23
Pilati yãkpaɛkɛna kↄ̃n Yesuo
(Mat 27:1-2, 11-14, Maa 15:1-5, Yoh 18:28-38)
Ben aↄ̃ fɛ̀ɛ ń píngi aↄ̃ gàao Pilati kiia. Aↄ̃ↄe yã diia wà bè: Wa gbɛ̃ kɛ̀ è èe gudɛɛ kɛɛ wa bùsun, è gíńnɛ wà bɛ'ↄↄ kpá Sizaa, ben à a zĩnda dìɛ Mɛsaya ũ, kí ũ. Ben Pilati à là à bè: Ḿbe Yudanↄ kína ũↄ́? À wèàla à bè: Lɛn ń ò lɛ. Ben Pilati bè sa'orikinↄ kↄ̃n parii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄnɛ: Mɛ́ɛ taari e gↄ̃gbɛ̃ pìaro. Ben aↄ̃ nàkↄ̃rɛa wà bè: Ègↄ̃ tɛ́ kaa gbɛ̃nↄn a yãdannɛna guu Yudea bùsun píngi. À nàa Galilimɛ ai à gàa à kào kɛ̀ sa.
Kɛ̀ Pilati mà lɛ, ben à gbèka tó Galili gbɛ̃n à ũ. Kɛ̀ à dↄ̃ kɛ̀ à bↄ̀ Hɛrↄdu bùsummɛ, ben Hɛrↄdu pì sↄ̃ↄ kú Yerusalɛmu zĩ beeea, ben à à gbàrɛ à kiia. Kɛ̀ Hɛrↄdu Yesu è, ben à pↄↄ kɛ̀ nna maamaa. À à baaru mà, ben à yezi ń wɛ́ɛ sikↄ̃lɛ zaa gìkɛna. À wɛ́ɛ dↄzi à Yesu dabuyãkɛna e. À yãnↄ làlaa pari, ben Yesu e à ke weàlaro. 10 Sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄↄ zɛna gwe aↄ̃ↄe yã didiia pãsĩpãsĩ. 11 Hɛrↄdu kↄ̃n a sozanↄ kya kà Yesun aↄ̃ à fabò aↄ̃ uta wɛ́ɛdee dànɛ, ben à ɛ̀ara à à gbàrɛ Pilati kiia. 12 Zĩ beeean Hɛrↄdu kↄ̃n Pilatio gↄ̃̀ kↄ̃ gbɛ̃ ũ, zaakɛ aↄ̃ íbɛtɛ kpà kↄ̃omɛ yã.
Yãdana Yesula
(Mat 27:15-26, Maa 15:6-15, Yoh 18:39-19:16)
13 Pilati sa'orikinↄ kↄ̃n gbãadeenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kpaaanↄ kàkↄ̃a 14 à bèńnɛ: A mↄ́mɛ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ a bè gudɛrimɛo. Ma à làla a wáa yã kɛ̀ á dìdianↄ musu, mɛ́ɛ e à taari ke kɛ̀ro. 15 Lɛn Hɛrↄdu e ero lɛ se, zaakɛ à ɛ̀ara à à gbàrɛwamɛ. À gwa, èe yãke kɛ kɛ̀ à kà wà à dɛro. 16-17 Mɛ́ tó wà mɛ̀ ↄ̃a, gbasa mà à gbarɛ. 18 Ben aↄ̃ wii lɛ̀ ń píngi lɛdo wà bè: Ǹ gↄ̃gbɛ̃ pì dɛ! Ǹ Baraba gbarɛwe! 19 Baraba pì sↄ̃ wà à dà kpɛ́siaan yã bↄna gbãadeenↄ kpɛɛ kↄ̃n gbɛ̃dɛnao yãnzimɛ. 20 Pilati yezi à Yesu gbarɛ, ben à gbɛ̃nↄ làakari gàɛ à sùoawa. 21 Ben aↄ̃ ɛ̀ara wà wii lɛ̀ wà bè: Ǹ à pá lía! Ǹ à pá lía! 22 À gɛ̃̀n aagↄ̃deeo Pilati bèńnɛ: Bↄ́ dàn à kɛ̀? Mɛ́ɛ taari kɛ̀ kà wà à dɛɛ earo. Mɛ́ tó wà mɛ̀ ↄ̃a, gbasa mà à gbarɛ. 23 Ben aↄ̃ zɛ̀zi aↄ̃ↄe gbekaaa kↄ̃n wii gbãaao à à pá lía. Ben aↄ̃ zↄkakana tò aↄ̃ yã blè. 24 Ben Pilati dìɛ kɛ̀ wà kɛ lán aↄ̃ↄ gbèkaawa nà. 25 Gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wà dà kpɛ́siaan bↄna gbãadeenↄ kpɛɛ kↄ̃n gbɛ̃dɛnao yãnzi kɛ̀ aↄ̃ↄ gbèka pìn à gbàrɛńnɛ, ben à Yesu kpà gaazi lán aↄ̃ↄ yezi nà.
