11
Aduakɛna
(Mat 6:9-13, 7:7-11)
Zĩkea Yesu e adua kɛɛ gukea. Kɛ̀ à yã̀a, à ìba ke bènɛ: Dii, ǹ aduakɛna dadawe lán Yaaya dà a ìbanↄnɛ nà. Ben à bèńnɛ: Tó ée adua kɛɛ, àgae be:
Baa, ǹ tó wàgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ n tↄ́ adona.
Ǹ tó kpata kɛ̀ bↄ̀ n kiia bↄ gupuraaa.
Ǹ wa gba pↄ́ kɛ̀ wé ble lán guu e dↄↄ nà.
Ǹ wa durunnↄ kɛ̃we,
zaakɛ weè kɛ̃ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ taari kɛ̀weenↄnɛ ń píngi.
Ǹton tó wà fu yↄ̃agwanaaro.
Ben à bèńnɛ: Wà be a gbɛ̃ke bé à gbɛ̃nna vĩ, ben à gàa à kiia lezãndo à bènɛ: Ma mↄ n kiiamɛ, ǹ burɛdi sɛ̃kãmɛ mɛ̀n aagↄ̃. Nibↄ pìtama tiamɛ, má pↄ́ke vĩ mà kpáaro. Ben à gbɛ̃nna pì wèàla zaa kpɛ́ guu à bè: Ǹton ĩa damaro, ma zɛ́ tàta kↄ̀. Ma gɛ̃ kpɛ́n kↄ̃n ma nɛ́nↄ, mɛ́ fↄ̃ mà fɛɛ mà pↄ́ke kpámmaro. Mɛ́ɛ ooare, baa tó èe fɛɛ à kpàa gbɛ̃nnakɛ yãnziro, eé fɛɛ à pↄ́ kɛ̀ à yezi kpáa, kɛ̀ à zɛ̀zi dãndãn yãnzi. Mapi sↄ̃ mɛ́ɛ ooare, à wɛ́ɛ kɛ, Luda é kpáawa. À wɛtɛ, é e. À gbà lɛ́, Luda é wɛ̃are. 10 Zaakɛ gbɛ̃ kɛ̀ wɛ́ɛ kɛ̀n wè kpáa, gbɛ̃ kɛ̀ wɛ̀tɛ sↄ̃ è e, gbɛ̃ kɛ̀ gbà lɛ̀n, weé wɛ̃nɛ. 11 Amↄa kɛ̀ á nɛ́nↄ vĩ, tó a nɛ́ kpↄ̀ wɛ́ɛ kɛ̀awa, a dé bé eé mlɛ̃̀ sɛ́ à kpáa? 12 Ke tó à nɛ́ konɛgbee wɛ́ɛ kɛ̀awa, a dé bé eé swí sɛ́ à kpáa? 13 Baa kↄ̃n a zaakɛɛo, á pↄ́ maa kpana a nɛ́nↄa dↄ̃. Weé a De kɛ̀ kú musu Nini kpana gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀anↄa pↄ́ o dↄↄ́?
Zĩngona gbɛ̃nↄa
(Mat 12:22-30, 43-45, Maa 3:20-27)
14 Yesu e zĩn swãdo kpadugu goo gbɛ̃a. Kɛ̀ zĩn pì gòa, swãdoo pì nà yã'onaa, ben yã pì bↄ̀ parii saɛ. 15 Ben aↄ̃ gbɛ̃kenↄ bè: È zĩn goḿma kↄ̃n zĩnnↄ kí Bɛlɛzɛbubu gbãaaomɛ. 16 Ben gbɛ̃ pãndenↄ à yↄ̃̀ wà gwà, aↄ̃ à gbèka à sèeda ke kɛńnɛ kↄ̃n Luda gbãaao. 17 Kɛ̀ Yesu ń laasuu dↄ̃̀, ben à bèńnɛ: Kpata kɛ̀ à gbɛ̃nↄ íbɛtɛ kpà kↄ̃o é kaatɛ. Ua kɛ̀ à gbɛ̃nↄ íbɛtɛ kpà kↄ̃o é gↄ̃ bɛzĩ ũmɛ. 18 Tó Setãn íbɛtɛ kpà kↄ̃n a gbɛ̃nↄo, à kpata é gì kɛↄ́? Má ò lɛ kɛ̀ ée bee mɛɛ̀ zĩn goḿma kↄ̃n Bɛlɛzɛbubu gbãaao yãnzimɛ. 19 Tó Bɛlɛzɛbubu gbãaan mɛɛ̀ zĩnnↄ gooḿma, a gbɛ̃nↄ è goḿma kↄ̃n dé gbãaaomɛ? Lɛmɛ a zĩnda gbɛ̃nↄ a ɛgɛ bò lɛ. 20 Tó ma zĩngommana nɛ́ Luda ↄgbɛmɛ, àgↄ̃ dↄ̃ kɛ̀ kí kɛ̀ Ludaa kà mↄ̀ à a len gwe. 21 Tó gↄ̃sagbãaa gↄ̃kɛbↄnↄ kũna èe a ua dãkpaao, à auzikinↄ ègↄ̃ aafiamɛ. 22 Mↄde tó gbɛ̃ kɛ̀ à gbãaa dɛalaa mↄ̀ à gɛ̃̀zi à gbãaa mↄ̀nɛ, eé à gↄ̃kɛbↄ kɛ̀ à náanɛ kɛnanↄ sɛ́ɛ eé à auziki kpaatɛtɛńnɛ. 23 Gbɛ̃ kɛ̀ kúmaoroo bↄ̀ ma kpɛɛmɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ è pↄ́ kakↄ̃amaoroo è fãakↄ̃amɛ.
