17
Yesu yãkenↄ
(Mat 18:6-7, 21-22, Maa 9:42)
Yesu bè a ìbanↄnɛ: Yã kɛ̀ è tó gbɛ̃nↄ fuu ègↄ̃ sairo, mↄde wãiyoo gbɛ̃ kɛ̀ è bↄ à kiia. Eégↄ̃ sã̀ↄ adeenɛ wà wísilↄgbɛ gbɛ̃̀ntɛ̃ dↄ a waalɛ wà à zu sɛ̀bɛ guu dɛ à tó nɛ́ kɛ̀kiinↄ doke fula. Àgↄ̃ kú kↄ̃n làakario. Tó n gbɛ̃ndoo durun kɛ̀, ǹ gá ǹ à le. Tó à a nↄ̀sɛ lìɛ, ǹ kɛ̃nɛ. Tó à durun kɛ̀nnɛ gurↄ do gɛ̃̀n swɛɛplaa, ben à ɛ̀ara à bènnɛ gɛ̃̀n swɛɛplaa a nↄ̀sɛ lìɛ, ǹ kɛ̃nɛ. Dii zĩ̀rinↄ bènɛ: Ǹ wa ludanaanɛkɛna kaarawe. Dii bè: Tó á Luda náanɛ vĩ féte lán ɛfↄ wɛ́ɛ bà, é o síi lí kɛ̀kiinɛ à a zĩnda wo à gá pɛ́ sɛ̀bɛ guu, eé a yã ma.
Tó a gbɛ̃kee zↄ̀ vĩ èe sɛ̃̀ waa ke èe sãanↄ dãa, tó à sù buraao, à dii é benɛ à mↄ́ à pↄ́ ble gↄ̃ↄn yↄ́? Auo, eé benɛ à pↄ́blee kɛare, à a uta liɛ à mↄ́are pↄ́bleeo kↄ̃n íminao, àpi é gbasa à pↄ́ ble à í mi. Wè zↄ̀ sáabu kpá kɛ̀ à yã kɛ̀ wà dànɛ kɛ̀ yãnzin yↄ́? 10 Lɛmɛ apinↄ sↄ̃, tó a yã kɛ̀ Ludaa dàaree kɛ̀ píngi, à be: Zↄ̀nↄn wa ũ, wa zĩin wá kɛ̀.
Kusu gↄ̃ↄn kurinↄ kɛ̃kↄ̃ana
11 Kɛ̀ Yesu e gaa Yerusalɛmu, èe ligaa Samaria bùsu lɛ́zɛkiizi kↄ̃n Galilio. 12 Kɛ̀ èe gɛ̃ɛ lakutu ken, ben gↄ̃gbɛ̃ kusu gↄ̃ↄn kurinↄ dààlɛ. Aↄ̃ↄ zɛ kãaa, 13 aↄ̃ lɛ́ zùzi wà bè: Dii Yesu, ǹ wa wɛ̃nda gwa. 14 Kɛ̀ à ń é, ben à bèńnɛ: À gá à a zĩnda ↄdↄa sa'orinↄnɛ. Kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa, ben aↄ̃ kɛ̃̀kↄ̃a. 15 Kɛ̀ aↄ̃ gbɛ̃ doo è a kɛ̃kↄ̃a, ben à lìara à sù, èe Luda sáabu kpaa kↄ̃n kòto gbãaao. 16 À dàɛ a puua Yesu aɛ à ì kpàa. Gbɛ̃ pì nɛ́ Samaria gbɛ̃mɛ. 17 Ben Yesu bè: Gↄ̃ↄn kurinↄ bé wà kɛ̃̀kↄ̃aroo? Gↄ̃ↄn kɛ̃ndoonↄↄ kú mámɛ? 18 Aↄ̃ gbɛ̃kee e liara à mↄ̀ Luda sáabu kpáro, sé gbɛ̃ zĩ̀tↄ kɛ̀ↄ́? 19 Ben Yesu bènɛ: Ǹ fɛɛ ǹ tá, ma náanɛ kɛ̀ ń kɛ̀ bé à n kɛ̃kↄ̃a.
