9
Yesu zĩ̀rinↄ zĩna
(Mat 10:5-15, Maa 6:7-13)
Yesu a ìba gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ sìsiazi, ben à ń gbá gbãa kↄ̃n ikoo aↄ̃ zĩn bori píngi goḿma, aↄ̃ gyãanↄ kɛ̃ḿma. Ben à ń zĩ aↄ̃ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yã waazi kɛ, aↄ̃ gyãreenↄ kɛ̃kↄ̃a. À bèńnɛ: Àton pↄ́ke sɛ́ à gáoro, gò ke bↄ̀kↄlogomma ke kũsãɛ ke ↄↄ ke uta mɛ̀n plaa. Ua kɛ̀ a pitan, àgↄ̃ kú gwe ai à gá bↄo wɛ́tɛ pì guu. Wɛ́tɛ kɛ̀ wèe a sínlo, à bↄn à lutɛ̃ gogo a gbánↄa ń tona kↄ̃n Ludao sèeda ũ. Ben aↄ̃ dà zɛ́n, aↄ̃ lìga wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo, aↄ̃ baaru nnaa kpàńnɛ, aↄ̃ gyãanↄ kɛ̃̀ḿma baama píngi.
Hɛrↄdu bídikɛna
(Mat 14:1-12, Maa 6:14-29)
Kɛ̀ kí Hɛrↄdu yã beeenↄ mà píngi, ben à bídi kɛ̀, zaakɛ gbɛ̃kenↄ e be Yaaya Batisikɛri bé à fɛ̀ɛ bↄna gaan. Gbɛ̃kenↄ bè Ilia bé à bↄ̀ à mↄ̀ńzi, gbɛ̃kenↄ bè dↄ annabi yãanↄ doke bé à fɛ̀ɛ. Hɛrↄdu bè: Ma Yaaya mì zↄ̃̀. Dén gbɛ̃ kɛ̀ ma à baaru mà pì ũ sɛɛ? Ben èe wɛtɛɛ à wɛ́ɛ sialɛ.
Yesu pↄ́blekpana gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn bↄrↄ sↄↄroonↄa
(Mat 14:13-21, Maa 6:30-44, Yoh 6:1-14)
10 Kɛ̀ zĩ̀ri pìnↄ sù, ben aↄ̃ yã kɛ̀ aↄ̃ↄ kɛ̀nↄ gbã̀ Yesunɛ. Ben à ń sɛ́ ńtɛ̃ɛ à gàańyo wɛ́tɛ kɛ̀ wè be Bɛtɛsaida. 11 Kɛ̀ parii dↄ̃̀, ben wà pɛ̀ɛzi. À gbãakɛ kpàńzi, à kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yã òńnɛ, ben à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà ń kɛ̃kↄ̃anↄ kɛ̃̀kↄ̃a.
12 Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ bùsa, zĩ̀ri gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaaanↄ sↄ̃̀zi aↄ̃ bènɛ: Ǹ gbɛ̃nↄ gbarɛ aↄ̃ gá pitaki kↄ̃n pↄ́bleeo wɛtɛ lakutu kↄ̃n buraa kɛ̀ kú kĩinↄ guu, zaakɛ sɛ̃̀tɛ pↄ̀rↄtun wá kún kɛ̀. 13 À bèńnɛ: Apinↄ à pↄ́ kpáḿma aↄ̃ ble. Ben aↄ̃ bè: Burɛdi mɛ̀n sↄↄro kↄ̃n kpↄ̀ mɛ̀n plaaaon wá vĩ. Séde wà gá pↄ́blee lú gbɛ̃ kɛ̀nↄnɛ ń píngi. 14 Gↄ̃gbɛ̃nↄↄ kú gwe gↄ̃ↄn bↄrↄ sↄↄroo taka. Ben à bè a ìbanↄnɛ: À tó aↄ̃ vɛ̃ɛvɛ̃ɛ gãli kↄ̃n gãlio gↄ̃ↄn baplaa akurikuri. 15 Ben aↄ̃ↄ kɛ̀ lɛ, aↄ̃ ń vɛ̃ɛvɛ̃ɛ ń píngi. 16 Ben à burɛdi mɛ̀n sↄↄro kↄ̃n kpↄ̀ mɛ̀n plaaa pìnↄ sɛ̀ à a wɛ́ɛ sɛ̀ musu à aubarika dàn. Ben à lìlikↄ̃rɛ à kpà a ìbanↄa, aↄ̃ↄ kpàatɛtɛ gbɛ̃nↄnɛ. 17 Aↄ̃ pↄ́ blè wà kã̀ ń píngi, ben wà à kpaaa kɛ̀ gↄ̃̀nↄ sɛ̀ɛ gbíi kuri awɛɛplaaa pà.
