4
Yesu yↄ̃agwana
(Mat 4:1-11, Maa 1:12-13)
Yesu bↄ̀ Yoda èe suu pana kↄ̃n Luda Ninio, ben Ninii pì gàao gbáan. Ibilisi à yↄ̃̀ à gwà gwe ai gurↄ baplaa. Gurↄↄ mↄ̀a èe pↄ́ke blero. Kɛ̀ gurↄ baplaaa pì pàpa, nↄaa e à dɛɛ. Ben Ibilisi bènɛ: Tó Luda Nɛ́n n ũ, ǹ be gbɛ̀ kɛ̀ li burɛdi ũ. Yesu wèàla à bè: À kú Luda yãn wà bè: Pↄ́bleen gbɛ̃ntee ègↄ̃ kúo adoro.
Ben Ibilisi gàao gu lezĩn, ben à anduna kpatanↄ ↄ̀dↄanɛ píngi a zɛki gbɛ̀n gↄ̃ↄ à bè: Mɛ́ n gba beeenↄ iko píngi kↄ̃n a gakuio, zaakɛ à kú ma ↄzĩmɛ, gbɛ̃ kɛ̀ má yezin mɛ́ kpáa. Tó n dↄnzi kɛ̀mɛ, eé gↄ̃ n pↄ́ ũ píngimɛ. Yesu wèàla à bè: Wà kɛ̃̀ wà bè, ǹ dↄnzi kɛ Dii n Ludanɛ ǹgↄ̃ dↄↄzi ado.
Ben Ibilisi gàao Yerusalɛmu à à zɛ̀ Luda kpɛ́ mìsↄ̃ntɛ̃a à bè: Tó Luda Nɛ́n n ũ, ǹ ↄ kpá n zĩndazi kɛ̀, 10 zaakɛ wà kɛ̃̀ Luda yãn wà bè:
Eé n yã o a malaikanↄnɛ aↄ̃ n dãkpa.
11 Aↄ̃é n sɛ́ ń ↄzĩ lɛ ǹton gɛ̃̀n sí gbɛ̀aro yãnzi.
12 Yesu wèàla à bè: Wà bè ǹton Dii n Luda lɛ́ ǹ gwaro.
13 Kɛ̀ Ibilisi Yesu yↄ̃̀ à gwà kↄ̃n yã píngio à yã̀a, ben à à tòn ai zĩkea dↄ.
Yesu nana a zĩia Galili
(Mat 4:12-17, Maa 1:14-15)
14 Yesu lìara à tà Galili kↄ̃n Luda Nini gbãaao, ben à tↄ́ dà bùsu pìla píngi. 15 È yã dańnɛ ń aduakɛkpɛnↄ guu, baade píngi è à sáabu kpá.
Nazarɛtideenↄ gina Yesuzi
(Mat 13:53-58, Maa 6:1-6)
16 Ben à gàa Nazarɛti, guu kɛ̀ à nɛ́ blèn. Kámmabogurↄↄ zĩ à gàa aduakɛkpɛn lán è kɛ nà. À fɛ̀ɛ à zɛ̀ lɛ à kyó kɛ, 17 ben wà annabi Isaya takada kpàa. Kɛ̀ à pòro, à bↄ̀ guu kɛ̀ wà yã kɛ̀kii kɛ̃n-a wà bè:
18 Dii Ninii kúma,
à ma diɛ mà baaru nnaa kpá takaasideenↄnɛ,
à ma zĩ mà gↄ̃ńzĩndanɛ kpàakpa kɛ
gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ ń zĩnda vĩroonↄnɛ,
mà wɛ́ɛwɛ̃na kpàakpa kɛ vĩ̀anↄnɛ,
mà gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yinanↄ poro,
19 mà Dii gbɛ̃kɛkɛnnɛgurↄↄ kpàakpa kɛ.
20 Ben à takada pì kòko à kpà dↄnlɛria à vɛ̃̀ɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kpɛ́ guunↄ wɛ́ɛ fĩa ń píngi. 21 Ben à nà yã'onnɛnaa à bè: Luda yã kɛ̀ pàpa gbã̀a lán ée maa nà. 22 Yã maaa kɛ̀ da à lɛ́n bↄ̀ ń saɛ ń píngi, aↄ̃ↄe à tↄ́ nnaa sii wà bè: Yusufu nɛ́n yɛ̀roo?