Gbɛ̃ntee Nɛ́ suna
(Mat 24:23-28, 37-41)
20 Farisinↄ Yesu là kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia bↄna gupuraaazi, ben à wèńla à bè: Kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia è bↄ gupuraaa wà e kↄ̃n wɛ́ɛoro. 21 Weé be à kú kɛ̀ ke à kú kãaro. Kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia pì kú a tɛ́ kɛ̀mɛ.
22 Ben à bè a ìbanↄnɛ: À gurↄↄ e mↄↄ kɛ̀ é Gbɛ̃ntee Nɛ́ sugurↄↄ pìnↄ doke ena ni dɛ, é ero. 23 Weé beare à kú kãa ke à kú kɛ̀, mↄde àton gáro, àton tɛ́ńziro. 24 Lán loupina è guu pu ludambɛ lɛ́ gura kɛ̀ kↄ̃n à lɛ́ kãao nà, lɛn eégↄ̃ dɛ lɛ Gbɛ̃ntee Nɛ́ sugurↄↄa. 25 Séto à wɛ́ɛtãmma è maamaa gĩa, tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄ é gízi. 26 Lán à dɛ nà Nuu gurↄ, lɛn eégↄ̃ dɛ lɛ se Gbɛ̃ntee Nɛ́ sugurↄ. 27 Gbɛ̃nↄↄ e pↄ́ blee wèe í mii, wèe nↄↄ sɛɛ wèe zã kɛɛ ai Nuu gàa à gɛ̃̀ góro'itɛ guu, ben í dà andunala, wà gàga píngi. 28 Lɛmɛ dↄ Lutu gurↄ, wèe pↄ́ blee wèe í mii, wèe pↄ́ luu wèe pↄ́ yaa, wèe pↄ́ tↄ̃ↄ wèe kpɛ́ boboo. 29 Gurↄↄ kɛ̀ Lutu bↄ̀ Sↄdↄmu, tɛ́ kↄ̃n ↄfãntɛ̃gbↄ̃o kwɛ̀ bↄna ludambɛ, ben wà gàga píngi. 30 Lɛn eégↄ̃ dɛ lɛ gurↄↄ kɛ̀ Gbɛ̃ntee Nɛ́ é bↄ gupuraaa.
31 Gurↄ beeea gbɛ̃ kɛ̀ kú a kpɛ́ musu tón pita à gɛ̃ kpɛ́ guu à pↄ́nↄ sɛ́ɛ à bↄoro. Lɛmɛ dↄ gbɛ̃ kɛ̀ kpɛ́ buraa tón liara à pↄ́ sɛ́ bɛro. 32 À tó Lutu naↄ̃ yã dↄagu. 33 Gbɛ̃ kɛ̀ yezi àgↄ̃ a wɛ̃̀ndi kũna é korazi. Gbɛ̃ kɛ̀ gì a wɛ̃̀ndizi sↄ̃, adee égↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ. 34 Mɛ́ɛ ooare, gwãavĩ beeea gↄ̃ↄn plaaanↄ égↄ̃ daɛna kↄ̃ saɛ, weé gbɛ̃ doo sɛ́ wà gbɛ̃ doo tón. 35 Nↄgbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ égↄ̃ pↄ́ lↄlↄↄ gu dↄ̃nkↄ̃n, weé gbɛ̃ doo sɛ́ wà gbɛ̃ doo tó. 36 Gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ égↄ̃ kú bura, Luda é gbɛ̃ doo sɛ́, eé gbɛ̃ doo tó. 37 Ben aↄ̃ à là wà bè: Dii, má kpaa? À wèńla à bè: Guu kɛ̀ gɛ̀ kún, gwen yeberekunↄ é kↄ̃ kakↄ̃an.