16
Auziki náanɛsai
Yesu bè a ìbanↄnɛ: Ɔↄde ke bé à kuu à bɛgwari dìɛ a zĩkɛrinↄnɛ. Ben wà mↄ̀ wà kↄmↄtↄ kɛ̀nɛ wà bè, èe à auziki kaatɛɛ. Ben à à sìsi à bènɛ: Yã kɛ̀ má mà n musu dɛ diamɛ? Ǹ yã kɛ̀ nɛ́ɛ kɛɛ n bɛgwana guu tↄ̃kɛ̃mɛ. Nɛ́ fↄ̃ ǹgↄ̃ dɛ ma bɛgwari ũ dↄro. Ben bɛgwari pì ò a swɛ̃̀ guu: Ma dii e ma bↄↄ zĩi guu, mɛ́ kɛ diamɛ? Àɛ kɛ̀ mɛ́ fↄ̃ mà sɛ̃̀ waro, ben baakɛna dɛmɛ wíyã ũ. Má dↄ̃ yã kɛ̀ mɛ́ kɛ lɛ gbɛ̃nↄ ma diɛ ń bɛ, tó à ma bↄ zĩin. Ben à a dii fĩadeenↄ sìsi doodo à gbɛ̃ káaku là à bè: Ń ma dii fĩa kũna ũgbamɛ? À bè: Nↄ́si gaawa lɛ́ basↄↄro. Ben bɛgwari pì bènɛ: N fĩa takadan yɛ̀. Ǹ vɛ̃ɛ ǹ kɛ̃ baplaa akuri kpakpaa. Ben à bè gbɛ̃ pãndenɛ: Mpi sↄ̃, n fĩa ũgbamɛ? Ben à bè: Ése sàki basↄↄro. Ben bɛgwari pì bènɛ: N fĩa takadan yɛ̀, ǹ kɛ̃ basiigↄ̃. Ben dii pì bɛgwari náanɛsaidee pì sáabu kpà wɛ́ɛzɛ̃ɛ kɛ̀ à kɛ̀ yã musu. Zaakɛ anduna kɛ̀ki gbɛ̃nↄ wɛ́ɛ zɛ̃na dɛ gupuradeenↄla ń kↄ̃ tɛ̃ɛ yãkɛna guu.
Mapi sↄ̃, mɛ́ɛ ooare à gbɛ̃nnanↄ wɛtɛ kↄ̃n ↄↄ náanɛsaio, lɛ gurↄↄ kɛ̀ à yã̀aawa, Luda é a diɛ bɛɛ kɛ̀ è yãaroonↄ guu. 10 Gbɛ̃ kɛ̀ náanɛ vĩ kↄ̃n à féteo égↄ̃ náanɛ vĩ kↄ̃n à bítaomɛ se. Gbɛ̃ kɛ̀ náanɛ vĩ kↄ̃n à féteoroo égↄ̃ náanɛ vĩ kↄ̃n à bítao sero. 11 Tó ée kɛ á náanɛ vĩ kↄ̃n ↄↄ náanɛsaioro, Luda é a náanɛ kɛ kↄ̃n à yãpuradeeoↄ́? 12 Tó ée kɛ á náanɛ vĩ kↄ̃n gbɛ̃ pãnde pↄ́nↄro, Luda é a zĩnda pↄ́ kpáawaↄ́? 13 Zĩkɛri è fↄ̃ à dↄ dii mɛ̀n plaaaziro, zaakɛ eé za gbɛ̃ doon àgↄ̃ ye gbɛ̃ doozi, kesↄ̃ eé na gbɛ̃ dooa à kya ká gbɛ̃ doon. É fↄ̃ àgↄ̃ dↄ Ludazi kↄ̃n ↄↄo lɛdoro.
14 Farisinↄↄ ye ↄↄzi. Kɛ̀ aↄ̃ yã pì mà píngi, ben aↄ̃ↄe lɛ́zukii kɛɛ Yesua. 15 Yesu bèńnɛ: Eè yã nnaa kpá a zĩndaa gbɛ̃nteenↄ kiiamɛ, mↄde Ludaa a swɛ̃̀ dↄ̃. Yã kɛ̀ bíta gbɛ̃nteenↄnɛn Luda è kya kán.
