22
Lɛ́kpakↄ̃sↄ̃na Yesuzi
(Mat 26:1-5, Maa 14:1-2, Yoh 11:45-53)
Burɛdi Sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai zĩbaa kɛ̀ wè be Banlaa kà kĩi. Sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄↄ e zɛ́ wɛtɛɛ wà Yesu dɛ, zaakɛ aↄ̃ↄe vĩa kɛɛ gbɛ̃nↄnɛ.
Yudasi bↄna Yesu kpɛɛ
(Mat 26:14-16, Maa 14:10-11)
Ben Setãn gɛ̃̀ Yudasi kɛ̀ wè benɛ Isikariↄti guu, gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ dokemɛ. Ben Yudasi gàa à lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ kↄ̃n sa'orikinↄ kↄ̃n Luda ua dãkpari gbɛ̃nsinↄ dian é kɛ nà à Yesu kpáḿma. Aↄ̃ pↄↄ kɛ̀ nna, ben aↄ̃ lɛdolɛ kɛ̀ wà ↄↄ kpáa. À zɛ̀o, ben èe zɛ́ wɛtɛɛ à Yesu kpáḿma parii mìkpɛɛ.
Banla pↄ́ble kɛkɛna
(Mat 26:17-25, Maa 14:12-21, Yoh 13:21-30)
Burɛdi Sɛ́sɛ'ɛ̃zɛ̃sai zĩbaa gurↄↄ kà, gurↄↄ kɛ̀ wè Banla sãnɛ bↄ̀rↄ kòto kpá. Ben Yesu Pita kↄ̃n Yohanao zĩ̀ à bè: À gá Banla pↄ́bleyã kɛkɛwe. Ben aↄ̃ à là wà bè: Ń yezi wà kɛkɛ mámɛ? 10 Ben à wèńla à bè: Tó a gaa wɛ́tɛ guu, gↄ̃gbɛ̃ ke é daalɛ à í sɛna looo. À tɛ́zi ai ua kɛ̀ eé gɛ̃n. 11 À o ua pì bɛdeenɛ, Dannɛri bè mán pitakii kún, guu kɛ̀ é Banla pↄ́ blen kↄ̃n a ìbanↄo? 12 Eé kpɛ́ musu bíta kɛ̀ wà kɛ̀kɛ ↄdↄaare. À pↄ́bleyã kɛkɛ gwe. 13 Kɛ̀ aↄ̃ gàa, aↄ̃ↄ è lán Yesu òńnɛ nà, ben aↄ̃ Banla pↄ́bleyã kɛ̀kɛ gwe.
Dii pↄ́blee
(Mat 26:26-30, Maa 14:22-26, 1Kↄ 11:23-25)
14 Kɛ̀ à gurↄↄ kà, Yesu mↄ̀ à vɛ̃̀ɛ gwe kↄ̃n a zĩ̀rinↄ lɛdo. 15 Ben à bèńnɛ: Banla pↄ́blee kɛ̀ blenaao nii e ma dɛɛ maamaa ai màgↄ̃ gá nawɛ̃a kɛ, 16 zaakɛ mɛ́ɛ ooare, mɛ́ ble dↄro ai kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia gá bↄo gupuraaa, gbasa zĩbaa yãpura gá mↄ́. 17 Kɛ̀ à togoo sɛ̀, à Luda sáabu kpà, ben à bè: À sí à dↄdↄkↄ̃nɛ, 18 zaakɛ mɛ́ɛ ooare, mɛ́ geepi'i mi dↄro ai kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia gá bↄo gupuraaa. 19 Kɛ̀ à burɛdi sɛ̀, ben à aubarika dàn à lìkↄ̃rɛ à kpàḿma à bè: Ma mɛ̀ kɛ̀ má kpà a yãnzin yɛ̀, àgaegↄ̃ beee kɛɛ ma yã dↄnaagu yãnzi. 20 Kɛ̀ aↄ̃ pↄ́ blè wà yã̀a, à togoo pì sɛ̀ lɛ dↄ à bè: Ma aru kɛ̀ eé bↄɛareen yɛ̀, Luda bà kuuna kↄ̃n gbɛ̃nↄo dufu aru ũ. 21 Ma bↄnkpɛɛdee ↄↄ kúmao taaguu, 22 zaakɛ Gbɛ̃ntee Nɛ́ é kpá guuzi lán Ludaa dìɛnɛ nàmɛ. Wãiyoo gbɛ̃ kɛ̀ eé à kpáḿma pì. 23 Ben aↄ̃ nà kↄ̃ lalanaa wà bè: Wa dé bé eé yã beee kɛɛ?