Yesu pana lía
(Mat 27:32-44, Maa 15:21-32, Yoh 19:17-27)
26 Kɛ̀ wèe gaao, ben Sirɛni gbɛ̃ Simↄ e suu kↄ̃n buraao, ben wà à kũ̀ wà líkpangbãroo dìnɛ àgↄ̃ tɛ́o Yesuzi. 27 Parii bↄ̀ wà tɛ́zi kↄ̃n nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe ↄ́ↄ dↄↄ aↄ̃ↄe sósobi kɛɛnɛnↄ. 28 Yesu lìɛ à aɛ dↄ̀ḿma à bè: Yerusalɛmu nↄgbɛ̃nↄ, àton ↄ́ↄ dↄ ma yãnziro. À ↄ́ↄ dↄ a zĩnda yãnzi kↄ̃n a nɛ́nↄ. 29 Zaakɛ à gurↄↄ e mↄↄ kɛ̀ weé be: Aubarikadeenↄn pãaa kɛ̀ aↄ̃ↄe nɛ́ iro, nɛ́ e yↄ̃ miḿmaroonↄ ũ.
30 Gurↄ beeea weé be
kpiiinↄ lɛ́ɛ à siḿma,
sĩ̀sĩnↄ lɛ́ɛ à dańla.
31 Kɛ̀ wèe yã kɛ̀ taka kɛɛ kↄ̃n lí búsuo, lí kori pↄ́ égↄ̃ dɛ diamɛ?
32 Wèe gaa kↄ̃n dàpãsĩkɛri gↄ̃ↄn plaa kenↄ dↄ, lɛ wà ń dɛdɛ kↄ̃n Yesuo lɛdo. 33 Kɛ̀ aↄ̃ kà guu kɛ̀ wè be Mìwatorokiia, ben aↄ̃ à pà lía gwe kↄ̃n dàpãsĩkɛri pìnↄ, gbɛ̃ doo à ↄplaazi, gbɛ̃ doo à ↄzɛɛzi. 34 Ben Yesu bè: Baa, ǹ ń kɛ̃, zaakɛ aↄ̃ↄ dↄ̃ pↄ́ kɛ̀ wèe kɛɛro. Ben aↄ̃ kàbankpɛ kɛ̀ wà à pↄ́kãsãanↄ kpàatɛtɛkↄ̃nɛ. 35 Gbɛ̃nↄↄ zɛna gwe wà wɛ́ɛ kà wèe à gwaa, ben Yuda gbãadeenↄↄ e lɛ́zukii kɛɛa wà bè: A gbɛ̃ pãndenↄ mì sì. Tó Mɛsaya kɛ̀ Ludaa dìɛn à ũ, à a zĩnda mì símɛɛ! 36 Sozanↄↄ e à faboo dↄ. Ben aↄ̃ sↄ̃̀zi aↄ̃ geepiwɛ̃ kpã̀kpã dↄ̀nɛ 37 aↄ̃ bè: Tó Yudanↄ kínan n ũ, ǹ n zĩnda mì sí. 38 Sèeda kee na à mìla wà kɛ̃̀a:
Yudanↄ kínan yɛ̀!
