YOHANA
Baaru nnaa kɛ̀ Yohana kɛ̃̀
Yaaya Batisikɛri kↄ̃n Yesu ìba káakunↄ 1:1-1:51
Yesu yãdannɛna 2:1-12:50
Yesu kuuna Yerusalɛmu 13:1-17:26
Yesu gana kↄ̃n à fɛɛnao 18:1-20:31
Yesu bↄ à mↄna a ìbanↄzi 21:1-21:35
1
Yesu Kirisi mↄna anduna guu
Zaa káaku Yã kuu, Yã pì kú kↄ̃n Ludao, Yã pìn Luda ũ. À kú kↄ̃n Ludao zaa káaku. Luda pↄ́ píngi kɛ̀ à gãzĩmɛ, pↄ́kee kuu kɛ̀ à kɛ̀ à sairo. À guun wɛ̃̀ndi kún, ben wɛ̃̀ndi pì dɛ gupuraa ũ gbɛ̃nↄnɛ. Gupuraa pì è pu gusiaan, ben gusiaa pì é e à daàlaro.
Luda gbɛ̃ke zĩ̀ à tↄ́n Yaaya. À mↄ̀ gupuraa pì sèedadee ũmɛ, à gupuraa pì yã ò gbɛ̃nↄnɛ, lɛ baade píngi à náanɛ kɛ à gãzĩ. Àmbe gupuraa pì ũro, à mↄ̀ gupuraa pì sèedadee ũmɛ. Gupura yãpuradee kɛ̀ è guu pu baade pínginɛ bé èe mↄↄ anduna guu.
10 Yã pì kú anduna guu. Baa kɛ̀ Luda anduna kɛ̀ à gãzĩ, anduna e à dↄ̃ro. 11 À mↄ̀ a bɛ, ben à gbɛ̃nↄↄ e à síro. 12 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ zɛ̀o wà à náanɛ kɛ̀nↄ sↄ̃, à ń gbá zɛ́ aↄ̃ gↄ̃̀ Luda nɛ́nↄ ũ. 13 Aↄ̃ ina pì e bↄ gbɛ̃ke aru guuro, èe bↄ mɛ̀fɛɛna ke gↄ̃gbɛ̃ pↄyezi kiiaro, Luda bé à ń í. 14 Yã pì kɛ̀ gbɛ̃ntee ũ, à gurↄplaa kɛ̀wao, ben wa à gakui è, De Luda Nɛ́ mɛ̀n do léle gakuimɛ, à gbɛ̃kɛ kↄ̃n yãpuraao papana.
15 Yaaya à sèeda kɛ̀ à pũ̀tã à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ ma à yã òn yɛ̀, ma bè gbɛ̃ kɛ̀ èe mↄↄ ma gbɛraa dɛmala kɛ̀ à kuu ma ã yãnzi. 16 À gbɛ̃kɛ papana guu à gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ wa baadenɛ, ben wa aubarika è didikↄ̃a. 17 Luda a doka kpàwa Musa gãzĩ, à gbɛ̃kɛ kↄ̃n yãpuraao kɛ̀we Yesu Kirisi gãzĩmɛ. 18 Gbɛ̃kee e wɛ́ɛ si Ludalɛ zikiro. Luda Nɛ́ mɛ̀n do léle kɛ̀ kú a De kuu pì bé à tò wà à dↄ̃.
Yaaya Batisikɛri sèedakɛna Yesu yã musu
(Mat 3:1-12, Maa 1:1-8, Luk 3:1-18)
19 Yuda gbãadee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmunↄ sa'ori kenↄ kↄ̃n Levi bori kenↄ zĩ̀ Yaayaa, ben aↄ̃ à là wà bè: Dén n ũu? Yã kɛ̀ à òńnɛn yɛ̀. 20 À òńnɛ wásawasa, èe yãke utɛńnɛro à bè: Mɛsayan ma ũro. 21 Ben aↄ̃ à là wà bè: Dén n ũ sɛɛ? Iliamɛn ũↄ́? À wèńla à bè: Auo! Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà à là dↄ: Annabi ìsin n ũↄ́? À wèńla à bè: Auo! 22 Ben aↄ̃ bènɛ dↄ: Dén n ũ sↄ̃ↄ? Ǹ owe lɛ wà gá wà o gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ wa zĩinↄnɛ. Dian nɛ́ɛ oo nà zĩnda yã musuu? 23 Ben à bè lán annabi Isaya ò nà:
Gbɛ̃ kɛ̀ a kòto dↄ gbáann ma ũ,
kɛ̀ èe bee wà zɛ́ poro Diinɛ.
24 Gbɛ̃ kɛ̀ wà ń zĩ pìnↄ sↄ̃ bↄ̀ Farisinↄ kiiamɛ. 25 Ben aↄ̃ à là wà bè: Zaakɛ Mɛsayan n ũro ke Ilia ke annabi ìsi, bↄ́yãnzi nɛ́ɛ gbɛ̃nↄ batisi kɛɛzi? 26 Yaaya wèńla à bè: Mɛɛ̀ gbɛ̃nↄ batisi kɛ kↄ̃n ío, mↄde gbɛ̃kee kú a tɛ́ á à dↄ̃ro. 27 Àmbe é mↄ́ ma gbɛra, mɛ́ɛ ká mà à kyatee bↄbↄnɛro. 28 Yã pìnↄ kɛ̀ Bɛtani kɛ̀ kú Yoda baamɛ, guu kɛ̀ Yaaya e gbɛ̃nↄ batisi kɛɛn.
