19
Zakeusi
Kɛ̀ Yesu kà Yɛriko, èe gɛ̃tɛɛ à guu. Gbɛ̃kee kú gwe à tↄ́n Zakeusi. Bɛ'ↄↄsirinↄ gbɛ̃nsimɛ, bensↄ̃ auzikideemɛ. Èe wɛtɛɛ à e gbɛ̃ kɛ̀ Yesu dɛ a ũ, mↄde gbɛ̃ gbootoomɛ, èe fↄ̃ à à èro parii yãnzi. Ben à bàa lɛ̀ à gàa aɛ à dì síi lía lɛ à Yesu e, zaakɛ eé bↄɛ gwe kpamɛ. Kɛ̀ Yesu kà gwe, ben à wɛ́ɛ sɛ̀ musu à bènɛ: Zakeusi, ǹ pita kpakpaa. Séde mà pita n bɛ gbã̀a. Ben Zakeusi pìta kpakpaa à à sì kↄ̃n pↄnnaao. Kɛ̀ gbɛ̃nↄↄ è lɛ, ben aↄ̃ↄe wisↄ̃ↄ kaa wà bè: À gàa pita durunkɛri bɛ. Ben Zakeusi fɛ̀ɛ à zɛ̀ à bè Diinɛ: Dii, mɛ́ ma auziki kpadoo kpaatɛ takaasideenↄnɛ. Tó ma gbɛ̃ke takii kɛ̀ sↄ̃, mɛ́ ɛara mà à gɛ̃ɛ kpáa lɛo siigↄ̃mɛ. Ben Yesu bènɛ: Ua kɛ̀ deenↄ mìsina è gbã̀a. Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀kii se nɛ́ Ibraĩ boriimɛ. 10 Gbɛ̃ntee Nɛ́ mↄ̀ lɛ à gbɛ̃ kɛ̀ sã̀sã wɛtɛ à à mì símɛ.
Ɔↄdakɛna zĩkɛrinↄnɛ
(Mat 25:14-30)
11 Gurↄↄ kɛ̀ wèe à yã pì maa, ben à ɛ̀ara à yã kàarańnɛ dↄ. Lán à kà kĩi kↄ̃n Yerusalɛmuo nà, wèe daa kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia é bↄ gupuraaa gↄ̃ↄmɛ, ben à yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ 12 à bè: Kína bori ke bé èe gaa bùsu zã̀azãn lɛ wà à kpá kpatan, eé liara à su. 13 Ben à a zĩkɛrinↄ sìsi gↄ̃ↄn kuri, à kondogi ↄↄ kpà ń baadea mɛ̀n basↄsↄↄro, à bèńnɛ: Àgↄ̃ laa taao ai màgↄ̃ gá su. 14 À bùsudeenↄ sↄ̃ zàn, ben aↄ̃ zĩ̀rinↄ zĩ̀ à kpɛɛ aↄ̃ bè: Wé we gbɛ̃ pì kí blewero. 15 Kɛ̀ wà à kpà kpatan à sù, à bè wà zĩkɛri kɛ̀ a ↄↄ kpàḿma pìnↄ sísi, lɛ à e à dↄ̃ lán aↄ̃ àre è nà. 16 Gbɛ̃ káaku mↄ̀ à bè: Dii, n ↄↄ pì àre kàaramɛ lɛo kuri. 17 Ben à bènɛ: Ń kɛ̀, zĩkɛri maa. Lán ń náanɛ vĩ kↄ̃n à féteo nà, nɛ́gↄ̃ iko vĩ wɛ́tɛ mɛ̀n kurinↄa. 18 Gbɛ̃ plaadee mↄ̀ à bè: Dii, n ↄↄ pì àre kɛ̀ lɛo sↄↄro. 19 Ben à bènɛ: Mmↄn sↄ̃, nɛ́gↄ̃ iko vĩ wɛ́tɛ mɛ̀n sↄↄroonↄa. 20 Ben gbɛ̃ pãnde mↄ̀ à bè: Dii, n ↄↄɛ kɛ̀. Má ùtɛ kokona bisa kãsãa guu. 21 Má n vĩa vĩ, zaakɛ n yãnↄↄ zĩ'ũ. Nɛɛ̀ pↄ́ kɛ̀ nɛ́ɛ diɛro sɛ́, nɛɛ̀ pↄ́ kɛ̀ nɛ́ɛ tↄ̃ro kɛ̃. 22 Ben à bènɛ: Zĩkɛri zaa, n lɛ́ bé à n kari kɛ̀. Ń dↄ̃ kɛ̀ ma yãnↄↄ zĩ'ũ, mɛɛ̀ pↄ́ kɛ̀ mɛ́ɛ diɛro sɛ́, mɛɛ̀ pↄ́ kɛ̀ mɛ́ɛ tↄ̃ro kɛ̃. 23 Kɛ̀ ń dↄ̃ lɛ, bↄ́yãnzin nɛ́ɛ ↄↄdaa kɛońnɛ, lɛ tó ma su, mà a pↄ́ sí kↄ̃n à àreoroo? 24 Ben à bè gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄnɛ: À à ↄↄ pì sía à kpá gbɛ̃ kɛ̀ àre è lɛo kuria. 25 Ben wà bènɛ: Dii, à àre lɛo kuri kũna kↄ̀. 26 Ben à wèńla à bè: Mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ vĩin Luda é kaaranɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ vĩroo sↄ̃, baa kɛ̀ à vĩi Luda é síamɛ. 27 Ma ibɛɛ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi mà kí bleńnɛroonↄ sↄ̃, à mↄ́ńyo kɛ̀ à ń dɛdɛ ma aɛ.
