2
Nↄsɛna zaa Kana
À gurↄ aagↄ̃dee zĩ wèe nↄↄ sɛɛ zaa Kana, Galili bùsun. Yesu da kú gwe, ben wà Yesu kↄ̃n a ìbanↄ sìsi nↄsɛ kiia dↄ. Kɛ̀ geepiwɛ̃ɛ kɛ̃̀sã, Yesu da bènɛ: Aↄ̃ↄ wɛ̃ɛ vĩ dↄro nɛ́. Ben Yesu wèàla à bè: À kɛ̀ dia n ma le beeeoee? À gurↄↄ e kámɛ kↄ̀ro. Ben à da bè zĩkɛrinↄnɛ: Lán eé oare nà, à kɛ lɛ. Gbɛ̀ orozãnↄↄ kú gwe mɛ̀n swɛɛdo Yudanↄ gbãsĩbↄ'ikabↄnↄ ũ. À kenↄ è í sí lita basiigↄ̃mɛ, à kenↄ sↄ̃ baswɛɛdo. Ben Yesu bè zĩkɛrinↄnɛ: À í káka orozã kɛ̀nↄn à pa. Ben aↄ̃ í kàkan à pà yɛ́lɛlɛ. Ben à bèńnɛ: À tↄ́ à gáo kↄ̃kↄ̃'orinↄ gbɛ̃nsinɛ sa. Ben aↄ̃ↄ tↄ̀ wà gàaonɛ. Kɛ̀ gbɛ̃nsi pì í liɛna wɛ̃ɛ ũu pì dã̀, èe dↄ̃ guu kɛ̀ à bↄ̀nlo, mↄde zĩkɛri kɛ̀ aↄ̃ í pì tↄ̀nↄↄ dↄ̃. Ben gbɛ̃nsi pì nↄzã sìsi 10 à bènɛ: Wɛ̃ nnaan wè kpáḿma gĩa. Gurↄↄ kɛ̀ í ń kũ, ben wè mↄ́ kↄ̃n gɛbuo sa. Mpi sↄ̃, n wɛ̃ nnaa tò zãa. 11 Yesu dabuyãkɛna káakupↄn gwe, kɛ̀ à kɛ̀ zaa Kana, Galili bùsun. À tↄ́ bↄ̀, ben à ìbanↄ à náanɛ kɛ̀. 12 Beee gbɛra Yesu gàa Kapɛnamu kↄ̃n a dao kↄ̃n a dãaronↄ kↄ̃n a ìbanↄo, mↄde aↄ̃ↄe gurↄplaa kɛ gwero.
Yesu kuuna Luda ua
(Mat 21:12-13, Maa 11:15-17, Luk 19:45-46)
13 Kɛ̀ Yudanↄ Banla zĩbaa kà kĩi, ben Yesu gàa Yerusalɛmu. 14 À è wèe zùnↄ kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n lukulukunↄ yaa Luda ua guu, ↄↄlendekɛrinↄↄ vɛ̃ɛna gwe. 15 Ben à bàflã tã̀ à pɛ̀ḿma aↄ̃ bↄɛ kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n zùnↄ píngi. À ↄↄlendekɛri pìnↄ ↄↄ fã̀akↄ̃a, à ń teebunↄ yĩ̀pa à kwɛ̀ńnɛ. 16 Ben à bè lukulukuyari pìnↄnɛ: À pↄ́ pìnↄ sɛ́ɛ à bↄo píngi. Àton ma De ua kɛ yàra ũro. 17 Ben yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn kɛ̀kii dↄ̀ à ìbanↄn kɛ̀ à bè: N ua yã ma kũ gbãa maamaa. 18 Ben Yuda gbãadeenↄ à là wà bè: Dabuyã kpareen nɛ́ kɛwe lɛ wà dↄ̃ kɛ̀ ń yã beee kɛna iko vĩi? 19 Yesu wèńla à bè: À Luda kpɛ́ kɛ̀ wí, mɛ́ ɛara mà kpɛ́ pì fɛɛ gurↄ aagↄ̃ↄ dagura. 20 Ben gbãadee pìnↄ bènɛ: Wɛ̃̀ baplaa awɛɛswɛɛdon wà kpɛ́ pì bò, ben mmↄn nɛ́ fɛɛ gurↄ aagↄ̃ↄ guuↄ́? 21 Mↄde Luda kpɛ́ kɛ̀ à tɛ́a pì, à mɛ̀ yãn èe oo. 22 Kɛ̀ Yesu fɛ̀ɛ bↄna gaan, yã kɛ̀ à ò pì dↄ̀ à ìbanↄn, ben aↄ̃ yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn sì kↄ̃n yã kɛ̀ Yesu ò pìo.
Yesu baade píngi nↄ̀sɛ dↄ̃
23 Kɛ̀ Yesu kú Yerusalɛmu Banla zĩbaa zĩ wà à náanɛ kɛ̀ pari, kɛ̀ wà dabuyã kɛ̀ à kɛ̀nↄ è yãnzi. 24 Yesu e ń náanɛ kɛro, zaakɛ à baade píngi nↄ̀sɛ dↄ̃. 25 Èe kɛ séto gbɛ̃ke gbɛ̃ yã ònɛro, zaakɛ à yã kɛ̀ kú baade nↄ̀sɛ guu dↄ̃.