12
Làakarikana Farisinↄ mↄnafikizi
(Mat 10:26-27)
Gurↄ beeea gbɛ̃nↄ kàkↄ̃azi, wà ń lɛ́ dↄ̃ro, ai aↄ̃ↄe kɛ̀sɛ pɛ́ɛpɛɛɛkↄ̃a, ben à yã ò a ìbanↄnɛ gĩa à bè: À làakari kɛ Farisinↄ burɛdisɛsɛ'ɛ̃zɛ̃zi. Àmbe ń mↄnafiki ũ. Pↄ́kee kuu utɛna kɛ̀ é bↄ gupuraaaro. Asiiyã kee kuu kɛ̀ weé gí dↄ̃ziro. Lɛmɛ dↄ yã kɛ̀ á ò gusiaan weé ma gupuraaa, asiiyã kɛ̀ á ò kↄ̃ swãn kpɛ́tu weé à kpàakpa kɛ gãalɛ.
Zɛna kↄ̃n Yesuo gbɛ̃nↄ aɛ
(Mat 10:19-20, 28-33, 12:32)
Ma gbɛ̃nnanↄ, mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃é mɛ̀baa kaatɛ à gbɛra aↄ̃é fↄ̃ wà yãke kɛare dↄroonↄ, àton vĩa kɛńnɛro. Mɛ́ gbɛ̃ kɛ̀ dɛ à vĩa kɛnɛ oare. À vĩa kɛ Ludanɛ kɛ̀ gbãa vĩ à a zu tɛ́ guu mɛ̀kaatɛna gbɛra. Eè, mɛ́ɛ ooare, à vĩa kɛnɛ. Wè sãtɛ̃ mɛ̀n sↄↄro yá kↄbↄ plaaroo? Mↄde aↄ̃ ke yã è sã Ludanlo. Baa a mìkãnↄ, à à lɛ́ dↄ̃. Àton vĩa kɛro, a bɛ̀ɛ dɛ sãtɛ̃ pariinↄla.
Mɛ́ɛ ooare, gbɛ̃ kɛ̀ zɛ̀mao gbɛ̃nↄ aɛ, Gbɛ̃ntee Nɛ́ é zɛo Luda malaikanↄ aɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ lɛ́ sɛ̀mazi gbɛ̃nↄ aɛ sↄ̃, mɛ́ lɛ́ sɛ́zi Luda malaikanↄ aɛ. 10 Tó gbɛ̃ Gbɛ̃ntee Nɛ́ zaa bò, Luda é kɛ̃nɛ. Mↄde tó gbɛ̃ Luda Nini tↄ́ zaaa sì, eé kɛ̃nɛro. 11 Tó wèe gaaao yãkpaɛkɛkiia aduakɛkpɛn ke kínanↄ kↄ̃n gbãadeenↄ aɛ, àton a zĩnda bↄna ke yã kɛ̀ é o damu kɛro, 12 zaakɛ Luda Nini bé eé yã kɛ̀ dɛ à oo daare zĩ beeea.
Yↄ̃nkↄ ↄↄdee
(Mat 6:19-34)
13 Zà guu gbɛ̃ke bè Yesunɛ: Dannɛri, ǹ o ma vĩ̀inɛ à ma baka kpáma wa túbi guu. 14 Ben à wèàla à bè: Ma gbɛ̃, dé bé à ma diɛ a yãkpaɛkɛri ke a yãgↄ̃gↄ̃ri ũu? 15 Ben à bè gbɛ̃nↄnɛ: Àgↄ̃ a zĩnda kũna dↄ̃. À làakari kɛ pↄ́ píngi aĩapãsĩkɛnazi, zaakɛ auziki nɛ́ gbɛ̃ntee wɛ̃̀ndinlo, baa tó à fↄ̃̀ àgↄ̃ dikↄ̃a dia.
16 Ben à yã lɛ̀kↄ̃zińnɛ à bè: Ɔↄdee bé à kuu à buraa blɛɛ kɛ̀nɛ maamaa, 17 ben à laasuu lɛ̀ à bè: Bↄ́n mɛ́ kɛɛ? Má blɛwɛɛkakii vĩro. 18 Ben à bè: Pↄ́ kɛ̀ mɛ́ kɛɛn yɛ̀: Mɛ́ ma pↄ́kaɛkiinↄ gboro, mɛ́ à bítanↄ bo, mɛ́ ma blɛwɛɛ kán píngi kↄ̃n ma auzikinↄ. 19 Mɛ́ be ma zĩndanɛ: Gbɛ̃, n gĩakɛ ń pↄ́ maaa vĩ bíta kɛ̀ eé kányo wɛ̃̀ ũgbangba? Ǹ kámma bo ǹ pↄ́ ble ǹ í mi ǹ pↄnnaa kɛ. 20 Ben Luda bènɛ: Yↄ̃nkↄ, gwãavĩa mɛ́ n wɛ̃̀ndi gbekamma. Soru kɛ̀ ń kɛ̀ é gↄ̃ dé pↄ́ ũmɛ? 21 Lɛmɛ gbɛ̃ kɛ̀ auziki tↄ̃̀kↄ̃azi, mↄde à dɛ ↄↄdee ũ Luda kiiaro yã dɛ lɛ.
