10
Gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri awɛɛplaanↄ zĩna
(Mat 11:20-27, 13:16-17)
Beee gbɛra Dii gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri awɛɛplaa pãndenↄ dìɛ, ben à ń zĩ gↄ̃ↄn plaplaa aↄ̃ dↄare aɛ wɛ́tɛ kↄ̃n guu kɛ̀ á yezi à gánnↄo píngi. À bèńnɛ: Pↄ́kɛkɛna bíta, mↄde à zĩkɛrinↄↄ pariro. À wɛ́ɛ kɛ Buradeea, lɛ à zĩkɛrinↄ gbarɛ aↄ̃ a pↄ́ kɛkɛ. À da zɛ́n. Mɛ́ɛ a zĩi lán sãnɛ bↄ̀rↄnↄ bà lɛwannↄ tɛ́mɛ! Àton ↄↄsↄ sɛ́ro ke bↄ̀kↄlogomma ke kyateenↄ. Àton zɛ zɛ́n à ì kpá gbɛ̃kearo. Ua kɛ̀ a gɛ̃n píngi à be gĩa Luda ua pì gba aafia. Tó aafiadee kú gwe, a ì aafiadee é gↄ̃nɛ. Tó à kú gwe sↄ̃ro, eé liara à suawamɛ. Àgↄ̃ kú ua pì guu, à pↄ́ kɛ̀ wà kpàawaa mi à ble, zaakɛ zĩkɛri kà à a asaia e. Àtongↄ̃ pitakii lendee kpákpaaro. Wɛ́tɛ kɛ̀ a gɛ̃n ben wà a si, à pↄ́ kɛ̀ wà mↄ̀oaree ble. À wɛ́tɛ pì gyãreenↄ kɛ̃kↄ̃a, à o gbɛ̃nↄnɛ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia kàńyo kĩi. 10 Tó a gɛ̃ wɛ́tɛ guu, tó wèe a si sↄ̃ro, à bↄɛ gãalɛ à be: 11 Baa a wɛ́tɛ lutɛ̃ kɛ̀ kpà wa gbála, wa gògo a tona kↄ̃n Ludao sèeda ũ. Àgↄ̃ dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia kà kĩi. 12 Mɛ́ɛ ooare, yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ wɛ́ɛtãmma kɛ̀ Sↄdↄmudeenↄ é ee égↄ̃ sã̀ↄ dɛ wɛ́tɛ pì deenↄ pↄ́la.
13 Wãiyoo Kↄrazĩdeenↄ! Wãiyoo Bɛtɛsaidadeenↄ! Tó ma dabuyã kɛ̀ má kɛ̀ a tɛ́nↄ kɛ̀ Taya kↄ̃n Sidↄ̃o yã, lɛ wɛ́tɛ pì deenↄ pↄ́kãsãnↄ dàdańla, aↄ̃ vɛ̃̀ɛ tubura à gì kɛ̀ nↄ̀sɛliɛna sèeda ũ. 14 Yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ a wɛ́ɛtãmma égↄ̃ dɛ Tayadeenↄ kↄ̃n Sidↄ̃deenↄ pↄ́la. 15 A Kapɛnamudeenↄ sↄ̃ é gbã à zↄ̃ Ludaan yↄ́? Weé ↄ sↄ̃azi ai gɛ̀wãan.
16 Ben Yesu bè a ìbanↄnɛ: Gbɛ̃ kɛ̀ à a yã mà ma yã màmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ gìazi gìmazimɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ gìmazi sↄ̃, adee gì gbɛ̃ kɛ̀ ma zĩizimɛ.
17 Gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri awɛɛplaaa pìnↄ gàa, ben aↄ̃ lìara wà sù kↄ̃n pↄnnaao aↄ̃ bè: Dii, baa zĩnnↄ mì sìɛwe n tↄ́ yãnzi. 18 Yesu bèńnɛ: Ma Setãn è à lɛ̀ɛ bↄna ludambɛ lán loupina bà. 19 Ma a gba zɛ́ à táa o mlɛ̃̀nↄ kↄ̃n swínↄ kↄ̃n a ibɛɛ gbãa pínginↄa, pↄ́ke é a kɛ̃nnaro. 20 Baa kↄ̃n beeeo àton pↄnnaa kɛ kↄ̃n mì kɛ̀ zĩnnↄ è siɛareeoro. À pↄnnaa kɛ kɛ̀ a tↄ́ kú takadan ludambɛ yãnzi.
21 Zĩ beeea Luda Nini Yesu pↄↄ kɛ̀ nna maamaa à bè: Baa, musu kↄ̃n tↄↄtɛo Dii, ma n sáabu kɛ̀, kɛ̀ n yã beeenↄ ùtɛ yãdↄ̃rinↄnɛ kↄ̃n ↄ̃ndↄ̃rinↄ n bↄo kyódↄ̃risainↄnɛ. Lɛmɛ, Baa, zaakɛ n pↄyezinamɛ. 22 Ma De pↄ́ píngi nàmɛ ma ↄzĩ. Gbɛ̃kee Luda Nɛ́ dↄ̃ro, tó èe kɛ De Luda baasiro. Gbɛ̃kee De Luda dↄ̃ro, tó èe kɛ à Nɛ́ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ Nɛ́ pì yezi à ↄdↄańnɛnↄ baasiro.
