7
Sozanↄ gbɛ̃nsi zĩkɛri kɛ̃kↄ̃ana
(Mat 8:5-13)
Kɛ̀ Yesu yã beeenↄ ò gbɛ̃nↄnɛ píngi à yã̀a, ben à gàa Kapɛnamu. Romu sozanↄ gbɛ̃nsi kee kú gwe, à zĩkɛri vĩ kɛ̀ à bɛ̀ɛ vĩnɛ maamaa, ben èe gyãa kɛɛ ai à kà gana. Kɛ̀ gbɛ̃nsi pì Yesu baaru mà, à Yuda gbɛ̃nsinↄ zĩ̀a wà wɛ́ɛ kɛa à mↄ́ à a zĩkɛri pì mì sí. Kɛ̀ aↄ̃ kà Yesu kiia, aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀a gbãngbãn wà bè: Gbɛ̃ pì kↄ̃ sìo ǹ à ĩan ká. À ye wa boriizi, àmbe à aduakɛkpɛ dↄ̀we. Ben Yesu gàańyo. Kɛ̀ à kà kĩi kↄ̃n à bɛɛo, ben gbɛ̃nsi pì a gbɛ̃nnanↄ zĩ̀ wà yã kɛ̀kii onɛ: Dii, ǹton ĩa da n zĩndaaro, mɛ́ɛ ká ǹ gɛ̃ ma bɛro. Beee yãnzin má dìɛ kɛ̀ mɛ́ɛ ká mà mↄ́ n kiia ma zĩndaro. Ǹ yã o, ma zĩkɛri é kɛ̃kↄ̃a. Zaakɛ mapi se wà iko vĩmamɛ, má iko vĩ sozanↄa. Mɛɛ̀ o aↄ̃ gbɛ̃ doonɛ à gá, è sↄ̃ gá. Mɛɛ̀ o à pãndenɛ à mↄ́, è sↄ̃ mↄ́. Mɛɛ̀ o ma zĩkɛrinɛ à kɛ̀ kɛ, è sↄ̃ kɛ. Kɛ̀ Yesu yã pì mà, à bↄ̀ à saɛ. Ben à lìɛ à bè gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́azinↄnɛ: Mɛ́ɛ ooare, mɛ́ɛ e gbɛ̃ke ma náanɛ kɛ̀ lɛ Isarailinↄ tɛ́ro. 10 Kɛ̀ zĩ̀ri pìnↄ lìara wà sù, aↄ̃ↄ è zĩkɛri pì kɛ̃̀kↄ̃a.
Gyaanↄ nɛ́ mɛ̀n do léle fɛɛna gaan
11 Beee gbɛra Yesu gàa wɛ́tɛ kɛ̀ wè be Naini guu. À ìbanↄ kↄ̃n gbɛ̃ pãndenↄ gàao paripari. 12 Kɛ̀ à kà kĩi kↄ̃n wɛ́tɛ pì bĩilɛo, à è wà gɛ̀ sɛna wèe bↄↄo. Gyaanↄ nɛ́ mɛ̀n do lélemɛ. Wɛ́tɛpideenↄↄ kú kↄ̃n nↄgbɛ̃ pìo pari. 13 Kɛ̀ Dii à è, ben à kɛ̀nɛ wɛ̃nda à bènɛ: Ǹton ↄ́ↄ dↄro. 14 Ben à sↄ̃̀ gɛ̀ pìzi à ↄ kɛ̀ à àkpatia. Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ sɛnanↄ zɛ̀, ben à bè: Gↄ̃kparɛ, má ònnɛ ǹ fɛɛ! 15 Ben gɛ̀ pì fɛ̀ɛ à vɛ̃̀ɛ à nà yã'onaa. Ben Yesu à kpà à daa. 16 Vĩa gbɛ̃nↄ kũ̀ ń píngi, aↄ̃ Luda sáabu kpà wà bè: Wa annabi ìsi è wa tɛ́. Aↄ̃ bè dↄ: Luda mↄ̀ a gbɛ̃nↄ gwa. 17 Ben Yesu baaru dà Yudea bùsula kↄ̃n bùsu kɛ̀ ligazinↄ píngi.
