14
Yesu kuuna Farisi ke bɛ
Kámmabogurↄↄ zĩkea Yesu gàa pↄ́ ble Farisinↄ gbɛ̃nsi ke bɛ, ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄↄ e à kpákpaa. Kakagyãkɛri kee kú Yesu aɛ gwe. Ben Yesu dokadↄ̃rinↄ kↄ̃n Farisinↄ là à bè: Wè gbɛ̃ kɛ̃kↄ̃a kámmabogurↄↄ zĩↄ́ ke wè kɛ̃kↄ̃aro? Ben aↄ̃ gↄ̃̀ yĩtɛna kítikiti. Ben Yesu gyãree pì kũ̀ à à kɛ̃̀kↄ̃a à à gbàrɛ. Ben à ń lá à bè: Tó a gbɛ̃kee nɛ́ ke zù vĩ à zù lↄ̀gↄn kámmabogurↄↄ zĩ, eé à bↄ gↄ̃ↄroo? Aↄ̃ↄe fↄ̃ wà wèàlaro.
Yesu è dian gbɛ̃ kɛ̀ wà ń sísinↄↄ e vɛ̃ɛki maaa kũu nà, ben à yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Tó wà n sisi nↄsɛ pↄ́bleea, ǹton vɛ̃ɛ vɛ̃ɛki maaa guuro. Tó wà gbɛ̃ kɛ̀ bɛ̀ɛ vĩ dɛnlaa sìsi nɛ́! Tó a sìsiri mↄ̀ à bènnɛ: Ǹ fɛɛ ǹ vɛ̃ɛki kpá gbɛ̃ pìa, nɛ́ fɛɛ ǹ gá vɛ̃ɛ kpɛɛ kpa kↄ̃n wíomɛ. 10 Tó wà n sisi, ǹgae vɛ̃ɛ kpɛɛ kpa, lɛ tó n sìsiri mↄ̀, eé bennɛ: Ma gbɛ̃nna, ǹ fɛɛ ǹ mↄ aɛ kɛ̀. Beee é n kɛ bɛ̀ɛ vĩ gbɛ̃ kɛ̀ á kú lɛdoonↄ aɛ. 11 Gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda sɛ́ lezĩn Luda é à busa. Gbɛ̃ kɛ̀ è a zĩnda busa sↄ̃, Luda é à sɛ́ lezĩ.
12 Ben Yesu bè a sìsiri pìnɛ: Tó nɛ́ɛ gbɛ̃nↄ sísii pↄ́ble fãantɛ̃ blenaa ke uusiɛ pↄ́, ǹton n gbɛ̃nnanↄ sísiro ke n vĩ̀inↄ kↄ̃n n dãaronↄ ke n danɛnↄ ke n ↄↄde daanↄ. Tó ń kɛ̀ lɛ, aↄ̃é ɛara wà n sísimɛ se aↄ̃ fĩa bonnɛ. 13 Tó nɛ́ɛ gbɛ̃nↄ sísii pↄ́bleea, ǹ takaasideenↄ sísi kↄ̃n gbɛ̃ kↄ̃̀ↄkũnanↄ kↄ̃n ɛrɛnↄ kↄ̃n vĩ̀anↄ, 14 nɛ́ gↄ̃ aubarikadee ũ, zaakɛ aↄ̃ pↄ́ke vĩ wà fĩa boonnɛro. Luda bé eé fĩa bonnɛ gbɛ̃ maaanↄ fɛɛgurↄↄ zĩ.