Gbãakɛkpana Yesuzi Yerusalɛmu
(Mat 21:1-11, Maa 11:1-11, Yoh 12:12-19)
28 Kɛ̀ Yesu yã pì ò à yã̀a, ben à dà zɛ́n, èe gaa Yerusalɛmu. 29 Kɛ̀ à kà kĩi kↄ̃n Bɛtɛfageo kↄ̃n Bɛtanio sĩ̀sĩ kɛ̀ wè be Kùkpɛ gɛɛzi, ben à a ìba zĩ̀ gↄ̃ↄn plaa 30 à bèńnɛ: À gá lakutu kɛ̀ kú a aɛ kɛ̀kãa guu. Tó a gɛ̃, é zaakinɛ bↄ̀rↄ e bàdↄna gwe, gbɛ̃kee e dia zikiro. À poro à suo. 31 Tó wà a la wà be, à kɛ̀ dia ée poroo, à be Dii bé à yezi. 32 Ben zĩ̀rinↄ gàa, aↄ̃ↄ è lán à òńnɛ nà. 33 Kɛ̀ aↄ̃ↄe zaaki pì poroo, ben à diinↄ ń lá wà bè: À kɛ̀ dia ée zaaki pì poroo? 34 Aↄ̃ wèńla wà bè: Dii bé à yezi. 35 Ben aↄ̃ sù zaaki pìo Yesunɛ, aↄ̃ ń utanↄ kpàɛa, ben aↄ̃ Yesu dìa. 36 Lán èe gaa nà, gbɛ̃nↄↄ e ń utanↄ kpaɛɛ zɛ́n.
37 Kɛ̀ à kà kĩi kↄ̃n guu kɛ̀ zɛ́ pì mì pɛ̀ Kùkpɛ sĩ̀sĩ guzurɛao, ben pↄnnaa guu à ìba kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́zinↄ ń píngi nà Luda sáabukpanaa kↄ̃n kòto gbãaao dabuyã kɛ̀ aↄ̃ↄ ènↄ musu píngi 38 wà bè:
Aubarikadeen kína kɛ̀ èe mↄↄ Dii tↄ́o ũ.
Aafia kú ludambɛ, gakui kú musu.
39 Farisi kɛ̀ aↄ̃ↄ kú zà guu kenↄ bènɛ: Dannɛri, ǹ kpãkɛ̃ n ìbanↄzi. 40 Ben à wèńla à bè: Mɛ́ɛ ooare, tó aↄ̃ yĩ̀tɛ, gbɛ̀nↄ bé weé wii pì lɛ́.
Yesu ↄ́ↄdↄna Yerusalɛmudeenↄnɛ
41 Kɛ̀ à sↄ̃̀ Yerusalɛmuzi, à gwà, ben à ↄ́ↄ dↄ̀ à musu 42 à bè: Tó n yã kɛ̀ eé mↄ́nnɛ kↄ̃n aafiao dↄ̃̀ gbã̀a yã dé, lɛ à kɛ nna. Mↄde tia sa à utɛnannɛmɛ. 43 À gurↄↄ é mↄ́ kɛ̀ n ibɛɛnↄ é gbà lezĩnↄ dↄ wà liganzi wà n kagura kɛ 44 aↄ̃é n gboro aↄ̃é n gbɛ̃nↄ dúgu zↄ̃. Baa gbɛ̀ ke aↄ̃é tó didikↄ̃aro, kɛ̀ nɛ́ɛ gurↄↄ kɛ̀ Luda wɛ́ɛ kpàɛnzii dↄ̃ro yãnzi.
Yesu kuuna Luda ua
(Mat 21:12-17, Maa 11:15-19, Yoh 2:13-22)
45 Kɛ̀ Yesu gɛ̃̀ Luda ua guu, ben à pɛ̀ laayarinↄa. 46 À bèńnɛ: Wà kɛ̃̀ Luda yãn wà bè: Ma kpɛ́ égↄ̃ dɛ aduakɛkpɛ ũmɛ, ben á kɛ̀ gbɛ̃blerinↄ tò ũ.
47 Lán guu e dↄↄ nà Yesu ègↄ̃ yã daańnɛ Luda ua guu. Ben sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄↄ e zɛ́ wɛtɛɛ wà à dɛ, 48 mↄde aↄ̃ↄe à kɛna zɛ́ ero, kɛ̀ baade píngi swã kpá wèe à yã maa yãnzi.