Yesu mɛsayakɛ ona
(Mat 16:13-19, Maa 8:27-29)
18 Zĩkea kɛ̀ Yesu e adua kɛɛ ado, à ìbanↄ mↄ̀ wà à lè, ben à ń lá à bè: Dén gbɛ̃nↄ è be má dɛ à ũu? 19 Aↄ̃ wèàla wà bè: Gbɛ̃kenↄ è be Yaaya Batisikɛrimɛ, gbɛ̃kenↄ è be Ilia, gbɛ̃kenↄ è be dↄ annabi yãanↄ doke bé à fɛ̀ɛ. 20 Ben à ń lá à bè: Apinↄ sↄ̃, dén eè be má dɛ a ũu? Pita wèàla à bè: Luda gbɛ̃ Mɛsayan n ũ.
Yesu a ga kↄ̃n a fɛɛnao yã'ona
(Mat 16:21-28, Maa 8:31-9:1)
21 Ben à gìńnɛ aↄ̃ton yã pì o gbɛ̃ke maro. 22 Ben à bè dↄ: Séde Gbɛ̃ntee Nɛ́ wɛ́ɛtãmma e maamaa, gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ é gízi, weé à dɛ, à gurↄ aagↄ̃dee zĩ eé fɛɛ.
23 Ben à bèńnɛ ń píngi: Tó gbɛ̃ yezi à kɛ ma ìba ũ, séde à gí a zĩnda wɛ̃̀ndizi, àgↄ̃ a líkpangbãroo sɛɛ lán guu e dↄↄ nà àgↄ̃ tɛ́omazi. 24 Gbɛ̃ kɛ̀ yezi àgↄ̃ a wɛ̃̀ndi kũna é korazi. Gbɛ̃ kɛ̀ gì a wɛ̃̀ndizi ma yãnzi sↄ̃, adee égↄ̃ wɛ̃̀ndi vĩ. 25 Tó gbɛ̃ gↄ̃̀ anduna vĩ píngi, tó à a zĩnda kpà à gɛ̃ɛ ũ à kòra a wɛ̃̀ndizi, bↄ́ àren à vĩi? 26 Tó gbɛ̃ mapi kↄ̃n ma yão wí dɛ̀, Gbɛ̃ntee Nɛ́ é adee wí dɛ gurↄↄ kɛ̀ eé su a gakui guu kↄ̃n a De gakuio kↄ̃n a malaikanↄ gakuio. 27 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃kenↄ kú gura kɛ̀ aↄ̃é garo ai aↄ̃ kí kɛ̀ Ludaa kà e.
