6
Kámmabogurↄ yã
(Mat 12:1-14, Maa 2:23-3:6)
Kámmabogurↄↄ zĩkea Yesu e pãa buraanↄla, ben à ìbanↄ pↄ́wɛɛ wòro aↄ̃ suguu pà ń ↄↄn, aↄ̃ↄe soo. Ben Farisi kenↄ bèńnɛ: Bↄ́yãnzin ée yã kɛ̀ dɛ wè kɛ kámmabogurↄↄ zĩroo kɛɛzi? Yesu wèńla à bè: Ée à kyó kɛ á è lán Dauda kↄ̃n a gbɛ̃nↄↄ kɛ̀ nà gurↄↄ kɛ̀ nↄaa e ń dɛɛroo? À gɛ̃̀ Luda ua guu à burɛdi kɛ̀ wà kàɛ Ludanɛ sɛ̀ à sò, à kpà a gbɛ̃nↄa, burɛdi kɛ̀ gbɛ̃kee à sona zɛ́ vĩro, sé sa'orinↄ. Ben Yesu bèńnɛ: Gbɛ̃ntee Nɛ́ bé à iko vĩ kámmabogurↄↄa.
Kámmabogurↄ pãnde zĩ dↄ Yesu gɛ̃̀ aduakɛkpɛn èe yã daańnɛ. Gↄ̃gbɛ̃ kee kú gwe à ↄplaa fɛ̃fɛ̃na. Ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄↄ e Yesu tàasi kɛɛ, tó eé à kɛ̃kↄ̃a kámmabogurↄↄ zĩ, lɛ wà yã e wà dia. À ń laasuu dↄ̃̀, ben à bè gbɛ̃ kɛ̀ à ↄↄ fɛ̃fɛ̃na pìnɛ: Ǹ fɛɛ ǹ zɛ zà guu. Kɛ̀ à fɛ̀ɛ à zɛ̀ gwe, ben Yesu bèńnɛ: Mɛ́ɛ a laamɛ. À zɛ́ vĩ wà yã maaa kɛ kámmabogurↄↄ zĩↄ́, ke à zaaa? Wà gbɛ̃ mì sín yↄ́, ke wà dɛmɛ? 10 Yesu ń gwá à lìgańzi ń píngi, ben à bè gↄ̃gbɛ̃ pìnɛ: Ǹ n ↄↄ pì poro. Kɛ̀ à pòro, ben à ↄↄ kɛ̀ a gbɛ̀n. 11 Farisinↄ pↄ fɛ̃̀ maamaa, ben aↄ̃ lɛ́ kpàkↄ̃sↄ̃ Yesuzi, dian aↄ̃é kɛnɛ nà.
Zĩ̀ri gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ diɛna
(Mat 10:1-4, Maa 3:13-19)
12 Gurↄ beeea Yesu bↄ̀ à gàa adua kɛ sĩ̀sĩgɛɛzi, ben à wɛ́ɛ kɛ̀ Ludaa gwãavĩ ai guu gàa dↄo. 13 Kɛ̀ guu dↄ̀, ben à a ìbanↄ sìsiazi, à gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ bↄ̀ ń tɛ́, à ń díɛ zĩ̀rinↄ ũ. 14 Gbɛ̃ pìnↄ tↄ́n yɛ̀: Simↄ kɛ̀ à tↄ́ kpànɛ Pita, à dãaro Anduru, Yemisi, Yohana, Filipi, Batↄlↄmiu, 15 Matiu, Tomasi, Alafeu nɛ́ Yemisi, Simↄ kɛ̀ wè benɛ Aĩade, 16 Yemisi nɛ́ Yudasi kↄ̃n Yudasi Isikariↄti kɛ̀ gↄ̃̀ bↄnkpɛɛdee ũuo.
Yesu yãdannɛna Galili
(Mat 4:23-25)
17 Yesu pìtańyo à zɛ̀ gusararaaa, guu kɛ̀ à ìba kpaaanↄ kↄ̃n pariio kún. Aↄ̃ bↄ̀ Yerusalɛmu kↄ̃n Yudea bùsuo píngi kↄ̃n ísialɛa wɛ́tɛ kɛ̀ kú Taya kↄ̃n Sidↄ̃o saɛnↄ. 18 Aↄ̃ mↄ̀ à yã ma, lɛ à ń kɛ̃kↄ̃a kↄ̃n ń gyãanↄ dↄ. Gbɛ̃ kɛ̀ zĩn e ĩa daaḿmanↄ kɛ̃̀kↄ̃a dↄ. 19 Baade píngi e wɛtɛɛ à ↄ kɛa, zaakɛ gbãaa e bↄↄ à guu, èe gbɛ̃ píngi kɛ̃ɛkↄ̃amɛ.