Dɛnla yã
24 Ben lɛokpakↄ̃a fɛ̀ɛ ń tɛ́, kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà dↄ̃ ń gbɛ̃ kɛ̀ dɛ a daala. 25 Ben Yesu bèńnɛ: Bori pãnde kínanↄ è gbãaa ble ń gbɛ̃nↄa, gbãadeenↄ sↄ̃ è ń zĩnda sísi yãmaakɛrinↄ. 26 Mↄde àton kɛ lɛro. Séde gbɛ̃ kɛ̀ bíta a tɛ́ gↄ̃ dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ kɛ̃sãazii bà. Séde a dↄn'aɛdee gↄ̃ dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ èe zĩi kɛɛaree bà. 27 Pↄ́bleri kↄ̃n zĩ̀rio, aↄ̃ dé bé à bítaa? Pↄ́blerinloo? Mapi sↄ̃ má kú a tɛ́ lán zĩ̀ri bàmɛ. 28 Gbɛ̃ kɛ̀ zɛ̀mao ma nawɛ̃akɛna guunↄn a ũ. 29 Lán ma De ma kpa kpatan nà, lɛn mɛ́ a kpá kpatan lɛ se, 30 é pↄ́ blemao ma kpatan, é vɛ̃ɛ kíblekitan àgↄ̃ yã gↄ̃gↄ̃ↄ kↄ̃n Isaraili bori mɛ̀n kuri awɛɛplaaanↄnɛ.
Yesu gĩakɛ à dↄ̃ yã kɛ́ Pita é kɛ
(Mat 26:31-35, Maa 14:27-31, Yoh 13:36-38)
31 Simↄ, Simↄ, ǹ ma. Setãn zɛ́ wɛ̀tɛ à a fãfã lán wè pↄ́wɛɛ fãfã nà. 32 Ben ma adua kɛ̀nnɛ lɛ ma náanɛ kɛ̀ ń vĩi tón kɛ̃sãmmaro. Tó n liara n suma, ǹ n gbɛ̃nↄ gba gbãaa. 33 Pita bènɛ: Dii, má sì wà ma da kpɛ́siaan mà ganyo. 34 Yesu bè: Pita, mɛ́ɛ oonnɛ, ai koo gↄ̃ gá lɛ́ zu gbã̀a, nɛ́ lɛ́ sɛ́mazi gɛ̃̀n aagↄ̃.
35 Ben à ń lá à bè: Kɛ̀ ma a zĩ ↄↄsↄ kↄ̃n bↄ̀kↄlogommao kↄ̃n kyateenↄ sai, pↄ́ke kɛ̃̀sãawaↄ́? Ben aↄ̃ bè: Auo. 36 Ben à bèńnɛ: Tia sa gbɛ̃ kɛ̀ ↄↄsↄ vĩ, à sɛ́. Lɛmɛ dↄ kↄ̃n bↄ̀kↄlogommao. Gbɛ̃ kɛ̀ fɛ̃ɛdaa vĩ sↄ̃ro, à a uta yá à lú. 37 Mɛ́ɛ ooare, séto yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ Luda yãn ma musu papa kɛ̀ wà bè: Wà à dìɛ dↄ̃nkↄ̃ kↄ̃n taarikɛrinↄ. Yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ ma musu pì bé èe kɛɛ sa. 38 Aↄ̃ bè: Dii, fɛ̃ɛda mɛ̀n plaan yɛ̀. Ben à bèńnɛ: Beee mↄ̀.
Yesu aduakɛna zaa Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛɛzi
(Mat 26:36-46, Maa 14:32-42)
39 Yesu bↄ̀ à gàa Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛɛzi lán è kɛ nà. À ìbanↄↄ tɛ́zi. 40 Kɛ̀ à kà guu kɛ̀ èe gaan, à bèńnɛ: À adua kɛ lɛ àton fu yↄ̃agwanaaro. 41 Ben à kɛ̃̀ḿma à kà lán wè gbɛ̀ zu à lɛ́ɛ zaka bà. Ben à kùɛ à adua kɛ̀ 42 à bè: Baa, tó ń yezi, ǹ togo'i kɛ̀ síma, mↄde èe kɛ ma pↄyeziyãnlo, séde n pↄ́. 43 Ben malaika bↄ̀ ludambɛ à mↄ̀zi à à gbà gbãaa. 44 Kuuna wɛ́ɛtãmma guu èe adua kɛɛ kↄ̃n aĩao. Ben à ísimma e tↄ̃ↄ tↄↄtɛa lán arutↄ̃na bà. 45 Kɛ̀ à adua kɛ̀, à fɛ̀ɛ à lìara à sù à a ìbanↄ lè, aↄ̃ↄe ii oo kↄ̃n pↄsiaao. 46 Ben à bèńnɛ: À kɛ̀ dia ée ii oo? À fɛɛ à adua kɛ lɛ àton fu yↄ̃agwanaaro.
