20
Yesu gbekana a ikozi
(Mat 21:23-27, Maa 11:27-33)
Zĩkea Yesu e yã daa gbɛ̃nↄnɛ Luda ua guu, èe baaru nnaa kpaańnɛ, ben sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ mↄ̀ wà bènɛ: Ǹ owe, iko kpareen nɛ́ɛ yã kɛ̀nↄ kɛɛo? Dé bé à n gba iko pì? Ben à wèńla à bè: Mapi se mɛ́ yã gbekaawa. À omɛ, Yaaya gbɛ̃nↄ batisikɛna bↄ̀ Luda kiian yↄ́ↄ, ke gbɛ̃ntee kiiamɛ? Ben aↄ̃ yã gↄ̃̀gↄ̃ wà bè: Tó wa bè Luda kiiamɛ, eé wa la, bↄ́yãnzin wée Yaaya yã sírozi? Tó wa bè gbɛ̃ntee kiiamɛ sↄ̃, gbɛ̃ píngi é wa pápa gbɛ̀o aↄ̃ wa dɛdɛ, zaakɛ aↄ̃ Yaaya annabikɛɛ sì. Ben aↄ̃ wèàla wà bè: Wá dↄ̃ tó mán à bↄ̀nlo. Ben Yesu bèńnɛ: Ɛ̃ndɛ̃ mapi se mɛ́ iko kɛ̀ mɛ́ɛ yã kɛ̀nↄ kɛɛo oarero.
Geepi líkpɛ ayakɛrinↄ
(Mat 21:33-46, Maa 12:1-12)
Ben Yesu yã kɛ̀kii lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Gbɛ̃ke bé à geepi líkpɛ bà, ben à nà ayakɛrinↄnɛ ń ↄzĩ à fɛ̀ɛ táo à gurↄplaa kɛ̀ gwe. 10 Kɛ̀ geepizↄ̃gurↄↄ kà, ben à a zĩ̀ri zĩ̀ ayakɛri pìnↄa, lɛ aↄ̃ a geepi bɛɛ pì kpáa, ben ayakɛri pìnↄ à gbɛ̃̀, aↄ̃ à gbàrɛ ↄkori. 11 Ben à ɛ̀ara à zĩ̀ri pãnde zĩ̀ dↄ, ben aↄ̃ à gbɛ̃̀ aↄ̃ wí dàa aↄ̃ à gbàrɛ ↄkori. 12 Ben à ɛ̀ara à gbɛ̃ aagↄ̃dee zĩ̀ dↄ, ben aↄ̃ à kɛ̃̀nna aↄ̃ pɛ̀a. 13 Ben buradee pì bè: Mɛ́ kɛ diamɛ saa? Mɛ́ ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃ mɛ̀n do yenzidee zĩḿma. Ke aↄ̃é à yã da gwɛɛ? 14 Kɛ̀ ayakɛri pìnↄ à è, aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Túbiblerin yɛ̀, wà à dɛ, à túbi é gↄ̃ wa pↄ́ ũ. 15 Ben aↄ̃ bↄ̀o buraa guu, aↄ̃ à dɛ̀.
Tↄ̀! Bↄ́n buradee pì é kɛńyo? 16 Eé mↄ́ à ayakɛri pìnↄ dɛdɛ à buraa pì na gbɛ̃ pãndenↄnɛ ń ↄzĩ. Kɛ̀ gbɛ̃nↄ yã pì mà aↄ̃ bè: Wàton ero! 17 Ben Yesu ń gwa tíii à bè: Yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ Luda yãn kɛ̀kii dɛ diamɛ?
Gbɛ̀ kɛ̀ kpɛ́borinↄ pã kpàzi
bé à gↄ̃̀ kpɛ́ gooda gbɛ̀ mìdee ũ.
18 Gbɛ̃ kɛ̀ lɛ̀ɛ gbɛ̀ pìa é wíwimɛ,
tó à lɛ̀ɛ à sì gbɛ̃a sↄ̃, eé à ú lↄ́mɛ.
Bɛ'ↄↄkpana Sizaa yã
(Mat 22:15-22, Maa 12:13-17)
19 Ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n sa'orikinↄↄ dↄ̃̀ kɛ̀ ń yãnzin à yãlɛkↄ̃zina pì òzi, ben aↄ̃ zɛ́ wɛ̀tɛ wà à kũ gↄ̃ↄ, mↄde aↄ̃ vĩa kɛ̀ gbɛ̃nↄnɛ. 20 Aↄ̃ↄe à kpákpaa, ben aↄ̃ zãmbadee kɛ̀ aↄ̃ↄe ń zĩnda diɛɛ gbɛ̃ maaa ũunↄ zĩ̀a, lɛ wà e wà à kũ a yã'ona guu, wà à kpá ń bùsu gbãadeea à gbãaa mↄ́nɛ. 21 Ben zãmbadee pìnↄ à là wà bè: Dannɛri, wá dↄ̃ kɛ̀ nɛɛ̀ yã o ǹ yã dańnɛ a zɛ́a. Nɛɛ̀ gbɛ̃ wɛ́ɛ gwaro, nɛɛ̀ Luda zɛ́ dańnɛ kↄ̃n yãpuraao. 22 À zɛ́ vĩ wà bɛ'ↄↄ kpá Sizaaↄ́ ke wàton kpáaro? 23 Yesu ń mↄnafikikɛɛ dↄ̃̀ḿma, ben à bèńnɛ: 24 À ↄↄ pì doo ↄdↄamɛ mà gwa. Dé mì wɛ̃zãn yɛ̀ kↄ̃n à tↄ́o? Aↄ̃ wèà la wà bè: Siza pↄ́mɛ. 25 Ben à bèńnɛ: Tↄ̀, à pↄ́ kɛ̀ dɛ Siza pↄ́ ũ kpá Sizaa, à pↄ́ kɛ̀ dɛ Luda pↄ́ ũ kpá Ludaa. 26 Ben aↄ̃ fùa wà à kũ à yã'ona guu gbɛ̃nↄ wáa. À yãwenlana bↄ̀ ń saɛ, ben aↄ̃ ń lɛ́ yĩ̀tɛ.
