18
Gyaanↄↄ kɛ̀ zɛ̀ yãkpaɛkɛrila
Yesu yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ lɛ à ↄdↄańnɛ aↄ̃gↄ̃ adua kɛɛ kↄ̃sↄ̃kↄ̃sↄ̃ aↄ̃ton kpasaro. À bè: Yãkpaɛkɛri ke bé à kú wɛ́tɛ kea, à Luda vĩa vĩro è gbɛ̃ke yã daro. Gyaanↄ kee kú wɛ́tɛ pì guu, ègↄ̃ mↄↄ à kiia gɛ̃̀n baaagↄ̃ è be: Ǹ zɛmao ma ibɛɛ yã musu. Èe wero ai gurↄ plaa. Beee gbɛra à bè a zĩndanɛ: Baa tó má Luda vĩa vĩro, bensↄ̃ mɛɛ̀ gbɛ̃ke yã daro, lán gyaanↄↄ pì e ĩa daama nà, mɛ́ zɛo. Tó mɛ́ɛ kɛ lɛro, à zɛmalana yãana sai é ma ã'ãmɛ.
Ben Dii bè: À yãkpaɛkɛri zaaa yã'ona ma. Luda é zɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ à ń sɛ́ aↄ̃ↄe wii lɛɛa fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩnↄoroo? Eé kɛ kↄkↄkↄ kↄ̃n weńlanaon yↄ́? Mɛ́ɛ ooare, eé zɛńyomɛ gↄ̃ↄ. Baa kↄ̃n beeeo tó Gbɛ̃ntee Nɛ́ sù, eé a náanɛkɛri e anduna guuↄ́?
Farisi kↄ̃n bɛ'ↄↄsirio
Ben à ɛ̀ara à yã kɛ̀kii lɛ̀kↄ̃zi gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è ń zĩnda diɛ maa aↄ̃ kya káńgunↄnɛ. 10 Gↄ̃ↄn plaa kenↄ bé wà gàa adua kɛ Luda ua guu, gbɛ̃ doo nɛ́ Farisimɛ, gbɛ̃ doo sↄ̃ bɛ'ↄↄsiri. 11 Farisi pì zɛna èe adua kɛɛ. À bè a swɛ̃̀ guu: Luda, ma n sáabu kɛ̀ kɛ̀ má dɛ lán gbɛ̃ kpaaanↄ bàro, dibidibikɛrinↄ, náanɛsaideenↄ, zinakɛrinↄ ke lán bɛ'ↄↄsiri kɛ̀ bà. 12 Mɛɛ̀gↄ̃ lɛ́ yii gurↄ plaplaa azuma kↄ̃n azumao. Pↄ́ kɛ̀ má è píngi mɛɛ̀ à kuridee bↄnnɛ. 13 Bɛ'ↄↄsiri pì sↄ̃ↄ zɛ kãaa, èe fↄ̃ à wɛ́ɛ sɛ̀ à musu gwà sero. À kpãngeda kɛ̀ à bè: Luda, ǹ sùu kɛmao, durunkɛrin ma ũ. 14 Mɛ́ɛ ooare, gↄ̃gbɛ̃ pì tà a bɛ Luda yãsiona guumɛ, èe kɛ Farisi pìnlo. Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda sɛ́ lezĩ Luda é à busa. Gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda busa sↄ̃ Luda é à sɛ́ lezĩ.
Aubarikadana nɛ́nↄn
(Mat 19:13-15, Maa 10:13-16)
15 Wèe mↄↄ Yesunɛ kↄ̃n ń nɛ́ fétenↄ lɛ à ↄ kɛḿma. Kɛ̀ à ìbanↄↄ è lɛ, ben aↄ̃ gìńnɛ. 16 Ben Yesu nɛ́nↄ sìsi à bè: À tó nɛ́nↄ mↄ́ ma kiia, àton gíńnɛro, zaakɛ aↄ̃ takanↄ pↄ́n kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia ũ. 17 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ eé kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia sí lán nɛ́ féte bàroo é gɛ̃nlo.