Yesu kũna
(Mat 26:47-56, Maa 14:43-50, Yoh 18:3-11)
47 Kɛ̀ à kpɛ́ èe yã oo, ben wà kà paripari. Gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Yudasi, à ìba gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ doke bé à dↄ̀ńnɛ aɛ. Kɛ̀ à sↄ̃̀zi lɛ à lɛ́ pɛ́a, 48 ben Yesu bènɛ: Yudasi, lɛ́pɛnaan nɛ́ Gbɛ̃ntee Nɛ́ kpáoḿmaↄ́? 49 Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kↄ̃n Yesuonↄ yã kɛ̀ èe mↄↄ è aↄ̃ bè: Dii, wà ń lɛ́lɛ kↄ̃n fɛ̃ɛdaaon yↄ́? 50 Ben aↄ̃ gbɛ̃ doo sa'oriki ìsi zĩ̀ri lɛ̀ à à swã ↄplakpapↄ gò. 51 Ben Yesu bè: À beee tó. Kɛ̀ à ↄ kɛ̀ à swãa, ben à kɛ̀ a gbɛ̀n. 52 Ben à bè sa'orikinↄ kↄ̃n Luda ua dãkparinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsi kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀zinↄnɛ: A mↄmazi kↄ̃n fɛ̃ɛdaanↄ kↄ̃n gònↄ lán kpãi wɛ́ɛdewɛn ma ũu bàↄ́? 53 Lán guu e dↄↄ nà mɛɛ̀gↄ̃ kúao Luda ua, ben ée ↄ kɛmaro. Mↄde gurↄↄ kɛ̀ dɛ a pↄ́ ũmɛ, gusia kíblena gurↄↄmɛ.
Pita lɛ́sɛna Yesuzi
(Mat 26:57-58, 69-75, Maa 14:53-54, 66-72, Yoh 18:12-18, 25-27)
54 Kɛ̀ aↄ̃ Yesu kũ̀ wà sùo, aↄ̃ gàao sa'oriki ìsi bɛ. Pita tɛ́ ń kpɛɛ kãaa. 55 Kɛ̀ wà tɛ́ lè ua gura, wà kàɛ wà lìgazi, ben Pita mↄ̀ à sↄ̀tↄ ń tɛ́. 56 Zↄ̀nↄkpare ke à è, ben à wɛ́ɛ pɛ̀a à bè: Gbɛ̃ kɛ̀kii kúo sↄ̃ nɛ́. 57 Ben à lɛ́ sɛ̀zi à bè: Nↄgbɛ̃, má à dↄ̃ro. 58 Kɛ̀ à kɛ̀ saa féte gbɛ̃ pãnde à è, ben à bè: Mpi se, aↄ̃ gbɛ̃ doon n ũ. Ben Pita bè gↄ̃gbɛ̃ pìnɛ: Mámbeero! 59 Kɛ̀ gurↄ zaka gɛ̃̀tɛ lán awa doo bà, gbɛ̃ pãnde nàkↄ̃rɛa à bè: Yãpura gbɛ̃ kɛ̀kii kúomɛ, zaakɛ Galili gbɛ̃mɛ. 60 Ben Pita bè: Má dↄ̃ yã kɛ̀ ń tɛ́aro. Zaa gwe gↄ̃ↄ kɛ̀ èe yã oo, ben koo lɛ́ zù. 61 Dii lìɛ à wɛ́ɛ pɛ̀ Pitaa, ben yã kɛ̀ à ò dↄ̀ Pitan kɛ̀ à bè, ai koo gↄ̃ gá lɛ́ zu gbã̀a, eé lɛ́ sɛ́azi gɛ̃̀n aagↄ̃. 62 Ben Pita bↄ̀ bàazi à pↄsia ↄ́ↄ dↄ̀.
Yesu fabona
(Mat 26:67-68, Maa 14:65)
63 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe Yesu dãkpaanↄ à fabò aↄ̃ à gbɛ̃̀. 64 Aↄ̃ pↄ́ yìnɛ a uua, ben aↄ̃ↄe à lalaa wà bè: Ǹ annabikɛyã o, dé bé à n lɛɛ? 65 Dↄkɛona guu aↄ̃ yã pari pãndenↄ ònɛ dↄ.
Yuda gbɛ̃nsinↄ yãkpaɛkɛna kↄ̃n Yesuo
(Mat 26:59-66, Maa 14:55-64, Yoh 18:19-24)
66 Kɛ̀ guu dↄ̀, Yuda gbɛ̃nsinↄ kↄ̃ kàkↄ̃a, sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ ń píngi, ben aↄ̃ Yesu sɛ̀ wà gàao ń yãkpaɛkɛkiia. 67 Ben aↄ̃ à là wà bè: Mɛsayan n ũↄ́? Ǹ owe. À wèńla à bè: Tó má òare, é síro. 68 Tó ma yãke làawa sↄ̃, é wero. 69 Zaa tia la Gbɛ̃ntee Nɛ́ égↄ̃ vɛ̃ɛna Luda Gbãade ↄplaazi. 70 Ben baade píngi bè: Ase Luda Nɛ́n n ũↄ́? Ben à wèńla à bè: Lán á ò nà, mámbe à ũ. 71 Ben aↄ̃ bè: Wa bà ũgba kↄ̃n sèedadeeo dↄↄ? Wá mà à lɛ́zĩ kↄ̀.