24 Tó wà zĩn gò gbɛ̃a, ègↄ̃ likↄ̃aa zↄ̃ↄ gukorin àgↄ̃ vɛ̃ɛkii wɛtɛɛ. Tó èe ero, ben è be: Mɛ́ liara mà tá ma bɛ ziiamɛ. 25 Tó à kà gwe, è e à waana wásawasa zɛ́azɛa, 26 ben è gá zĩn kɛ̀ aↄ̃ pãsĩ dɛalaanↄ sɛ́ɛ mɛ̀n swɛɛplaa à suńyo, aↄ̃è gɛ̃ wà vɛ̃ɛn. Lɛmɛ adee gwena zãa zaaa ègↄ̃ dɛ à káakupↄla.
Aubarika yã
27 Kɛ̀ Yesu e oo lɛ, nↄgbɛ̃ ke pũ̀tã zà guu à bè: Aubarikadeen nↄgbɛ̃ kɛ̀ n i à yↄ̃ kpàmmaa ũ. 28 Ben Yesu bè: Auo! Aubarikadeenↄn gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ Luda yã mà aↄ̃ kũnanↄ ũ.
Sèeda gbekana Yesua
(Mat 12:38-42)
29 Kɛ̀ parii e kaara, ben Yesu bè: Tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄↄ zaa. Aↄ̃è sèeda gbekama, mↄde mɛ́ sèeda ke kɛńnɛro, sé Yona pↄ́. 30 Lán Yunusa dɛ sèeda ũ Ninɛvadeenↄnɛ nà, lɛn Gbɛ̃ntee Nɛ́ égↄ̃ dɛ sèeda ũ tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄnɛ lɛ. 31 Yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ sↄↄmɛtɛ kpa nↄgbɛ̃ kína é fɛɛ à yã da tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄla, zaakɛ à bↄ̀ zaa anduna lɛ́a à mↄ̀ Sulemanu ↄ̃ndↄ̃yã ma, ben gbɛ̃ kɛ̀ dɛ Sulemanulaa kú kɛ̀ sa. 32 Yãkpaɛkɛgurↄↄ zĩ Ninɛvadeenↄ é fɛɛ wà yã da tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄla, zaakɛ kɛ̀ Ninɛvadeenↄ Yunusa waazi mà, aↄ̃ ń nↄ̀sɛ lìɛ, ben gbɛ̃ kɛ̀ bíta dɛ Yunusalaa kú kɛ̀ sa.
Wɛ́ɛn mɛ̀ fitia ũ
(Mat 5:15, 6:22-23)
33 Wè fitia na wà diɛ gukpadozi ke wà gbaka kúɛaro. Wè di dabu musumɛ, lɛ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛnↄ gupuraa e yãnzi. 34 N wɛ́ɛn n mɛ̀ fitia ũ. Tó n wɛ́ɛ aafia, n mɛ̀ píngi égↄ̃ gupuraa ũ. Tó n wɛ́ɛ gbãaro sↄ̃, n mɛ̀ píngi égↄ̃ gusiaa ũ. 35 Beee yãnzi ǹ làakari kɛ lɛ gupuraa kɛ̀ nɛ́ɛ daa ń vĩi tóngↄ̃ dɛ gusiaa ũro. 36 Tó n mɛ̀ píngi gupuraa vĩ à kee kú gusiaa guuro, eégↄ̃ guu puu wásawasa lán fitia'i dↄmmaa bàmɛ.