Aubarikadeenↄn Yesu ìbanↄ ũ
(Mat 5:1-12)
20 Ben à wɛ́ɛ sɛ̀ à a ìbanↄ gwà à bè:
Aubarikadeenↄn amↄa takaasideenↄ ũ,
zaakɛ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dɛ a pↄ́ ũ.
21 Aubarikadeenↄn amↄa kɛ̀ nↄaa e a dɛɛ tiaanↄ ũ,
zaakɛ é kã.
Aubarikadeenↄn amↄa kɛ̀ ée ↄ́ↄ dↄↄ tiaanↄ ũ,
zaakɛ é yáa dↄ.
22 Aubarikadeenↄn a ũ,
tó wà zàagu, tó wà gìazi, tó wà a sↄ̃sↄ̃,
tó wà a tↄ́ zaaa sì Gbɛ̃ntee Nɛ́ yãnzi.
23 Gurↄↄ kɛ̀ yã beeenↄ a le, à pↄnnaa kɛ à vĩvĩ kↄ̃n pↄnnaao, zaakɛ a láada bíta ludambɛ. Lɛn aↄ̃ dezinↄ kɛ̀ annabinↄnɛ lɛ.
24 Wãiyoo amↄa ↄↄdeenↄ,
a gĩakɛ a a mɛ̀ nnaa mà kↄ̀.
25 Wãiyoo amↄa kɛ̀ á kãna tiaanↄ,
nↄaa é a dɛ.
Wãiyoo amↄa kɛ̀ ée yáa dↄↄ tiaanↄ,
é sósobi kɛ à ↄ́ↄ dↄ.
26 Wãiyoo apinↄ, tó baade píngi e a tↄ́ nnaa sii,
zaakɛ lɛn aↄ̃ dezinↄ kɛ̀ annabi ɛgɛdeenↄnɛ lɛ.
Yena ibɛɛzi
(Mat 5:38-48)
27 Mɛ́ɛ oo amↄa kɛ̀ ée ma yã maanↄnɛ, àgↄ̃ ye a ibɛɛnↄzi à à maaa kɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ zàaguunↄnɛ. 28 À sa maaa o gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è sa zaaa oareenↄnɛ. À adua kɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è ĩa daawaanↄnɛ. 29 Tó gbɛ̃ n swãn kɛ̀ n gasu dooa, ǹ à doo dↄnɛ dↄ. Tó gbɛ̃ n utadaa sìmma, ǹton gínɛ kↄ̃n n dansikioro. 30 Tó gbɛ̃ pↄ́ wɛ́ɛ kɛ̀mma, ǹ kpáa. Tó gbɛ̃ n pↄ́ sìmma, ǹton gbekaaro. 31 À kɛ gbɛ̃nↄnɛ lán á yezi aↄ̃ kɛare nà. 32 Tó gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yeaziinↄn á yeńzi, bↄ́ sáabun á vĩi? Baa durunkɛrinↄ ègↄ̃ ye gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yeńzinↄzi se. 33 Tó gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è à maaa kɛareenↄn eè à maaa kɛńnɛ, bↄ́ sáabun á vĩi? Baa durunkɛrinↄ è kɛ lɛ se. 34 Tó gbɛ̃ kɛ̀ a wɛ́ɛ dↄzi à pↄ́ eḿmanↄn eè pↄ́ sɛ̃kãńnɛ, bↄ́ sáabun á vĩi? Zaakɛ durunkɛrinↄ è pↄ́ sɛ̃kãkↄ̃nɛ, lɛ aↄ̃ e wà à gɛ̃ɛ sí yãnzimɛ. 35 Àgↄ̃ ye a ibɛɛnↄzi à à maaa kɛńnɛ. À pↄ́ sɛ̃kãńnɛ wɛ́ɛdↄzisai, é láada bíta e, égↄ̃ dɛ Luda Musude nɛ́nↄ ũ, zaakɛ è à maaa kɛ guturunↄnɛ kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄ. 36 Àgↄ̃ wɛ̃nda vĩ lán a De wɛ̃nda vĩ nà.
