8
Nↄgbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ègↄ̃ tɛ́ Yesuzinↄ
Beee gbɛra Yesu lìga wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo, lakutu kↄ̃n lakutuo, èe waazi kɛɛ èe kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia baaru nnaa kpaańnɛ. À zĩ̀ri gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ gàao kↄ̃n nↄgbɛ̃ kɛ̀ à zĩnnↄ bↄ̀ ń guu à ń kɛ̃kↄ̃a kↄ̃n ń gyãanↄo. Mariama kɛ̀ wè benɛ dↄ Mariama Magadalɛni kɛ̀ Yesu zĩn mɛ̀n swɛɛplaaanↄ bↄ̀ɛ à guu kú ń tɛ́ kↄ̃n Hɛrↄdu bɛgwari Kuza naↄ̃ Yoanao kↄ̃n Suzanao kↄ̃n nↄgbɛ̃ pãndenↄ pari. Aↄ̃ègↄ̃ Yesu kↄ̃n a zĩ̀rinↄ gwaa kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ vĩio.
Yãlɛkↄ̃zina kↄ̃n pↄ́wɛɛfãrio
(Mat 13:1-23, Maa 4:1-20)
Wà bↄ̀ wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo wà kàkↄ̃a Yesuzi, ben à yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Búbari ke bé à bↄ̀ à gàa pↄ́wɛɛ fã. Lán èe fãa nà, à kenↄ lɛ̀ɛ zɛ́ guu wà táa òa, ben bãanↄ mↄ̀ wà blè. À kenↄ lɛ̀ɛ gbɛ̀ sàra musu. Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ, ben aↄ̃ gàga, kɛ̀ aↄ̃ↄe mↄdↄ ero yãnzi. À kenↄ lɛ̀ɛ lɛ̀nↄ guu, ben lɛ̀ fɛ̀ɛńyo lɛdo à nàkↄ̃rɛḿma. À kenↄ sↄ̃ lɛ̀ɛ tↄↄtɛ maaa guu, ben aↄ̃ bↄ̀ɛ wà nɛ́ ì lɛo basↄↄro. Kɛ̀ à ò lɛ, à pũ̀tã à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ swã vĩ à ma.
À ìbanↄ à là yã pì bↄkↄ̃tɛnazi. 10 Ben à bè: Luda a gba zɛ́ à kpata kɛ̀ bↄ̀ à kiia asiinↄ dↄ̃, mↄde mɛɛ̀ o gbɛ̃ kpaaanↄnɛ kↄ̃n yãlɛkↄ̃zinaomɛ, lɛ aↄ̃ guu gwa pↄ́ke'ena sai, aↄ̃ yã ma à dↄ̀rↄ dↄ̃na sai. 11 Yã pì bↄkↄ̃tɛnan yɛ̀: Pↄ́wɛɛ pì nɛ́ Luda yãmɛ. 12 Zɛ́ guu pↄ́nↄↄ dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è Luda yã maanↄ bà, ben Ibilisi è mↄ́ à yã pì bↄ ń swɛ̃̀ guu, lɛ aↄ̃ton Luda náanɛ kɛ à ń mì síro yãnzi. 13 Gbɛ̀ sàra musu pↄ́nↄↄ dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è Luda yã ma wà sí kↄ̃n pↄnnaaonↄ bà, mↄde aↄ̃ↄ kãsãa vĩro. Aↄ̃è Luda náanɛ kɛ gurↄ plaa, mↄde tó wà ń yↄ̃ wà gwà, aↄ̃è fumɛ. 14 Pↄwɛɛ kɛ̀ lɛ̀ɛ lɛ̀nↄ guunↄↄ dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è Luda yã maanↄ bà, mↄde anduna kã̀hãnkɛna kↄ̃n auziki yão kↄ̃n pↄnnakɛnao è nakↄ̃rɛḿma, aↄ̃è fↄ̃ wà nɛ́ i à màro. 15 Tↄↄtɛ maaa pↄ́nↄↄ dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è Luda yã ma kↄ̃n nↄ̀sɛpuraao aↄ̃è sí kↄ̃n nↄ̀sɛmaaaonↄ bà, ben aↄ̃è mɛna fↄ̃ ai aↄ̃ kɛo kaarana pↄ́ ũ.
Yãlɛkↄ̃zina kↄ̃n fitiao
(Maa 4:21-25)
16 Wè fitia na wà taa kúɛa ke wà diɛ daɛbↄ gbáruro. Wè di dabu musumɛ, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛnↄ gupuraa e yãnzi. 17 Pↄ́kee kú utɛna kɛ̀ weé gí bↄo gupuraaziro. Asiiyã kee kuu kɛ̀ weé ma wà gí o gupuraaziro. 18 Beee yãnzi à yã ma kↄ̃n làakario. Gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ vĩin Luda é kaaranɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ pↄ́ke vĩroo sↄ̃, baa pↄ́ kɛ̀ èe daa á vĩi Luda é sía.