Sãnɛ Bↄ̀rↄ kɛ̀ Ludaa kpà
29 Kɛ̀ guu dↄ̀, Yaaya Yesu è èe mↄↄ a kiia, ben à bè: Sãnɛ Bↄ̀rↄ kɛ̀ Ludaa kpà à anduna durun goon yɛ̀. 30 Gbɛ̃ pì yãn má ò yã ma bè, gbɛ̃ kɛ̀ èe mↄↄ ma gbɛraa dɛmala, kɛ̀ à kuu ma ã yãnzi. 31 Má à dↄ̃ yãro, mↄde ma mↄ, mɛ́ɛ gbɛ̃nↄ batisi kɛɛ lɛ Isarailinↄ à dↄ̃ yãnzimɛ. 32 Yaaya à sèeda kɛ̀ à bè: Má è Luda Nini bↄ̀ ludambɛ lán pↄ̃tɛ̃ɛ bà à mↄ̀ à zↄ̃̀a. 33 Mɛ́ɛ à dↄ̃ yãro. Kɛ̀ Luda ma zĩ gbɛ̃nↄ batisi kɛ, à bèmɛ gbɛ̃ kɛ̀ má è a Ninii mↄ̀ à pìtaa, àmbe eé gbɛ̃nↄ batisi kɛ kↄ̃n Ninii pìo. 34 Ma beee è, ma sↄ̃ↄ sèeda kɛ̀ kɛ̀ àmbe Luda Nɛ́ ũ.
Yesu ìba káakunↄ
35 Kɛ̀ guu dↄ̀, Yaaya ɛ̀ara à kú gwe dↄ kↄ̃n a ìba gↄ̃ↄn plaaanↄ. 36 Kɛ̀ à Yesu è èe gɛ̃tɛɛ, à bè: Sãnɛ Bↄ̀rↄ kɛ̀ Ludaa kpàn gwe! 37 Kɛ̀ ìba gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ yã pì mà, aↄ̃ bↄ̀ wà tɛ̀ Yesuzi. 38 Yesu lìɛ à è aↄ̃ↄ tɛ́azi, ben à ń lá à bè: Bↄ́n á yezi? Aↄ̃ bènɛ: N bɛɛ kú mámɛ Rabi? Tↄ́ pì bè Dannɛri. 39 À wèńla à bè: À mↄ́ à gwa. Ben aↄ̃ gàa wà guu kɛ̀ à kún è, ben aↄ̃ gↄ̃̀o zĩ beeea. Uusiɛ mↄ̀ siigↄ̃ taka.
40 Gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀ aↄ̃ Yaaya yã mà aↄ̃ bↄ̀ wà tɛ́ Yesuzi pìnↄ, aↄ̃ gbɛ̃ doo nɛ́ Simↄ Pita dãaro Andurumɛ. 41 À gàa à a vĩ̀i Simↄ lè gĩa, ben à bènɛ: Wa Mɛsaya è. Tↄ́ pìn wè be dↄ Kirisi. 42 Ben à gàao Yesu kiia. Yesu à gwà tíii à bè: Yohana nɛ́ Simↄn n ũ. Weé bennɛ Pitamɛ sa. Tↄ́ pì bè gbɛ̀.
43 Kɛ̀ guu dↄ̀, Yesu yezi à tá Galili bùsun, ben à dà Filipilɛ à bènɛ: Ǹ tɛ́mazi. 44 Filipi pì nɛ́ Anduru kↄ̃n Pitao bɛ wɛ́tɛ Bɛtɛsaida gbɛ̃mɛ. 45 Ben Filipi gàa à Natanaɛli lè à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ Musa a yã ò a doka guu, bensↄ̃ annabinↄ a yã ò dↄ, wa à è. Yusufu nɛ́ Yesumɛ. Nazarɛti gbɛ̃mɛ. 46 Natanaɛli bènɛ: Gbɛ̃ maaa é bↄ Nazarɛtiↄ́? Filipi bènɛ: Ǹ mↄ́ ǹ gwa. 47 Kɛ̀ Yesu Natanaɛli è èe mↄↄ a kiia, à à yã ò à bè: Isaraili yãpuradeen yɛ̀, à nↄ̀sɛ mↄnafiki vĩro. 48 Ben Natanaɛli bènɛ: Ń ma dↄ̃ mámɛ? Ben Yesu wèàla à bè: Ai Filipi gↄ̃ gá n sísi, ma n e kãkã lí gbáru. 49 Ben Natanaɛli bènɛ: Rabi, Luda Nɛ́n n ũ, Isarailinↄ Kínan n ũ. 50 Yesu bènɛ: Kɛ̀ má ònnɛ ma n e kãkã lí gbáru bé à tò n ma náanɛ kɛ̀ↄ́? Nɛ́ yã bíta e dɛ kɛ̀la. 51 À ɛ̀ara à bènɛ dↄ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, é ludambɛɛ e wɛ̃kↄ̃ana, Luda malaikanↄ égↄ̃ didii Gbɛ̃ntee Nɛ́a aↄ̃gↄ̃ pitaaa.