Kↄ̃ taari'ena
(Mat 7:1-6)
37 Àton gbɛ̃ taari ero, Luda é a taari e sero. Àton yã vɛ̃ɛ gbɛ̃aro, Luda é yã vɛ̃ɛawaro. À sùu kɛ kↄ̃n gbɛ̃nↄ, Luda é sùu kɛao. 38 À gbɛ̃ gba pↄ́, Luda é a gba se. Eé zaka maaa kɛ̀ à gbɛ̃̀gbɛ̃ à wɛ̃̀ à pà yɛ́lɛlɛ káare a utalɛn. Zaakɛ zaka kɛ̀ eè yↄ̃ońnɛn Luda é yↄ̃onnɛ se.
39 Ben à yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Vĩ̀a é fↄ̃ à gò kũ vĩ̀anɛↄ́? Aↄ̃ plaa ń píngi é si wɛ̀ɛnloo? 40 Ìba ègↄ̃ dɛ a dànnɛrilaro, mↄde gbɛ̃ kɛ̀ yã dàda à bↄ̀ɛzi dɛ lán a dànnɛri bàmɛ. 41 Bↄ́yãnzi nɛ́ɛ sɛ̃̀buru kɛ̀ da n gbɛ̃daaa wɛ́ɛn eezi, bensↄ̃ nɛ́ɛ lí kɛ̀ da n wɛ́ɛn yã daaroo? 42 Mmↄn kɛ̀ nɛ́ɛ líkusu kɛ̀ da n wɛ́ɛn eero, nɛ́ kɛ dia ǹ be n gbɛ̃daaanɛ, à tó ǹ sɛ̃̀buru kɛ̀ da à wɛ́ɛn bↄnɛ? Mↄnafikide! Ǹ líkusu kɛ̀ da n wɛ́ɛn bↄ gĩa, nɛ́ gbasa ǹ guu e wásawasa, lɛ ǹ e ǹ sɛ̃̀buru kɛ̀ kú n gbɛ̃daa wɛ́ɛn bↄnɛ.
Gbɛ̃ dↄ̃na a yãkɛnaa
(Mat 7:16-20, 12:33-36)
43 Lí maaa è nɛ́ zaaa iro, lí zaaa è nɛ́ maaa iro. 44 Wè lí píngi dↄ̃ a nɛ́amɛ. Wè kãkãa bo lɛ̀ líaro, wè geepi e gyantoaro. 45 Gbɛ̃ maaa è à maaa bↄ à maaa kɛ̀ kaɛna a guumɛ. Gbɛ̃ zaaa sↄ̃ è à zaaa bↄ à zaaa kɛ̀ kaɛna a guumɛ. Zaakɛ yã kɛ̀ swɛ̃̀ pàn lɛ́ è o.
Kpɛ́bori gↄ̃ↄn plaaanↄ
(Mat 7:24-27)
46 Bↄ́yãnzin eègↄ̃ ma sísii Dii, Diizi, ben eè yã kɛ̀ má ò kɛroo? 47 Gbɛ̃ kɛ̀ mↄ̀ ma kiia, à ma yã mà ben à zĩi kɛ̀a, mɛ́ ↄdↄaare lán adee dɛ nà. 48 À dɛ lán ɛ̃bori kɛ̀ wɛ̀ɛ yↄ̃̀ zã̀azã à ɛ̃ɛ kpàɛ gbɛ̀a bàmɛ. Kɛ̀ swaa pà, í dàgula à kà kpɛ́ pìzi, èe nigãro kɛ̀ wà bò maa yãnzi. 49 Gbɛ̃ kɛ̀ à ma yã mà ben èe zĩi kɛaroo dɛ lán ɛ̃bori kɛ̀ ɛ̃ɛ kpàɛ tↄↄtɛla pã wɛ̀ɛyↄ̃sai bàmɛ. Kɛ̀ swa'i kàzi, ben à kwɛ̀ bìtim gↄ̃ↄ. Kpɛ́ pì yakana kɛ̀ bíta.