Yesu lina
(Mat 17:1-8, Maa 9:2-8)
28 Yã pì ona gbɛra à kà azuma do taka, ben à Pita kↄ̃n Yohanao kↄ̃n Yemisio sɛ̀ à dìńyo kpiiia lɛ à adua kɛ. 29 Kɛ̀ èe adua kɛɛ, à uu lìɛ à pↄ́kãsãanↄ kɛ̀ pú fénfen. 30 Kãndo gↄ̃ↄn plaaanↄↄ kúo, Musa kↄ̃n Iliao, aↄ̃ↄe yã kↄ̃n Yesuo. 31 Aↄ̃ bↄ̀ wà mↄ̀ńzi gakui guu, aↄ̃ↄe anduna kɛ̀ eé tó zaa Yerusalɛmu yã ooo. 32 Ii Pita kↄ̃n a gbɛ̃nↄo sɛ̀. Kɛ̀ aↄ̃ vù, aↄ̃ Yesu gakui è kↄ̃n gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ zɛna à saɛnↄ. 33 Kɛ̀ gↄ̃ↄn plaaa pìnↄↄ e kɛ̃ɛ Yesua, Pita bènɛ: Dii, à maa kɛ̀ wá kú kɛ̀. Wà kutaa dↄ mɛ̀n aagↄ̃, n pↄ́ mɛ̀n do, Musa pↄ́ mɛ̀n do, Ilia pↄ́ mɛ̀n do. À dↄ̃ yã kɛ̀ ée ooro. 34 Kɛ̀ èe oo lɛ, ludambɛ luguu pìta à dàńla. Kɛ̀ aↄ̃ↄ kú à guu, vĩa ń kũ, 35 ben aↄ̃ kòto mà à guu à bè: Ma Nɛ́ kɛ̀ ma à sɛ̀n yɛ̀. À à yã ma. 36 Kòto pì mana gbɛra aↄ̃ↄ è Yesu gↄ̃̀ gwe ado. Aↄ̃ ń lɛ́ kũ̀ aↄ̃ↄe yã kɛ̀ aↄ̃ↄ è o gbɛ̃ke ma gurↄↄ mↄ̀aro.
Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ zĩnde kɛ̃kↄ̃ana
(Mat 17:14-18, Maa 9:14-27)
37 Kɛ̀ guu dↄ̀, aↄ̃ pìta kpiii pì musu, ben gbɛ̃nↄ mↄ̀ da Yesulɛ pari. 38 Zà guu gↄ̃gbɛ̃ ke pũ̀tã à bè: Dannɛri, n yã nna! Ǹ ma nɛ́ gwa, zaakɛ nɛ́ mɛ̀n doo kɛ̀ má vĩin gwe. 39 Zĩn è fɛɛa, ben è wii lɛ́ kãndo. È à pãɛ àgↄ̃ petee boo àgↄ̃ lóu futa bↄɛɛ, è ĩa daa è goa kpakpaaro. 40 Ma wɛ́ɛ kɛ̀ n ìbanↄa aↄ̃ pɛ́ zĩn pìa à bↄ, ben aↄ̃ fùa. 41 Yesu bè: Tↄ̃ↄrigbɛ̃ yakana ludanaanɛkɛrisaideenↄ! Mɛ́gↄ̃ kúao ai bↄrɛmɛ? Mɛ́gↄ̃ mɛnaaao ai bↄrɛmɛ? Ǹ mↄ kↄ̃n n nɛ́ pìo kɛ̀. 42 Ai nɛ́ pì gↄ̃ gá sↄ̃zi, ben zĩn pì à pã̀ɛ, èe petee boo. Ben Yesu gì zĩn pìnɛ à nɛ́ pì kɛ̃̀kↄ̃a, ben à à kpà à dea. 43 Luda gbãa bíta yã pì bↄ̀ ń saɛ ń píngi.
Yesu ɛara à a ga yã'ona
(Mat 17:22-23, Maa 9:30-32)
Gbɛ̃nↄ lɛ́ àɛ Yesu yãkɛnaa píngi, ben à bè a ìbanↄnɛ: 44 Àgↄ̃ yã kɛ̀kii kũna a nↄ̀sɛ guu. Weé Gbɛ̃ntee Nɛ́ na gbɛ̃nↄnɛ ń ↄzĩ tia. 45 Aↄ̃ↄe yã pì dↄ̀rↄ dↄ̃ro, à mì utɛnańnɛ, aↄ̃ fùa, ben vĩa ń kũ aↄ̃ yã pì gbekaa.