Auzikidee
(Mat 19:16-30, Maa 10:17-31)
18 Gbãade ke mↄ̀ à Yesu là à bè: Dannɛri maa, dian mɛ́ kɛ mà wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo ee? 19 Yesu bènɛ: À kɛ̀ dia n bè má maaa? Gbɛ̃kee maaro, sé Luda ado. 20 Ń dokanↄ dↄ̃: Ǹton zina kɛro, ǹton gbɛ̃ dɛro, ǹton kpãi oro, ǹton yã di n gbɛ̃daaaaro, ǹgae bɛ̀ɛ lí n de kↄ̃n n daonɛ. 21 Ben à bènɛ: Zaa ma nɛ́ngo zĩn má yã beeenↄ kũna píngi. 22 Kɛ̀ Yesu yã pì mà, à bènɛ: Yã mɛ̀n doo bé à gↄ̃̀nnɛ. Ǹ pↄ́ kɛ̀ ń vĩinↄ yá píngi ǹ à ↄↄ kpá takaasideenↄa, nɛ́gↄ̃ auziki vĩ ludambɛ. Beee gbɛra ǹ mↄ́ ǹ tɛ́mazi. 23 Kɛ̀ à yã pì mà, à nↄ̀sɛ yàka, zaakɛ auzikibitadeemɛ. 24 Kɛ̀ Yesu à gwà, ben à bè: À zĩ'ũ maamaa auzikideenɛ à gɛ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guu. 25 Lakumi gɛ̃na pↄrↄyĩn aaga dɛ auzikide gɛ̃na kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guula. 26 Ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã pì mànↄ bè: Dé bé eé fↄ̃ à mìsina ee? 27 Yesu wèńla à bè: Yã kɛ̀ gbɛ̃ntee fùa à kɛ, Luda kiia è sí kɛ.
28 Ben Pita bè: Wa baabↄ píngi tò wa tɛnzi. 29 Ben Yesu bèńnɛ: Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ à a bɛɛ tò ke a naↄ̃ ke a vĩ̀inↄ ke a dãaronↄ ke a de ke a da ke a nɛ́nↄ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yãnzi, 30 adee é ɛara à beee taka e dɛ yãala paripari anduna kɛ̀ guu, eé wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo e anduna kɛ̀ èe mↄↄ guu.
Yesu ɛara à a ga kↄ̃n a fɛɛnao yã'ona
(Mat 20:17-19, Maa 10:32-34)
31 Yesu a gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ kàkↄ̃aazi, ben à bèńnɛ: Wée gaa Yerusalɛmu. Gwen yã kɛ̀ annabinↄↄ kɛ̃̀ Luda yãn Gbɛ̃ntee Nɛ́ musu é papan píngi sa. 32 Weé à kpá bori pãnde gbɛ̃nↄa, aↄ̃é à fabo, aↄ̃é à sↄ̃sↄ̃, aↄ̃é lóu sua, aↄ̃é à gbɛ̃ flã̀o, aↄ̃é à dɛ, 33 à gurↄ aagↄ̃dee zĩ eé fɛɛ. 34 Mↄde à ìba pìnↄↄ e à ke mì dↄ̃ro, zaakɛ yã pì mì utɛnańnɛ, aↄ̃ↄ dↄ̃ yã kɛ̀ èe ooro.
Vĩ̀a baakɛri kɛ̃kↄ̃ana
(Mat 20:29-34, Maa 10:46-52)
35 Kɛ̀ Yesu kà kĩi kↄ̃n Yɛrikoo, vĩ̀a kee vɛ̃ɛna zɛ́ lɛ́a, èe baa kɛɛ. 36 Kɛ̀ à mà gbɛ̃nↄↄ e gɛ̃tɛɛ pari, ben à ń lá à bè, bↄ́n wèe kɛɛ. 37 Ben wà bènɛ, Yesu Nazarɛti bé èe gɛ̃tɛɛ gwe. 38 Ben à lɛ́ zùzi à bè: Yesu, Dauda bori, ǹ ma wɛ̃nda gwa. 39 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ aɛzĩnↄ gìnɛ wà bè à yĩtɛ, ben à lɛ́ gbãa zuna kàara èe bee: Dauda bori, ǹ ma wɛ̃nda gwa. 40 Yesu zɛ̀ à bè wà mↄ́o. Kɛ̀ à mↄ̀, ben Yesu à là à bè: 41 Bↄ́n ń yezi mà kɛnnɛɛ? À wèàla à bè: Dii, má yezi ma wɛ́ɛ guu emɛ. 42 Ben Yesu bènɛ: Ǹ guu e. Ma náanɛ kɛ̀ ń kɛ̀ bé à n kɛ̃kↄ̃a. 43 Zaa gwe gↄ̃ↄ à wɛ́ɛ guu è, ben à tɛ̀zi, èe Luda sáabu kpaa. Kɛ̀ baade píngi è lɛ, ben wà Luda tↄ́ bↄ̀.