3
Yaaya Batisikɛri waazikɛna
(Mat 3:1-12, Maa 1:1-8, Yoh 1:19-28)
Siza Tiberia kíblena wɛ̃̀ gɛ̃rodee guu Pↄntiu Pilatin Yudea bùsu gbɛ̃nsi ũ, Hɛrↄdu e kí blee Galili, à vĩ̀i Filipi e kí blee Iturea bùsun kↄ̃n Tarakↄniti bùsuo, Lisania sↄ̃ↄ e kí blee Abilɛnɛ bùsun. Anasa kↄ̃n Kayafaon sa'orikinↄ ũ. Gurↄↄ mↄ̀a Luda yã ò Zakari nɛ́ Yaayanɛ gbáan. Ben à fɛ̀ɛ èe ligaa Yoda baa kãa kpa kↄ̃n baa kɛ̀ kpaaozi píngi, èe waazi kɛɛ gbɛ̃nↄnɛ. À òńnɛ aↄ̃ ń nↄ̀sɛ liɛ aↄ̃ batisi kɛ, Luda é ń durunnↄ kɛ̃ńnɛ. Lán à kú annabi Isaya takada guu nà à bè:
À baarukpari kòto ma dↄ gbáan,
èe bee à zɛ́ kɛkɛ Diinɛ,
à zɛ́ wɛ́wɛnↄ poronɛ súusu.
Guzurɛ píngi é tata,
kpiiinↄ kↄ̃n sĩ̀sĩnↄ é daɛ píngi.
Zɛ́ kotinanↄ é poro súusu,
zɛ́ wokũwokũnↄ é kpakↄ̃sↄ̃,
gbɛ̃ sãnda píngi é e lán Luda è ń mì sí nà.
Gbɛ̃nↄ ègↄ̃ mↄↄ à kiia pari aↄ̃ batisi kɛ, ben è beńnɛ: Gbɛ̃ntee pitigoonↄ! Dé bé à lɛ́ dàawa à bàa sí pↄfɛ̃ kɛ̀ Luda é pitaḿmanɛ? À nↄ̀sɛliɛna yã kɛ, weégↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ a liɛ. Kɛ̀ Ibraĩ dɛ a dezi ũ, àtongↄ̃ daa kɛ̀ beee bé eé a bↄro. Mɛ́ɛ ooare, Luda é fↄ̃ à gbɛ̀ kɛ̀nↄ kɛ Ibraĩ boriinↄ ũ. Kpása diɛna línↄzi kↄ̀. Luda é lí kɛ̀ è nɛ́ maaa iroo zↄ̃ à zu tɛ́ guu.
10 Gbɛ̃nↄ à là wà bè: Tó lɛmɛ, wé kɛ diamɛ? 11 À wèńla à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ uta vĩ mɛ̀n plaaa à à doo kpá gbɛ̃ kɛ̀ vĩrooa. Gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́blee vĩ à kɛ lɛ dↄ. 12 Bɛ'ↄↄsirinↄ mↄ̀ batisi kɛ, ben aↄ̃ à là wà bè: Dannɛri, wé kɛ diamɛ? 13 À wèńla à bè: Àton bɛ'ↄↄ síḿma dɛ lán wà dìɛ nàlaro. 14 Sozanↄ à là: Wapinↄ sↄ̃, wé kɛ diamɛ? À bèńnɛ: Àton gbãaa mↄ gbɛ̃nↄnɛ à ń blero. À zɛ kↄ̃n fĩa kɛ̀ wè boareeo.
15 Gbɛ̃nↄ tãmaa e kaara. Baade píngi e laasuu lɛɛ a nↄ̀sɛ guu Yaaya yãa, tó àmbe Mɛsaya ũ. 16 Yaaya bèńnɛ ń píngi: Mɛɛ̀ a batisi kɛ kↄ̃n íomɛ, mↄde gbɛ̃ke é mↄ́ à gbãaa dɛmala, mɛ́ɛ ká mà à kyatee bↄbↄnɛro. Àmbe eé a batisi kɛ kↄ̃n Luda Ninio kↄ̃n tɛ́o. 17 À gbaka kũna kɛ̀ eé pↄ́ fão. Eé pↄ́wɛɛ ká a dↄ̃̀n, eé à sàko ká tɛ́ kɛ̀ è garoo guu. 18 Yaaya baaru nna kpannɛna guu à nàkↄ̃rɛḿma kↄ̃n yã pãndenↄo pari. 19 Ben à kpã̀kɛ̃ kí Hɛrↄduzi a vĩ̀i naↄ̃ Hɛrↄdia yã musu kↄ̃n yã zaa pãnde kɛ̀ à kɛ̀nↄ píngi, 20 ben Hɛrↄdu ɛ̀ara à yã zaaa kɛ̀ dↄ, à Yaaya dà kpɛ́siaan.
Yesu batisikɛna
(Mat 3:13-17, Maa 1:9-11)
21 Kɛ̀ Yaaya e gbɛ̃nↄ batisi kɛɛ ń píngi, à Yesu batisi kɛ̀ se. Gurↄↄ kɛ̀ Yesu e adua kɛɛ, ludambɛɛ wɛ̃̀kↄ̃a, 22 ben Luda Nini sùa, à dɛ lán pↄ̃tɛ̃ɛ bà. Ben à kòto mà bↄna ludambɛ à bè: Ḿbe ma Nɛ́ mɛ̀n do léle yenzidee ũ, kɛ̀ ma pↄↄ nnamma maamaa.
