15
Pilati yãkpaɛkɛna kↄ̃n Yesuo
(Mat 27:1-2, Luk 23:1-5, Yoh 18:28-38)
Kɛ̀ guu dↄ̀ gↄ̃ↄ sa'orikinↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄ kↄ̃n gbãadeenↄ ń píngi yã gↄ̃̀gↄ̃, ben aↄ̃ Yesu yì aↄ̃ gàa wà à nà Pilatinɛ a ↄzĩ. Ben Pilati à là à bè: Ḿbe Yudanↄ kína ũↄ́? Yesu wèàla à bè: Lɛn ń ò lɛ. Sa'orikinↄↄ e yã didiia, ben Pilati à là dↄ: Nɛ́ yãke oroo? Yã kɛ̀ wèe didiimmaa ma fá! Mↄde Yesu e yãke weńlaro, ben yã pì bↄ̀ Pilati saɛ.
Yãdana Yesula
(Mat 27:15-26, Luk 23:13-25, Yoh 18:39-19:16)
Banla zĩbaa zĩ wè pisinanↄ doke kɛ̀ gbɛ̃nↄ à wɛ́ɛ kɛ̀ gbarɛńnɛ. Gurↄↄ mↄ̀a sↄ̃ gbɛ̃kee kú kpɛ́siaan wè be Baraba. À kú kↄ̃n gbɛ̃ gaabudee kɛ̀ aↄ̃ gbɛ̃ dɛ̀nↄo. Ben parii sↄ̃̀ Pilatizi aↄ̃ wɛ́ɛ kɛ̀a à kɛ lán è kɛńnɛ nà. Ben Pilati ń lá à bè: Á yezi mà Yudanↄ kína gbarɛaren yↄ́? 10 Zaakɛ à dↄ̃ kɛ̀ nↄ̀sɛgↄ̃aanↄ kɛ̀ sa'orikinↄↄ vĩ kↄ̃n Yesuo yãnzin wà à kpàawazi. 11 Ben sa'orikinↄ gbɛ̃nↄ làakari fɛ̀ɛ, lɛ aↄ̃ o Pilatinɛ à Baraba gbarɛńnɛ. 12 Ben Pilati ń lá à bè: Bↄ́n á yezi mà kɛ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ eè be Yudanↄ kínao tiaa? 13 Ben aↄ̃ wii lɛ̀ wà bè: Ǹ à pá lía! 14 Ben Pilati bèńnɛ: À kɛ̀ diaa? Bↄ́ dàn à kɛ̀? Ben aↄ̃ wii lɛ̀ wà kàara wà bè: Ǹ à pá lía! 15 Pilati yezi à gbɛ̃nↄ pↄnnaa wɛtɛ, ben à Baraba gbàrɛńnɛ. À Yesu kpà sozanↄa aↄ̃ à gbɛ̃ flã̀o aↄ̃ à pá lía.
Yesu fabona
(Mat 27:27-31, Yoh 19:2-3)
16 Ben soza pìnↄ gàao bùsu gbɛ̃nsi pì bɛ, ben aↄ̃ ń gãli kàkↄ̃a píngi. 17 Aↄ̃ gumusu tɛ̃aa dànɛ, ben aↄ̃ lɛ̀ fùra tã̀ aↄ̃ↄ kùnɛ. 18 Ben aↄ̃ↄe ì kpaaa wà bè: Fↄↄ Yudanↄ kína! 19 Aↄ̃ↄe à lɛɛ gòo a mìa aↄ̃ↄe lóu suua, aↄ̃ↄe kuɛɛ ń kosooa wèe mì síɛɛnɛ. 20 Kɛ̀ aↄ̃ à fabò wà yã̀a, ben aↄ̃ gumusu tɛ̃aa pì gòàla aↄ̃ à zĩnda pↄ́kãsãa dànɛ. Ben aↄ̃ bↄ̀o wèe gaa à pá lía.
Yesu pana lía
(Mat 27:32-44, Luk 23:26-43, Yoh 19:17-27)
21 Kɛ̀ aↄ̃ↄe gaa, Sirɛni gbɛ̃ kɛ̀ wè benɛ Simↄ bↄ̀ lakutu kea èe suu wɛ́tɛ guu, ben aↄ̃ gã nàa à Yesu líkpansɛ́. Àmbe Alɛsanda kↄ̃n Rufuo de ũ. 22 Ben aↄ̃ gàa Yesuo guu kɛ̀ wè be Gↄgↄta kɛ̀ bè mìwatorokii. 23 Ben aↄ̃ geepiwɛ̃ɛ kɛ̀ wà yã̀kↄ̃tɛ kↄ̃n ɛ̃zɛ̃o dↄ̀nɛ, mↄde èe miro. 24 Kɛ̀ aↄ̃ à pà lía, ben aↄ̃ à pↄ́kãsãanↄ kpàatɛtɛ wà kàɛ, ben aↄ̃ kàbankpɛ kɛ̀ lán aↄ̃ baade é sɛ́ nà. 25 Aↄ̃ à pà lía mↄ̀ kɛ̃ndomɛ. 26 Wà yã kɛ̀ wà dìa kɛ̃̀ wà nà lía à mìla wà bè:
Yudanↄ kína.