Yesu ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ bↄbↄna ń dàn
(Mat 23:1-36, Maa 12:38-40, Luk 20:45-47)
37 Kɛ̀ Dii yã ò à yã̀a, ben Farisi ke à sìsi à mↄ́ à gá pↄ́ bleao, ben à gɛ̃̀ à vɛ̃̀ɛ. 38 Kɛ̀ Farisi pì è èe ↄ da ín gbasa wà pↄ́ blero, à bↄ̀ à saɛ. 39 Ben Dii bènɛ: A Farisinↄ eè gbãsĩ bↄ togoonↄ kpɛɛ kↄ̃n taanↄ, mↄde wãkũ kↄ̃n yã zaaao bé à a nↄ̀sɛ pà. 40 Yↄ̃nkↄↄnↄ! Luda kɛ̀ pↄ́ kpɛɛ kɛ̀ bé à à guu kɛ̀ seroo? 41 À pↄ́ kɛ̀ kú a taanↄ guu dã wɛ̃ndadeenↄnɛ, a taa pìnↄ é gↄ̃are gbãsĩ sai.
42 Wãiyoo a Farisinↄ! Eè tofeenↄ tↄↄtɛdo kↄ̃n kpèe'ãao kↄ̃n dò pↄ́nↄ píngi kuridee kpá Ludaa, ben eè pã kpá yãzɛde kↄ̃n yena Ludazio. Yã beeenↄ bé à dɛ àgↄ̃ kũna pãkpana à kpaaanↄzi sai. 43 Wãiyoo a Farisinↄ! Eègↄ̃ yezi à vɛ̃ɛ aduakɛkpɛ vɛ̃ɛki maaanↄn, eègↄ̃ yezi wàgↄ̃ ì kpákpaaawa yàranↄa. 44 Wãiyoo amↄanↄ! Á dɛ lán mira kɛ̀ wègↄ̃ táa ooa a yãdↄ̃na sai bàmɛ.
45 Ben dokadↄ̃ri ke bènɛ: Dannɛri, tó ń ò lɛ, nɛ́ɛ wa sↄ̃sↄ̃ↄmɛ se. 46 Yesu bè: Wãiyoo a dokadↄ̃rinↄ sↄ̃! Eè gbɛ̃nↄ da asosɛna zĩ'ũun, ben eè ↄ daḿma kↄ̃n à sɛnaoro, baa ↄnɛtee. Wãiyoo amↄanↄ! 47 Eè pↄ́ bo annabi kɛ̀ a dezinↄ ń dɛ́dɛnↄ miranↄa dↄngu yãnzi. 48 Lɛmɛ á sì kɛ̀ a zɛ kↄ̃n a dezinↄ yãkɛnanↄomɛ. Aↄ̃ annabinↄ dɛ̀dɛ, ben eè pↄ́ bo ń miranↄa. 49 Beee yãnzi Luda wɛ́ɛzɛ̃ɛ guu à bè, é annabinↄ kↄ̃n zĩ̀rinↄ zĩawa. É ń gbɛ̃kenↄ dɛdɛ, é wɛ́ɛ tã ń gbɛ̃kenↄa. 50 Lɛmɛ annabi kɛ̀ wà ń dɛdɛ zaa anduna daɛgurↄ ai gbã̀anↄ yã wí tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄ musu lɛ, 51 sɛna zaa Abila dɛnaa ai à gàa pɛ́ Zakari kɛ̀ wà à dɛ̀ sa'oki kↄ̃n Luda kpɛ́o daguraa. Eè, mɛ́ɛ ooare, yã beeenↄ píngi é wí tↄ̃ↄrigbɛ̃nↄ musumɛ. 52 Wãiyoo a dokadↄ̃rinↄ! A dↄ̃na gbà mↄ̀nɛ wòto. Ée gɛ̃ à guuro, ben a kpa gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ yezi wà gɛ̃ à guunↄnɛ. 53 Kɛ̀ Yesu bↄ̀ gwe, ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n Farisinↄ nàkↄ̃rɛa gbãngbãn, aↄ̃ↄe yã lalaaa pari, 54 aↄ̃ↄe à kpákpaa lɛ wà à kũ yã kɛ̀ èe oo guu.