YÃGƆ̃GƆ̃RINƆ
Isarailinↄ pãkpana Diizi 1:1-3:6
Yãgↄ̃gↄ̃ri káakunↄ 3:7-3:31
Debora 4:1-24
Gidiↄn 6:1-8:35
Samusĩ 13:1-16:31
1
Isarailinↄ zĩ̀kana kↄ̃n Kanaa borii kɛ̀ aↄ̃ gↄ̃̀nↄ
Yↄsua gaa gbɛra Isarailinↄ Dii gbèka wà bè: Dénↄ bé weé gá zĩ̀ káwe kↄ̃n Kanaanↄo káakuu? Ben Dii bè: Yudanↄ bé weé gá. À ma! Ma bùsu pì nàńnɛ ń ↄzĩmɛ. Ben Yudanↄ bè ń danɛ Simɛↄnↄnɛ: À mↄ́ à gá zɛwe guu kɛ̀ Ludaa kpàwa túbi ũu guu, wà zĩ̀ ká kↄ̃n Kanaanↄ wé gbasa wà gá zɛare guu kɛ̀ à kpàawaan. Ben Simɛↄnↄ gàańyo. Kɛ̀ Yudanↄ gàa lɛ, Dii Kanaanↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ nàńnɛ ń ↄzĩ, ben aↄ̃ ń dɛ́dɛ zaa Bɛzɛki bↄrↄ kuri. Gwen aↄ̃ Adonibɛzɛki lèn aↄ̃ zĩ̀ kào, ben aↄ̃ Kanaanↄ kↄ̃n Pɛrizi pìnↄ dɛ̀dɛ. Kɛ̀ kína pì e bàa lɛɛ, ben aↄ̃ pɛ̀a. Aↄ̃ à kũ̀, ben aↄ̃ à ↄnɛmidaanↄ kↄ̃n à gbánɛmidaanↄ zↄ̃̀zↄ̃. Ben Adonibɛzɛki bè: Ma kí gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akurinↄ ↄnɛmidaanↄ kↄ̃n ń gbánɛmidaanↄ zↄ̃̀zↄ̃, ben aↄ̃ pↄ́blee kɛ̀ lɛ̀ɛ ma teebu gĩzĩ kↄ̃ↄ wɛ̀. Lán má kɛ̀ gbɛ̃ pìnↄnɛ nà, à fĩan Ludaa bòmɛ. Ben aↄ̃ gàao Yerusalɛmu, gwen à gàn.
Kɛ̀ Yudanↄ lɛ̀ɛ Yerusalɛmua, aↄ̃ↄ sì, ben aↄ̃ à gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao aↄ̃ tɛ́ sↄ̃̀a. Beee gbɛra Yudanↄ gàa wà zĩ̀ ká kↄ̃n Kanaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gusĩsĩdeennↄ kↄ̃n Nɛgɛvio kↄ̃n gusararaao. 10 Aↄ̃ gàa wà lɛ̀ɛ Kanaa kɛ̀ wà kú Ɛblↄnunↄa. Ɛblↄnu tↄ́n Kiriataba yã. Gwen aↄ̃ zĩ̀ blèn Sesai kↄ̃n Aimao kↄ̃n Talamaioa.
11 Bↄna gwe aↄ̃ gàa lɛ́ɛ Dɛbideenↄa. Dɛbi tↄ́n Kiriasɛfa yã. 12 Ben Kalɛbu bè: Gbɛ̃ kɛ̀ lɛ̀ɛ Kiriasɛfa pìa à sìn, mɛ́ ma nɛ́nↄgbɛ̃ Akasa kpáa nↄↄ ũ. 13 Kalɛbu dãaro Kenazi nɛ́ Ɔtↄniɛli bé à sì, ben Kalɛbu a nɛ́nↄgbɛ̃ pì kpàa. 14 Kɛ̀ à à sɛ̀, ben à nàkↄ̃rɛa à gá tↄↄtɛ wɛ́ɛ kɛ a dea. Kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì pìta a zaakia, ben Kalɛbu à là à bè: Bↄ́n ń yezi? 15 Ben à wèàla à bè: Ǹ gbaa kɛmɛ. Zaakɛ guu kɛ̀ n ma gbaa kú Nɛgɛvi gbáan, ǹ ma gba à íbↄkidee dↄ. Ben Kalɛbu à gbà guu kɛ̀ à íbↄkii kún sĩ̀sĩ musu kↄ̃n kɛ̀ à íbↄkii kú guzurɛ guuo.
