5
Yesu ìba káakunↄ sisina
(Mat 4:18-22, Maa 1:16-20)
Zĩkea Yesu zɛna Gɛnɛsarɛti sɛ̀bɛ baa, ben gbɛ̃nↄ kàkↄ̃azi pari lɛ wà Luda yã ma yãnzi, aↄ̃ↄe nakↄ̃rɛɛa. Ben à góro'itɛ è kaɛna baa mɛ̀n plaa, sↄrↄkↄnↄ bↄ̀ɛn aↄ̃ↄe ń táarunↄ pipii. Ben à gɛ̃̀ góro pìnↄ doke guu kɛ̀ dɛ Simↄ pↄ́ ũ, à wɛ́ɛ kɛ̀a à góro pì yĩpa féte à gɛ̃o ín. Ben à vɛ̃̀ɛ góro pì guu à yã dà gbɛ̃nↄnɛ.
Kɛ̀ à yã ò à yã̀a, ben à bè Simↄnɛ: Ǹ gá kↄ̃n góroo í lↄ̀n, à táaru zu, é kpↄ̀ kũ. Simↄ wèàla à bè: Dannɛri, wa zĩi kɛ̀ ai guu gàa dↄo wée pↄ́ke kũro, mↄde lán ń ò nà, mɛ́ zu. Kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀ lɛ, aↄ̃ kpↄ̀ kàkↄ̃a gídigidi ai aↄ̃ táarunↄ yezi à kɛ̃. Ben aↄ̃ ↄ kɛ̀ yáku ń górode daanↄnɛ aↄ̃ mↄ́ wà ń ĩan ká. Kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀, aↄ̃ kpↄ̀ kà góro mɛ̀n plaaa pìnↄ guu à pà ai aↄ̃ↄ yezi wà vlɛ̃ɛ. Kɛ̀ Simↄ Pita è lɛ, à kùɛ Yesu gbá saɛ à bè: Ǹ gu ma saɛ Dii, zaakɛ durunkɛrin ma ũ. Simↄ bídi kɛ̀ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú lɛdoonↄ ń píngi kpↄ̀ parii kɛ̀ aↄ̃ↄ kũ̀ pì yãnzi. 10 Lɛmɛ dↄ Yemisi kↄ̃n Yohanao, Zebedi nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ kↄ̃ gbɛ̃ ũ kↄ̃n Simↄo bídi kɛ̀ se. Ben Yesu bè Simↄnɛ: Ǹton tó vĩa n kũro. Zaa gbã̀a gbɛ̃nteen nɛ́gↄ̃ wɛɛ. 11 Kɛ̀ aↄ̃ kà kↄ̃n ń góroo baa, ben aↄ̃ pↄ́ píngi tòn wà tɛ̀zi.
Kusu kɛ̃kↄ̃ana
(Mat 8:1-4, Maa 1:40-45)
12 Zĩkea Yesu kú wɛ́tɛ ke guu, ben gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ kusu dààlaa mↄ̀. Kɛ̀ à Yesu è, à dàɛ a puua à wɛ́ɛ kɛ̀a à bè: Dii, tó ń yezi, nɛ́ fↄ̃ ǹ ma kɛ̃kↄ̃a wásawasa. 13 Ben Yesu ↄ bↄ̀ à kɛ̀a à bè: Má yezi, ǹ gↄ̃ wásawasa. Zaa gwe gↄ̃ↄ à kusu yã̀a. 14 Ben Yesu bènɛ: Ǹton o gbɛ̃ke maro. Ǹ gá ǹ n zĩnda ↄdↄa sa'orinɛ ǹ sa'opↄ kɛ̀ Musa dìɛ kpá n kɛ̃kↄ̃ana sèeda ũ gbɛ̃nↄnɛ.
15 Yesu baaru dàgula dɛ yãala. Gbɛ̃nↄ è kakↄ̃a pari wà à yã ma, lɛ à ń kɛ̃kↄ̃a kↄ̃n ń gyãanↄ dↄ. 16 Ben Yesu è bↄ ń tɛ́ à gá adua kɛ gusaɛ.
