24
Yↄsua gbɛ̃nↄ gbana làakari zaa Sɛkɛmu
Yↄsua Isaraili boriinↄ kàkↄ̃a Sɛkɛmu. À Isaraili gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n ń mìdeenↄ kↄ̃n ń yãkpaɛkɛrinↄ kↄ̃n ń dↄn'aɛdeenↄ sìsi, ben aↄ̃ mↄ̀ wà zɛ̀ Luda aɛ. Ben Yↄsua bèńnɛ: Yã kɛ̀ Dii Isarailinↄ Ludaa òn yɛ̀: A dezinↄ kú Yuflati baa kãa kpamɛ yã, aↄ̃ dↄ̀ tãanↄzi. Ibraĩ kↄ̃n Naonↄ de Tera kú ń tɛ́. Ben ma a dezi káaku Ibraĩ sɛ̀ zaa Yuflati baa kãa kpa, ma gɛ̃tɛo Kanaa bùsun píngi, ben má tò à borii kↄ̃̀. Ma à gbà Isaaku, ben ma Isaaku gbà Yakubu kↄ̃n Isauo. Ma Isau gbà Sei gusĩsĩdee. Yakubu kↄ̃n a nɛ́nↄ sↄ̃ aↄ̃ tà Igipiti.
Ma Musa kↄ̃n Arunao zĩ̀, ben ma wɛ́ɛ tã̀ Igipitinↄa kↄ̃n yã kɛ̀ má kɛ̀ ń tɛ́nↄ, ben ma a bↄɛn. Kɛ̀ ma a dezinↄ bↄ̀ɛ Igipiti, kɛ̀ a ka ísiaazi, ben Igipitinↄ pɛ̀ɛazi kↄ̃n sↄ̃goronↄ kↄ̃n sↄ̃deenↄ ai Isia Tɛ̃aazi. Kɛ̀ a wii pɛ̀mazi, ben ma gusiaa dà a dagura kↄ̃n Igipiti pìnↄ, ben má tò ísiaa dàńla míↄmiↄ. A wɛ́ɛ yã kɛ̀ má kɛ̀ Igipitinↄnɛ è. Beee gbɛra a gurↄplaa kɛ̀ gbáan.
Ma mↄao Amↄri kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yoda ↄfãntɛ̃bↄɛ kpaanↄ bùsun. Kɛ̀ aↄ̃ fɛ̀ɛazi zĩ̀o, ben ma ń náare a ↄzĩ. Ma ń káatɛ, ben aↄ̃ bùsu gↄ̃̀ a pↄ́ ũ. Kɛ̀ Zipo nɛ́ Balaki, Mↄabunↄ kína fɛ̀ɛazi zĩ̀o, à Bɛↄ nɛ́ Balamu sìsi à a ká. 10 Ben ma gi Balamu yã mazi má tò à sa maaa òare, ma a bↄ Balaki ↄzĩ. 11 Beee gbɛra a bikũ Yodaa a ka Yɛriko. Ben Yɛrikodeenↄ zĩ̀ kàao. Amↄrinↄ kↄ̃n Pɛrizinↄ kↄ̃n Kanaanↄ kↄ̃n Itinↄ kↄ̃n Gigasinↄ kↄ̃n Ivinↄ kↄ̃n Yebusinↄ zĩ̀ kàao dↄ, ben ma ń náare a ↄzĩ. 12 Ma zↄ̃mantɛ̃nↄ gbàrɛ a aɛ, aↄ̃ pɛ̀are Amↄrinↄ kína gↄ̃ↄn plaaanↄa. Èe kɛ a fɛ̃ɛdaa ke a kà bé à pɛ̀ḿmaro. 13 Ma tↄↄtɛ kɛ̀ ámbe a à zĩi kɛ̀roo kpàawa kↄ̃n wɛ́tɛ kɛ̀ ámbe á kàɛroonↄ, ben á kú wɛ́tɛ pìnↄ guu. Ée geepi lí kↄ̃n kù lí kɛ̀ ámbe á bàroonↄ bɛɛ blee.