23 Ben à bèńnɛ: Má dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ é yáasi kɛ̀ zumɛ. Tó ḿbe likita ũ, ǹ n zĩnda kɛ̃kↄ̃a. É bemɛ mà yã kɛ̀ á mà má kɛ̀ zaa Kapɛnamu kɛ ma bɛ wɛ́tɛ guu kɛ̀ dↄ. 24 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, annabi ègↄ̃ bɛ̀ɛ vĩ a bɛ wɛ́tɛ guuro. 25 Mɛ́ɛ ooare yãpura, kɛ̀ ludambɛ zɛ́ tàta Ilia gurↄ, gyaanↄnↄↄ pari. Lou e maro ai wɛ̃̀ aagↄ̃ kↄ̃n mↄ swɛɛdoo, ben dekaa bíta kà Isarailinↄ bùsun píngi, 26 mↄde Luda e Ilia zĩ ń gbɛ̃kearo, sé gyaanↄↄ kɛ̀ kú Zarɛfa, Sidↄ̃ saɛ. 27 Annabi Ɛlisa gurↄ sↄ̃, Isarailinↄ bùsun kusunↄↄ dimmɛ, mↄde èe ń gbɛ̃ke kɛ̃kↄ̃aro, sé Siria bùsu gbɛ̃ Naama.
28 Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú aduakɛkpɛ guunↄ yã pì mà, aↄ̃ fɛ̃̀ maamaa ń píngi. 29 Ben aↄ̃ bↄ̀ kↄ̃n Yesuo wɛ́tɛ kpɛɛ aↄ̃ gàao sĩ̀sĩ kɛ̀ ń wɛ́tɛ káɛa gòroa, lɛ wà ↄ sↄ̃zi à lɛ́ɛ à sín yãnzi. 30 Ben à bↄ̀ ń tɛ́ à tà.
Yesu zĩnde kɛ̃kↄ̃ana Kapɛnamu
(Maa 1:21-28)
31 Yesu tà Kapɛnamu, Galili bùsun, ben èe yã daańnɛ kámmabogurↄↄ zĩ. 32 À yãdannɛna bↄ̀ ń saɛ, zaakɛ à yã iko vĩ. 33 Gↄ̃gbɛ̃ zĩnde kee kú aduakɛkpɛn gwe, ben à wii gbãaa lɛ̀ à bè: 34 Á'a! Bↄ́n wá vĩ kↄ̃ ↄzĩi, Yesu Nazarɛti? N mↄ ǹ wa kaatɛn yↄ́? Má dↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ ń dɛ a ũ, ḿbe Luda gbɛ̃ kɛ̀ kú adona ũ. 35 Ben Yesu gì zĩn pìnɛ à bè: Ǹ yĩtɛ! Ǹ go gↄ̃gbɛ̃ pìa. Ben zĩn pì gↄ̃gbɛ̃ pì pã̀ɛ gbɛ̃nↄ tɛ́ à gòa, èe à kɛ̃nnaro. 36 Gbɛ̃nↄ bídi kɛ̀ ń píngi, aↄ̃ↄe kↄ̃ lalaa: Bↄ́ taka bori yãn gwee? È yã da zĩnnↄnɛ kↄ̃n iko gbãaao, ben aↄ̃è goḿma. 37 Ben à tↄ́ dà bùsu pìla píngi.
Gyãreenↄ kɛ̃kↄ̃ana pari
(Mat 8:14-17, Maa 1:29-34)
38 Kɛ̀ à bↄ̀ aduakɛkpɛn, ben à tà Simↄ bɛ. Simↄ naↄ̃ daa e mɛ̀wãaa kɛɛ maamaa, ben wà à yã ònɛ. 39 Yesu zɛ̀àla à gì mɛ̀wãaa pìnɛ, ben à mɛ̀ yĩi kũ̀. Zaa gwe gↄ̃ↄ à fɛ̀ɛ à pↄ́blee kɛ̀ńnɛ.
40 Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ gɛ̃̀ kpɛ́n, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ gyãree vĩinↄ mↄ̀ńyo Yesu kiia, ben à ↄ kɛ̀kɛ ń baadea à ń kɛ̃kↄ̃a kↄ̃n ń gyã bori sãnda píngio. 41 Zĩnnↄ sↄ̃ↄ e bↄↄ gbɛ̃nↄ guu kↄ̃n wiiio pari wà bè: Ḿbe Luda Nɛ́ ũ. Mↄde è gíńnɛ aↄ̃ yã o, kɛ̀ aↄ̃ à dↄ̃̀ Mɛsaya ũ yãnzi.
Yesu waazikɛna Galili
(Maa 1:35-39)
42 Gukɛ̃kↄ̃ana Yesu bↄ̀ wɛ́tɛ guu à gàa gusaɛ, ben gbɛ̃nↄↄ e à wɛtɛɛ. Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀a, aↄ̃ↄ yezi à ń tóro. 43 Ben à bèńnɛ: Sé mà kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia baaru kpá wɛ́tɛ kpaaanↄnɛ dↄ, zaakɛ beee yãnzin Luda ma zĩzi. 44 Ben à gàa èe waazi kɛɛ Yudea bùsu aduakɛkpɛnↄ guu.