Gbɛ̃ kaɛna kɛ̃kↄ̃ana
(Mat 9:1-8, Maa 2:1-12)
17 Zĩkea Yesu e yã daańnɛ. Farisi kenↄ kↄ̃n ludayãdannɛri kenↄ vɛ̃ɛna gwe. Aↄ̃ bↄ̀ Galili kↄ̃n Yudea wɛ́tɛnↄ guu píngi kↄ̃n Yerusalɛmuo. Luda gbãaa kúo, ben èe gyãreenↄ kɛ̃ɛkↄ̃a. 18 Ben gbɛ̃kenↄ mↄ̀, aↄ̃ↄ gbɛ̃ kaɛna sɛna kↄ̃n daɛbↄo, aↄ̃ↄe zɛ́ wɛtɛɛ wà gɛ̃o wà à diɛ Yesu aɛ. 19 Kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃kii ero parii yãnzi, ben aↄ̃ dìdio kpɛ́ musu, aↄ̃ kpɛ́ fↄ̃̀, ben aↄ̃ à pìta kↄ̃n à daɛbↄo zà guu Yesu aɛ. 20 Kɛ̀ Yesu è aↄ̃ↄ a náanɛ vĩ, à bè: Ma gbɛ̃, n durunnↄ kɛ̃̀mma. 21 Ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisi pìnↄↄ ò ń nↄ̀sɛ guu: Dén gbɛ̃ kɛ̀ èe dↄkɛɛ Ludao kɛ̀ ũ sɛɛ? Dé bé eé fↄ̃ à durun kɛ̃ńnɛ, tó èe kɛ Luda ado baasiroo? 22 Yesu ń laasuu dↄ̃̀, ben à ń lá à bè: Bↄ́yãnzi ée laasuu beee taka lɛɛ a nↄ̀sɛ guuzi? 23 Tó ma bè à durunnↄ kɛ̃̀a, ke tó ma bè à fɛɛ à táa o, à kparee bé à aagaa? 24 Má ò lɛ lɛ àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ Gbɛ̃ntee Nɛ́ durunkɛ̃nnɛna iko vĩ tↄↄtɛ kɛ̀mɛ. Ben à bè gbɛ̃ kaɛna pìnɛ: Ma bènnɛ, ǹ fɛɛ ǹ n daɛbↄ sɛ́ ǹ tá bɛ. 25 Gwe gↄ̃ↄ à fɛ̀ɛ à zɛ̀ ń wáa, à a daɛbↄ pì sɛ̀ à tà bɛ, èe Luda sáabu kpaa. 26 Baade píngi lɛ́ àɛ, ben aↄ̃ Luda tↄ́ bↄ̀. Vĩa guu aↄ̃ bè: Wa dabuyã è gbã̀a.
Levi sisina
(Mat 9:9-13, Maa 2:13-17)
27 Beee gbɛra Yesu bↄ̀, ben à bɛ'ↄↄsiri kɛ̀ wè benɛ Levi è vɛ̃ɛna a bɛ'ↄↄsikpɛn. À bènɛ: Ǹ mↄ́ ǹ tɛ́mazi. 28 Ben à fɛ̀ɛ à pↄ́ píngi tòn à tɛ̀zi.
29 Ben à pↄ́ble bíta kɛ̀ a bɛ à Yesu sìsia, bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n gbɛ̃ pãndenↄ e pↄ́ bleeńyo pari. 30 Ben Farisinↄ kↄ̃n ń ludayãdannɛrinↄ yãkete kà a ìbanↄzi wà bè: Bↄ́yãnzi ée pↄ́ blee ée í mii kↄ̃n bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n durunkɛrinↄozi? 31 Ben Yesu wèńla à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ aafia vĩi bà kú likita yãoro, sé gyãree. 32 Mɛ́ɛ mↄ́ gbɛ̃ maaanↄ sísi aↄ̃ ń nↄ̀sɛ liɛro, sé durunkɛrinↄ.
Lɛ́yina yã
(Mat 9:14-17, Maa 2:18-22)
33 Ben wà bènɛ: Yaaya ìbanↄ ègↄ̃ lɛ́ yii aↄ̃ègↄ̃ adua kɛɛ baabↄɛ. Lɛmɛ kↄ̃n Farisi ìbanↄ dↄ, mↄde n gbɛ̃nↄ ègↄ̃ pↄ́ blee aↄ̃ègↄ̃ í miimɛ. 34 Ben Yesu wèńla à bè: É fↄ̃ à be nↄsɛri gbɛ̃nↄ lɛ́ yi gurↄↄ kɛ̀ à kúńyoↄ́? 35 À gurↄↄ é mↄ́ kɛ̀ weé nↄsɛri pì bↄ ń tɛ́, gbasa aↄ̃é lɛ́ yi sa. 36 Yesu yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ dↄ à bè: Gbɛ̃ke è uta dufu li wà dì a ziilaro. Tó wà kɛ̀ lɛ, uta dufu é yakamɛ, à zii é kↄ̃ sí kↄ̃n uta dufu nambata pìoro. 37 Wè geepiwɛ̃ dufu ká tùu zii guuro. Tó wà kɛ̀ lɛ, wɛ̃ dufu pì é tùu pũtãmɛ, eé kwɛ́ɛ, tùu é yaka. 38 Auo, wè geepiwɛ̃ dufu ká tùu dufu guumɛ. 39 Gbɛ̃ kɛ̀ kↄ̃ dↄ̃̀ kↄ̃n wɛ̃ zi minao è à dufu sáabu kpáro, è be à zii bé à nna.