Yesu danɛnↄ
(Mat 12:46-50, Maa 3:31-35)
19 Yesu da kↄ̃n à dãaronↄ mↄ̀ à kiia, ben aↄ̃ↄe e wà sↄ̃̀ziro parii yãnzi. 20 Ben wà bènɛ: N da kↄ̃n n dãaronↄ kú bàazi, aↄ̃ↄ ye n kↄ̃'enazi. 21 Ben à wèńla à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃è Luda yã ma aↄ̃ zĩi kɛanↄn ma da kↄ̃n ma dãaronↄ ũ.
Yesu zàga'ĩa zɛna
(Mat 8:23-27, Maa 4:35-41)
22 Zĩkea Yesu gɛ̃̀ góro'itɛ guu kↄ̃n a ìbanↄ, ben à bèńnɛ: Wà bikũ sɛ̀bɛ baa. Ben aↄ̃ dà zɛ́n. 23 Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa, ii Yesu lɛ̀. Ben zàga'ĩa fɛ̀ɛ sɛ̀bɛla, í e kaa góro guu, aↄ̃ↄ kú kari lɛ́zĩ. 24 Ben à ìbanↄ sↄ̃̀zi aↄ̃ à vù wà bè: Dannɛri! Dannɛri! Wée kaatɛɛ! Ben à fɛ̀ɛ à gì ĩanɛ kↄ̃n í kɛ̀ èe ń góro yĩpayĩpaao, ben à zɛ̀, guu kɛ̀ kítikiti. 25 Ben à bèńnɛ: Á ma náanɛ vĩroo? Ben yã pì bↄ̀ ń saɛ, vĩa ń kũ, ben aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Dén gbɛ̃ kɛ̀ ũ sɛɛ? Baa ĩa kↄ̃n ío, è yã diɛńnɛ, ben aↄ̃è à yã mamɛ.
Ĩade kɛ̃kↄ̃ana
(Mat 8:28-34, Maa 5:1-20)
26 Ben aↄ̃ kà Gadara bùsun sɛ̀bɛ baa Galili bùsu ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa. 27 Kɛ̀ Yesu bikũ̀ í baa, à dàkↄ̃rɛ kↄ̃n wɛ́tɛ gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ zĩn vĩio. À gurↄplaa kɛ̀ èe pↄ́kãsãa naawaro. Ègↄ̃ kú bɛro, sé mirakpɛtɛa. 28-29 Wè à yi kↄ̃n mↄ̀kyakoonↄ wè à da lín à kũna yãnzi, mↄde è mↄ̀kyakoo pìnↄ kɛ̃kɛ̃mɛ, zĩn pì è à si sɛ̃̀n. Kɛ̀ à Yesu è, ben à wii lɛ̀ à mↄ̀ à kùɛ à aɛzĩ, ben à pũ̀tã à bè: Yesu, Luda Musude Nɛ́, bↄ́n wá vĩ kↄ̃ ↄzĩi? N yã nna! Ǹton wɛ́ɛ tãmaro. À ò lɛ kɛ̀ Yesu bè zĩn pãsĩ pì bↄ à guu yãnzimɛ. 30 Ben Yesu à là à bè: N tↄ́n diaa? Ben à wèàla à bè: Ma tↄ́n Pari. Zaakɛ zĩnnↄↄ kú à guu parimɛ. 31 Ben zĩn pìnↄ agbaa kpà Yesunɛ maamaa wà bè àton ń gbarɛ aↄ̃ si gɛ̀wãa wɛ̀ɛ zòoto guuro.
32 Alɛdɛ kpàsa bíta kú gwe, aↄ̃ↄe pↄ́ blee sĩ̀sĩgɛɛzi. Ben zĩn pìnↄ wɛ́ɛ kɛ̀ Yesua à ń gba zɛ́ aↄ̃ gɛ̃ ń guu. Yesu ń gbá zɛ́, 33 ben zĩnnↄ gò gbɛ̃ pìa wà gɛ̃̀ alɛdɛ pìnↄ guu. Ben alɛdɛ kpàsa pì wì bào aↄ̃ sòro sĩ̀sĩgɛɛzi wà sì sɛ̀bɛn wà gàga gwe. 34 Kɛ̀ aↄ̃ alɛdɛdãrinↄↄ è lɛ, aↄ̃ bàa lɛ̀ wà gàa wà yã pì tↄ̃kɛ̃̀ńnɛ wɛ́tɛ guu kↄ̃n buraanↄ. 35 Ben wà bↄ̀ɛ lɛ wà yã kɛ̀ kɛ̀ pì gwa. Kɛ̀ aↄ̃ mↄ̀ Yesu kiia, aↄ̃ gbɛ̃ kɛ̀ zĩnnↄ gòa pì è vɛ̃ɛna Yesu gbá saɛ pↄ́kãsãao dana, à kú a làakaria. Ben vĩa ń kũ. 36 Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ yã pì è wɛ́ɛnↄↄ òńnɛ dian wà zĩndee pì kɛ̃̀kↄ̃a nà, 37 ben Gadara bùsu gbɛ̃nↄ píngi wɛ́ɛ kɛ̀ Yesua à bↄ ń bùsun, zaakɛ vĩa ń kũ maamaa. Ben à gɛ̃̀ góro'itɛ guu èe taa. 38 Gbɛ̃ kɛ̀ zĩnnↄ gòa pì agbaa kpànɛ lɛ à táo, mↄde Yesu gìnɛ à bè: 39 Ǹ ɛara ǹ tá n bɛ ǹ yã kɛ̀ Ludaa kɛ̀nnɛɛ ońnɛ píngi. Ben à tà à yã kɛ̀ Yesu kɛ̀aree kpàakpa kɛ̀ wɛ́tɛ pì guu píngi.