Yaaya Batisikɛri zĩ̀rinↄ
(Mat 11:2-19)
18 Yaaya ìbanↄ yã pìnↄ tↄ̃kɛ̃̀nɛ píngi. Ben Yaaya ń gↄ̃ↄn plaaanↄ sìsi 19 à ń zĩ Diia aↄ̃ à la, àmbe gbɛ̃ kɛ̀ eé mↄ́ ũↄ́, ke wàgↄ̃ wɛ́ɛ dↄↄ gbɛ̃ pãndezimɛ? 20 Kɛ̀ gbɛ̃ pìnↄ kà Yesu kiia, aↄ̃ bènɛ: Yaaya Batisikɛri bé à wa zĩ wà n la, ḿbe gbɛ̃ kɛ̀ eé mↄ́ ũↄ́, ke wàgↄ̃ wɛ́ɛ dↄↄ gbɛ̃ pãndezimɛ? 21 Zaa gwe gↄ̃ↄ Yesu gbɛ̃nↄ kɛ̃̀kↄ̃a pari kↄ̃n ń gyãanↄ kↄ̃n ń wãwãanↄ kↄ̃n ń zĩnnↄ. À tò vĩ̀anↄ guu è pari dↄ. 22 Ben à bè Yaaya zĩ̀rinↄnɛ: À gá à yã kɛ̀ á è bensↄ̃ á mànↄ gbãnɛ. À onɛ vĩ̀anↄↄ e guu ee, ɛrɛnↄↄ e táa oo, kusunↄↄ e kɛ̃ɛkↄ̃a, swãdoonↄↄ e yã maa, gɛ̀nↄↄ e fɛɛɛ, takaasideenↄↄ e baaru nna waazi maa. 23 Aubarikadeen gbɛ̃ kɛ̀ è fu ma yãaroo ũ.
24 Kɛ̀ Yaaya zĩ̀rinↄ tà, Yesu Yaaya yã ò pariinɛ à bè: Bↄ́n a gaa gwa gbáan? Kàba kɛ̀ ĩa e nigãan yↄ́? 25 Bↄ́n a gaa gwa saa? Gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́kãsã zãɛ danan yↄ́? Nnamari kɛ̀ aↄ̃è pↄ́kãsã maaa daanↄ ègↄ̃ kú kíbɛmɛ. 26 Bↄ́n a gaa gwa saa? Annabin yↄ́? Lɛmɛ! Mɛ́ɛ ooare à dɛ annabila se. 27 Zaakɛ Yaayan wà à yã kɛ̃̀ Luda yãn wà bè:
Mɛ́ ma zĩ̀ri gbarɛ n ã
à zɛ́ kɛkɛnnɛ.
28 Mɛ́ɛ ooare, nↄgbɛ̃ nɛ́'ina guu gbɛ̃kee e ká Yaaya ũro. Baa kↄ̃n beeeo gbɛ̃ kɛ̀ dɛ gbɛ̃ kpɛɛdee ũ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia guu dɛàla.
29 Kɛ̀ baade píngi à yã mà, ai kↄ̃n bɛ'ↄↄsirinↄ sé, aↄ̃ yã nnaa kpà Ludaa, zaakɛ Yaaya ń batisi kɛ̀. 30 Farisinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ sↄ̃ gì yã kɛ̀ Ludaa dìɛ à kɛńnɛzi, ben aↄ̃ↄe we Yaaya ń batisi kɛ̀ro.
31 Ben Yesu bè: Bↄ́n mɛ́ tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄ lɛ́kↄ̃zio? Bↄ́n aↄ̃ↄ bↄ̀kↄ̃bao? 32 Aↄ̃ↄ dɛ lán nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú yàra guu, aↄ̃ↄe lɛ́ zuukↄ̃zinↄ bà wèe bee:
Wa kure pɛ̀are, ée ↄ̃ wãro.
Wa wɛ̃nda lɛ̀ sìare, ée ↄ́ↄ dↄro.
33 Zaakɛ Yaaya Batisikɛri mↄ̀, èe burɛdi sóro, èe wɛ̃ɛ miro, ben a bè zĩndeemɛ. 34 Gbɛ̃ntee Nɛ́ mↄ̀, è pↄ́ ble è í mi, ben a bè: Guturu wɛ̃mirimɛ, bɛ'ↄↄsirinↄ kↄ̃n durunkɛrinↄ gbɛ̃nnamɛ. 35 Mↄde wè ↄ̃ndↄ̃ↄ dↄ̃ a yãkɛnaamɛ.