Ludanaanɛkɛna
(Mat 6:19-21, 25-34)
22 Ben à bè a ìbanↄnɛ: Beee yãnzi mɛ́ɛ ooare, àton a wɛ̃̀ndi kã̀hãn kɛ à be bↄ́n wé blero, àton a mɛ̀ kã̀hãn kɛ à be bↄ́n wé daro. 23 Wɛ̃̀ndi dɛ pↄ́bleela. Mɛ̀ dɛ pↄ́kãsãala. 24 À gbáa kãnkãnanↄ gwa. Aↄ̃è pↄ́ tↄ̃ro aↄ̃è pↄ́ kɛ̃ro, aↄ̃ↄ dↄ̃̀ ke gbàsↄ vĩro, baa kↄ̃n beeeo Luda è ń gwa. Á bɛ̀ɛ vĩ maamaa dɛ bãanↄla fá! 25 A tɛ́, dé bé eé fↄ̃ à a wɛ̃̀ndi gbã̀a kaara, baa gurↄ do, a kã̀hãnkɛna guuu? 26 Tó é yã nɛ́ngo kɛ̀ fↄ̃ro, bↄ́yãnzi ée yã kpaaanↄ kã̀hãn kɛɛzi? 27 À lá vúdeenↄ gwa sɛ̃̀n lán aↄ̃ↄ dɛ nà. Aↄ̃è zĩi kɛro aↄ̃è buu tãro, mↄde mɛ́ɛ ooare baa Sulemanu kↄ̃n a auzikio, èe uta da à maaa kà aↄ̃ ke ũro. 28 Sɛ̃̀la kɛ̀ kuu gbã̀a eé tɛ́ kũ zia, lán Luda è pↄ́ nazi lɛ nà, amↄa ludanaanɛkɛ̃sãnadeenↄ, weé a pↄ́ o dↄↄ́? 29 Àton tó pↄ́ kɛ̀ é ble ke pↄ́ kɛ̀ é mi yã dↄare aɛro. Àton à damu kɛro. 30 Pↄ́ pìnↄ píngi yã è dↄ anduna kɛ̀ kifiinↄnɛ aɛ, a De sↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ pↄ́ pìnↄ kↄ̃ sìao. 31 À tó kpata kɛ̀ bↄ̀ à kiia yã dↄare aɛ, eé pↄ́ pìnↄ kaaraare. 32 Ma kpàsa nɛ́ngo gbɛ̃nↄ, àton vĩa kɛro, zaakɛ a De pↄyezimɛ à a kpá kpata pìn. 33 À pↄ́ kɛ̀ á vĩinↄ yá à takaasideenↄ gba à ↄↄ. À ↄↄsↄ kɛ̀ è zi kũroo zↄ̃, ludambɛ auziki kɛ̀ è yãaro kákii ũ, kɛ̀ kpãi è sↄ̃ziro, kↄ̀kↄ sↄ̃ è à yakaro. 34 Zaakɛ guu kɛ̀ a auziki kún, gwen a làakari égↄ̃ kún se.
Zĩkɛri náanɛde làakaridee
(Mat 24:45-51)
35 Àgↄ̃ kú soru guu, à tó a fitia gↄ̃ nana. 36 Àgↄ̃ dɛ lán gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe ń dii suna dãa à su kↄ̃n nↄsɛ pↄnnakɛnao bà, lɛ gurↄↄ kɛ̀ à mↄ̀ à gbà lɛ̀, weé zɛ́ wɛ̃nɛ gↄ̃ↄ. 37 Aubarikadeenↄn zĩkɛri kɛ̀ ń dii é ń le bɛ̃ɛ a sugurↄↄa pìnↄ ũ. Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, dii pì é a pↄ́nↄ kɛkɛ à yi, eé ń vɛ̃ɛ, eé pↄ́blee kakↄ̃ańnɛ. 38 Baa tó à mↄ̀ lezãndo ke kↄngↄ idɛ'idɛ, tó à ń lé lɛ, aubarikadeenↄn ń ũ. 39 Àgↄ̃ yã kɛ̀kii dↄ̃. Tó bɛdee gurↄ zaka kɛ̀ kpãi é mↄ́a dↄ̃̀ yã, lɛ eé tó à a kpɛ́ fↄ̃ro. 40 Apinↄ sↄ̃, àgↄ̃ kú soruo, zaakɛ Gbɛ̃ntee Nɛ́ é su gurↄ zaka kɛ̀ a wɛ́ɛ dↄzirooamɛ.
