21
Gyaanↄ takaaside ↄↄdana
(Maa 12:41-44)
Kɛ̀ Yesu wɛ́ɛ sɛ̀ musu, ben à è ↄↄdeenↄↄ e ń gbaanↄ daa ↄↄdakii guu. Ben à gyaanↄ takaaside ke è gwe, à kↄbↄ plaaa dàn. Ben à bè: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gyaanↄ takaasidee pì ↄↄ dàn dɛ gbɛ̃ píngila. Zaakɛ aↄ̃ ↄↄ sà guun aↄ̃ bↄ̀n wà kàn ń píngi. Nↄgbɛ̃ pì sↄ̃, à takaasikɛɛ guu pↄ́ kɛ̀ à vĩ à pↄ́ bleon à dàn píngi.
Yerusalɛmu kaatɛna kↄ̃n andunayãagurↄ sèedanↄ
(Mat 24:1-21, Maa 13:1-19)
Gbɛ̃kenↄ e Luda ua yã oo, aↄ̃ bè wà à kpɛ́nↄ kɛ̀kɛ maa kↄ̃n gbɛ̀ maaanↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ wà Luda gbànↄ, ben Yesu bè: Gurↄke é su kɛ̀ pↄ́ kɛ̀ á è kɛ̀nↄ, baa gbɛ̀ ke weé tó dikↄ̃aro, weé gboro píngimɛ.
Ben aↄ̃ à là wà bè: Dannɛri, bↄrɛn yã kɛ̀nↄ é kɛɛ? Bↄ́ bé eégↄ̃ dɛ à kɛgurↄ sèeda ũu? Ben à wèńla à bè: À làakari kɛ, àton tó wà a sãsãro, zaakɛ weé mↄ́ pari kↄ̃n ma tↄ́o, aↄ̃égↄ̃ bee Mɛsayan ń ũ, gurↄↄ pì sↄ̃ kà kĩi. Àton tɛ́ńziro. Tó a zĩ̀nↄ baaru mà ke tó á mà wà fɛɛkↄ̃zi yãnↄ, àton tó vĩa a kũro. Sé beeenↄ kɛ káaku gĩa, mↄde anduna é yãa gↄ̃ↄro. 10 Ben à bèńnɛ: Bori kↄ̃n boriio é fɛɛkↄ̃zi, lɛmɛ dↄ bùsu kↄ̃n bùsuo. 11 Tↄↄtɛ nigãnigãna pãsĩnↄ kↄ̃n nↄaao kↄ̃n gagyãanↄ égↄ̃ kú gukenↄa. Àisi zaa vĩa yãnↄ é bↄ ludambɛ.
12 Lɛ yã pìnↄↄ kpɛ́ à su píngi weé a kũkũ wà wɛ́ɛ tãawa. Weé a na aduakɛkpɛdeenↄnɛ ń ↄzĩ, weé a ká kpɛ́siaan, weé gáao kínanↄ kↄ̃n bùsu gbɛ̃nsinↄ aɛ ma tↄ́ yãnzi, 13 égↄ̃ dɛńnɛ ma sèedadeenↄ ũ. 14 À a làakari kpáɛ, àton yã kɛ̀ é o damu kɛ káakuro, 15 zaakɛ mámbe mɛ́ yã daare a lɛ́n, mɛ́ a gba ↄ̃ndↄ̃ↄ, lɛ a ibɛɛ ke tón gí à yãzi ke à a ɛgɛ boro. 16 Baa a de kↄ̃n a dao kↄ̃n a vĩ̀inↄ kↄ̃n a dãaronↄ kↄ̃n a danɛnↄ kↄ̃n a gbɛ̃nnanↄ é a kpáḿma, wà a gbɛ̃kenↄ dɛ. 17 Baade píngi é zaagu ma yãnzi, 18 mↄde baa a mìkã wɛ́n doo é zĩnnaro. 19 Zɛna gbãaa guu é wɛ̃̀ndi e.