Yãlɛkↄ̃zina kↄ̃n pↄ́ble bítao
(Mat 22:1-10)
15 Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú lɛdoonↄ doke yã pì mà, ben à bè Yesunɛ: Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ eé pↄ́ ble kↄ̃n kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia gbɛ̃nↄo ũ. 16 Yesu bènɛ: Gbɛ̃ke bé à yezi à pↄ́blee kɛ, ben à gbɛ̃nↄ sìsi paripari. 17 Pↄ́blegurↄↄ zĩ à a zĩkɛri zĩ̀ à o gbɛ̃ kɛ̀ à ń sísinↄnɛ aↄ̃ mↄ́, wà pↄ́ píngi soru kɛ̀ wà yã̀a sa. 18 Ben aↄ̃ baade e wɛtɛɛ wà ń kɛ̃. Gbɛ̃ káaku bènɛ: Ma bú lù, mɛ́ gá gwa. N yã nna, ǹ ma kɛ̃. 19 Gbɛ̃ pãnde bè: Ma zù zĩkɛbↄnↄ lù mɛ̀n kuri, mɛ́ gá ń gwa. N yã nna, ǹ ma kɛ̃. 20 Gbɛ̃ pãnde bè: Ma nↄↄ sɛ̀ dufumɛ. Beee yãnzi mɛ́ e mà mↄ́ro. 21 Ben zĩkɛri pì lìara à tà à ń lɛ́gbɛ ò a diinɛ. Ben bɛdee pì pↄ fɛ̃̀ à bè a zĩkɛrinɛ: Ǹ gá wɛ́tɛ guu kpakpaa gãalɛnↄ kↄ̃n zɛ́daanↄ, ǹ takaasideenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kↄ̃̀ↄkũnanↄ kↄ̃n vĩ̀anↄ kↄ̃n ɛrɛnↄ kakↄ̃a ǹ suńyo kɛ̀. 22 Beee gbɛra zĩkɛri pì mↄ̀ à bènɛ: Dii, ma yã kɛ̀ ń ò kɛ̀, mↄde vɛ̃ɛki kpɛ́ kuu. 23 Ben dii pì bè zĩkɛri pìnɛ: Ǹ gá zɛ́nↄ guu kↄ̃n zɛ́ wɛ́wɛnↄ píngi, ǹ gã na gbɛ̃nↄa aↄ̃ gɛ̃ lɛ ma ua pa. 24 Mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ ma ń sísi pìnↄ ke é lɛ́ zↄ̃ ma pↄ́blee pìaro.
Gↄ̃na Yesu ìba ũ
(Mat 10:37-38)
25 Wà tɛ́ zɛ́n kↄ̃n Yesuo paripari, ben à lìara à bèńnɛ: 26 Tó gbɛ̃ mↄ̀ ma kiia, ben à ye a dezi dɛmala ke a da ke a naↄ̃ ke a nɛ́nↄ ke a vĩ̀inↄ ke a dãaronↄ ke api zĩnda, eé fↄ̃ à kɛ ma ìba ũro. 27 Gbɛ̃ kɛ̀ èe a líkpangbãroo sɛ́ àgↄ̃ tɛ́omaziro, adee é fↄ̃ à kɛ ma ìba ũro. 28 Tó a gbɛ̃kee yezi à kpɛ́didikↄ̃ana bo, eé vɛ̃ɛ gĩa à à ↄↄ dↄdↄ à gwa, tó eé fↄ̃ à zĩi pì kɛroo? 29 Tó èe kɛ lɛro, ben à ɛ̃ɛ kpàɛ, tó èe fↄ̃ à à yã̀aro, gbɛ̃ kɛ̀ è píngi é à lalandi kɛ 30 wà be: Gbɛ̃ kɛ̀kii nà kpɛ́bonaa à fùa à à mì dɛ. 31 Ke tó kína yezi à gá zĩ̀ ká kↄ̃n kína pãndeo, eé vɛ̃ɛ gĩa à a laasuu lɛ́ à gwa, tó a soza gãli kurinↄ é fↄ̃ wà kù kpá soza gãli baroo kɛ̀ aↄ̃ↄe suunↄaroo? 32 Tó à è é fↄ̃ro, eé zĩ̀rinↄ zĩ lɛ aↄ̃ lɛdolɛkɛna zɛ́ wɛtɛa zaalɛ èe ká kĩiro. 33 Lɛmɛ dↄ, tó a gbɛ̃kee e ↄ kpá pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄzi píngiro, eé fↄ̃ à kɛ ma ìba ũro.
34 Wisi nɛ́ pↄ́ nnaamɛ, mↄde tó à í nnaa tà, dian weé kɛ nà à gↄ̃ nna dↄↄ? 35 À maa tↄↄtɛ kesↄ̃ zùgbↄ̃kaɛkiinɛro, wè kwɛ́ɛmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ swã vĩ à ma.