2
Yesu Kirisi ina
(Mat 1:18-25)
Gurↄↄ mↄ̀a Siza Ogↄsutu bↄ̀ kↄ̃n yão à bè wà a bùsu gbɛ̃nↄ naro ń píngi. Narona káaku kɛ̀ wà kɛ̀n gwe gurↄↄ kɛ̀ Kiriniu dɛ Siria bùsu gbɛ̃nsi ũ. Baade píngi gàa a bɛ wɛ́tɛ lɛ wà à tↄ́ da takadan. Yusufu sↄ̃ bↄ̀ Nazarɛti, Galili bùsun à gàa Dauda bɛ lakutu Bɛtɛlɛmu, Yudea bùsun, kɛ à dɛ Dauda borii ũ yãnzi. À gàa lɛ wà à tↄ́ da takadan gwe kↄ̃n a nↄkpamma Mariama kɛ̀ nↄ̀sinao, ben gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gwe, à nɛ́'igurↄↄ kà, ben à a nɛ́ daudu ì. À bisa fĩ̀fĩa à à dàɛ pↄ́kãdeenↄ pↄ́blebↄn, kɛ̀ aↄ̃ↄe guu e nibↄnↄ pitakiiaro yãnzi.
Sãdãrinↄↄ kú bùsu dↄ̃nkↄ̃ pì guu, aↄ̃ↄe ii sɛ̃̀tɛ aↄ̃ↄe ń sãanↄ dãkpaa gwãavĩ. Ben Dii malaika bↄ̀ à mↄ̀ńzi, Dii gakui guu pù à lìgańzi, ben vĩa ń kũ maamaa. 10 Malaika pì bèńnɛ: Àton tó vĩa a kũro, zaakɛ ma mↄ mà baaru nnaa kpáaremɛ, gbɛ̃ píngi pↄↄ é kɛ nna maamaa. 11 Wà Mìsiri ìare Dauda wɛ́tɛn gwãavĩa, àmbe Mɛsaya ũ Dii ũ. 12 Sèeda kɛ̀ eé tó à à dↄ̃ↄn yɛ̀: É nɛ́kpãntɛ̃ e daɛna pↄ́kãdeenↄ pↄ́blebↄn, bisa fĩfĩa. 13 Kãndo ludambɛ zĩ̀kpɛɛnↄↄ kú kↄ̃n malaika pìo lɛdo paripari, aↄ̃ↄe Luda sáabu kpaa wà bè:
14 Wà Luda tↄ́ bↄ zaa musu,
gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã kɛ̀nɛ nnaanↄ aafia e tↄↄtɛa.
15 Kɛ̀ malaika pìnↄ gùńla aↄ̃ tà ludambɛ, ben sãdãrinↄↄ bèkↄ̃nɛ: Wà gá Bɛtɛlɛmu, lɛ wà yã kɛ̀ kɛ̀ pì e, yã kɛ̀ Dii tò wá dↄ̃̀. 16 Ben aↄ̃ fɛ̀ɛ wà gàa kpakpaa aↄ̃ bↄ̀ Mariama kↄ̃n Yusufuoa kↄ̃n nɛ́kpãntɛ̃ pìo daɛna pↄ́kãdeenↄ pↄ́blebↄn. 17 Kɛ̀ aↄ̃ à è, aↄ̃ yã kɛ̀ wà òńnɛ nɛ́ pì musu ò. 18 Ben yã kɛ̀ sãdãrinↄↄ ò pì bↄ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ mànↄ saɛ ń píngi. 19 Mariama yã pì kũna a nↄ̀sɛ guu píngi èe laasuu lɛɛa. 20 Sãdãrinↄ lìara wà tà, aↄ̃ↄe Luda tↄ́ sɛɛ lezĩ aↄ̃ↄe à sáabu kpaa yã kɛ̀ aↄ̃ↄ mà ben aↄ̃ↄ è yãnzi, zaakɛ à kɛ̀ lán wà òńnɛ nà.
Tↄ́kpana Yesunɛ
21 À gurↄ sↄraagↄ̃dee zĩ nɛ́ bã̀ngukɛgurↄↄ kà, ben wà tↄ́ kpànɛ Yesu, tↄ́ kɛ̀ malaika ò zaalɛ wèe à nↄ̀ síroo.
Yesu ↄdↄana Diinɛ
22 Kɛ̀ aↄ̃ gbãsĩbↄgurↄↄ kà, aↄ̃ à sɛ̀ wà gàa à ↄdↄa Diinɛ Yerusalɛmu lán Musa doka ò nà. 23 Zaakɛ à kú Dii doka takadan wà bè, wà daudunↄ kpá Diia. 24 Aↄ̃ sa'opↄ kɛ̀ wà dìɛ Dii doka takadan kpà, wà bè pↄ̃tɛ̃ɛ mɛ̀n plaaa ke lukulukunɛ bↄ̀rↄ mɛ̀n plaa.