Yesu bori bↄzia
(Mat 1:1-17)
23 Gurↄↄ kɛ̀ Yesu nà a zĩia, à kà wɛ̃̀ baaakuri taka. Wèe daa Yusufu nɛ́'inamɛ.
Yusufu sↄ̃ Eli nɛ́mɛ,
24 Eli sↄ̃ Matata nɛ́mɛ,
Matata sↄ̃ Levi nɛ́mɛ,
Levi sↄ̃ Mɛlɛki nɛ́mɛ,
Mɛlɛki sↄ̃ Yanai nɛ́mɛ,
25 Yanai sↄ̃ Yusufu nɛ́mɛ,
Yusufu sↄ̃ Matatia nɛ́mɛ,
Matatia sↄ̃ Amↄsi nɛ́mɛ,
Amↄsi sↄ̃ Naumu nɛ́mɛ,
Naumu sↄ̃ Ɛsɛli nɛ́mɛ,
Ɛsɛli sↄ̃ Nagai nɛ́mɛ,
26 Nagai sↄ̃ Maata nɛ́mɛ,
Maata sↄ̃ Matatia nɛ́mɛ,
Matatia sↄ̃ Sɛmɛi nɛ́mɛ,
Sɛmɛi sↄ̃ Yosɛki nɛ́mɛ,
Yosɛki sↄ̃ Yoda nɛ́mɛ,
Yoda sↄ̃ Yoanana nɛ́mɛ,
27 Yoanana sↄ̃ Resa nɛ́mɛ,
Resa sↄ̃ Zɛrubabɛli nɛ́mɛ,
Zɛrubabɛli sↄ̃ Sealatiɛli nɛ́mɛ,
Sealatiɛli sↄ̃ Nɛri nɛ́mɛ,
Nɛri sↄ̃ Mɛlɛki nɛ́mɛ,
28 Mɛlɛki sↄ̃ Adi nɛ́mɛ,
Adi sↄ̃ Kosamu nɛ́mɛ,
Kosamu sↄ̃ Ɛlɛmadamu nɛ́mɛ,
Ɛlɛmadamu sↄ̃ Ɛɛ nɛ́mɛ,
Ɛɛ sↄ̃ Yↄsua nɛ́mɛ,
29 Yↄsua sↄ̃ Ɛliɛza nɛ́mɛ,
Ɛliɛza sↄ̃ Yorimu nɛ́mɛ,
Yorimu sↄ̃ Matata nɛ́mɛ,
Matata sↄ̃ Levi nɛ́mɛ,
Levi sↄ̃ Simɛↄ nɛ́mɛ,
30 Simɛↄ sↄ̃ Yuda nɛ́mɛ,
Yuda sↄ̃ Yusufu nɛ́mɛ,
Yusufu sↄ̃ Yonamu nɛ́mɛ,
Yonamu sↄ̃ Ɛliakimu nɛ́mɛ,
Ɛliakimu sↄ̃ Mɛlɛa nɛ́mɛ,
31 Mɛlɛa sↄ̃ Mɛna nɛ́mɛ,
Mɛna sↄ̃ Matata nɛ́mɛ,
Matata sↄ̃ Natã nɛ́mɛ,
Natã sↄ̃ Dauda nɛ́mɛ,
Dauda sↄ̃ Yɛsɛ nɛ́mɛ,
32 Yɛsɛ sↄ̃ Ɔbɛdi nɛ́mɛ,
Ɔbɛdi sↄ̃ Bↄaza nɛ́mɛ,
Bↄaza sↄ̃ Salamↄ nɛ́mɛ,
Salamↄ sↄ̃ Nasↄ̃ nɛ́mɛ,
Nasↄ̃ sↄ̃ Aminadabu nɛ́mɛ,
33 Aminadabu sↄ̃ Ramu nɛ́mɛ,
Ramu sↄ̃ Ɛzɛrↄnu nɛ́mɛ,
Ɛzɛrↄnu sↄ̃ Pɛrɛzi nɛ́mɛ,
Pɛrɛzi sↄ̃ Yuda nɛ́mɛ,
Yuda sↄ̃ Yakubu nɛ́mɛ,
34 Yakubu sↄ̃ Isaaku nɛ́mɛ,
Isaaku sↄ̃ Ibraĩ nɛ́mɛ,
Ibraĩ sↄ̃ Tera nɛ́mɛ,
Tera sↄ̃ Nao nɛ́mɛ,
Nao sↄ̃ Serugu nɛ́mɛ,
35 Serugu sↄ̃ Rɛu nɛ́mɛ,
Rɛu sↄ̃ Pɛlɛgi nɛ́mɛ,
Pɛlɛgi sↄ̃ Eberu nɛ́mɛ,
Eberu sↄ̃ Sela nɛ́mɛ,
Sela sↄ̃ Kaina nɛ́mɛ,
36 Kaina sↄ̃ Apasada nɛ́mɛ,
Apasada sↄ̃ Sɛmu nɛ́mɛ,
Sɛmu sↄ̃ Nuu nɛ́mɛ,
Nuu sↄ̃ Lamɛki nɛ́mɛ,
Lamɛki sↄ̃ Mɛtusela nɛ́mɛ,
37 Mɛtusela sↄ̃ Ɛnↄku nɛ́mɛ,
Ɛnↄku sↄ̃ Yarɛdi nɛ́mɛ,
Yarɛdi sↄ̃ Malalɛli nɛ́mɛ,
Malalɛli sↄ̃ Kenana nɛ́mɛ,
Kenana sↄ̃ Ɛnↄsu nɛ́mɛ,
38 Ɛnↄsu sↄ̃ Sɛti nɛ́mɛ,
Sɛti sↄ̃ Adamu nɛ́mɛ,
Adamu sↄ̃ Luda nɛ́mɛ.