15
Pↄ́ kɛ̀ sã̀sãnↄ
(Mat 18:12-14)
Bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n durunkɛrinↄↄ e sↄ̃ↄ Yesuzi lɛ wà à yã ma ń píngi. Ben Farisinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄↄ e yãkete kaazi aↄ̃ bè: Gbɛ̃ kɛ̀kii è durunkɛrinↄ sí è se pↄ́ bleńyo lɛdo. Ben Yesu yã kɛ̀kii lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Wà be a gbɛ̃kee sãa vĩ mɛ̀n basↄↄro, ben à doo sã̀sã, è à basↄↄro dosai tó sɛ̃̀n à pɛ́ɛ sãa kɛ̀ sã̀sã pìzi ai à gá eroo? Tó à bↄ̀a, è à sɛ́ à da a gã̀n kↄ̃n pↄnnaao à táo bɛ à a gbɛ̃nnanↄ kↄ̃n a fáandideenↄ sísi à beńnɛ: À pↄnnaa kɛmao. Ma a sãa kɛ̀ sã̀sã è. Lɛmɛ dↄ mɛ́ɛ ooare, weé pↄnnaa kɛ ludambɛ durunkɛri mɛ̀n doo kɛ̀ nↄ̀sɛ lìɛ yã musu dɛ gbɛ̃ maa gↄ̃ↄn basↄↄro dosai kɛ̀ aↄ̃ↄ nↄ̀sɛliɛna nii vĩroonↄla.
Nↄgbɛ̃ kɛ̀ kondogi ↄↄ vĩ mɛ̀n kuri sↄ̃ nɛ́? Tó à mɛ̀n doo sã̀sã, è fitia na à kpɛ́ waa à wɛtɛ busɛbusɛ ai à gá eroo? Tó à bↄ̀a, è a gbɛ̃nnanↄ kↄ̃n a fáandideenↄ sísi à beńnɛ: À pↄnnaa kɛmao. Ma kondogi ↄↄ kɛ̀ sã̀sã pì è. 10 Lɛmɛ dↄ mɛ́ɛ ooare, Luda malaikanↄ è pↄnnaa kɛ durunkɛri mɛ̀n doo kɛ̀ nↄ̀sɛ lìɛ yã musu.
Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ sã̀sã
11 Yesu bè dↄ: Gbɛ̃ke bé à kuu à nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa. 12 Ben Sabi bè a denɛ: Baa, ǹ ma asaia kɛ̀ mɛ́gↄ̃ vĩ túbi guu kpáma. Ben de pì a auziki kpàatɛtɛńnɛ. 13 Èe kɛ gurↄ plaaro, ben Sabi a pↄ́nↄ nàkↄ̃a píngi à tà bùsu pãnden zã̀azã. Gwen à a auziki kàatɛn pãpãkɛna guu. 14 Kɛ̀ à pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ dɛ̀ píngi, ben dekaa gbãaa kà bùsu pìn, ben à gↄ̃̀ takaasio. 15 À gàa à nà bùsu pì gbɛ̃kezi ayazĩkɛri ũ, ben gbɛ̃ pì à gbàrɛ a bura à pↄ́blee kpá alɛdɛnↄa. 16 Ègↄ̃ yezi à pↄ́ tɛ̀ɛ kɛ̀ alɛdɛnↄↄ e blee ble à kã, mↄde wè pↄ́ke kpáaro. 17 Kɛ̀ à làakari sù à bè: Ma de ayazĩkɛrinↄ pↄ́blee vĩ dińzi, ben mɛ́ɛ gaa kↄ̃n nↄaao kɛ̀. 18 Mɛ́ fɛɛ mà tá ma de kiia, mɛ́ benɛ: Baa, ma durun kɛ̀ Ludanɛ kↄ̃n mpio se, 19 mɛ́ɛ kↄ̃ sío wà ma sísi n nɛ́ ũ dↄro. Ǹ ma diɛ n ayazĩkɛrinↄ doke ũ. 20 Ben à fɛ̀ɛ èe taa a de kiia. Kɛ̀ à tɛ́ kãaa èe suu, à de pì à è, ben à kɛ̀nɛ wɛ̃nda. À bàa sì à gàa à kùsia, à lɛ́ pɛ̀a. 21 Ben nɛ́ pì bènɛ: Baa, ma durun kɛ̀ Ludanɛ kↄ̃n mpio, mɛ́ɛ kↄ̃ sío wà ma sísi n nɛ́ ũ dↄro. 22 Ben de pì bè a zĩkɛrinↄnɛ: À gá kpakpaa, à utada maaa kɛ̀ dɛ à kpaaanↄla sɛ́ à mↄ́ à danɛ, à tãnga danɛ à kyatee kpánɛ. 23 À zùswarenɛ bↄ̀rↄ mɛ̀kpana kũ à dɛ, wà só pↄnnakɛna guu, 24 zaakɛ ma nɛ́ pì gà à fɛ̀ɛmɛ. À sã̀sãmɛ, ben ma à è. Ben aↄ̃ nà pↄnnakɛnaa.
25 Woru sↄ̃ kpɛ́ bura. Kɛ̀ èe suu à kà kĩi kↄ̃n bɛɛo, ben à bata ↄ́ mà dↄ kↄ̃n kↄ̃kↄ̃ kĩio. 26 Ben à zĩkɛrinↄ doke sìsi à à là bↄ́n wèe kɛɛ. 27 Ben à wèàla à bè: N dãaro bé à sù, ben n de zùswarenɛ bↄ̀rↄ mɛ̀kpana dɛ̀, kɛ̀ à à è aafia yãnzi. 28 Ben Woru pↄ fɛ̃̀, à gì gɛ̃ ua guuzi. Kɛ̀ à de bↄ̀ à agbaa kpànɛ, 29 ben Woru bè a denɛ: É'e, à kà wɛ̃̀ ũgbangba kɛ̀ mɛ́ɛ zĩi kɛɛnnɛ, mɛ́ɛ gí n yãzi zikiro, ben baa blèkofĩi gina nɛ́ɛ kpáma mà pↄnnaa kɛo kↄ̃n ma gbɛ̃nnanↄoro. 30 Kɛ̀ n nɛ́ kɛ̀ à n auziki kàatɛ kaaruanↄnɛ pì sù, n zùswarenɛ bↄ̀rↄ mɛ̀kpana dɛ̀nɛ. 31 Ben à de bènɛ: Ma nɛ́, ń kúmao gurↄ píngi. Pↄ́ kɛ̀ má vĩ píngi n pↄ́mɛ. 32 À kↄ̃ sìo wà pↄ́ ble kↄ̃n pↄnnaaomɛ, zaakɛ n dãaro pì gà à fɛ̀ɛmɛ. À sã̀sãmɛ, ben wà à è.