Ɔↄde kↄ̃n Lazaruo
(Mat 5:31-32, 11:12-13, Maa 10:11-12)
16 Musa doka kↄ̃n annabinↄ takadanↄↄ kuu ai Yaaya gurↄↄa. Zaa gurↄ beeean wèe kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia baaru kpaa, ben gbɛ̃ píngi e wɛtɛɛ à gɛ̃n kↄ̃n gbãaao. 17 Ludambɛ kↄ̃n tↄↄtɛo gɛ̃tɛna aaga dɛ doka pì wɛ̃zã féte gogonala. 18 Gbɛ̃ kɛ̀ gì a naↄ̃zi à nↄ pãnde sɛ̀, adee zina kɛ̀mɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ nↄↄ kɛ̀ wà gìzi sɛ̀ sↄ̃ zina kɛ̀n gwe.
19 Gↄ̃gbɛ̃ ↄↄde kee kuu è pↄ́kãsã maa ↄↄdeenↄ da, ègↄ̃ pↄnnaa kɛɛ nnamana guu gurↄ píngi. 20 Baakɛri kɛ̀ wè benɛ Lazaru ègↄ̃ daɛna à bɛ gãnu, bↄ̀nↄ dↄdↄ à mɛ̀a. 21 Ègↄ̃ pↄ́blee kɛ̀ è lɛ́ɛ ↄↄdee pì teebu gĩzĩ blena ni dɛɛ. Gbɛ̃ɛnↄ bé wègↄ̃ à bↄ̀ pìnↄ sãsãa. 22 Baakɛri pì gà, ben malaikanↄ à sɛ̀ wà tào Ibraĩ kuu. Ɔↄdee pì gà se, ben wà à vĩ̀i. 23 Kuuna wɛ́ɛtãmma guu gɛ̀wãan, kɛ̀ à wɛ́ɛ sɛ̀ musu, ben à Ibraĩ è kãaa, Lazaru kú à saɛ. 24 Ben à lɛ́ zùzi à bè: Baa Ibraĩ, ǹ ma wɛ̃nda gwa, ǹ Lazaru zĩ à a ↄnɛtee zↄ̃ ía, à mↄ́ à tↄ̃mɛ ma nɛ́nɛa, zaakɛ mɛ́ɛ wãwãa maa tɛ́vura kɛ̀kii guumɛ. 25 Ben Ibraĩ bè: Ma nɛ́, ǹ tó nnamana kɛ̀ lìganzi n wɛ̃̀ndigurↄ yã dↄngu kↄ̃n takaasi bíta kɛ̀ Lazaru kɛ̀o. À làakari kpaɛna gura kɛ̀ sa, ben ń kú wãwãa guu. 26 Beee gbɛra wɛ̀ɛ zòoto kú wa dagura. Tó gbɛ̃ yezi à bↄ kɛ̀ à gá a kiia, eé fↄ̃ro, gbɛ̃ke é fↄ̃ à bↄ gwe à mↄ́ wa kiia sↄ̃ro. 27 Ben ↄↄdee pì bè: N yã nna Baa, tó lɛmɛ, ǹ à zĩ ma de bɛ, 28 zaakɛ má dãaronↄ vĩ gↄ̃ↄn sↄↄro. À gá lɛ́ daḿma, lɛ aↄ̃ton mↄ́ gu wãwãdee kɛ̀ guuro. 29 Ben Ibraĩ bè: Aↄ̃ Musa kↄ̃n annabinↄ takadanↄ vĩ, aↄ̃ ń yã ma. 30 Ben ↄↄdee pì bè: Auo, Baa Ibraĩ! Tó gbɛ̃ke bↄ̀ gaan à gàa ń kiia, aↄ̃é ń nↄ̀sɛ liɛ. 31 Ben Ibraĩ bènɛ: Tó aↄ̃ↄe Musa kↄ̃n annabinↄ yã maro, baa tó gbɛ̃ke bↄ̀ gaan, aↄ̃é à yã síro.