27 Wà kpãi wɛ́ɛdewɛnↄ pà lía à saɛ gwe dↄ gↄ̃ↄn plaa, gbɛ̃ doo à ↄplaazi, gbɛ̃ doo à ↄzɛɛzi. 28 Lɛn yã kɛ̀ wà kɛ̃̀ Luda yãn pàpa lɛ kɛ̀ wà bè: Wà à kàkↄ̃a kↄ̃n dàkɛrinↄ.
29 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄe gɛ̃ɛ zɛ́la gweenↄↄ e ń mì kɛɛ degũdegũ, aↄ̃ↄe à sↄ̃sↄ̃ↄ wà bè: Ɛ̃hɛ̃! Mmↄn kɛ̀ n bè nɛ́ Luda kpɛ́ wí ǹ ɛara ǹ bo gurↄ aagↄ̃ↄ daguran gweroo? 30 Ǹ n zĩnda mì sí ǹ pita lía! 31 Lɛmɛ dↄ sa'orikinↄ kↄ̃n ludayãdannɛrinↄↄ e à faboo lɛ wà bè: À gbɛ̃ pãndenↄ mì sì, mↄde eé fↄ̃ à a zĩnda mì síro. 32 Tó Mɛsaya, Isarailinↄ kína pìta lía tia wà e, wé à náanɛ kɛ. Ben gbɛ̃ kɛ̀ wà ń pá lía lɛdoonↄↄ e à sↄ̃sↄ̃ↄ dↄ.
Yesu gana
(Mat 27:45-46, Luk 23:44-49, Yoh 19:28-30)
33 Kɛ̀ ↄfãntɛ̃ kà mìdangura, ben gusiaa dà bùsu pìla píngi ai fãantɛ̃ mↄ̀ aagↄ̃. 34 Fãantɛ̃ mↄ̀ aagↄ̃n Yesu wii lɛ̀ gbãngbãn à bè: Ɛloi, Ɛloi, lɛma sabatani! Beee bè: Ma Luda, ma Luda, à kɛ̀ dia n ma ton? 35 Kɛ̀ gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ zɛna gwe kenↄ yã pì mà, ben aↄ̃ bè: À ma, èe Ilia sísii. 36 Ben gbɛ̃ke bàa lɛ̀ à gàa à sabo sɛ̀ à dà geepiwɛ̃ kpã̀kpã guu, à fĩ̀fĩ kapaa, ben à dↄ̀ Yesunɛ à mi. Ben à bè: À zɛ gĩa wà gwa tó Ilia é mↄ́ à à pita. 37 Yesu wii gbãaa lɛ̀ à wɛ̃̀ndi tà. 38 Ben Luda kpɛ́ lábure kɛ̃̀kↄ̃rɛ plaa bↄna musu suna gĩzĩ. 39 Kɛ̀ sozanↄ gbɛ̃nsi kɛ̀ zɛ Yesu aɛ gwee è lán à gà nà, ben à bè: Yãpuramɛ Luda Nɛ́n gbɛ̃ kɛ̀ ũ. 40 Nↄgbɛ̃ kenↄ kú gwe dↄ aↄ̃ↄe guu gwaa kãaa. Ń tɛ́n Mariama Magadalɛni kún kↄ̃n Mariamao Yemisi Nɛ́ngo kↄ̃n Yusufuo da kↄ̃n Salomɛo. 41 Gurↄↄ kɛ̀ Yesu kú Galili, aↄ̃mbe aↄ̃ègↄ̃ tɛ́zi wàgↄ̃ à ĩan ká. Nↄgbɛ̃ pãndenↄ kú gwe dↄ pari kɛ̀ aↄ̃ gàao Yerusalɛmu lɛdo.
Yesu vĩina
(Mat 27:57-61, Luk 23:50-56, Yoh 19:38-42)
42 Azuma zĩ uusiɛ. Kɛ̀ wèe kámmabogurↄ soru kɛɛ, 43 Yusufu Arimatea gbɛ̃ mↄ̀. Gbɛ̃ tↄ́deemɛ Yuda gbãadeenↄ tɛ́. Àmↄ sↄ̃ↄ e kpata kɛ̀ bↄ̀ Luda kiia dãa. À kùgbãaa kɛ̀ à gàa Pilati kiia à Yesu gɛ̀ gbèkaa. 44 Kɛ̀ Pilati mà Yesu gĩakɛ à gà kↄ̀, à bↄ̀ à saɛ. Ben à sozanↄ gbɛ̃nsi sìsi à à là tó Yesu gà kↄ̀. 45 Kɛ̀ Pilati gbɛ̃nsi yã pì mà, ben à Yusufu gbà zɛ́ à gɛ̀ pì sɛ́. 46 Ben Yusufu gàa à táaru bisa lù, ben à gàa à à gɛ̀ pìta lía à bisa pì fĩ̀fĩa. À à dà gbɛ̀wɛɛ kɛ̀ wà sↄ̀ mira ũu guu, ben à gbɛ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃ gbegere pà à tàta wɛ̀ɛ pìlɛ. 47 Mariama Magadalɛni kↄ̃n Mariama Yusufu dao è gura kɛ̀ wà Yesu gɛ̀ pì dàɛn.