrↄ kuri bà, aↄ̃ gbɛ̃kee e bↄro. 30 Zĩ beeean Isarailinↄ gbãaa mↄ̀ Mↄabunↄnɛ, ben aↄ̃ bùsu gↄ̃̀ kaɛna aafia ai wɛ̃̀ basiigↄ̃.
Samaga
31 Ɛudu gbɛra Anata nɛ́ Samaga Filisitininↄ dɛ̀dɛ gↄ̃ↄn wàa aagↄ̃ kↄ̃n zùdãgoo. À Isarailinↄ mì sì se.