Gɛ̀nↄ fɛɛna yã
(Mat 22:23-33, Maa 12:18-27)
27 Ben Sadusi kɛ̀ aↄ̃è be gɛ̀nↄ è fɛɛroonↄ mↄ̀ Yesu kiia, aↄ̃ à gbèka 28 wà bè: Dannɛri, Musa òwe a takada guu à bè: Tó gbɛ̃ gà à a naↄ̃ tò nɛ́'isai, à dãaro gyaanↄↄ pì sɛ́, lɛ à nɛ́ borii dato a vĩ̀inɛ. 29 Lɛmɛ dedↄ̃nkↄ̃deenↄↄ kuu gↄ̃ↄn swɛɛplaa. Woru nↄↄ sɛ̀, ben à gà nɛ́'isai. 30 Ben Sabi nↄↄ pì sɛ̀ dↄ. 31 Sabi gbɛra Biↄ sɛ̀ dↄ. Aↄ̃ↄ kɛ̀ lɛ ń gↄ̃ↄn swɛɛplaa ń píngi, aↄ̃ gàga nɛ́'isai. 32 Aↄ̃ píngi gbɛran nↄↄ pì gà se. 33 Tↄ̀! Gɛ̀nↄ fɛɛgurↄↄ zĩ aↄ̃ dé bé eégↄ̃ nↄↄ pì vĩi? Zaakɛ aↄ̃ gↄ̃ↄn swɛɛplaa ń píngi aↄ̃ à dↄ̃̀ nↄↄ ũmɛ. 34 Ben Yesu wèńla à bè: Anduna kɛ̀ gbɛ̃nↄ è nↄↄ sɛ́ aↄ̃è zã kɛ, 35 mↄde gbɛ̃ kɛ̀ Ludaa dìɛ kɛ̀ aↄ̃ kↄ̃ sìo wà bↄ gaan aↄ̃ anduna dufu leenↄ é nↄↄ sɛ́ro, aↄ̃é zã kɛro. 36 Weégↄ̃ kuu lán malaikanↄↄ kuu nàmɛ, weé ga dↄro. Weégↄ̃ dɛ Luda nɛ́nↄ ũmɛ, gàafɛɛnↄ ũ. 37 Baa Musa à gɛ̀nↄ fɛɛna yã pìtiańnɛ gura kɛ̀ à gyanto yã òn à bè, Diin Ibraĩ kↄ̃n Isaakuo kↄ̃n Yakubuo Luda ũ. 38 Dii è kɛ gɛ̀nↄ Luda ũro, gbɛ̃ bɛ̃ɛnↄ Ludamɛ, zaakɛ gbɛ̃ píngi bɛ̃ɛ Ludanɛ. 39 Ben ludayãdannɛri kenↄ fɛ̀ɛ wà yã ò wà bè: Dannɛri, n yã maaa ò. 40 Ben aↄ̃ↄe gà wà yãke làa dↄro.
Mɛsaya bori yã
(Mat 22:41-46, Maa 12:35-37)
41 Yesu ń lá à bè: À kɛ̀ dia wè be Dauda boriin Mɛsaya ũu? 42 Zaakɛ Dauda bè Saamu takada guu:
Dii bè ma diinɛ à vɛ̃ɛ a ↄplaazi
43 ai àgↄ̃ à ibɛɛnↄ kɛnɛ tinti ũ.
44 Kɛ̀ Dauda bènɛ Dii, à kɛ̀ dia eégↄ̃ dɛ à borii ũ dↄↄ?
Ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ mↄnafiki
(Mat 23:1-36, Maa 12:38-40)
45 Kɛ̀ baade píngi e à yã maa, ben à bè a ìbanↄnɛ: 46 À làakari kɛ ludayãdannɛrinↄzi. Aↄ̃ègↄ̃ yezi wàgↄ̃ tɛtɛnazi kↄ̃n uta gbã̀anↄo dana, lɛ wàgↄ̃ ì kpaaḿma yàranↄa. Aↄ̃ègↄ̃ yezi wà vɛ̃ɛ aduakɛkpɛ vɛ̃ɛki maaanↄn kↄ̃n pↄnna pↄ́ble vɛ̃ɛki maaanↄo. 47 Aↄ̃è adua gbã̀a kɛ lɛ gbɛ̃nↄ ń e yãnzi, ben aↄ̃è gyaanↄnↄ kpɛ́ síḿma. Aↄ̃ wɛ́ɛtãmma égↄ̃ pãsĩ dɛ gbɛ̃ píngi pↄ́la.