41 Pita bè: Dii, wa yãnzin n yã pì lɛ̀kↄ̃ziziↄ́, ke baade píngi yãnzimɛ? 42 Dii bè: Dén bɛgwari náanɛde làakaridee kɛ̀ à dii è a zĩkɛrinↄ nanɛ a ↄzĩ lɛ à pↄ́blee kpáḿma à gurↄↄa ũu? 43 Aubarikadeen zĩkɛri kɛ̀ à dii à lè èe kɛɛ lɛɛ a sugurↄↄa ũ. 44 Yãpuraan mɛ́ɛ ooare, eé a auziki píngi nanɛ a ↄzĩmɛ. 45 Mↄde tó zĩkɛri pì bè a nↄ̀sɛ guu a dii suna e gì kɛɛ sↄ̃, ben à nà a zĩkɛri daanↄ gbɛ̃gbɛ̃naa, gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃nↄ, èe sãnkara pↄ́ blee èe wɛ̃dɛɛ kɛɛ, 46 à dii é su gurↄↄ kɛ̀ à wɛ́ɛ dↄzirooamɛ, gurↄ zaka kɛ̀ à dↄ̃rooa, eé à zↄ̃zↄ̃kↄ̃rɛ à à baka da kↄ̃n kifiinↄ.
47 Zĩkɛri kɛ̀ à a dii pↄyezi dↄ̃, ben èe soru kɛ à à pↄyeziyã kɛ̀ro, weé à gbɛ̃ búgubugu. 48 Zĩkɛri kɛ̀ à a dii pↄyezi dↄ̃ro, ben à yã kɛ̀ dɛ wà à gbɛ̃zi kɛ̀ sↄ̃, weé à gbɛ̃ fétemɛ. Gbɛ̃ kɛ̀ Luda à gbà bítan Luda é wɛtɛa bíta. Gbɛ̃ kɛ̀ Luda pↄ́ nànɛ a ↄzĩ bítan, eé gbekaa dɛńla.
Kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana Yesu yãnzi
(Mat 10:34-36)
49 Tɛ́n ma mↄ na andunaa, mɛ́ɛ gizi tɛ́ pì gↄ̃ kũu se tiaro. 50 Má wɛ́ɛtãmma vĩ kɛ̀ mɛ́ gɛ̃n, má kú laasuu bíta guu ai à gá yãao. 51 Ée daa ma mↄ lɛ gbɛ̃nↄ gↄ̃ nna kↄ̃o anduna guun yↄ́? Auo! Mɛ́ɛ ooare, kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana yãnzin ma mↄzi. 52 Zaa tia ua kɛ̀ gↄ̃ↄn sↄↄroonↄↄ kún, aↄ̃é kↄ̃ kpaatɛtɛ. Gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄ é bↄ gↄ̃ↄn plaaanↄ kpɛɛ, gↄ̃ↄn plaaanↄ é bↄ gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄnↄ kpɛɛ. 53 De é bↄ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kpɛɛ, nɛ́gↄ̃gbɛ̃ é bↄ a de kpɛɛ. Da é bↄ a nɛ́nↄgbɛ̃ kpɛɛ, nɛ́nↄgbɛ̃ é bↄ a da kpɛɛ. Zã da é bↄ nↄzãree kpɛɛ, nↄzãree é bↄ a zã da kpɛɛ.
Gurↄↄ kɛ̀ki yáasi dↄ̃na
(Mat 16:2-3)
54 Yesu bè pariinɛ: Tó á è lou e sisii ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn kpa, é be gↄ̃ↄ lou é ma, ben è kɛ lɛ. 55 Tó á è ĩa e bↄↄ sↄↄmɛtɛ kpa, é be guu é wã, bensↄ̃ è wã. 56 Mↄnafikideenↄ! Á tↄↄtɛ kↄ̃n ludambɛɛo wɛ́ɛ dↄ̃kↄ̃zi, ben á gurↄↄ kɛ̀ki yáasi dↄ̃ sↄ̃ro nɛ́?
Gaafaa wɛtɛna
(Mat 5:25-26)
57 Bↄ́yãnzin á yãkɛna a zɛ́a dↄ̃ a zĩndaaroo? 58 Tó n ibɛɛ e gaanyo yãkpaɛkɛkiia, ǹ aĩa kɛ lɛ à gaafaa kɛnnɛ zaa zɛ́n, lɛ àton n gáɛ à gányo yãkpaɛkɛri kiiaro yãnzi. Tó nɛ́ɛ kɛ lɛro, yãkpaɛkɛri pì é n kpá dogaria, dogari é n da kpɛ́siaan. 59 Mɛ́ɛ oonnɛ, nɛ́ bↄ gwero ai ǹ gá fĩa boo píngi. Baa kↄbↄ é gↄ̃ tɛ́nziro.