Yairu nɛ́ fɛɛna gaan kↄ̃n nↄgbɛ̃ kɛ̀ ↄ kɛ̀ Yesu utaao
(Mat 9:18-26, Maa 5:21-43)
40 Kɛ̀ Yesu ɛ̀ara à sù, ben gbɛ̃nↄ gbãakɛ kpàzi, zaakɛ baade píngi e à dãamɛ. 41 Ben gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ dɛ aduakɛkpɛ gbɛ̃nsi ũu kɛ̀ wè benɛ Yairu mↄ̀ à dàɛ a puua Yesu gbá saɛ, à kúɛ kɛ̀nɛ lɛ à gá a bɛ, 42 kɛ̀ à nɛ́ mɛ̀n do léle e gaa yãnzi. Nɛ́nↄgbɛ̃ pì kà wɛ̃̀ kuri awɛɛplaa. Kɛ̀ Yesu e gaa, ben parii e nakↄ̃rɛɛa.
43 Nↄgbɛ̃ kee kú gwe, aru è bↄɛa à kà wɛ̃̀ kuri awɛɛplaa. Pↄ́ kɛ̀ à vĩ píngi à dɛ̀ ɛ̃zɛ̃deenↄ kiia, mↄde gbɛ̃kee e fↄ̃ à à kɛ̃̀kↄ̃aro. 44 Kɛ̀ à sↄ̃̀ Yesuzi kpɛɛ kpa, ben à ↄ kɛ̀ à uta lɛ́a. Zaa gwe gↄ̃ↄ à arubↄɛna zɛ̀. 45 Ben Yesu bè: Dé bé à ↄ kɛ̀maa? Ben baade píngi bè á à yã dↄ̃ro. Ben Pita bè: Dannɛri, gbɛ̃nↄↄ liganzi aↄ̃ↄe nakↄ̃rɛɛmma. 46 Ben Yesu bè: Gbɛ̃ke ↄ kɛ̀ma, zaakɛ má dↄ̃ kɛ̀ gbãaa bↄ̀ ma mɛ̀ guu. 47 Kɛ̀ nↄgbɛ̃ pì è wà a yã dↄ̃̀, ben à mↄ̀ èe lugalugaa à dàɛ a puua à gbá saɛ, ben à yã kɛ̀ tò à ↄ kɛ̀a ò baade píngi wáa kↄ̃n dian à aafia è nào gↄ̃ↄ. 48 Yesu bènɛ: Nↄgbɛ̃, ma náanɛ kɛ̀ ń kɛ̀ bé à n kɛ̃kↄ̃a. Ǹ tá bɛ aafia.
49 Kɛ̀ Yesu kpɛ́ èe yã oo, wà bↄ̀ aduakɛkpɛ gbɛ̃nsi pì bɛ, wà mↄ̀ wà bènɛ: N nɛ́ pì kɛ̀ sai, ǹton ĩa da dannɛria dↄro. 50 Yesu yã pì mà, ben à bè Yairunɛ: Ǹton tó swɛ̃̀ kɛ̃nguro. Ǹ ma náanɛ kɛ dé, eé kɛ̃kↄ̃a. 51 Kɛ̀ à kà à bɛ, èe we gbɛ̃ke gɛ̃̀aoro, sé Pita kↄ̃n Yohanao kↄ̃n Yemisio kↄ̃n nɛ́ pì de kↄ̃n à dao. 52 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú gweenↄↄ e ↄ́ↄ dↄↄ ń píngi aↄ̃ↄe kpãngeda kɛɛ. Ben Yesu bè: Àton ↄ́ↄ dↄro. Èe garo èe ii oomɛ. 53 Ben aↄ̃ à lalandi kɛ̀, zaakɛ aↄ̃ dↄ̃̀ kɛ̀ nɛ́ pì gà kↄ̀. 54 Yesu à kũ̀ a ↄↄa, ben à pũ̀tã à bè: Nɛ́nↄkparɛ, ǹ fɛɛ! 55 Ben à wɛ̃̀ndi sù, à fɛ̀ɛ gↄ̃ↄ. Yesu bè wà pↄ́blee kpáa. 56 Yã pì bↄ̀ nɛ́ pì de kↄ̃n à dao saɛ, ben Yesu bèńnɛ aↄ̃ton yã kɛ̀ kɛ̀ pì o gbɛ̃ke maro.