YUNUSA
1
Yunusa bàalɛna Diinɛ
Dii yã ò Amitai nɛ́ Yunusanɛ à bè: Ǹ fɛɛ ǹ gá wɛ́tɛda bíta kɛ̀ wè be Ninɛva guu ǹ kpãkɛ̃ńzi, zaakɛ aↄ̃ zaakɛna ma kii lè. Ben Yunusa bàa lɛ̀ Diinɛ à mì pɛ̀ Tasisia. Kɛ̀ à kà Yↄpa, à góro'itɛ è gwe kɛ̀ èe gaa Tasisi. Kɛ̀ à fĩa bò, à gɛ̃̀n kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa gweenↄ, èe bàa lɛɛ Diinɛ. Dii ĩa gbãaa gbàrɛ ísiaala, ben zàga'ĩa pãsĩ fɛ̀ɛ ísiaala ai góro'itɛ yezi à para. Vĩa góro gbɛ̃nↄ kũ̀, baade e wii pɛɛ a tãazi, ben aↄ̃ góro pì asoonↄ bↄ̀ɛ aↄ̃ↄe kaa ín lɛ góro e à futa kũ. Yunusa sↄ̃ pìta à gɛ̃̀ à dàɛ góro gĩzĩ, ben i bíta à sɛ̀. Górodee gàa à à lè à bè: Bↄ́ iin nɛ́ɛ oo lɛɛ? Ǹ fɛɛ ǹ wii pɛ́ n tãazi, wègↄ̃ dↄ̃ro tó eé wa wɛ́ɛ gwa à wa bↄ.
Ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: À mↄ́ wà kàbankpɛ kɛ lɛ wà dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ gɛ̃̀wazi kↄ̃n kisia kɛ̀o. Kɛ̀ aↄ̃ kàbankpɛ kɛ̀, ben à Yunusa kũ̀. Aↄ̃ à là wà bè: Ǹ owe gbɛ̃ kɛ̀ ń dɛ à ũ, mmↄn kɛ̀ n gɛ̃wazi kↄ̃n kisia kɛ̀ takao. Zĩ kpareen nɛɛ̀ kɛɛ? N bↄ mámɛ? Bùsu kparee gbɛ̃n n ũu? Bori kpareen n ũu? À wèńla à bè: Eberun ma ũ. Dii Luda Musude kɛ̀ ísia kↄ̃n tↄↄtɛo kɛ̀n mɛɛ̀ dↄnzi kɛnɛ. 10 Ben vĩa gbɛ̃ pìnↄ kũ̀, swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu, aↄ̃ bènɛ: Bↄ́yãnzi ń kɛ̀ lɛzi? Gbɛ̃ pìnↄ dↄ̃̀ kɛ̀ èe bàa lɛɛ Diinɛmɛ, kɛ̀ à òńnɛ lɛ yãnzi. 11 Í kpɛ́ e góro zuzuu, ben aↄ̃ à là wà bè: Dian wé kɛnnɛ nà lɛ ísiaa busawee? 12 À bèńnɛ: À ma sɛ́ à ma zu ísiaan lɛ í busaare, zaakɛ má dↄ̃̀ kɛ̀ mámbe ma gɛ̃azi kↄ̃n zàga'ĩa gbãaa kɛ̀o. 13 Aↄ̃ nà górolinaa lɛ wà e wà bikũ, mↄde aↄ̃ↄe fↄ̃ro, zaakɛ í kpɛ́ e ń zuzuumɛ. 14 Ben aↄ̃ wii pɛ̀ Diizi wà bè: N yã nna Dii! Ǹton wa kaatɛ gbɛ̃ kɛ̀ wɛ̃̀ndibↄna yãnziro. Dii, ǹton wa diɛ taarideenↄ ũ à dɛna yã musuro, zaakɛ n n pↄyezi dàwemɛ. 15 Ben aↄ̃ Yunusa sɛ̀ wà zù ísiaan, ben í pì zuzuna kpàɛ. 16 Dii yã pì tò vĩa gbɛ̃ pìnↄ kũ̀ maamaa, ben aↄ̃ saa òa aↄ̃ lù sɛ̀nɛ. 17 Ben Dii tò kpↄ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ bↄ̀ à Yunusa mↄ̀, ben à kɛ̀ kpↄ̀ pì gbɛɛɛn fãantɛ̃ aagↄ̃ gwãavĩ aagↄ̃.