Nↄ́si gũnnade kuna Yesu gbáa
36 Farisi ke Yesu sìsi à mↄ́ à pↄ́ bleao. Yesu gàa à bɛ, ben èe pↄ́ blee gɛɛkɛsɛkɛna. 37 Nↄgbɛ̃ dàzaade kee kú wɛ́tɛ pì guu. Kɛ̀ à mà Yesu e pↄ́ blee Farisi pì bɛ, ben à mↄ̀ gwe gbaaa nɛ́ngoo kɛ̀ nↄ́si gũ nnaao kú à guu. 38 À zɛ̀ à kpɛɛ à gbá saɛ, èe ↄ́ↄ dↄↄ. À wɛ́ɛ'i e tↄ̃ↄ à kɛ̀sɛkpɛɛa, ben èe gogoo kↄ̃n a mìkão, à lɛ́ pɛ̀pɛ à gbáa, ben à nↄ́si gũ nnaa pì kùa. 39 Kɛ̀ Farisi kɛ̀ à à sìsi pì è lɛ, ben à ò a swɛ̃̀n: Tó gbɛ̃ pì nɛ́ annabimɛ, lɛ à nↄgbɛ̃ kɛ̀ èe ↄ kɛɛa kɛ̀ taka dↄ̃̀, kɛ̀ dàzaadeemɛ. 40 Ben Yesu bè Farisi pìnɛ: Simↄ, má yãke vĩ mà onnɛ. Simↄ bè: Ǹ o, Dannɛri. 41 Yesu bè: Ɔↄdakɛri ke bé à kuu, gↄ̃ↄn plaaanↄ à fĩa kũna, gbɛ̃ doo kondogi ↄↄ mɛ̀n wàa plaa kpɛ́ basↄↄro, gbɛ̃ doo sↄ̃ mɛ̀n baplaa akuri. 42 Kɛ̀ aↄ̃ pↄ́ke vĩ wà fĩa booro, ben à ń kɛ̃ aↄ̃ plaa ń píngi. Aↄ̃ tɛ́, dé bé eégↄ̃ yezi dɛ a daalaa? 43 Simↄ wèàla à bè: Mɛ́ɛ daa gbɛ̃ kɛ̀ wà à kɛ̃̀ kↄ̃n ↄↄ bítaomɛ. Yesu bènɛ: N we maa. 44 Ben Yesu aɛ dↄ̀ nↄgbɛ̃ pìa, à bè Simↄnɛ: N nↄgbɛ̃ pì èↄ́? Kɛ̀ ma gɛ̃ n bɛ, nɛ́ɛ í kpáma ma gbá pìpiro, nↄgbɛ̃ pì sↄ̃ ma gbá pìpi kↄ̃n a wɛ́ɛ'io à gògo kↄ̃n a mìkão. 45 Nɛ́ɛ lɛ́ pɛ́maro, nↄgbɛ̃ pì sↄ̃, zaa gurↄↄ kɛ̀ ma gɛ̃ kɛ̀, èe kámma bo kↄ̃n lɛ́pɛna ma gbáaoro. 46 Nɛ́ɛ nↄ́si kɛ ma mìaro, nↄgbɛ̃ pì sↄ̃ nↄ́si gũnnadee kù ma gbánↄa. 47 Beee yãnzi mɛ́ɛ oonnɛ, à yemazi maamaa kɛ̀ à durun bíta kɛ̃̀a yãnzimɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ wà à kɛ̃̀ kↄ̃n à nɛ́ngoo sↄ̃, yenzi nɛ́ngon ègↄ̃ vĩ. 48 Ben à bè nↄgbɛ̃ pìnɛ: N durunnↄ kɛ̃̀mma. 49 Ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ blee lɛdoonↄ bèkↄ̃nɛ: Dén gbɛ̃ pì ũ, kɛ̀ èe durunnↄ kɛ̃ɛńnɛɛ? 50 Ben Yesu bè nↄgbɛ̃ pìnɛ: Ma náanɛ kɛ̀ ń kɛ̀ bé à n mì sì. Ǹ tá bɛ aafia.