16 Musa anzure borii kɛ̀ wè be Keninↄ bↄ̀ wɛ́tɛ daminalideen kↄ̃n Yudanↄ, aↄ̃ gàa wà vɛ̃̀ɛńyo ń bùsun Aradi saɛ Nɛgɛvi gbáan. 17 Ben Yudanↄ kↄ̃n ń danɛ Simɛↄnↄ gàa wà lɛ̀ɛ Kanaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Zɛfanↄa. Aↄ̃ wɛ́tɛ pì kàatɛ mámmam, ben aↄ̃ tↄ́ kpànɛ Ɔↄma. 18 Yudanↄ Gaza kↄ̃n Asakɛlↄnio kↄ̃n Ɛkɛrↄnuo kↄ̃n ń guunↄ sì. 19 Dii kúńyo, ben aↄ̃ ń gukpiidee sì, mↄde aↄ̃ↄe fↄ̃ wà pɛ̀ gusararadeenↄaro, kɛ̀ gbɛ̃ pìnↄ sↄ̃goro mↄ̀pↄnↄ vĩ yãnzi. 20 Wà Ɛblↄnu kpà Kalɛbua, lán Musa à lɛ́ gbɛ̃̀ nà, ben à pɛ̀ Anaki bori gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄa gwe. 21 Bɛyãminↄ sↄ̃ↄ e pɛ́ Yebusi kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmunↄaro, ben Yebusinↄↄ kúńyo Yerusalɛmu ai kↄ̃n a gbã̀ao.
22 Yusufunↄ sↄ̃ lɛ̀ɛ Bɛtɛlia bensↄ̃ Dii kúńyo. 23 Bɛtɛli tↄ́n Luzu yã. Kɛ̀ aↄ̃ gbɛ̃nↄ zĩ̀ Bɛtɛli asii gwa, 24 gu'asiigwari pìnↄ gↄ̃gbɛ̃ ke è èe bↄↄ wɛ́tɛ pìn, ben aↄ̃ bènɛ: Ǹ owe dian wé kɛ nà wà gɛ̃ wɛ́tɛ guu wé gbɛ̃kɛɛ kɛnnɛ. 25 Kɛ̀ à zɛ́ ↄ̀dↄańnɛ, ben aↄ̃ wɛ́tɛ pì deenↄ dɛ̀dɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaao, ben aↄ̃ gↄ̃gbɛ̃ pì tò kↄ̃n à danɛnↄ ń píngi. 26 Gↄ̃gbɛ̃ pì gàa Itinↄ bùsun à wɛ́tɛ kàɛ gwe, ben à tↄ́ kpànɛ Luzu. Tↄ́ beee bé à gↄ̃̀nɛ ai kↄ̃n a gbã̀ao.
27 Manasenↄↄ e pɛ́ Kanaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Bɛtɛsã kↄ̃n Tanakio kↄ̃n Dↄruo kↄ̃n Ibleamuo kↄ̃n Mɛgidoo kↄ̃n ń lakutunↄaro, zaakɛ aↄ̃ gì wà kpɛ́ vɛ̃ɛ bùsu pìmmɛ. 28 Kɛ̀ Isarailinↄ gbãaa è, ben aↄ̃ Kanaanↄ dà zↄ̀zĩin, aↄ̃ↄe pɛ́ḿma ń píngiro. 29 Lɛmɛ se Ɛflaimunↄↄ e pɛ́ Kanaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Gɛzanↄaro, ben aↄ̃ↄ kú gwe lɛdo. 30 Lɛmɛ dↄ Zɛbuluninↄↄ e pɛ́ Kanaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Kitironu kↄ̃n Naloluonↄaro, ben aↄ̃ ń dá zↄ̀zĩin. 31 Lɛmɛ dↄ Asanↄↄ e pɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Ako kↄ̃n Sidↄ̃o kↄ̃n Alabuo kↄ̃n Akazibuo kↄ̃n Ɛlɛbao kↄ̃n Afɛkio kↄ̃n Reobuoaro, 32 ben aↄ̃ vɛ̃̀ɛ lɛdo kↄ̃n Kanaa bùsudee pìnↄo. 33 Lɛmɛ dↄ Nafatalinↄↄ e pɛ́ Bɛsɛmɛsideenↄ kↄ̃n Bɛtanadeenↄaro, ben aↄ̃ vɛ̃̀ɛ lɛdo kↄ̃n Kanaa bùsudee pìnↄ aↄ̃ ń dá zↄ̀zĩin. 34 Amↄrinↄ Daninↄ yĩ̀pa aↄ̃ ń kpá gukpiideen, aↄ̃ↄe weńnɛ aↄ̃ mↄ́ vɛ̃ɛ gusararaanlo. 35 Amↄri pìnↄ gì wà kpɛ́ vɛ̃ɛ Ɛrɛsi kpiiia kↄ̃n Ayalↄnio kↄ̃n Salabimuo. Kɛ̀ Yusufunↄ gbãaa kàara, ben aↄ̃ ń dá zↄ̀zĩin. 36 Amↄrinↄ bùsu lɛ́zɛkii nàa zaa Swí Gbɛ̀kotozɛn ai à gàa pɛ́ Selaa ai à gàao aɛ kpa.