24
Yesu fɛɛ bↄna gaan
(Mat 28:1-10, Maa 16:1-8, Yoh 20:1-10)
Azumanɛngo zĩ kↄngↄ idɛ'idɛ nↄgbɛ̃ pìnↄ bↄ̀ wà gàa mira pì kiia kↄ̃n nↄ́si gũ nnaa kɛ̀ aↄ̃ à soru kɛ̀o. Aↄ̃ↄ lè wà gbɛ̀ gò mira lɛ́a. Kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀, aↄ̃ↄe Dii Yesu gɛ̀ ero. Aↄ̃ↄ kú bídi guu, ben gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn plaa kenↄ bↄ̀ wà mↄ̀ńzi kↄ̃n pↄ́kãsãa kɛ̀ èe tɛ́ kɛɛnↄo dana. Vĩa ń kũ aↄ̃ ń mì nàɛ, ben gↄ̃gbɛ̃ pìnↄ bèńnɛ: À kɛ̀ dia ée gbɛ̃ bɛ̃ɛ wɛtɛɛ gɛ̀nↄ tɛ́ɛ? À kú kɛ̀ro, à fɛ̀ɛ. À tó yã kɛ̀ à òare gurↄↄ kɛ̀ à kú Galili dↄagu à bè, séde wà Gbɛ̃ntee Nɛ́ kpá durunkɛrinↄa aↄ̃ à pá lía, à gurↄ aagↄ̃dee zĩ eé fɛɛ. Ben à yã pì dↄ̀ńgu. Bↄna mira kiia, aↄ̃ gàa wà yã pì baaru kpà zĩ̀ri gↄ̃ↄn kuri awɛɛdoonↄnɛ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ. 10 Mariama Magadalɛni kↄ̃n Yoanao kↄ̃n Yemisi da Mariamao kↄ̃n nↄgbɛ̃ kpaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kúńyonↄ bé wà yã pì ò zĩ̀ri pìnↄnɛ. 11 Ben nↄgbɛ̃ pìnↄ yã pì kɛ̀ńnɛ lán fàadi yã bà, aↄ̃ↄe síro. 12 Ben Pita fɛ̀ɛ à bàa sì à gàa mira pì kiia. Kɛ̀ à wɛ́ɛ kpàɛ mira pìn, èe pↄ́ke ero, sé táaru bisanↄ, ben à lìara à tà laasuu guu, yã pì à kũ̀ gbãa.
Zaa Ɛmausi zɛ́n
(Maa 16:12-13)
13 Gurↄ dↄ̃nkↄ̃ pì zĩ Yesu ìba gↄ̃ↄn plaa kenↄ e gaa lakutu kɛ̀ wè be Ɛmausi. À zã̀ kↄ̃n Yerusalɛmuo lán kiloo kuri awɛɛdoo bà. 14 Aↄ̃ↄe yã kɛ̀ kɛ̀ píngi fàadi bookↄ̃nɛ, 15 ben gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe à fàadi boo aↄ̃ↄe à laasuu lɛɛ, Yesu ń lé zɛ́n, ben aↄ̃ↄe táa oo lɛdo. 16 Ben ń wɛ́ɛ sìsi aↄ̃ↄe à dↄ̃ro. 17 Ben à ń lá à bè: Bↄ́ yãn á tɛ́ ée oo kↄ̃o? Ben aↄ̃ zɛ̀ uuo sisina. 18 Aↄ̃ gbɛ̃ doo kɛ̀ wè benɛ Keleopa wèàla à bè: Mmↄn nibↄn n ũ ndo Yerusalɛmu gwɛɛ, kɛ̀ nɛ́ɛ yã kɛ̀ kɛ̀ gurↄplaa kɛ̀a dↄ̃roo? 19 Ben à ń lá à bè: Yã kparemɛ? Aↄ̃ wèàla wà bè: Yesu Nazarɛti yãmɛ. Annabi ìsimɛ. Baade píngi dↄ̃ kɛ̀ à yãkɛna kↄ̃n à yã'onao bↄ̀ Luda kiiamɛ. 20 Ben sa'orikinↄ kↄ̃n wa gbãadeenↄ daa kpàḿma, lɛ wà yã daàla yãnzi, ben wà à pà lía wà à dɛ̀. 21 Wapinↄ sↄ̃, daan wée daa eé Isarailinↄ mì sí. Beee gbɛra yã pì kɛna gurↄ aagↄ̃deen gbã̀a. 22 Ben yã kɛ̀ wa nↄgbɛ̃ kenↄ ò bↄ̀ wa saɛ. Kɛ̀ aↄ̃ gàa à mira kiia kↄngↄa idɛ'idɛ, 23 aↄ̃ↄe à gɛ̀ ero. Aↄ̃ sù aↄ̃ bè malaikanↄ bↄ̀ wà mↄ̀ńzi aↄ̃ bèńnɛ à kú wɛ̃̀ndio. 24 Ben wa gbɛ̃kenↄ gàa wà mira pì gwà, aↄ̃ↄ è lán nↄgbɛ̃ pìnↄↄ òńnɛ nà, à kú gwero. 25 Ben Yesu bèńnɛ: Laasuusaideenↄ, eè yã kɛ̀ annabinↄↄ ò sí kpakpaaro. 26 Ludaa e diɛ Mɛsaya wɛ́ɛtãmma e lán kɛ̀ bà gbasa à gɛ̃ a gakui guuroo? 27 Naana zaa Musa takadaa ai à gàa pɛ́ annabinↄ pↄ́a píngi, Yesu yã kɛ̀ kɛ̃na Luda yãn a musu bↄ̀kↄ̃tɛńnɛ píngi.