23 Ben Yesu aɛ dↄ̀ a ìbanↄa ńtɛ̃ɛ, à bèńnɛ: Aubarikadeenↄn a ũ pↄ́ kɛ̀ ée ee wɛ́ɛo yãnzi. 24 Mɛ́ɛ ooare, annabinↄ kↄ̃n kínanↄↄ kuu yã pari aↄ̃ↄ yezi wà pↄ́ kɛ̀ ée eenↄ e, aↄ̃ↄe ero, aↄ̃ↄ yezi wà yã kɛ̀ ée maanↄ ma, aↄ̃ↄe maro.
Samaria bùsu gbɛ̃ maaa
25 Dokadↄ̃ri ke fɛ̀ɛ lɛ à Yesu yↄ̃ à gwa à bè: Dannɛri, dian mɛ́ kɛ nà mà wɛ̃̀ndi kɛ̀ è yãaroo ee? 26 Yesu bènɛ: Dian wà kɛ̃̀ doka takadan nà? N kyó kɛ̀ ń dↄ̀rↄ dↄ̃ diamɛ? 27 Gbɛ̃ pì wèàla à bè: Ǹgↄ̃ ye Dii n Ludazi kↄ̃n nↄ̀sɛo do kↄ̃n n niniio píngi kↄ̃n n laasuuo píngi n gbãa lɛ́n, beee gbɛra ǹgↄ̃ ye n gbɛ̃daaazi lán n zĩnda wɛ̃̀ndi bà. 28 Yesu bènɛ: N we maa. Ǹgae kɛ lɛ, nɛ́gↄ̃ kuu. 29 Gbɛ̃ pì yezi à yã nnaa kpá a zĩndaa, ben à Yesu là à bè: Dén ma gbɛ̃daaa ũu?
30 Ben Yesu bènɛ: Gbɛ̃ke bé à bↄ̀ Yerusalɛmu èe gaa Yɛriko, ben kpãi kàsaranↄ zɛ́ zↄ̃̀nɛ. Aↄ̃ à pↄ́kãsãanↄ sìa aↄ̃ à gbɛ̃̀ búgubugu ai à kà gana. Ben aↄ̃ à tòn aↄ̃ gɛ̃̀ zɛ́la. 31 À mↄ̀ à lè sa'ori ke zɛ́ dↄ̃nkↄ̃ pì sɛ̀. Kɛ̀ à à è, ben à pã̀nɛ à gɛ̃̀tɛ. 32 Lɛmɛ dↄ kɛ̀ Levi bori ke kà guu pìn à à è, ben à pã̀nɛ à gɛ̃̀tɛ. 33 Mↄde Samaria bùsu gbɛ̃kee tɛ́ zɛ́ pìn. Kɛ̀ à mↄ̀ à à è, ben à kɛ̀nɛ wɛ̃nda. 34 À sↄ̃̀zi à ɛ̃zɛ̃ màma guu kɛ̀ kɛ̃̀nnaanↄa kↄ̃n nↄ́sio kↄ̃n geepiwɛ̃ɛo, à pↄ́ yìyia. Ben à à sɛ̀ à dì a zaaki kpɛɛ à gàao nibↄnↄ pitakiia, gura kɛ̀ à à gwàn. 35 Kɛ̀ guu dↄ̀, ben à kondogi ↄↄ bↄ̀ mɛ̀n plaa à kpà pitakidee pìa à bè: Ǹ à gwamɛ. Tó n ↄↄ blè dɛ kɛ̀la à musu, mɛ́ fĩa bonnɛ, tó ma su.
36 Tↄ̀! Gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ pìnↄ tɛ́ dén nɛ́ɛ daa gbɛ̃ kɛ̀ kpãinↄ lɛ̀ɛa pì gbɛ̃daaa ũu? 37 Dokadↄ̃ri pì wèàla à bè: Gbɛ̃ kɛ̀ à à wɛ̃nda dↄ̃̀mɛ. Ben Yesu bènɛ: Ǹ gá ǹ kɛ lɛ se.
Yesu kuuna Maata kↄ̃n Mariamao bɛ
38 Gurↄↄ kɛ̀ Yesu kↄ̃n a ìbanↄↄ tɛ́ zɛ́n, aↄ̃ kà wɛ́tɛ guu, ben nↄgbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Maata Yesu sì a bɛ. 39 À dãaro vĩ wè à sísi Mariama, à vɛ̃̀ɛ Dii gbá saɛ èe à yã maa. 40 Kĩi zĩi kɛ̀ Maataa bíta, ben à mↄ̀ Yesu kiia à bè: Dii, kɛ̀ ma dãaro ma to zĩila mado, èe kɛnnɛ yãke ũroo? Ǹ onɛ à ma ĩan ká. 41 Ben Dii wèàla à bè: Maata, Maata, nɛ́ɛ damu kɛɛ bíta, nɛ́ɛ ĩa daa n zĩndaa kↄ̃n yãnↄo pari. 42 Yã mɛ̀n doo bé à zɛ́ vĩ. Mariama baka maaa sɛ̀, weé síaro.