20 Tó á è zĩ̀kpɛɛnↄ liga Yerusalɛmuzi, àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ à kaatɛna zã̀ dↄro. 21 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yudeanↄ bàa sí wà mì pɛ́ kpiiinↄa, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Yerusalɛmunↄ fãakↄ̃a. Lakutudeenↄ tón gɛ̃ à guuro. 22 Zaakɛ gurↄↄ pì nɛ́ wɛ́ɛtãmmagurↄↄmɛ, lɛ yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ Luda yãn papa píngi yãnzi. 23 Wãiyoo nↄ̀sindadeenↄ kↄ̃n nɛ́dandeenↄ gurↄ beeea, zaakɛ bùsu pì nawɛ̃a égↄ̃ bíta, Luda pↄfɛ̃ é pita gbɛ̃ pìnↄa. 24 Weé ń gbɛ̃kenↄ dɛdɛ fɛ̃ɛdaao, weé ń gbɛ̃kenↄ kũkũ wà táńyo bùsu píngi guu zĩ̀zↄnↄ ũ, bori pãndenↄ é kìti pá Yerusalɛmua ai aↄ̃ gurↄↄ papa.
Gbɛ̃ntee Nɛ́ suna
(Mat 24:29-35, Maa 13:24-31)
25 Sèedanↄ égↄ̃ kú ↄfãntɛ̃a kↄ̃n mↄvurao kↄ̃n sↄsↄnɛnↄ, bori píngi égↄ̃ kú pↄsiaa guu tↄↄtɛ. Aↄ̃égↄ̃ kú bídi guu ísia kĩi kↄ̃n à zuzunao yãnzi. 26 Vĩakɛna yã kɛ̀ èe mↄↄ andunaa yãnzi gídi é tó gbɛ̃nↄ gbãsĩ lɛ́, zaakɛ pↄ́ kɛ̀ kú ludambɛɛnↄ é sãsã ń kúkiia, 27 weé gbasa wà Gbɛ̃ntee Nɛ́ suna e ludambɛ luguun kↄ̃n gbãaao kↄ̃n gakui bítao. 28 Tó yã beeenↄ nà kɛnaa, à fɛɛ à zɛ à a mì sɛ́ musu, zaakɛ a mìsina bé à kà kĩi.
29 Yesu yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: À kãkã lí gwa kↄ̃n lí kpaaanↄ. 30 Tó á è aↄ̃ lá bↄ̀rↄ pà, eè dↄ̃ a zĩnda kɛ̀ guwãagurↄↄ kà kĩi. 31 Lɛmɛ sↄ̃, tó á è yã pìnↄↄ e kɛɛ lɛ, àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ kína kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia suna kà kĩi. 32 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gurↄↄ kɛ̀ gbɛ̃nↄ é gɛ̃tɛro ai yã pìnↄ gá kɛo píngi. 33 Musu kↄ̃n tↄↄtɛo é gɛ̃tɛ, mↄde ma yãnↄↄ gɛ̃tɛna vĩro.
34 À làakari kɛ. Àton tó mìsaiyã kↄ̃n wɛ̃dɛkɛnao kↄ̃n wɛ̃̀ndi kã̀hãnkɛnao a làakari síawaro, lɛ à sugurↄↄ tón a kũ kãndo lán takutɛɛ bàro yãnzi. 35 Zaakɛ eé kúɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú tↄↄtɛnↄa baama píngi. 36 À itɛ̃ kɛ, àgↄ̃ adua kɛɛ baabↄrɛ, lɛ à fↄ̃ à piti yã kɛ̀ èe mↄↄa píngi à zɛ Gbɛ̃ntee Nɛ́ aɛ.
37 Lán guu e dↄↄ nà Yesu ègↄ̃ yã daańnɛ Luda ua. Tó uusiɛ kɛ̀, è bↄ à gá i Kùkpɛ sĩ̀sĩgɛɛzi. 38 Kↄngↄ idɛ'idɛn baade píngi è fɛɛ à gá à yã ma Luda ua guu.