28 Kɛ̀ aↄ̃ kà kĩi kↄ̃n lakutu kɛ̀ aↄ̃ↄe gaan-o, Yesu kɛ̀ lán é gɛ̃ zɛ́laa bà. 29 Ben aↄ̃ à kũ̀kũ aↄ̃ bè: Ǹ gↄ̃wao kɛ̀. Uusiɛ kɛ̀, guu e mↄↄ si. Ben à gɛ̃̀ ua guu à gↄ̃̀ńyo. 30 Gurↄↄ kɛ̀ èe pↄ́ bleeńyo, ben à burɛdi sɛ̀ à aubarika dàn, ben à lìkↄ̃rɛ à kpàḿma. 31 Ben aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̃̀ aↄ̃ à dↄ̃̀ sa, ben aↄ̃ à wɛ̀tɛ wà kòrazi. 32 Ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Kɛ̀ èe yã oowe zɛ́n èe Luda yã bↄkↄ̃tɛɛwe, wa nↄ̀sɛ guu e puuroo? 33 Ben aↄ̃ fɛ̀ɛ gwe gↄ̃ↄ aↄ̃ lìara wà gàa Yerusalɛmu. Aↄ̃ à zĩ̀ri gↄ̃ↄn kuri awɛɛdoonↄ è kakↄ̃ana gwe kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ nàḿmanↄo 34 aↄ̃ↄe bee: Dii fɛ̀ɛ yãpuramɛ, à bↄ̀ à mↄ̀ Simↄzi. 35 Ben gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ zɛ́ guu yã tↄ̃kɛ̃̀ńnɛ kↄ̃n dian aↄ̃ à dↄ̃̀ nà burɛdi likↄ̃rɛna guuo.
Yesu bↄ à mↄna a ìbanↄzi
(Mat 28:16-20, Maa 16:14-18, Yoh 20:19-23, Zĩr 1:6-8)
36 Kɛ̀ aↄ̃ↄe yã pì oo lɛ, kãndo aↄ̃ à è zɛna ń tɛ́, ben à bèńnɛ: Àgↄ̃ kú aafiao! 37 Ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu aↄ̃ kɛ̀ gìri, aↄ̃ↄe daa gɛ̀wãadeen wà è. 38 Ben à bèńnɛ: À kɛ̀ dia a nↄ̀sɛ fɛ̀ɛɛ? À kɛ̀ dia á kú kↄ̃n nↄ̀sɛplaaao? 39 À ma ↄↄnↄ kↄ̃n ma gbánↄ gwa, kɛ̀ mámbee! À ↄ kɛma à gwa. Gɛ̀wãadee ègↄ̃ mɛ̀ kↄ̃n wáo vĩ lán á è má vĩ nàro. 40 Kɛ̀ à ò lɛ, ben à a ↄↄnↄ kↄ̃n a gbánↄ ↄ̀dↄańnɛ. 41 Pↄnnaa guu aↄ̃ↄe à yã síro, kɛ̀ à bↄ̀ ń saɛ yãnzi. Ben à ń lá à bè: Pↄ́ble kee kuuↄ́? 42 Ben aↄ̃ kpↄ̀ kpátɛa kↄ̃̀ↄ kpàa, 43 ben à sì à sò ń wáa.
44 Ben à bèńnɛ: Yã kɛ̀ má òare gurↄↄ kɛ̀ má kúao bé à kɛ̀. Ma bè séde yã kɛ̀ wà ò ma musu Musa doka takadan kↄ̃n annabinↄ takadao kↄ̃n Saamu takadao papa píngi. 45 Ben à ń nↄ̀sɛ wɛ̃̀ńnɛ lɛ aↄ̃ yã kɛ̀ kú takada pìnↄ guu dↄ̀rↄ dↄ̃. 46 À bèńnɛ: Wà kɛ̃̀ Luda yãn wà bè Mɛsaya é wɛ́ɛtãmma e, à gurↄ aagↄ̃dee zĩ eé fɛɛ bↄna gaan, 47 weé waazi kɛ bori pínginɛ kↄ̃n à tↄ́o naana zaa Yerusalɛmu, lɛ aↄ̃ nↄ̀sɛ liɛ aↄ̃ durunnↄ kɛ̃ḿma. 48 Ámbe yã pì sèedadeenↄ ũ. 49 Mapi sↄ̃, mɛ́ gbaa kɛ̀ ma De à lɛ́ gbɛ̃̀ kpãsãare. Àgↄ̃ kú wɛ́tɛ guu kɛ̀ ai gbãaa bↄ ludambɛ à daala.
Yesu tana ludambɛ
(Maa 16:19-20, Zĩr 1:9-11)
50 Kɛ̀ Yesu bↄ̀ńyo wɛ́tɛ kpɛɛ ai Bɛtani saɛ, ben à a ↄↄnↄ sɛ̀ lezĩ à aubarika dàńgu. 51 Kɛ̀ èe aubarika daańgu lɛ, ben à kɛ̃̀ḿma, Luda à sɛ̀ à tào a kiia. 52 Ben aↄ̃ dↄnzi kɛ̀nɛ aↄ̃ lìara wà tà Yerusalɛmu kↄ̃n pↄnna bítao. 53 Aↄ̃ègↄ̃ kú Luda ua guu gurↄ píngi aↄ̃gↄ̃ Luda sáabu kpaa.