Dɛnlaa yã
(Mat 18:1-5, Maa 9:33-37)
46 Ben aↄ̃ fɛ̀ɛ kↄ̃n lɛokpakↄ̃ao dɛnlaa yã musu. 47 Yesu laasuu kɛ̀ kú ń nↄ̀sɛ guu dↄ̃̀, ben à nɛ́ féte sɛ̀ à à zɛ̀ a saɛ, 48 à bèńnɛ: Gbɛ̃ kɛ̀ nɛ́ kɛ̀ taka sì ma ìbakɛɛ yãnzi, mámbe à ma si. Gbɛ̃ kɛ̀ ma si sↄ̃, adee gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩi sìmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ a zĩnda dìɛ kɛ̃sãna a tɛ́ bé à gbɛ̃nsi ũ.
Gbɛ̃ kɛ̀ èe íbɛtɛ kpáaoroo a baakpɛɛmɛ
(Maa 9:38-40)
49 Ben Yohana bè: Dii, wa gbɛ̃ke è, èe zĩnnↄa gooḿma kↄ̃n n tↄ́o, ben wa ginɛ zaakɛ wa gbɛ̃nlo. 50 Ben Yesu bè: Àton gínɛro, zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ èe íbɛtɛ kpáaoroo nɛ́ a baakpɛɛmɛ.
Samaria bùsu lakutu gina Yesuzi
51 Kɛ̀ Yesu tana ludambɛ gurↄↄ kà kĩi, à mì pɛ̀ Yerusalɛmua. 52 Ben à gbɛ̃nↄ gbàrɛ aↄ̃ dↄ̀are aɛ, ben aↄ̃ gàa wà gɛ̃̀ Samaria bùsu lakutu ke guu lɛ wà soru kɛnɛ. 53 Ben lakutu pì deenↄ gì à sízi kɛ̀ à mì pɛ̀ Yerusalɛmua yãnzi. 54 Kɛ̀ à ìba kenↄ Yemisi kↄ̃n Yohanao è lɛ, aↄ̃ bè: Dii, ń yezi wà be tɛ́ bↄ ludambɛ à mↄ́ à ń kaatɛn yↄ́? 55 Ben Yesu lìɛ à kpã̀kɛ̃ńzi. 56 Ben aↄ̃ↄe gaa lakutu pãndea.
Tɛna Yesuzi
(Mat 8:19-22)
57 Kɛ̀ aↄ̃ↄ tɛ́ zɛ́n, gↄ̃gbɛ̃ ke mↄ̀ à bè Yesunɛ: Guu kɛ̀ nɛ́ɛ gaan píngi, mɛ́gↄ̃ tɛ́nzi. 58 Yesu bènɛ: Gbɛ̃ngboonↄn ń tò vĩ, bãanↄn ń sà vĩ, Gbɛ̃ntee Nɛ́ sↄ̃ ĩampakii vĩro. 59 Yesu bè gbɛ̃ pãndenɛ: Ǹ mↄ́ ǹ tɛ́mazi. Ben gbɛ̃ pì bè: Dii, ǹ tó ai ma de kpá guuzi gĩa. 60 Yesu bènɛ: Ǹ tó gɛ̀nↄ ń gɛ̀nↄ vĩi. Mpi sↄ̃, ǹ gá kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia yã waazi kɛ. 61 Gbɛ̃ pãnde bè dↄ: Mɛ́gↄ̃ tɛ́nzi Dii, mↄde ǹ tó mà gá lɛ́ za ma bɛdeenↄa gĩa. 62 Yesu bènɛ: Gbɛ̃ kɛ̀ swaaro na a ↄzĩ, tó èe kpɛɛ gwaa, adee e kↄ̃ sí kↄ̃n kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiiaoro.