16
Yesu fɛɛna gaan
(Mat 28:1-8, Luk 24:1-12, Yoh 20:1-10)
Kámmabogurↄ yãanao uusiɛ Mariama Magadalɛni kↄ̃n Mariama Yemisi dao kↄ̃n Salomɛo nↄ́si gũ nnaa lù, lɛ wà gá wà kú Yesu mɛ̀a. Azumanɛngo zĩ kↄngↄ idɛ'idɛ aↄ̃ bↄ̀ wèe gaa mira pì kiia. Aↄ̃ kↄ̃ là zɛ́n wà bè: Dé bé eé gbɛ̀ mↄ̀ gbegere pá à guowe mira lɛ́a sↄ̃ↄ? Zaakɛ gbɛ̀ pì bíta maamaa. Kɛ̀ aↄ̃ wɛ́ɛ sɛ̀ wà gwà, ben aↄ̃ↄ è wà gbɛ̀ pì gbegere pà wà gùo mira pì lɛ́a. Kɛ̀ aↄ̃ gɛ̃̀ mirawɛɛ pì guu, ben aↄ̃ gↄ̃kparɛ ke è vɛ̃ɛna ↄplazi à utagyaba puraa dana. Ben aↄ̃ kɛ̀ gìri. À bèńnɛ: Àton kɛ gìriro, Yesu Nazarɛti kɛ̀ wà pà lían ée wɛtɛɛroo? À fɛ̀ɛ, à kú kɛ̀ro. À guu kɛ̀ wà à dàɛn gwa, é gá à o à ìbanↄnɛ kↄ̃n Pitao kɛ̀ èe dↄↄńnɛ aɛ gana Galili. Gwen aↄ̃é à en lán à òńnɛ nà. Aↄ̃ↄe lugalugaa yã pì bↄ̀ ń saɛ, ben aↄ̃ bↄ̀ miran aↄ̃ bàa lɛ̀. Aↄ̃ↄe yãke o gbɛ̃kenɛro kɛ̀ vĩa ń kũ yãnzi.
Yesu bↄ à mↄna a ìbanↄzi
(Mat 28:9-20, Luk 24:13-49, Yoh 20:11-23, Zĩr 1:6-8)
Kɛ̀ Yesu fɛ̀ɛ Azumanɛngo zĩ kↄngↄ idɛ'idɛ, à a zĩnda ↄ̀dↄa Mariama Magadalɛninɛ káaku. Nↄgbɛ̃ pì guun Yesu pɛ̀ zĩn mɛ̀n swɛɛplaaanↄa. 10 Ben nↄgbɛ̃ pì gàa à ò gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo yãanↄnɛ. Aↄ̃ nↄ̀sɛ yakana wèe ↄ́ↄ dↄↄ. 11 Kɛ̀ aↄ̃ↄ mà kɛ̀ Yesu kú wɛ̃̀ndio ai nↄgbɛ̃ pì à è wɛ́ɛo, aↄ̃ↄe síro.
12 Beee gbɛra gurↄↄ kɛ̀ ń gↄ̃ↄn plaaanↄↄ tɛ́ zɛ́ guu aↄ̃ↄe gaa wɛ́tɛ guu, à bↄ̀ à mↄ̀ńzi lán gbɛ̃ pãnde bà. 13 Kɛ̀ aↄ̃ lìara wà sù, aↄ̃ↄ ò gbɛ̃ kpaaanↄnɛ, mↄde aↄ̃ↄe ń yã síro. 14 Zãazãa à bↄ̀ à mↄ̀ a ìba gↄ̃ↄn kuri awɛɛdoonↄzi kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ blee. Ben à kpã̀kɛ̃ńzi ń swãgbãa yãnzi, zaakɛ aↄ̃ↄe à náanɛ kɛro bensↄ̃ aↄ̃ↄe gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ à è kɛ̀ à fɛ̀ɛnↄ yã síro. 15 Ben à bèńnɛ: À gá anduna gu píngia à ma baaru nnaa kpá gbɛ̃nↄnɛ ń píngi. 16 Gbɛ̃ kɛ̀ sì ben à batisi kɛ̀ bé eé mìsina e. Gbɛ̃ kɛ̀ èe sí sↄ̃ro, yã é vɛ̃ɛ adeea. 17 Gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ baaru pì sìnↄ yãkɛnanↄn yɛ̀: Aↄ̃égae zĩnnↄ goḿma kↄ̃n ma tↄ́o, aↄ̃égae yãke borii o. 18 Aↄ̃é mlɛ̃̀ sɛ́ kↄ̃n ↄↄo. Baa tó aↄ̃ sɛwɛɛ mì, pↄ́ke é ń lero. Aↄ̃égae ↄ kɛ gyãreenↄa aↄ̃ gbãa kũ.
Tana Yesuo ludambɛ
(Luk 24:50-53, Zĩr 1:9-11)
19 Kɛ̀ Dii Yesu yã òńnɛ à yã̀a, ben Luda à sɛ̀ à tào musu, ben à vɛ̃̀ɛ Luda ↄplaazi. 20 Ben à ìba pìnↄ gàa wà waazi kɛ̀ gu píngia. Dii zĩi kɛ̀ńyo à a yã kãsãa pɛ̀ɛ kↄ̃n dabuyã kɛ̀ tɛ́zinↄ.