2
Dii Malaika bↄ à mↄna Isarailinↄzi zaa Bokimu
Dii Malaika bↄ̀ Giligala à gàa Bokimu à bè: Ma a bↄɛ Igipiti, ma gɛ̃ao bùsu kɛ̀ ma la dà a dezinↄnɛ kɛ̀kii guu. Ma bè mɛ́ ma bà kuunaao yã gboro zikiro. Má òare a yã tón kakↄ̃a kↄ̃n bùsu kɛ̀ deenↄoro. Má òare à ń sa'okiinↄ gboro, ben ée ma yã maro. À kɛ̀ dia á kɛ̀ lɛɛ? Tↄ̀! Mɛ́ɛ ooare, mɛ́ pɛ́ḿmaare dↄro. Aↄ̃égↄ̃ dɛare lɛ̀ ũ a gbã̀ntɛ̃a bensↄ̃ aↄ̃ tãanↄ égↄ̃ dɛare takutɛɛ ũ. Kɛ̀ Dii Malaika yã pì ò Isarailinↄnɛ, aↄ̃ ↄ́ↄ dↄ̀ gbãngbãn. Ben aↄ̃ tↄ́ kpà guu pìnɛ Bokimu, ben aↄ̃ saa ò Diia gwe.
Isarailinↄ kpɛɛlina Ludanɛ
Yↄsua gbɛ̃nↄ gbarɛna gbɛra baade gàa à guu kɛ̀ wà kpàa túbi ũu kũ̀. Aↄ̃ dↄ̀ Diizi Yↄsua gurↄↄa píngi kↄ̃n gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu à gbɛraanↄ gurↄo dↄ. Gbɛ̃nsi pìnↄ wɛ́ɛ sì yã bíta kɛ̀ Dii kɛ̀ Isarailinↄnɛlɛ píngi. Kɛ̀ Dii zↄ̀bleri Nuni nɛ́ Yↄsua kɛ̀ wɛ̃̀ basↄↄro akuri, ben à gà. Wà à vĩ̀i guu kɛ̀ dɛ à túbi ũu guu zaa Timina Ɛrɛsi, Ɛflaimunↄ gukpiideen, Gaasi kpii gu'igbãroo kpa.
10 Kɛ̀ Yↄsua gurↄ gbɛ̃nↄ gàga ń píngi, nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛ ń gbɛraanↄↄ Dii dↄ̃ro, bensↄ̃ aↄ̃ yã kɛ̀ à kɛ̀ ń dezinↄnɛ dↄ̃ro. 11 Ben aↄ̃ yã kɛ̀ zaa Diinɛ kɛ̀ aↄ̃ dↄ̀ tãanↄzi. 12 Aↄ̃ pã kpà Dii ń dezinↄ Luda kɛ̀ à ń bↄ́ɛ Igipitizi, aↄ̃ tɛ̀ borii kɛ̀ aↄ̃ↄ ligańzinↄ tãanↄzi aↄ̃ dↄnzi kɛ̀ńnɛ, ben aↄ̃ Dii pↄↄ fɛ̃̀. 13 Aↄ̃ pã kpàzi aↄ̃ dↄ̀ Baalizi kↄ̃n Asatorɛo. 14 Ben Dii pↄ fɛ̃̀ńzi à ń ná ń wɛ́ɛtãmmarinↄnɛ ń ↄzĩ aↄ̃ ń wáa. À ń kpá ń ibɛɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ ligańzinↄa, ben aↄ̃ↄe fↄ̃ wà gì ń zĩndao ń ibɛɛ pìnↄ ↄzĩro. 15 Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ gàa zĩ̀ ká píngi, Dii è bↄ ń kpɛɛmɛ lɛ yã tón bↄńyo nnaro yãnzi, lán à dàńnɛ ń swãla nà, ben aↄ̃ gↄ̃̀ wɛ́ɛtãmma bíta guu.
16 Ben Dii yãgↄ̃gↄ̃rinↄ bↄ̀bↄ ń tɛ́ lɛ aↄ̃ ń sí ń wɛ́ɛtãmmarinↄa. 17 Mↄde aↄ̃è ń yãgↄ̃gↄ̃ri pìnↄ yã maro, aↄ̃ pãpãa kɛ̀ wà dↄnzi kɛ̀ tãanↄnɛ. Aↄ̃ kɛ̃̀ zɛ́ kɛ̀ ń dezinↄ sɛ̀a kpakpaa, aↄ̃ègↄ̃ yã kɛ̀ Dii dìɛńnɛnↄ kũna lán ń dezi pìnↄ bàro. 18 Tó Dii yãgↄ̃gↄ̃ri bↄ̀ ń tɛ́, ègↄ̃ kú kↄ̃n yãgↄ̃gↄ̃ri pìo, ben ègↄ̃ ń sí ń ibɛɛnↄ ↄzĩ ai yãgↄ̃gↄ̃ri pì wɛ̃̀ndi lɛ́n, zaakɛ tó aↄ̃ m̀bo gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe ↄ tↄ̃ↄḿma aↄ̃ↄe ĩa daḿmanↄ yãnzi, Dii è ń wɛ̃nda gwamɛ. 19 Tó yãgↄ̃gↄ̃ri gà sↄ̃, aↄ̃è ɛara wà yaka dɛ ń denↄlamɛ. Aↄ̃è dↄ tãanↄzi aↄ̃è ń gbãgbã aↄ̃è dↄnzi kɛńnɛ. Aↄ̃è ń yãzaakɛna pìnↄ kↄ̃n ń swãgbãaao tóro.
20 Ben Dii pↄ fɛ̃̀ńzi à bè: Zaakɛ borii kɛ̀ ma bà kuuna kↄ̃n ń dezinↄ yã gbòro aↄ̃ↄe ma yã maro, 21 mɛ́ pɛ́ńnɛ borii kɛ̀ Yↄsua gà à ń tó ń bùsunnↄ kea dↄro. 22 Mɛ́ ń swi kɛ Isarailinↄa lɛ mà ń yↄ̃ mà gwa, tó aↄ̃é ma zɛ́ sɛ́ aↄ̃gↄ̃ ma yã kũna lán ń dezinↄ kũ̀ nà, ke tó aↄ̃é kɛ lɛro. 23 Beee yãnzin Dii borii pìnↄ tò gwezi. Èe ń na Yↄsuanɛ a ↄzĩ à pɛ̀ḿma gↄ̃ↄro.