39 Dàkɛri kɛ̀ aↄ̃ↄ logona lía pìnↄ doke dↄkɛna yã ònɛ à bè: Mɛsayan n ũroo? Ǹ n zĩnda mì sí kↄ̃n wapinↄo lɛdo. 40 Ben à gbɛ̃ndoo kpã̀kɛ̃zi à bè: Nɛ́ɛ vĩa kɛɛ Ludanɛroo? Yã dↄ̃nkↄ̃ bé à vɛ̃̀ɛwa. 41 Wapinↄ, wa pↄ́ kú a zɛ́amɛ. Pↄ́ kɛ̀ wá tↄ̃̀ bé à bↄ̀ɛwe, mↄde gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ daa e yã zaa ke kɛro. 42 Ben à bè: Yesu, tó n mↄ kpata ble, ǹ dↄ ma yãn. 43 Ben à wèàla à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ oonnɛ, gbã̀a nɛ́gↄ̃ kúmao auzɛnna.
Yesu gana
(Mat 27:45-56, Maa 15:33-41, Yoh 19:28-30)
44 Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ kà mìdangura, ben gusiaa dà bùsu pìla píngi ai fãantɛ̃ mↄ̀ aagↄ̃. 45 Luda kpɛ́ lábure kɛ̃̀kↄ̃rɛ plaa. 46 Yesu wii gbãaa lɛ̀ à bè: Baa, ma a wɛ̃̀ndi nànnɛ n ↄzĩ. Kɛ̀ à ò lɛ, ben à wɛ̃̀ndi tà. 47 Kɛ̀ sozanↄ gbɛ̃nsi yã kɛ̀ kɛ̀ pì è, à Luda sáabu kpà à bè: Yãpuramɛ gbɛ̃ maaan à ũ. 48 Parii kɛ̀ aↄ̃ kàkↄ̃a wà mↄ̀ guu gwaanↄ, kɛ̀ aↄ̃ yã kɛ̀ kɛ̀nↄ è, aↄ̃ lìara wà tà aↄ̃ↄe kpãngeda kɛɛ. 49 Yesu gbɛ̃ dↄ̃nanↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́zi bↄna Galilinↄ píngi zɛna kãaa aↄ̃ↄe guu gwaa.
Yesu vĩina
(Mat 27:57-61, Maa 15:42-47, Yoh 19:38-42)
50 Gↄ̃gbɛ̃ kee kuu à tↄ́n Yusufu. Yuda gbãadeenↄ dokemɛ. Gbɛ̃ maaamɛ, bensↄ̃ à bɛ̀ɛ vĩ. 51 Èe lɛ́ da yã kɛ̀ à gbɛ̃nↄ zɛ̀ kↄ̃n a kɛnao pìnlo. Yuda lakutu Arimatea gbɛ̃mɛ, à wɛ́ɛ dↄ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiiazi. 52 À gàa Pilati kiia à Yesu gɛ̀ gbèkaa. 53 Ben à gɛ̀ pì pìta à táaru bisa fĩ̀fĩa à dà gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ wà sↄ̀ mira ũu guu, wèe gbɛ̃ke dan zikiro. 54 Gurↄↄ pì nɛ́ Azuma zĩmɛ, kámmabogurↄↄ e kaa. 55 Nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ Yesuzi bↄna Galilinↄↄ tɛ́ Yusufu pì kpɛɛ, aↄ̃ mirawɛɛ pì è dian à Yesu gɛ̀ dàɛ à guu nà. 56 Ben aↄ̃ tà wà gàa nↄ́si gũ nna kↄ̃n ɛ̃zɛ̃ kɛ̀ è tó gɛ̀ vãroo soru kɛ. Kámmabogurↄↄ zĩ aↄ̃ kámma bò lán Ludaa dìɛ nà.