25 Gbɛ̃kee kú Yerusalɛmu à tↄ́n Simɛↄ. Gbɛ̃ maaamɛ, à Luda vĩa vĩ à wɛ́ɛ dↄ Isarailinↄ mìsinazi. Luda Ninii kúa, 26 ben à bènɛ eé ga Dii gbɛ̃ kɛ̀ wè be Mɛsaya ena sairo. 27 Luda Nini dↄ̀nɛ aɛ, ben à gɛ̃̀ Luda ua guu. Kɛ̀ Mariama kↄ̃n Yusufuo mↄ̀ kↄ̃n ń nɛ́ Yesuo yã kɛ̀ wà dìɛ doka takadan kɛna yãnzi, 28 ben Simɛↄ à sì a ↄzĩ à Luda sáabu kpà à bè:
29 Ǹ mamↄma n zↄ̀bleri gbarɛ aafia guu sa
lán ń òmɛ nà Dii,
30 zaakɛ ma wɛ́ɛ sì Mìsiri kɛ̀ ń dìɛlɛ,
31 kɛ̀ n à yã kɛ̀kɛ bori píngi wáa.
32 Eégↄ̃ dɛ gupuraa ũ lɛ à guu pu bori pãndenↄnɛ
à n gbɛ̃ Isarailinↄ tↄ́ sɛ́ lezĩ.
33 Yã kɛ̀ à ò nɛ́ pì musu bↄ̀ à de kↄ̃n à dao saɛ. 34-35 Simɛↄ sa maaa òńnɛ, ben à bè nɛ́ pì da Mariamanɛ:
Àmbe eégↄ̃ dɛ sèeda kɛ̀ Isarailinↄ é gízi ũ,
pↄsiaa é n swɛ̃̀ zↄ̃ lán fɛ̃ɛdaa bà.
Isaraili kenↄ é kaatɛ aↄ̃ kenↄ é mìsina e à gãzĩ,
aↄ̃ nↄ̀sɛ guu yã é bↄ gupuraaa.
36 Nↄgbɛ̃ annabi kee kú gwe à tↄ́n Ana, Fanuɛli nɛ́, Asa boriimɛ. Nↄgbɛ̃ pì zi kũ̀ kótokoto. À zã kɛ̀ kↄ̃n a gↄ̃kpammao wɛ̃̀ swɛɛplaa, 37 ben à gↄ̃̀ gyaanↄↄ ũ ai wɛ̃̀ basiigↄ̃ awɛɛsiigↄ̃. È bↄ Luda uaro, ègↄ̃ dↄↄ Ludazi fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo kↄ̃n lɛ́yinao kↄ̃n aduakɛnao. 38 Zĩ beeea gↄ̃ↄ à sↄ̃̀ńzi, à Luda sáabu kpà, èe nɛ́ pì yã oo gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ wɛ́ɛ dↄ Yerusalɛmu bↄnazinↄnɛ ń píngi.
Liara tana Nazarɛti
39 Kɛ̀ Yusufu kↄ̃n Mariamao kɛ̀ lán à kú Dii doka takadan nà píngi wà yã̀a, aↄ̃ lìara wà tà ń bɛ wɛ́tɛ Nazarɛti, Galili bùsun. 40 Nɛ́ pì fɛ̀ɛ à gbãa kũ̀. Ɔ̃ndↄ̃ↄ mↄ̀a, ègↄ̃ kú kↄ̃n Luda aubarikao.
Yesu gana Luda ua a nɛ́ngo zĩ
41 Wɛ̃̀ kↄ̃n wɛ̃̀o Yesu de kↄ̃n à dao è gá Banla zĩbaa kɛ Yerusalɛmumɛ. 42 Kɛ̀ Yesu kà wɛ̃̀ kuri awɛɛplaa, aↄ̃ lìara wà gàa zĩbaa kɛ lán aↄ̃è kɛ nà. 43 Kɛ̀ zĩbaa yã̀a, aↄ̃ↄe taa, ben aↄ̃ nɛ́ Yesu gↄ̃̀ Yerusalɛmu, aↄ̃ↄ à yã dↄ̃ro. 44 Aↄ̃ↄe daa à kú ń gbɛ̃nↄ tɛ́mɛ. Kɛ̀ aↄ̃ táa ò gurↄ do, ben aↄ̃ↄe à wɛtɛɛ ń danɛnↄ kↄ̃n ń gbɛ̃ dↄ̃nanↄ tɛ́. 45 Kɛ̀ aↄ̃ↄe à ero, aↄ̃ lìara wà gàa à wɛtɛ Yerusalɛmu. 46 À gurↄ aagↄ̃dee zĩ aↄ̃ à è Luda ua guu vɛ̃ɛna yãdannɛrinↄ tɛ́, èe swã kpaa ń yãzi, èe yã lalaaḿma. 47 À yã dↄ̃na kↄ̃n à yãwenlanao bↄ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe à yã maanↄ saɛ ń píngi. 48 Kɛ̀ à de kↄ̃n à dao à è, à bↄ̀ ń saɛ, ben à da bènɛ: Bↄ́yãnzi ń kɛ̀we lɛzi? N de kↄ̃n mapio bídi kɛ̀ n wɛtɛna yãnzi. 49 À wèńla à bè: À kɛ̀ dia ée ma wɛtɛɛ? Á dↄ̃ kɛ̀ à kↄ̃ sìo mà a De bↄkↄ̃tɛ kɛnloo? 50 Mↄde aↄ̃ↄe yã kɛ̀ à òńnɛ pì dↄ̀rↄ dↄ̃ro.
51 Yesu lìara à tàńyo Nazarɛti à ń yã mà. À da yã pìnↄ kũna a nↄ̀sɛ guu píngi. 52 Yesu bíta kũ̀, à ↄ̃ndↄ̃ↄ kàara à nna kↄ̃n Ludao kↄ̃n gbɛ̃nteenↄ.