14 Ben Yↄsua bè: Àgↄ̃ Dii vĩa vĩ àgↄ̃ dↄↄzi yãpura kↄ̃n nↄ̀sɛo do. À tãa kɛ̀ a dezinↄ dↄ̀ńzi Yuflati baa kãa kpa kↄ̃n Igipitionↄ bↄ a tɛ́ à dↄ Diizi. 15 Tó zↄ̀blena Diinɛ kɛ̀are zaa, ɛ̃ndɛ̃ à zɛ kↄ̃n tãa kɛ̀ á yezi à dↄzio gbã̀a, tãa kɛ̀ a dezinↄ dↄ̀ńzi Yuflati baa kãa kpaanↄn yoo, kesↄ̃ Amↄri kɛ̀ á kú ń bùsunnↄ pↄ́. Mↄde mamↄma kↄ̃n ma bɛdeenↄ, Diin wégↄ̃ dↄↄzi. 16 Ben gbɛ̃nↄ wèàla wà bè: Gyam! Wé fↄ̃ wà pã kpá Diizi wà dↄ tãanↄziro. 17 Dii wa Luda bé à wa bↄ zↄ̀bleen Igipiti bùsun kↄ̃n wa denↄo. Àmbe à dabuyã bíta pìnↄ kɛ̀ wa wáa, à wa dãkpa wa táa'ona guu píngi à wa bↄ borii kɛ̀ wa gɛ̃tɛ ń guunↄ ↄzĩ ń píngi. 18 Dii bé à pɛ̀we Amↄrinↄa kↄ̃n borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú bùsu kɛ̀kiinnↄo. Beee yãnzi wégↄ̃ dↄↄ Diizi se, zaakɛ àmbe wa Luda ũ.
19 Ben Yↄsua bè gbɛ̃nↄnɛ: É fↄ̃ à dↄ Diiziro. Zaakɛ à kú adona, Luda nↄ̀sɛgↄ̃aanↄdeemɛ. Eé a taarinↄ kↄ̃n a durunnↄ kɛ̃arero. 20 Baa kɛ̀ à yã maaa kɛ̀are yã, tó a pã kpàzi a dↄ bori zĩ̀tↄnↄ tãanↄzi, eé ɛara à kisia zĩawa à a kaatɛ. 21 Ben gbɛ̃nↄ bè Yↄsuanɛ: Lɛnlo! Diin wégↄ̃ dↄↄzi. 22 Ben Yↄsua bèńnɛ: Ámbe a zĩnda sèedadeenↄ ũ, kɛ̀ a zɛo àgↄ̃ dↄↄ Diizi. Ben aↄ̃ bè: Ee! À sèedadeenↄn wa ũ. 23 Ben Yↄsua bè: Tó lɛmɛ, à bori zĩ̀tↄnↄ tãa kɛ̀ aↄ̃ↄ kúaonↄ bↄ a tɛ́ à a swɛ̃̀ kpá Dii Isarailinↄ Ludaa. 24 Ben gbɛ̃nↄ bènɛ: Dii wa Ludan wégↄ̃ dↄↄzi wàgↄ̃ à yã maa.
25 Zĩ beeean Yↄsua ɛ̀ara à Dii bà kuunańyo yã kɛ̀kɛ gbɛ̃nↄnɛ. Zaa Sɛkɛmu gwe à dokayãnↄ kↄ̃n yãdiɛnanↄ zɛ́ kpàɛńnɛ, 26 ben à yã pìnↄ kɛ̃̀ Luda doka takadan. Ben à gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ sɛ̀ à pɛ̀ɛ gbíi lí gbáru Dii gbãgbãkiia gwe. 27 Ben à bè gbɛ̃nↄnɛ: À gwa! Gbɛ̀ kɛ̀kii bé eégↄ̃ dɛwe sèedadee ũ. Gbɛ̀ pì yã kɛ̀ Dii òwee mà píngi. Eégↄ̃ dɛare sèedadee ũ lɛ àton mↄnafiki kɛ a Ludanɛro. 28 Yↄsua gbɛ̃nↄ gbàrɛ, ben baade tà a bùsu kɛ̀ wà kpàa túbi ũu guu.
29 Yã beeenↄ gbɛra Dii zↄ̀bleri Yↄsua, Nuni nɛ́ gà. À kɛ̀ wɛ̃̀ basↄↄro akuri. 30 Wà à vĩ̀i guu kɛ̀ dɛ à túbi ũu guu Timina Sɛra, Ɛflaimunↄ gukpiideen Gaasi kpiii gu'igbãroo kpa. 31 Isarailinↄ dↄ̀ Diizi Yↄsua gurↄ píngi kↄ̃n gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu à gbɛraanↄ gurↄↄo dↄ. Gbɛ̃nsi pìnↄ wɛ́ɛ sì yã kɛ̀ Dii kɛ̀ Isarailinↄnɛlɛ píngi.
32 Yusufu wánↄ kɛ̀ Isarailinↄ bↄ̀o Igipiti sↄ̃, aↄ̃ↄ vĩ̀i Sɛkɛmu tↄↄtɛ guu, kɛ̀ Yakubu lù Sɛkɛmu de Amↄ nɛ́nↄa kondogi basↄↄro. Tↄↄtɛ pì kú Yusufunↄ túbi guumɛ. 33 Kɛ̀ Aruna nɛ́ Ɛlɛaza gà, ben wà à vĩ̀i zaa Gibɛa, wɛ́tɛ kɛ̀ wà kpà à nɛ́ Finɛasia túbi ũ Ɛflaimunↄ gukpiideen.